Mšeno po požáru roku 1867Z historie až po současnost

   Dobrovolný sbor hasičů města Mšena bude zanedlouho slavit 130. výročí svého trvání. Tak dlouhá je historie tohoto sdružení, jehož začátky a vznik sahají až do 70. a 80. let 19. století. Tam totiž vznikl nápad založit hasičský sbor, který by uchránil město před požárem. Právě velké požáry, z nichž ten poslední v roce 1867 postihl téměř dvě třetiny města, se staly impulsem k založení sboru. Proto také tehdejší purkmistr města svolal schůzi občanů za účelem založení tohoto sboru, a tak se 6. leden roku 1876 po přečtení a schválení stanov stal dnem založení sboru dobrovolných hasičů ve Mšeně. Stanovy byly zaslány c. k. místodržitelství v Praze a byly jím schváleny 12. prosince 1876 pod číslem 65158. Tak začínají první stránky kroniky místního sboru.
   Prvním starostou sboru byl zvolen Antonín Černohorský, velitelem František Janatka, zástupcem František Kus, jednatelem Josef Kalia a hospodářem Josef Zeman. 3. března 1877 po sbírce a z výtěžku ochotnického spolku zakoupeny pro činné členy přilby, opasky, sekery, žebřík, lana, plachta a 17. července téhož roku proběhlo 1. veřejné cvičení. 15. srpna 1891 byl sbor v počtu 19 mužů přítomen Všehasičskému sjezdu. Dne 23. června 1901 konáno veřejné cvičení spojené s oslavou 25. výročí trvání sboru za přítomnosti okolních sborů. Cvičení se zdařilo k úplné spokojenosti. Po požáru v roce 1904 usnesl se výbor na učinění veřejné sbírky na zakoupení nové stříkačky. Dne 14. dubna 1904 po vzoru sboru karlínského zakoupena nová stříkačka v Praze za částku 2.500 Kč po činěné sbírce. Zbylou částku peněz zapůjčil ústav spořitelní ve Mšeně za ručení města. Další zmínka o činnosti sboru je po 1. světové válce, a to v roce 1923, kdy se sbor zúčastnil 1. sjezdu Svazu dobrovolného hasičstva Československého. Dne 6. června 1923 ve dvě hodiny odpolední zahajuje starosta sboru Karel Kašpárek v zasedací síni městské radnice oslavu 50 let trvání dobrovolného hasičstva ve Mšeně. Přítomen tehdejší starosta města Josef Šimáně. Starosta sboru ve své řeči vzpomíná všech těch zásluh, které sobě naši všichni předchůdci v rozkvět sboru získali, vzpomíná i na doby, kdy sbor ochaboval a vyzdvihuje čestného člena Josefa Hálu, který sbor po první světové válce opět povzbudil a podotýká, že sbor je ku cti a blahu jak bližnímu, tak i celému městu našemu. V dalším příspěvku si bere slovo starosta města Josef Šimáně a upřímně míněnými slovy oceňuje činnost hasičstva a sděluje, že městská rada nikdy neodmítne pomocné ruky a přeje činnosti hasičů do dalších let mnoho zdaru. Slavnost zakončena slavnostním podpisem do pamětní knihy a od třetí hodiny se koná koncert v zahradě Fügnerova domu. Dne 2. září 1934 předalo město a členové městského zastupitelstva spolu se starostou města Karlem Beranem hasičskou zbrojnici Sboru dobrovolných hasičů ve Mšeně, která se nalézá v budově č.p. 299 v Tyršově ulici. Tato budova před staletími, ještě v dobách samostatného českého království, byla kostelem českých bratří. Po vítězství císařských vojsk nad českými stavy roku 1620 nastala reformace a ta změnila chrám tento na katolický. Tento kostel byl za císaře Josefa II. zrušen a používán jako obecní sýpka. K nové službě povznesen v roce 1902, kdy byl přeměněn ve školní tělocvičnu a tomuto účelu sloužil až do roku 1928, kdy byla otevřena Masarykova škola. V roce 1933 došlo k adaptaci a byl upraven na hasičskou zbrojnici, aby potřetí sloužil veřejnému blahu. Dále se kronika z důvodu II. světové války umlčuje a zmínka je až v roce 1946 u 70. výročí založení sboru, za účasti členů MNV a okolních sborů. Na této slavnosti hrála hudba místního kapelníka Járy Kosty. Další strohým příspěvkem v této kronice je vzpomínka 80. výročí založení sboru v roce 1956. Poté se kronika na dlouhých dvacet let odmlčuje. Škoda, že si někdo znalý poměrů z tehdejších členů nevzal do ruky pero a nezaznamenal něco z těchto dob na pár stránkách, aby naši nástupci měli přehled. Bohužel to byla doba usilovného budování socialistického státu a vše ostatní šlo do pozadí. I tak víme z řad pamětníků, že starostou byl Bohuslav Kašpárek, velitelem Jan Samšiňák, výcvikářem Josef Havlík a hlavním strojníkem byl Jaroslav Černohorský, bez něhož si tento spolek nedokáže nikdo představit. Člověk oddaný tomuto svému koníčku natolik, že každou volnou chvíli věnoval práci v hasičské zbrojnici. Hlavně při udržování výjezdové techniky, ať už to byl stařičký Mercedes nebo cisternová Tatra 111. Díky němu a hlavně jeho zásluhu tento spolek přežil určitou dobu stagnace. Oživení spolku přineslo až zvolení nového velitele Josefa Jizby v roce 1972. Postupně se rozšiřuje členská základna, přichází