Noviny pro město Mšeno a okolí. Měsíčník vydávaný MěÚ Mšeno. Vycházejí od roku 1995.

 

Redakce
Jiří Říha - šéfredaktor (e-mail, tel. 724 846 381)
Vladislava Kaulerová Vaňková
Josef Havel - fotograf

Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Uzávěrka příspěvků je vždy 20. den předcházejícího měsíce.
Grafická úprava: Jiří Říha.
Povoleno Ministerstvem kultury ČR, reg. č. MK ČR E 10701.