Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 8. 8. 2005

Zahájení: 18 h. Přítomni: M. Štráchalová, Mgr. Vl. Wasyliw, P. Živec, Vlast. Líbal, M. Slánský, P. Vidman, Mgr. D. Dvořáková, V. Hájek,  Sv. Houserek, ing. J. Fanta. Omluvena: J. Švecová. Zapisovatelka: J. Maksimová. Návrhová komise: Dvořáková, Slánský. Ověřovatelé zápisu: Fanta, Houserek. STAROSTKA – provedla kontrolu usnesení z minulého zasedání; ŽIVEC – navrhuje doplnit program o projednání uvolnění funkce místostarosty. Hlasování:  4 pro – Fanta, Živec, Wasyliw, Líbal, 6 proti – Štráchalová, Dvořáková, Houserek, Hájek, Slánský, Vidman. Doplnění programu nebylo schváleno.

Úprava rozpočtu

Paní starostka předložila zastupitelům města 5. úpravu rozpočtu roku 2005. Návrh na usnesení: schválit 5. rozpočtovou úpravu rozpočtu roku 2005. Hlasování:  schváleno  jednohlasně.

Prodeje nemovitostí

● Paní Trevisan oznamuje, že má  zájem o odkoupení pozemku p. p. 438/1 k. ú. Mšeno; STAROSTKA – upozorňuje, že se jedná o pozemek, o jehož odkoupení měli zájem manželé Svobodovi. Zastupitelstvo města dne 19. 1. 2004 v bodě č. 2 usnesení rozhodlo pozemek neprodávat a nechat ho nadále v pronájmu manželům Svobodovým. Návrh na usnesení: zamítnout žádost p. Trevisan o prodej p. p. 438/1 v k.ú. Mšeno. Hlasování: schváleno jednohlasně.

● MUDr. Martin Skála a Ing. Petr Skála žádají o odprodej části pozemku p. p. 40/3 v k. ú. Skramouš o výměře cca 400 m2; STAROSTKA – doporučuje žádosti vyhovět, jedná se o pozemek, který je neudržovaný a často slouží i jako divoká skládka. Návrh na usnesení: prodat část p. p. 40/3 v k. ú. Skramouš o výměře cca 400 m2. Hlasování: schváleno jednohlasně.

● Manželé Suchochlebovi žádají o odprodej části pozemku p. p. 388 v k. ú. Sedlec o výměře cca 200 m2. Jedná se o lesní pozemek, na kterém skladují palivové dřevo. STAROSTKA –  upozorňuje, že k tomuto pozemku vede slepá ulice a v případě prodeje nebude možno otočit vozidlo; DVOŘÁKOVÁ – navrhuje  pozemek manželům Suchochlebovým pronajmout; ŽIVEC – navrhuje pozemek neprodávat, v případě pronájmu dodržet odstup 5 m od křižovatky cest. Návrh na usnesení: zamítnout žádost  manželů Suchochlebových o prodej části p. p. 388 v k.ú. Sedlec a doporučit část tohoto pozemku manželům Suchochlebovým pronajmout s podmínkou dodržení odstupu cca 5 m od křižovatky cest. Hlasování: schváleno jednohlasně.

● Pan Měšťák žádá o odprodej části pozemku p.¨p. 1651/1 v k.ú. Mšeno; HÁJEK – navrhuje žádost zamítnout, protože pozemkem vede potrubí z koupaliště do Jezera. Navrhuje pozemek ponechat v pronájmu. Návrh na usnesení: zamítnout žádost pana Měšťáka o prodej části p. p. 1651/1 v k. ú. Mšeno. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Bezúplatné převody

● STAROSTKA – přednesla návrh na bezúplatný převod p. p. 63, díl 2 dle PK v k. ú. Sedlec o výměře 178 m2 od Pozemkového fondu ČR do majetku města. Jedná se o místní komunikaci. Návrh na usnesení: schválit bezúplatný převod výše uvedeného pozemku do majetku města. Hlasování: schváleno jednohlasně.

