Postřehy z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 19. 9. 2005

Zahájení: 18.05 h. Přítomni: M. Štráchalová, P. Živec, Sv. Houserek, Mgr. Vl. Wasyliw, Ing. J. Fanta, J. Švecová, Mgr. D. Dvořáková, V. Hájek,  Vlast. Líbal, M. Slánský. Omluven:  P. Vidman. Ověřovatelé zápisu: Líbal, Švecová. Návrhová komise: Hájek, Wasyliw. Zapisovatelka: D. Kroupová. Paní starostka zahájila veřejné zasedání, přivítala přítomné a seznámila s tím, že veřejné zasedání bylo řádně svoláno, oznámení vyvěšeno, konstatovala nadpoloviční většinu přítomných zastupitelů  a veřejné zasedání prohlásila za usnášení schopné. Zápis z minulého zasedání byl řádně vyvěšen a ověřen a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky. Dále seznámila přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání a konstatovala, že v námětové skříňce nebyly žádné příspěvky k projednání. Přečetla navrhovaný program, vznesla dotaz k doplnění, případně k pozměnění navrhovaného programu. Dodatky ze strany zastupitelů nebyly vzneseny.

Úprava rozpočtu a rozbor hospodaření za I. pololetí   
   Úprava rozpočtu: Zastupitelům byla předložena rozpočtová úprava č.6/2005, která se týkala dotačních titulů. Hlasování: schváleno jednohlasně; ŽIVEC – podal zprávu z jednání finančního výboru, který se zabýval rozborem hospodaření města za první pololetí 2005. V tomto období vzrostly náklady na elektrickou energii, vodné. Městu se snížil příjem ze skládky TKO. Rozpočet  zatěžuje financování provozu DS Mšeno. Návrh na usnesení: ZM schvaluje rozbor hospodaření za 1. pololetí r. 2005. Hlasování: schváleno jednohlasně.
   Finanční výbor vypracoval opatření k dalšímu hospodaření města:
   1. Zodpovědné osoby za hospodaření provedou rozbor překročených nákladů se zdůvodněním a opatřeními k úsporám. Jedná se o překročené náklady nad 50 % rozpočtu.
   2. Zodpovědnými osobami bude proveden hrubý odhad výsledku  hospodaření k 31. 12. 2005 a bude připraven návrh rozpočtu na rok 2006 nejdéle do 15. 10. 2005.
   3. Vzhledem k nedostatku financí  do rozpočtu města je nutno uvažovat s vyšší těžbou v městských lesích, urychlit prodej domu čp. 275, uvažovat o prodeji domu čp. 133 a čp. 308.
   4. Vzhledem k rezignaci Ing. Macha doplnit finanční výbor.
   Návrh na usnesení: ZM přijímá navrhovaná opatření z jednání finanční výboru ze dne 14. 9. 2005. Hlasování : schváleno jednohlasně.

Prodeje nemovitostí
- Žádost manželů Hezrlových o prodej části p. p. 204/1 v k. ú. Skramouš. Návrh na usnesení: prodat části p. p. 204/1 v k. ú. Skramouš. Hlasování: schváleno jednohlasně.
- Žádost Ing. Petra Skály a MUDr. Martina Skály o prodej části p. p.40/3 v  k. ú. Skramouš, jako jediným zájemcům. Návrh na usnesení: prodat část p. p.40/3 v  k. ú. Skramouš  MUDr. Martinu Skálovi a Ing. Petru Skálovi (viz usnesení č. 3 ze dne 8. 8. 2005). Hlasování: schváleno jednohlasně.

