STATUT FONDU REGENERACE MĚSTA MŠENA

Zásady pro poskytování dotací a půjček ze zdrojů města Mšena na obnovu nemovitostí v chráněných zónách.

Preambule

   Město Mšeno považuje poskytování dotací a půjček ze svého rozpočtu na obnovu architektonicky hodnotných nemovitostí nacházejících se na území města za důležitý nástroj péče o kulturní dědictví.

I. Všeobecná ustanovení

1. Poskytování dotací a půjček se provádí v souladu s obecně platnými právními předpisy a podle těchto Zásad pro poskytování dotací a půjček z rozpočtu města Mšena na obnovu nemovitostí (dále jen „Zásady“).

2. Celkový objem finančních prostředků pro přiznávání dotací dle těchto Zásad schvaluje Zastupitelstvo města Mšena každoročně přídělem ze zdrojů Fondu rozvoje a rezerv.

3. Přiznání dotací a půjček na konkrétní akce projednává rada města a schvaluje zastupitelstvo města na základě doporučení Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Mšeno (dále jen PSR MPZ). Proti usnesení zastupitelstva města se nelze odvolat. U podaných žádostí se hodnotí úplnost, komplexnost záměru obnovy, soulad s Programem regenerace MPZ Mšeno (u nemovitostí v této zóně), závaznými stanovisky dotčených orgánů a s odborným posudkem (pokud byl požadován).

II. Obecně závazná pravidla

1. Dotaci lze přiznat stavebníku pouze na :

a) obnovu nemovitosti nacházející se v MPZ Mšeno, která je označena jako architektonicky hodnotná (tj. určující charakter MPZ) v Programu regenerace MPZ Mšeno (v kap. 5.3.2 a 5.3.3) a není prohlášena památkou,

b) obnovu nemovitosti nacházející se ve VPR Olešno, která není prohlášena památkou,

c) obnovu nemovitosti nacházející se na území města mimo MPZ a VPR, která je památkově chráněna,

(viz seznam a, b, c)

d) celkovou rehabilitaci fasád nemovitostí na uliční frontě zařazených do skupiny “ostatní objekty významné pro charakter MPZ” dle výkresu č. 3 Programu regenerace MPZ (šedá barva), případně jiné nemovitosti, u které dojde obnovou k zásadnímu architektonickému zhodnocení (podléhá posouzení PSR MPZ),

e) výměnu výplní otvorů za dřevěné u libovolného objektu na území města v CHKO a MPZ.

Na obnovu ostatních nemovitostí v chráněných zónách (MPZ, CHKO) na území města lze čerpat půjčku.

2. Dotace či půjčka se poskytuje na :

  • obnovu výplní otvorů (okna, dveře, výkladce, vrata) pouze v tom případě, pokud zamýšlená obnova výplní použitím plastových materiálů je v závazném stanovisku/vyjádření příslušného orgánu označena jako nepřípustná a je požadována obnova ve vyšší kvalitě (zejména dřevěné výplně, Euro profil či špaletové, apod.). Dotace se stanovuje ve výši min. 1000,-- Kč/m2 nových (repasovaných) výplní,

  • obnovu fasád orientovaných do veřejných prostor, nebo viditelných z veřejných prostor, včetně odvlhčení a omítky za použití architektonicky a památkově vhodných materiálů,

  • obnovu fasád poškozených novodobými úpravami do stavu odpovídajícího prostředí MPZ (návrat tradiční rozmístění a podoby oken a dveří, doplnění chybějících prvků členění fasády, náhrada nevhodných novodobých omítek a obkladů materiály v souladu s památkovým charakterem průčelí),

  • statické zajištění architektonicky a památkově významných objektů,

  • obnovu střešního pláště vč. historických krovů za použití architektonicky a památkově vhodné krytiny,

  • obnovu památkově hodnotných částí dispozic (klenby a trámové stropy, černé kuchyně, historické sklepy, hodnotné vnitřní dlažby, dveře a schodiště apod.),

  • předprojektovou přípravu (stavebně historický průzkum objektu, odborný posudek záměru, statický posudek apod.),

  • obnovu drobné architektury, stavebních detailů a uměleckořemeslných děl, jejíž vzhled se promítá do celkového vzhledu města (ploty, zídky, opěrné zdi apod.).

Maximální výše dotace či půjčky se stanovuje na 100 000,- Kč na jeden objekt. Minimální vlastní podíl žadatele na akci obnovy musí být alespoň 50 % skutečných nákladů akce.

3. Dotaci či půjčku lze přiznat právnické i fyzické osobě, která nemá ke dni podání žádosti nevypořádané závazky vůči státnímu rozpočtu (daně, pojistné apod.), vůči městu Mšenu a jím zřizovaným organizacím.

4. Dotaci či půjčku nelze přiznat, je-li nemovitost předmětem zástavního práva nebo jiného zajištění závazku, kde dochází k prodlení ve splácení tohoto závazku či jsou-li dispozice vlastníka s objektem jinak právně omezeny (netýká se věcných břemen a řádně splácených hypoték).

5. Do výše dotace nelze zahrnout částku ve výši odpočtu, který může příjemce dotace uplatnit podle zvláštního právního předpisu (DPH).1)

6. Na dotaci a půjčku není právní nárok.

7. Dotace se přiznává na období jednoho kalendářního roku. Musí být čerpána pouze v období příslušného rozpočtového roku a pouze na účel, pro který byla přiznána. Dotace nemůže být přiznána zpětně jako refundace za provedenou obnovu v letech předchozích.

Půjčka je splatná do 5 let a je bezúročná.

8. Dotaci nebo půjčku lze čerpat na základě písemné smlouvy, kterou s příjemcem uzavře město Mšeno, zastoupené starostou či místostarostou.