● STAROSTKA – přednesla návrh na bezúplatný převod 25 ks kovových dvojskříněk z majetku Ministerstva obrany ČR do majetku města. Dvojskříňky budou použity pro základní školu. Návrh na usnesení: schválit bezúplatný převod dvojskříněk. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Oprava radnice

V současné době je vypracováno statické posouzení stavu budovy radnice a projektová dokumentace. Bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele. Ze čtyř podaných nabídek komise doporučila Stavební společnost Guttenberg s. r. o. Paní starostka doporučení komise potvrdila. Zhotovitel nabízí provedení rekonstrukce fasády a střechy radnice ve dvou etapách –  část v r. 2005 a část v r. 2006. Dále nabízí možnost v roce 2005 uhradit  2/3 ceny za provedené práce a zbytek převést do roku 2006; HOUSEREK – upozorňuje na potřebu finančních prostředků města pro zajištění chodu domova seniorů a skládku TKO. Vyjadřuje obavu, zda bude na opravu radnice dostatek finančních prostředků; FANTA – je nutno uvážit, že pokud se bude oprava radnice odkládat, náklady na její opravu budou vzrůstat. Navrhuje zahájit práce ihned; WASYLIW – navrhuje zahájit práce na opravě radnice ihned; STAROSTKA – informuje, že v září 2005 bude radnice zapsána do seznamu památek a bude možnost žádat Středočeský kraj o poskytnutí finančních prostředků na opravu památek. Oprava radnice je nutná, současný stav ohrožuje životy a zdraví kolemjdoucích. Návrh na usnesení: schválit provedení rekonstrukce fasády a střechy radnice. Zahájit práce ihned a přijmout nabídku firmy Stavební společnost Guttenberg s. r. o., která vyhrála výběrové řízení a nabízí rozdělení prací (část v r. 2006 ) a rozdělení plateb. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Skládka TKO

STAROSTKA – navázala kontakt s firmou Remondis, která navrhuje řešit systém likvidace TKO pomocí překladiště v areálu skládky. Odpad by se dále nakládal a převážel na jinou skládku. Úložné na cizí skládce činí 660 Kč/t. Skládka TKO Mšeno by se měla uzavřít od 1. 9. 2005, do té doby firma Remondis předloží návrh smlouvy. Paní starostka kromě firmy Remondis neobdržela jinou nabídku; WASYLIW – jednal s firmou AVE CZ, která nabídla zpracování „Studie koncepce nakládání s TKO“. Podle pokynů Krajského úřadu Středočeského kraje není město Mšeno povinno mít  zpracován plán odpadového hospodářství, proto nejednal s firmou AVE CZ o jeho vypracování (viz usnesení  č. 13 ze dne 11. 7. 2005); STAROSTKA – pokud by byla skládka TKO pronajata firmě Remondis, je zbytečné zadávat zpracování studie; WASYLIW – navrhuje prozatím vypracování studie nezadávat a vyčkat výsledku jednání s firmou Remondis 20. 8. 2005. Návrh na usnesení: zamítnout nabídku firmy AVE CZ na vypracování „Studie koncepce nakládání s TKO“ a pokračovat v jednáních o systému likvidace odpadů s firmou Remondis. Hlasování: schváleno jednohlasně.

STAROSTKA – upozorňuje na velký nepořádek ve městě, především u kontejnerů Na Podolci u hostince čp. 15. Návrh na usnesení: uzavřít provoz skládky TKO Mšeno od 1. 9. 2005 a zahájit systém likvidace TKO pomocí překladiště v areálu skládky dle nabídky firmy Remondis. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Rekonstrukce koupaliště

Na centrální adrese je uveřejněno zadání pro výběrové řízení na rekonstrukci Městských lázní. Na provedení výběrového řízení je uzavřena mandátní smlouva s JUDr. Petrem Sršněm. Rekonstrukce koupaliště proběhne ve dvou etapách. V první etapě bude provedena oprava bazénu, brouzdaliště a úprava čističky. Oprava čističky bude prováděna ve spolupráci s firmou CINIS, která má na tento typ čističek patent. Ve druhé etapě, která by měla proběhnout v příštím roce, bude provedena úprava budov, uspořádání budov a úprava hřiště.