Žádost občanů a spolků
- Žádost ředitelky ZŠ Mšeno Mgr. Trunkové o převod finančních prostředků za pronájem od firmy Siemens Základní škole Mšeno účelově na finanční spoluúčast na projektu „Státní politiky ve vzdělávání, plán ITC“ a na nákup chybějícího zařízení na výuku – židle do učebny fyziky, demonstrační stůl. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Internet a SOK
STAROSTKA – předložila nabídku na spoluúčast k vybudování infrastruktury pro zajištění kvalitního signálu pro veřejný internet v mikroregionu Sdružení obcí Kokořínska. V rámci tohoto  projektu by bylo zřízeno veřejně přístupné místo pro veřejnost 4 hodiny denně 5 dní v týdnu. Finanční náklady města by se pohybovaly měsíčně ve výši cca Kč 80 tis. Kč. V současné době je město připojeno na internet zdarma prostřednictvím firmy DRAGON, která má na budově umístěnu anténu. Pro občany je internet přístupný v knihovně a v infocentru, což je pro veřejnost dostačující a překračuje to nabízené podmínky (4 hod. denně 5 dní v týdnu). Paní starostka navrhla požádat p. Ing. Macha o vysvětlení projektu. Návrh na usnesení: odročit rozhodnutí o přijetí nabídky na internet v oblasti Kokořínska. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Skládka TKO – další postup
STAROSTKA – k návrhu smlouvy na pronájem skládky TKO s firmou Remondis byly předloženy připomínky firmy ITES spol. s r. o. Kladno,  která smlouvu odborně posoudila; ŽIVEC – pokračovat v jednání s firmou a nechat smlouvu prověřit právníkem; WASYLIW –  pozvat na mimořádnou pracovní poradu zastupitelstva zástupce firmy Remondis a  ITES, spol. s r. o. Kladno. Návrh na usnesení: odročit jednání o „Smlouvě o užívání  a provozování skládky TKO Mšeno“ mezi městem Mšeno a firmou Remondis. Na mimořádnou pracovní poradu bude pozvána firma Remondis a firma ITES spol. s r. o. Kladno a budou projednány jednotlivé body smlouvy. Po tomto připomínkovém řízení bude návrh smlouvy předán právníkovi ke konečnému vypracování a následně bude smlouva podepsána. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Dotace 2006
STAROSTKA – vyzvala přítomné, aby navrhli, o jakou dotaci z Programu obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2006 žádat. Návrh na usnesení: zastupitelé navrhli podat žádost o dotaci z POV na r. 2006 na opravu radnice. Hlasování: schváleno jednohlasně.   

Domov seniorů – další postup
WASYLIW – 18. 9. 2005 se konala mimořádná porada ohledně jednání s firmou Capital Housing & Development, s. r. o., která předložila smlouvu o partnerství a spolupráci k provozování DS Mšeno. Záměrem je založit  akciovou společnost s vkladem města 2 mil.Kč ve formě budovy DS a vkladem firmy 2 mil. Kč v hotovosti. Po vzniku a. s. by byla založena společnost s ručením omezeným, která by se zabývala provozem DS. Firma by se zavázala, že do 10 dnů po sepsání smlouvy o partnerství a spolupráci k provozování DS Mšeno by uvolnila 2 mil. Kč na provoz DS; STAROSTKA – podle jejího názoru je tato smlouva nevýhodná. Hodnota budovy DS je 135 mil. Kč, což je nepoměr vůči 2 mil. Kč, dále podle výpisu z obchodního rejstříku se firma nezabývá žádnými sociálními službami; DVOŘÁKOVÁ – navrhuje nechat smlouvu prověřit právníkem; HOUSEREK – požádal ředitelku DS p. Dvorščíkovou, aby vypracovala rozpočet nákladů na provoz do konce roku 2005, aby bylo možné posoudit, zda je město schopno dále DS provozovat; DVORŠČÍKOVÁ – do konce roku nebude DS požadovat od města žádné finanční prostředky na provoz a přistoupí k dalším úsporným opatřením, tak aby DS zůstal v provozování města; ŽIVEC – úsporná opatření se nedají provádět donekonečna, rozpočet DS byl nadhodnocen, hospodaření za 1. rok to potvrzuje; DVORŠČÍKOVÁ – o vypracování posledního nadhodnoceného rozpočtu se schodkem cca 7,2 mil. Kč pro rok 2005 požádal p. místostarosta Wasyliw spolu s JUDr. Šťávou; STAROSTKA – dotaz na p. Wasyliwa, jak pokročilo zadání výběrové řízení na zhotovitele změny topného média v DS podle usnesení MZ ze dne 8. 8. 2005 bod č. 13, kterým byl p. místostarosta pověřen; WASYLIW – vzhledem k tomu, že je v současné době přerušeno výběrové řízení „Zajištění výroby a rozvodu tepla pro vytápění a ohřev teplé  a  užitkové vody ve městě Mšeno“ (odvolala se jedna firma), byla nabídnuta firmou ITES Kladno smlouva o založení společného podniku a smlouva o dodávce tepla. Tímto společným podnikem by došlo ke změně topného média v DS, firma ITES by zajistila finančně (úvěr) tuto změnu. Současně by se vyřešilo přerušení výběrového řízení z důvodu odvolání tím, že by se zrušilo výběrové řízení. Dále pokračovala široká diskuze, ze které zastupitelstvo města nedošlo k žádnému závěru, ale dohodlo se, že výběrové řízení, tak jak navrhuje p. Wasyliw, se rušit nebude.

