V sobotu 16. dubna se sešla valná hromada SK Mšeno

ÚSPĚŠNÁ BILANCE

   Fotbalový klub SK Mšeno hodnotil loňský rok na valné hromadě, která se uskutečnila v sobotu 16. 4. 2005 v sále restaurace Stadion. Jednání valné hromady zahájil Jiří Guttenberg, předseda SK Mšeno. Seznámil přítomné členy s programem, který byl schválen.

   Návrh komisí – mandátová: J. Brunclík ml., R. Kolumpek, P. Mansfeld; návrhová: B. Konětopský, J. Brunclík st., R. Mansfeld. Obě komise byly schváleny.

   Zprávu o činnosti fotbalového klubu přednesl předseda Jiří Guttenberg, Řekl, že se výbor pravidelně schází jednou týdně a zajišťuje chod klubu. Z každé schůze se pořizuje zápis. Dále se zabýval hodnocením jednotlivých celků.

   A-mužstvo: přišel nový trenér J. Kafka, který připravuje kvalitní tréninky, velice dobrá trénovanost, byť na výsledcích se to zatím výrazněji neprojevilo. B-mužstvo vede trenér Štefan Dvorščík, tréninky společně s áčkem, zapojují se i hráči dorostu, a tím se zajišťuje jejich herní růst. Dorost patří ke špičce okresního přeboru. Žáci (trenéři M. Koloc a J. Guttenberg) figurují uprostřed tabulky okresního přeboru. V současné době je v kádru hodně hráčů z přípravky. Přesto žáci dosahují velice dobrých výsledků i s celky, kde jsou starší hráči. Přípravka pod vedením Jana Zabilanského a Ladislava Píče ml. jezdí pravidelně na turnaje. Poděkování patří rodičům, kteří jezdí se svými dětmi na turnaje, a tím šetří klubu finance na dopravu. SK Mšeno dále pořádá Memoriál Rudolfa Čápa v malé kopané mužů a zimní soustředění mládeže. Velmi úspěšnou akcí v r. 2004 bylo autorodeo.

   Úkoly z minulé valné hromady:

-         zaměřit se na výkup pozemků, na nichž stojí stadion. Byl vykoupen pozemek od p. Šnýdla v ceně 311 tis. Kč, což bylo kryto půjčkami od OTS Mělník a MěÚ Mšeno. Po první splátce půjčky od MěÚ ve výši 40 tis. Kč byl další dluh prominut, za což městu patří náš dík.

-         řešit nájem od PDK Mšeno za stadion: původní dohoda (20 tis. Kč nájem + 20 tis. v investicích) byla změněna na 40 tis. Kč bez investic.

-         SK provozuje restauraci i ubytovnau ve vlastní režii, což přináší do rozpočtu klubu nemalé finanční prostředky. Poděkování patří všem členům, kteří aktivně pracují při údržbě ubytovny a restaurace i na jejich chodu.

   Zprávu o hospodaření přednesl pokladník Štefan Dvorščík: příjmy – 1 507 043 Kč, výdaje 1 419 471 Kč, zisk 87 572 Kč. Největší příjmy – tržby ubytovna+restaurace 844 339 Kč, půjčky 300 tis. Kč, dotace 222 603 Kč, nájmy, členské příspěvky 123 800 Kč. Největší výdaje – nákup zboží, materiálu a energií pro restauraci 594 437,50 Kč, nákup pozemků – 300 tis. Kč, údržba 83 916,50 Kč, splátky půjček 90 tis. Kč, nafta bus 36 237 Kč.

   Zprávu mandátové komise přednesl J. Brunclík ml.: bylo pozváno 58 členů, přítomno 30 členů + 4 hosté, valná hromada je usnášeníschopná.

   Zprávu o činnosti oddílu stolního tenisu přednesl Milan Koloc. A-mužstvo v sestavě Živec, Lacheta, Kummer, Bízek, Babák obsadilo velice pěkné druhé místo v okresním přeboru I. třídy. Béčko ve složení Hegr, Kovacs, Vaněk, Koloc, Kůtek, Zoubek se mírně zlepšilo a obsadilo 7. místo v okresním přeboru II. třídy.

   V diskuzi vystoupila Marie Štráchalová, starostka města, která pozdravila valnou hromadu, poděkovala za činnost a popřála hodně úspěchů; J. Brunclík st. – je třeba upravit smlouvu s PDK Mšeno; M. Koloc – apeloval na zlepšení prezentace činnosti klubu v tisku i na internetových stránkách; K. Horňák, šéfredaktor Mšenských novin, toto vítá a podporuje.

Milan Koloc