Projektovou dokumentaci na rekonstrukci Městských lázní zpracoval Ing. Marek.

Ministerstvu financí ČR musí být v termínu do 30. 9. 2005 předložena smlouva o dílo se zhotovitelem. Pokud proběhne výběrové řízení bez odvolání, je reálné, aby smlouva o dílo byla s vybraným zhotovitelem podepsána 28.9.2005 a termín ministerstva financí byl dodržen.

Domov seniorů

STAROSTKA – informuje o stále trvající nabídce firmy DAKURA s. r. o. k provozování Domova seniorů Mšeno. Přečetla dopis firmy DAKURA s. r. o. ze dne 26. 7. 2005, ve kterém ředitel společnosti pan Vladimír Drahoňovský žádá  zastupitele města o sdělení stanoviska;  HOUSEREK – přednesl zprávu o výsledku kontroly komise pro úsporná opatření. Po provedených úsporných opatřeních se pro r. 2006 předpokládá schodek cca 2 mil. Kč v případě, že nebude provedena změna topného média. Při provedení změny topného média se předpokládá schodek ve výši 1,2 mil. Kč; WASYLIW – o situaci domova seniorů jednal na Středočeském kraji s panem Vackem, náměstkem hejtmana, a bylo mu sděleno, že pokud dojde ke schůzce hejtmana s ministrem financí, je reálné, že by mohly být uvolněny finanční prostředky pro náš domov seniorů. Ministr Sobotka prozatím ale schůzku odmítá; STAROSTKA – je třeba provést účetní operaci, aby byla dodržena rozpočtová pravidla. Domovu seniorů je třeba zaslat částku ve výši 147 603 Kč s tím, že DS Mšeno obratem vrátí tuto částku na účet města. Návrh na usnesení: zaslat DS Mšeno částku ve výši 147 603 Kč s tím, že DS Mšeno obratem vrátí tuto částku na účet města. Jedná se pouze o účetní operaci, aby byla dodržena rozpočtová pravidla města. Hlasování: schváleno jednohlasně.

STAROSTKA – v nejbližší době dojde ke schůzce zástupců města Mšena a domova seniorů  s panem Lobkowiczem  (Maltézská pomoc). Apeluje na zastupitele, aby se této schůzky zúčastnili v co největším počtu; DVORŠČÍKOVÁ, ředitelka DS – oslovila Magistrát města Mladé Boleslavi s nabídkou kapacity pro umístění občanů Mladé Boleslavi v DS Mšeno a požádala o finanční podporu. Po parlamentních prázdninách má připraveno jednání v parlamentu ČR; WASYLIW - na změnu topného média je připravena žádost o dotaci od Státního fondu ŽP. Přílohou žádosti musí být stanovisko rady kraje. Rada Středočeského kraje se  k žádosti vyjádří na svém zasedání. Dále pan Wasyliw navrhuje připravit a vyhlásit výběrové řízení  na zhotovitele změny topného média s poznámkou, že pokud nebude státní dotace, výběrové řízení se ruší. Návrh na usnesení: pověřit p. Mgr. Wasyliwa přípravou a vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele změny topného média v Domově seniorů Mšeno. V zadání uvést podmínku, že v případě, že nebude schválena státní dotace, bude výběrové řízení zrušeno. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Územní plán

STAROSTKA – informuje o došlých žádostech občanů, kteří zaslali podněty pro zpracování změny územně plánovací dokumentace města Mšena; WASYLIW – navrhuje nejdříve vypracovat a schválit plán rozvoje města. Uvážit, co pro město bude prioritou, a potom přikročit k projednání změny územního plánu. Návrh na usnesení: bod „Územní plán – aktualizace, změna“ odložit na další jednání zastupitelstva, před jednáním provést přípravu, shromáždit náměty, podklady. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Informace a různé

● STAROSTKA – informuje o možnosti dotací z Krajského úřadu Středočeského kraje.