Program regenerace městské památkové zóny
STAROSTKA – vzhledem k tomu, že v našem městě je vyhlášena městská památková zóna, jsme povinni mít zpracován program regenerace městské památkové zóny. V případě, že město nebude mít tento program zpracován, nemůže město ani občané žádat o dotace. Nabídka zpracování tohoto programu byla předložena Ing. arch. L. Sommrem v celkové výši od cca 119 tis. Kč (základní) do cca  Kč 150 tis. Kč. Návrh na usnesení: přijmout nabídku Ing. arch. Libora Sommera na zpracování „Základního programu regenerace Městské památkové  zóny Mšeno“. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Informace a různé
- Ministerstvo financí sdělilo, že po předložení dokumentace pro ukončení závěrečného vyhodnocení akce „ZŠ Mšeno – rekonstrukce fasády“  souhlasí s ukončením akce.
- 26. 9. 2005 se koná na radnici pro občany seminář „LEADER“ – setkání  všech, kterým není jedno, jak bude vypadat místo, kde žijí.
- Budova radnice byla prohlášena za kulturní památku.
- Informace Středočeských vodáren a. s. o rozdělení dovozů a dovozců odpadních vod na ČOV Mšeno a Mělnické Vtelno.
- Finanční ředitelství Praha nabízí službu pro občany v místě bydliště. Na radnici bude zajištěno kontaktní místo pro pracovníka finančního úřadu pro poskytování této služby v únoru a březnu 2006. Občané budou moci podat přiznání k dani z příjmů ve Mšeně.
- Záchranná služba SK oznámila omezení služby poskytované na pracovištích pohotovostí od 1. 9. 2005, jedná se o zrušení návštěvní služby a jednotné stanovení ordinační doby do 22 h. ¨
- 1. 10. 2005 se koná 21. Běh Kokořínským údolím, město poskytne čestnou cenu.
- 29. 8. 2005 bylo předáno staveniště rekonstrukce radnice firmě Guttenberg, s. r. o.
- Probíhají přípravy oslav 700 let města Mšena, které řídí p. Novák.
- Občanské sdružení Zahrada pořádá semináře pro pečovatelskou službu na Mělnicku a Kokořínsku.
- Paní starostka se obrátila na právníka zabývajícího se dědictvím po zemřelém klientovi DS Mšeno, který byl majitelem osobního automobilu, který je zaparkován na  veřejném prostranství, aby účtovaná částka za zábor veřejného prostranství byla zahrnuta do dědictví.
- Sbor České církve evangelické Mšeno má nového faráře p. Ondreje Kováče.
- Římskokatolická církev přislíbila provést zabezpečovací práce na kostele sv. Martina.
- V současné době probíhá výběrové řízení na rekonstrukci koupaliště.
- Na základě udání proběhla kontrola ČIŽP na skládce TKO

Schválení usnesení
Paní  tajemnice přednesla návrh na usnesení. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Diskuze
CAHAJLOVÁ – požádala o pomoc řešení stále trvajícího problému před jejím domem v Boleslavské ulici, kde shromažďující se voda mezi chodníkem a silnicí poškozuje dům; STAROSTKA – přislíbila, že projedná celou situaci s SÚS, které jsou majiteli komunikace; NOVÁK – upozornil na stále přeplněný kontejner na plasty před domem čp.115 (křižovatka na Podolci); STAROSTKA – přislíbila projednat problém s firmou Remondis (častější vyvážení, případně přidání kontejneru). Současně musí město prověřit, kam odkládají nájemníci domu čp. 115 svůj odpad. Zasedání ZM bylo ukončeno ve 22.15 hod.

Ze zápisu MěZ vybral

Karel Horňák