Mapka MPZ
Městská památková zóna Mšeno

byla vyhlášena ministerstvem kultury ČR ke dni 1. 9. 2003 (vyhl. 108/2003 Sb. - ext. odkaz).

Stručná charakteristika města

   Mšeno leží v mírně zvlněném terénu při okraji zemědělské Středojizerské tabule, rozbrázděné četnými dlouhými (většinou bezvodými) doly. Město zaujímá polohu na temeni plochého návrší, které se svažuje k severu do poměrně strmého zářezu pískovcové rokle s několika rybníky.
   Mšeno je patrně velmi starého původu, jak nasvědčuje blízkost města k významnému slovanskému hradišti Hradsko u Kaniny. Předchůdcem dnešního farního kostela byl údajně románský kostel sv. Václava. První zmínka o vsi Mšeno pochází z roku 1348. Mšeno bylo ve 13. století zeměpanským majetkem, roku 1304 jej Václav II. věnoval Hynku Berkovi z Dubé. Již roku 1352 bylo Mšeno nazýváno jako městečko s kostelem. Později bylo Mšeno rozděleno na dva díly - královský a panský (s tvrzí), které byly majetkově spojeny až před rokem 1621. Před husitskými válkami se městečko těšilo již bohatým privilegiím (obohaceným roku 1545).
   Urbanistický vývoj městečka není dosud spolehlivě objasněn. Poloha nejstaršího osídlení zůstává neznámá. Středověké Mšeno se skládalo ze dvou částí: "vesnické" části, zvané Podolec, ve tvaru vřetenovité (druhotně zastavěné) návsi v severní části dnešního města a "městské" části na návrší, s nevelkým trojúhelníkovým náměstím a s farním kostelem sv. Martina. Ve středověku byla ve Mšeně tvrz.
   Mšeno značně utrpělo za třicetileté války. V 17. a 18. století pak městečko velmi rostlo. V té době se počet domů ve městě více než zdvojnásobil. Zastavěn byl vnitřní prostor Podolecké návsi, velmi početná chalupnická a domkářská zástavba vznikala na svazích dolu v severovýchodní části městečka. V jeho blízkosti vznikl nový zámek Romanov s kostelem.
   Až do poloviny 19. století ve městě výrazně převažovala dřevěná zástavba - domy byly většinou patrové, hrázděné i roubené, patřící k okruhu lidové architektury Kokořínska. Dodnes se dochovalo větší množství patrových roubených i hrázděných domů zejména v okrajových polohách města. Na náměstí většina starší zástavby zanikla při katastrofálním požáru roku 1867. Po požáru vznikala na náměstí a v hlavních ulicích patrová řadová zástavba pozdně klasicistního a historizujícího charakteru. Tato zástavba utváří vzhled hlavních městských prostor dodnes. Již roku 1842 byla postavena nová radnice, přestavěná a zvýšená v neogotickém stylu roku 1864. V letech 1876-1879 byl postaven nový městský farní kostel sv. Martina s vysokou věží, hlavní městská i krajinná dominanta. Na památkové hodnotě města se podílejí i kvalitní stavby z období první republiky - městské koupaliště a škola.
   Město v periferní poloze stranou významnějších komunikací ve 20. století trvale stagnovalo. Díky tomu zde nevznikl žádný průmysl. Také novodobý stavební rozvoj se omezil na plošně nevelké čtvrti rodinných domků. Mšeno si až na dílčí modernizace fasád uchovalo intaktní hmotovou strukturu, nenarušenou demolicemi, ani novostavbami. Vzhled města dodnes určuje jak dřevěná maloměstská zástavba, tak pozdně klasicistní a eklektické městské domy. Mšeno má navíc výrazné panorama, dané polohou na mírném návrší, vyrovnanou střešní krajinou a hlavními dominantami - věžemi kostela a radnice. Velmi příznivě se uplatňuje malebná terénní konfigurace města v členitém terénu a vazby na okolní krásnou krajinu s dalekými výhledy. Z památkového hlediska je Mšeno mimořádně hodnotným a naprosto nedoceněným městským organismem (dosud zde nejsou prakticky žádné zapsané nemovité kulturní památky).

Zdůvodnění návrhu MPZ 

   Mšeno je intaktně do chovaným příkladem městečka středověkého původu. Zajímavou a velmi komplikovanou urbanistickou strukturu ovlivnilo rozdělení města na dvě části s různými majiteli. Ve městě se zachoval velmi hodnotný a početný soubor patrové roubené i hrázděné maloměstské architektury. Současný vzhled hlavních městských prostor určuje pozdně klasicistní a eklektická zástavba, dobře do chovaná včetně detailů fasád. Ve druhé polovině 20. století Mšeno trvale stagnovalo, díky tomu zde prakticky nevznikly žádné rušivé novostavby (dokonce ani mimo historické jádro města). Mšeno má výrazné panorama, určované souborem hlavních dominant - neogotickou radnicí, kostelem a školou. Z památkového hlediska je Mšeno mimořádně hodnotným a zcela nedoceněným městským organismem, který až dosud unikal pozornosti památkové péče.

Literatura a prameny: Kuča K., 1998, Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV.

Zpracoval: ing. arch. Jan Pešta, 2002.

Mapa MPZ 205.6 KB     Legenda MPZ 111.7 KB

Mapa byla poskytnuta Městskému úřadu Mšeno Národním památkovým ústavem.
Copyrigt:     
odborná náplň: NPÚ - územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Ing. arch. Jan Pešta
digitalizace: SAURA s. s r.o.
odborná spolupráce: Ing. arch. Zuzana Syrová

Přehled památkově chráněných objektů

Informace pro majitele památek a nemovitostí v MPZ

Pro MPZ Mšeno byl vypracován Program regenerace, který byl aktualizován v roce 2013. Velmi obsáhlý materiál je k nahlédnutí na MěÚ Mšeno, případně zde ke stažení (3.5 MB).

V únoru 2014 zastupitelstvo schválilo Fond regenerace města, ze kterého lze čerpat dotace a půjčky na obnovu nemovitostí.

Statut fondu ke stažení - statut FR platny.pdf (62.1 KB).