● Na OÚ Skalsko proběhlo jednání mezi ČSAD Střední Čechy a zúčastněnými obcemi, kdy ČSAD Střední Čechy žádají starosty obcí o úhradu ztráty ve výši 33 927 Kč pro linku Mšeno-Mladá Boleslav spoj s odjezdem ze Mšena v 5.00 hod. a spoj s odjezdem z Mladé Boleslavi v 15.50 hod. Tyto spoje jezdí ve dnech školního vyučování.. Jednání nebylo prozatím ukončeno, nebylo přijato žádné usnesení.

● Na akci „Poslední koupání“ byla od Krajského úřadu Středočeského kraje poskytnuta dotace ve výši 15 tis. Kč.

● Ve dnech 7. – 8. 11. v době od 13 do 16 h proběhne opět sbírka DIAKONIE v objektu zahrádkářů.

● STAROSTKA – jako zástupce města Mšena odnesla  kámen do základů rozhledny na Hradišť v Kadlíně. Je to kámen, který se uvolnil a spadl z římsy kostela sv. Martina ve Mšeně, proto má v evidenční knize přijatých kamenů název „Martin“.

● S Městem Mělník byla uzavřena smlouva na rozvoj služeb pro cestovní ruch.

● V Hradčanské ulici je zabudováno svodidlo. Paní starostka poděkovala paní Švecové a panu Vidmanovi za jejich iniciativu při vyřizování této záležitosti.

● STAROSTKA – připomněla zastupitelům povinnost účastnit se veřejných zasedání a svoji neúčast omlouvat dle jednacího řádu písemně starostce.

● Dne 24. 9. 2005 bude  časopis Koktejl pořádat na koupališti výstavu, přednášky.

● Ing. PEŠTA – poslal nabídku na zpracování „Programu městské památkové zóny města Mšena“.  Město je povinno tento dokument mít. Nabídka na základní program regenerace –      118 762 Kč, rozšířený program regenerace – 148 750 Kč.

● STAROSTKA – je zákonnou povinností města zpracovat tepelný audit na budovu základní školy a radnice – stavby mající roční spotřebu energie nad 700 GJ. Náklady na audit budou činit cca 180 tis. Kč.

● STAROSTKA – jsou instalovány 4 uvítací tabule města Mšena.

● STAROSTKA – téměř jsou dokončeny protipovodňové úpravy ve Skramouši, je dokončena dočasná úprava ul. Zahradní a Hlovecké. Poděkování patří SÚS za provedení úprav.

● 30. 11. 2005 bude proveden audit hospodaření města pracovnicemi Krajského úřadu Středočeského kraje.

● Do provozu byla uvedena rozptylová a vsypová loučka na městském hřbitově. První rozptyl byl proveden 6. 8. 2005.

● WASYLIW – navrhuje provést aktualizaci majetku města a vyzvat více pojišťoven k předložení návrhu pojistných smluv na majetek města; FLÍGLOVÁ – aktualizace majetku města je průběžně prováděna. Město má uzavřenu pojistnou smlouvu s pojišťovnou Kooperativa a všechny pojistné události byly pojišťovnou plněny k naší spokojenosti.

● WASYLIW – navrhuje založit městskou společnost s r.o., pro podnikatelskou činnost města; HOUSEREK – navrhuje založení městské společnosti s. r. o. projednat na pracovním zasedání.

Návrh na usnesení, které bylo jednohlasně schváleno, přednesla paní Flíglová.

Diskuze

Pan ŠPLÍCHAL ze Skramouše – děkuje za provedené protipovodňové úpravy a ptá se, zda bude v pracích pokračováno položením žlabovek; STAROSTKA – na žlabovky nemá město finanční prostředky; ŠPLÍCHAL – upozorňuje, že položení žlabovek bude nutné. Sám vodoteč kolem své nemovitosti čistil, stříkal proti zaplevelení a je ochoten spolu s ostatními obyvateli Skramouše se na udržování vodoteče podílet. Pokud však zůstane vodoteč pouze vyčištěna, jak je v současné době, bude  brzy zase zanesena; STAROSTKA – požádá o finanční podporu z protipovodňového opatření.

Ze zápisu jednání městského zastupitelstva vybral

Karel Horňák