asi nejsilnější generace členů, spolek čítá kolem čtyřiceti členů. Jména jako Jizba, Vidman, Černý, Živný, Šimáně, Kosina, Janošec, Kummer, Doležálek, Mach, Smetánka, o nichž dodnes kolují historky, které zažili. Bohužel někteří se odstěhovali, někteří už nežijí, jiní pro pracovní vytížení přestali spolupracovat, ale ostatní pokračují a na ně navázali i jejich potomci a jsou pokračovateli rodinné tradice. Sbor disponuje dvěmi cisternovými vozy Tatra 111 a 138. Ve spodní části budovy je svépomocí vedle schůzovní místnosti přistavěna kuchyňka a sociální zařízení. V roce 1976 se koná velká oslava 100 let trvání sboru. Slavnostní schůze s konala na sále MNV ve Mšeně. Schůzi zahájil starosta sboru Bohuslav Kašpárek. Slavnostní projev přednesl velitel sboru požární ochrany Václav Beneš. Tajemník MNV pronesl slavnostní zdravici a popřál vše dobré do dalších 100 let činnosti. Při této příležitosti byly předány pamětní medaile jednotlivým zasloužilým členům. Během dalších let přicházejí další členové sboru, mění se i složení sboru, starostou se stává Bohuslav Černý, velitelem Josef Jizba, zástupcem Pavel Vidman a jednatelem sboru Jan Studnička. Sbor vlastní skříňový vůz Avia 30 a cisternové vozy T – 111 a T – 138. 25. října 1986 se koná oslava 110. výročí založení sboru. Schůzi zahájil starosta sboru Bohuslav Černý, poté přednesl slavnostní projev předseda MNV Václav Dvořák a jednatel sboru Jan Studnička. Po slavnostní schůzi je na náměstí k vidění výstava historických stříkaček až po současnou techniku. Slavnostní den je zakončen večerní taneční zábavou. Obměňuje se i vozový park, T – 111 nahrazuje novější T – 148 CAS 32. Z prostor bývalého muzea, které sídlilo v patře a bylo přestěhováno, se vybudovala nová klubovna a z bývalé schůzovní místnosti v přízemí se zřídila garáž pro skříňový vůz AVIA 30. Díky šikovnosti několika členů dostává klubovna svou tvář. Postaven rohový krb, barový pult a ze stěn místnosti je vidět, kterému spolku tato budova patří. Tři roky poté přichází listopadová revoluce roku 1989. Zde nutno dodat, že jsme zůstali pravděpodobně jediným spolkem, kde po změně režimu nevzniklo vzájemné osočování jednotlivých členů vzhledem k jejich politické příslušnosti. Pravděpodobně z toho důvodu, že většina členů byla bezpartijních.
   Od roku 1990 do roku 1995 jsou hybnými pákami sboru starosta Černý, velitel Jizba, Vidman a také jednatel Studnička. Novými členy se stávají Bláha, Šimáně, Vidman mladší, Píč, Zabilanský David, Kauler, Frič. Sbor je pravou rukou mělnickým profesionálům hlavně u lesních požárů, kterých je zásluhou častých návštěv turistů a trampů malebného kokořínského kraje dost a dost. V dalších letech přichází do našeho spolku spousta nových mladých členů, které v době jejich školních let měl u hasičů na starost Gustav Orechovský, jako vedoucí mládeže, ti mezitím dospěli, a tak Škopan, Živec, Miklušák, Zabilánský Dušan a Hájek posilují členskou základnu. Znovu se vytváří a skládá nové soutěžní družstvo. Novým starostou sboru je zvolen Karel Píč, velitelem zůstává Josef Jizba, zástupci Pavel Vidman a Dušan Bláha, jednatelem i nadále zůstává Jan Studnička. Z hasičského záchranného sboru Mělník je nám přidělena T – 148 výměnou za T – 138. Mšeno získává opětovně status města, odebraný v totalitní době. V létě roku 1996 slavíme 120. výročí založení sboru. Celodenní slavnostní den započne již ráno na školním hřišti, kde starostka města Marie Štráchalová vítá závodní družstva na závodech v požárním útoku. Odpoledne probíhá na náměstí před hotelem Zlatý Lev výstava hasičské techniky od minulosti po současnost. Večer zakončen taneční zábavou. Naše soutěžní družstvo ve složení: Šimáně, Píč, Vidman ml., Frič, Živec, Hájek a Zabilanský David se stává vítězem okresního kola v požárním útoku. Od roku 1996 pravidelně pořádáme soutěž v požárním útoku mužů a žen, a to Memoriál ing. Miloše Kosiny, dlouholetého člena. Vzhledem ke statutu města opětovně vzniká zásahová jednotka města, která zasahuje v celém severním cípu mělnického okresu a na požádání operačního střediska i mimo tuto oblast. V této době dochází asi k největšímu rozkvětu sboru, za podpory města zakoupena cisternová Tatra – 815 CAS 32, opravena T – 148 CAS 32 i skříňový vůz A – 30 DA 12. Během několika let se postupně vybavuje jednotka výstrojí a výzbrojí dle platných norem odpovídajících dnešním nárokům. Starosta i velitel zůstávají ve svých funkcích. Pouze novým jednatelem se stává Petr Živec. Vzhledem k rozlišným druhům výjezdů se jednotka vybavuje plovoucím čerpadlem, přetlakovým větrákem, zásahovými přilbami Gallet, motorovou pilou, dýchacími přístroji Saturn 5, kapesními vysílačkami Maxon a Motorola.
