Současnost

V nové účelové budově sídlí mateřská škola dodnes. Budova je patrová, v prvním patře je veliká třída ve tvaru „L“, malá třída pro 15 dětí a sociální zařízení pro děti. V přízemí jsou kromě toho ještě šatny pro obě třídy, sborovna,ředitelna a školní kuchyně. K budově školy patří i veliká zahrada,vybavená různými zahradními průlezkami, klouzačkou, pískovištěm, domečkem pro děti, hřištěm na míčové hry a fotbal, stolky a lavičkami, v teplých letních měsících i zahradní sprchou. Školní zahrada je dětmi využívána po celý školní rok ke hrám,sportu i různým řízeným činnostem.

Kapacita mateřské školy je 65 dětí. V posledních letech je o umístění dětí v mateřské škole velký zájem, všem žádostem o umístění nelze bohužel vždy vyhovět. Pro přijímání dětí jsou proto stanovena kritéria, se kterými jsou všichni žadatelé vždy řádně seznámeni. 

Výchovně vzdělávací proces probíhá již několik let podle Rámcového vzdělávacího programu, důraz je kladen především na prožitkovém učení, na učení formou vlastních pokusů.

Výchova a vzdělávání dětí probíhá v klidném, radostném a bezpečném prostředí, dětem jsou činnosti nabízeny, nikdy nejsou do ničeho nuceny. Mají vždy možnost vlastní volby a vlastního výběru, učí se nést odpovědnost za vlastní rozhodnutí.                                            

Dlouhodobější koncepce školy

Dlouhodobější koncepce je na dobu 2-3 let, to znamená od nástupu dítěte do mateřské školy, do doby přechodu do školy základní. Výchovná koncepce bude zaměřena na celkový harmonický rozvoj dítěte, pohybovou a tělesnou zdatnost, k získání základů zdravého životního stylu, praktickým dovednostem vedoucím k péči o vlastní zdraví a bezpečnost. Cílem této koncepce je i bezproblémové soužití s kolektivem svých vrstevníků, přirozená komunikace s dospělými, dostatečná slovní zásoba se správnou výslovností zvládnutou do nástupu do ZŠ.

Popis a formy vzdělávání

 Vzdělávání se uskutečňuje v průběhu celého dne při všech činnostech a situacích vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.. Všechny aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti, jsou obsahově bohaté a motivující k vlastní tvořivosti a využívání vlastních nápadů a fantazie. Podle možností se většina aktivit provádí venku v přírodě nebo na školní zahradě, kterou je možno využívat po celý rok/koupání, sprchování, sáňkování, posezení pod slunečníkem/. Všechny aktivity jsou postaveny na využití vlastních prožitků a zkušeností dětí, poznávání věcí, dějů,jevů a života v jejich skutečné podobě. Pro děti s odkladem školní docházky jsou vypracovány individuální plány.

naše www-stránky