V roce 2017 zahájilo město Mšeno společný projekt se středočeskou policí "Bezpečné město".

Co je projekt "Bezpečné město"

Krajské ředitelství Policie České republiky je iniciátorem projektu „Bezpečné město nebo obec”, který je ve Středočeském kraji postupně zaváděn. V roce 2016 se do tohoto projektu v okrese Mělník zapojila města s rozšířenou působností, Mělník, Neratovice a Kralupy nad Vltavou. Hlavními partnery jsou vedení města, Policie ČR a Městská policie. Dalšími nepostradatelnými partnery jsou sociální odbor, úřad práce, probační a mediační služba a další subjekty působící v oblasti prevence.

Cílem projektu „Bezpečné město" je zvýšení pocitu bezpečí obyvatel a jeho návštěvníků, a tím zvýšení a zlepšení kvality života. Tento projekt vznikl na základě mnohaletých zkušeností s bojem proti kriminalitě a dalším formám závadového jednání, z nichž vyplývá, že na jejich potírání se musejí podílet a spolupracovat všechny zainteresované subjekty. Nadále musí být mezi nimi prohlubována efektivní spolupráce, jejímž výsledkem by mělo být snížení kriminality a všech projevů protispolečenského jednání.


Každý občan by si měl všímat co se děje v jeho okolí a svým chováním předcházet možným rizikům jak pro něho samotného, tak i pro jeho blízké. Nebýt lhostejný k protiprávnímu jednání těch, kterým dodržování zákonů a pravidel slušného chování dělá problémy. Město společně s Policií ČR na svých webových stránkách prezentuje společný projekt „Bezpečné Mšensko“, na kterém budou prezentovány některé případy trestné činnosti, ale zejména prevence a rady jak předejít k páchání trestné činnosti. Naším cílem je zejména zvýšení informovanosti veřejnosti, ale také poskytování a získávání podnětů a informací od občanů.