   Přichází nové milénium a neustále se zvyšuje počet výjezdů. Po volbách na další čtyřleté období zůstává výbor beze změn. Změny jsou pouze na budově hasičské zbrojnice, kde z důvodů zagarážování nové techniky je zhotoven nový strop a podlaha v garáži, v patře vzniká větší společenská místnost, místo zůstává i pro malou kancelář a kuchyňku pro zásahovou jednotku. Rovněž za finanční podpory města se podaří přeložit polovinu střechy. Přichází rok 2002 a s ním ničivé povodně. Naše jednotka nezůstává pozadu a aktivně se zúčastňuje záchranných prací, jakož i postupně likvidace následků velké vody v obcích Obříství a Hořín. Tyto povodně prověřují naší jednotku, ale také odhalují rezervy ve výbavě. Ještě v tomto roce zakupujeme zásahové oblečení, zásahovou obuv Gore-Tex a Haix, startovací vozík s nabíječkou, kompresor s rozvodem vzduchu, aby byla zásahová vozidla připravena na okamžitý výjezd, do zásahového vozidla instalujeme elektrocentrálu a rozkládací stojan s osvětlením. Společně s kvalitní výstrojí přicházejí také specializované zásahy.Vzhledem k stále většímu vytížení profesionálních jednotek je veden tlak i na dobrovolné spolky, proto se rok 2003 stává rekordním co do počtu výjezdů s celkovým počtem 29, z něhož bylo 22 požárů, 4 technické pomoci odstranění stromů přes silnici, 2x odčerpávání vody a 1x dopravní nehoda s olejovou havárií. Vcelku úspěšný rok - Martin Frič úspěšně skládá zkoušky rozhodčího pro okresní soutěže a memoriály v požárním sportu. Karel Píč se stává členem Okresní rady velitelů. Rovněž hasičský záchranný sbor ve spolupráci s operátorem mobilní sítě Eurotel přichází s pomocnou rukou, a to se svolávacím systémem KANGO +. Jeho princip spočívá v tom, že z operačního střediska je zaslána krátká textová zpráva s popisem o jakou událost se jedná a kde se ten či onen zásah nachází. Tato zpráva je zaslána na systém Kanga + a ten ji obratem rozešle všem členům zásahové jednotky na jejich mobilní telefon. S novým krajským uspořádáním jsme stále začleněni v územním odboru Mělník, ale celkově již pod HZS středočeského kraje se sídlem na Kladně. Ještě koncem roku 2003 adresujeme žádost o dotaci na nákup ojetého zásahové vozidla zastupitelstvu kraje. Na začátku roku 2004 se scházíme na každoroční Výroční valné hromadě, účast 21 členů z celkového počtu 25 svědčí o soudržnosti kolektivu, ve kterém nechybí krom povinností vyplývající z naší činnosti také občas nějaký výlet na výstavu, není nouze o legraci, jakož i cesty za kulturou, potřebné k utužení kolektivu. Ještě před touto valnou hromadou končí funkci velitele, kterou zastával 32 let Josef Jizba a dává příležitost mladším. V tajných volbách se stává novým velitelem Karel Píč, který na tuto funkci přechází z postu starosty. Zástupcem zvolen Radek Šimáně, novým starostou sboru se stává František Šulc, jeho náměstkem Martin Frič, jednatelem zůstává Petr Živec, jakož i hospodářem David Zabilanský. Tato jednotka si za poslední léta vybudovala určitý kredit, díky svému vybavení patří mezi nejlepší na okrese. Samozřejmě díky podpoře zastupitelstva města a starostky města Marie Štráchalové. Tyto vynaložené finanční prostředky se však městu několikanásobně vrací zpět v rychlosti zásahu a výši uchráněných hodnot.