9. Příjemce obdrží 50% z přidělené dotace po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a zbylých 50% z přidělené dotace do 14 dní po předložení závěrečné zprávy a řádného vyúčtování finančnímu odboru města.

III. Žádost o poskytnutí dotace nebo půjčky

1. Žadatel o přiznání dotace nebo půjčky podá žádost adresovanou Městskému úřadu Mšeno na předepsaném formuláři se všemi přílohami do 1.11. běžného roku. Žádosti budou zpracovány pověřeným zaměstnancem za účelem prověření požadovaných náležitostí pro jednání Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Mšeno a následně rady města.

2. Všechny došlé žádosti a jejich povinné přílohy jsou veřejnými listinami, které se archivují nejméně po dobu 5 let. Žadateli se tyto listiny nevracejí, pokud si o ně písemně nepožádá.

3. Povinné přílohy k žádosti o dotaci nebo půjčku jsou:
- Čestné prohlášení, že vlastník nemá nevypořádané závazky vůči státnímu rozpočtu (daně, pojistné apod.), městu Mšenu a jím zřizovaným organizacím, nemovitost není součástí ručení k úvěru, který je v prodlení ve splácení a na akci obnovy nečerpá dotaci z jiného veřejného zdroje.
- Kopie závazného stanoviska odd. památkové péče MěÚ Mělník (pro nemovitosti v MPZ, VPR a památkově chráněné mimo zóny) a Správy CHKO Kokořínsko (pro nemovitosti v CHKO) k zamýšlené akci obnovy.
- Kopie opatření stavebního úřadu k zamýšlené akci obnovy.
- Odborný posudek k zamýšlené akci obnovy (vydaný nezávislou autoritou ve stavebním oboru - fakulty VŠ stavebního zaměření), pokud byl vyžádán hodnotící komisí.
- Projekt či popis a grafické znázornění (u menších akcí).
- Specifikace druhu, rozsahu, způsobu, termínu provedení a sjednané nebo odborně odhadnuté ceny nezávislou stavební společností ve formě položkového rozpočtu.
- Fotodokumentace současného stavu.

IV. Smlouva o poskytnutí dotace nebo půjčky

Smlouva o poskytnutí dotace nebo půjčky (dále jen „smlouva“) musí mimo jiné obsahovat:
a) ustanovení o tom, že příjemce souhlasí se zveřejněním názvu akce, na niž byla přiznána dotace nebo půjčka;
b) ustanovení o tom, že město Mšeno může akci obnovy prezentovat jako akci, která vznikla s jeho podporou;
c) závazek příjemce dotace nebo půjčky umožnit pověřeným zaměstnancům městského úřadu kontrolu čerpání a využití dotace nebo půjčky ve vazbě na rozpočet a fakturaci nákladů akce, k níž se dotace nebo půjčka váže;
d) stanovení o způsobu, jakým bude dotace nebo půjčka čerpána;
e) závazek příjemce dotace, že v případě porušení smluvně daných podmínek dle těchto Zásad nebo porušení podmínek stanovených v závazných stanoviscích příslušných orgánů vrátí nevyčerpanou dotaci (nebo její nevyčerpanou část) do rozpočtu města Mšena;
i) ustanovení o tom, že příjemce obdrží 50% z přidělené dotace po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a zbylých 50% z přidělené dotace do 14 dní po předložení závěrečné zprávy a řádného vyúčtování finančnímu odboru MěÚ Mšeno.

V. Závěrečná zpráva a vyúčtování.

1. Po ukončení realizace obnovy, nejpozději však do 31. ledna následujícího roku po rozpočtovém roce, v němž byla dotace nebo půjčka přiznána, je příjemce povinen předložit závěrečnou zprávu a vyúčtování čerpání dotace nebo půjčky finančnímu odboru.

2. Závěrečná zpráva a vyúčtování musí obsahovat:
a) popis realizace akce
b) vypovídající fotodokumentaci akce
c) přehled nákladů a kopie účetních dokladů.

3. Pokud příjemce dotace nebo půjčky ve stanoveném nebo náhradním termínu nepředloží vyúčtování a závěrečnou zprávu, je příjemce povinen vrátit poskytnutou dotaci nebo půjčku v plné výši do 15. února následujícího roku po rozpočtovém roce, v němž byla dotace přiznána.

VI. Kontrola využití dotace nebo půjčky

1. Příjemce dotace nebo půjčky odpovídá za hospodárné použití přiznaných prostředků v souladu s obecně závaznými předpisy a v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace nebo půjčky.

2. Pověřený zaměstnanec městského úřadu v součinnosti s některými ostatními dotčenými odbory (např. stavební úřad, finanční odbor apod.) je oprávněn kontrolovat použití dotace nebo půjčky, a to i během realizace akce.

3. Při zjištění neplnění podmínek smlouvy nebo porušení zákonných postupů příjemcem dotace nebo půjčky navrhne zaměstnanec postup směřující k nápravě, případně navrhne neposkytnutí ještě nepřevedené dotace nebo půjčky nebo její vrácení, byla-li již převedena na účet příjemce.

4. Pro kontrolu dodržování podmínek, za kterých byla dotace nebo půjčka přiznána, a pro uplatnění nápravných opatření za porušení rozpočtové kázně při hospodaření příjemce s dotací platí zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole) v platném znění.

 VII. Ustanovení přechodná a závěrečná

Tyto Zásady schválilo Zastupitelstvo Města Mšena dne 7.10.2015. Aktualizace 23.3.2016.


1)Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů

Seznam objektů na které je možno žádat dotaci dle II. 1. písmen a, b, c

Mapa č. 3 Programu regenerace MPZ Mšeno - dle II. 1. d - šedé objekty