Snížení energetické náročnosti MŠ Mšeno

  Areál mateřské školy prevlékl svůj ošumelý kabát do moderních barev notně izolovaného svrchníku.

   Mateřská škola ve Mšeně prošla v letních mesících roku 2011 rozsáhlou rekonstrukcí, která se týkala sanace a zateplení obvodového plášte, zateplení střech a výměny dožilých dřevěných oken a dveří. Dále byla provedena celková rekonstrukce zdroje vytápění, otopné soustavy, elektroinstalace a osvětlovací soustavy. Úspory energie a využívání čistých energetických zdrojů jsou jednou z priorit města Mšena.
   Hospodárné nakládání s energiemi a omezování emisí patří k zásadním cílům České republiky a Evropské unie.


Před rekonstrukcí

Efektivní využívání energie
Původní objekt byl postaven v 80. letech 20 století. Budova neprošla do r. 2011 nikdy žádnou zásadnejší revitalizací. Před zahájením realizace byla většina stavebních prvků původní. Stav objektu, který byl konstrukčně řešen jako železobetonový skelet s obvodovým pláštěm z plynosilikátových panelů, již neodpovídal současným požadavkům na energetickou náročnost budov obdobného charakteru. Původní zdroj vytápění objektu tvořila elektrická akumulační kamna a teplovodní systém s elektrickými kotli. Vzhledem k neuspokojivému technickému stavu zdroje tepla, tepelně technickým vlastnostem ochlazované obálky budovy a neustálému zvyšování ceny elektrické energie byla již ekonomická náročnost provozu budovy neúnosná. Z toho důvodu došlo na realizaci projektu, který obsahoval zateplení všech obvodových konstrukcí, výměnu stávajících výplní otvorů, zateplení střech a instalaci tepelného čerpadla vzduch-voda včetně vybudování nové otopné soustavy.

Instalace TČ vzduch/voda
Energetickým auditem bylo v návaznosti na zateplení budovy MŠ Mšeno navrženo vytápění a příprava TUV pomocí tepelného čerpadla vzduch – voda a vybudování nové nízkopotenciální otopné soustavy. Tepelné čerpadlo vzduch – voda je zařízení, které dokáže získávat tepelnou energii z okolního vzduchu. Přečerpává energii o nižší teplotě na vyšší teplotu, využitelnou pro vytápění nebo ohřev vody. Aby se zvýšil potenciál, je nutné dodat určitou elektrickou energii kompresoru, který stlačuje pracovní látku a tím zvyšuje její teplotu. V rámci projektu bylo nainstalováno kompaktní tepelné čerpadlo vzduch – voda Alpha Innotec LW 310A o tepelném výkonu 31kW. V případě nízkých teplot nebo poruchy tepelného čerpadla bude dodávku tepla zajišťovat elektrokotel o výkonu 30kW.

Zateplení obvodového pláště
Energetickým auditem bylo navrženo zateplení obvodových stěn jednotným kontaktním zateplovacím systémem s použitím fasádního polystyrenu o síle 120mm. Spodní stavba byla po celém obvodu zateplovaných pavilonů zateplena perimetrickým polystyrenem o síle 120mm. Na ploché střechy v celém areálu byla instalována polystyrenová izolace o síle 220mm s novou povrchovou krytinou na bázi modifikovaných asfaltových pásů. Stávající otvorové výplně byly nahrazeny otvorovými výplněmi z plastu s izolačními trojskly s celkovým součinitelem prostupu tepla U =1,0 W.m.2 K. Všechny nově navržené skladby konstrukcí vysoce převyšují současné legislativní požadavky na tepelně technické vlastnosti ochlazované obálky budovy.

Předpokládané úspory
Zateplením objektu a následnou instalací tepelných čerpadel vzduch – voda dojde k významným energetickým úsporám. Energetickým auditem byla vyčíslena předpokládaná úspora na vytápění a přípravu TUV na 293,6 GJ/rok, což generuje finanční úsporu ve výši 236 000 Kč/rok. S touto úsporou také významně souvisí i značné snížení produkce skleníkových plynů do ovzduší. Úspory emisí jednotlivých znečišťujících látek ukazuje následující tabulka.

Prostá návratnost investice z pohledu investora při započítání 2% meziročním nárustu cen energie je na hranici 10 let.

Znečišťující látka

Výchozí stav

Stav po realizaci

Rozdíl

(t/rok) (t/rok) (t/rok)
Tuhé látky

0,01109

0,00348

0,00761

SO2

0,20945

0,06577

0,14368

NOx

0,17792

0,05587

0,12205

CxHx

0,01321

0,00415

0,00906

CO

0,01682

0,00528

0,01154

CO2

139,1

43,68

95,42

Financování projektu
Na pokrytí celkových nákladů na realizaci projektu včetně projektové přípravy a rozsáhlé administrativy spojené s žádostí o dotaci z Evropské unie se město Mšeno podílelo 2 651 361,80 Kč. Stěžejní část nákladů však byla uhrazena právě díky dotaci z Fondu soudržnosti a ze Státního fondu životního prostředí ČR. Rozložení finančních prostředků bylo před zahájením realizace schváleno poskytovatelem dotace takto:

 Celkové realizační náklady:

 7 024 460,00 Kč

 Vlastní zdroje města:

 2 651 361,80 Kč

 Dotace (FS):

 4 130 148,30 Kč

 Dotace (SFŽP ČR):

 242 949,90 Kč