Třídění odpadu

   Vážení spoluobčané, jistě jste zaznamenali, že na několika místech ve městě a v našich satelitních obcích jsou umístěny kontejnery na plasty ve společných „hnízdech“ s dalším kontejnerem na papír a sklo. Tyto přidané kontejnery na plasty jsou již silně využívány. Těm z vás, kteří využíváte i druhou možnost třídění plastů (tzn. do žlutých pytlů, které zakoupíte na Městském úřadě ve Mšeně), považuji za nutné připomenout, že žluté pytle vystavujeme na místo ke kontejnerům vždy tak, aby poslední čtvrtek v měsíci byly připraveny k odvozu. Tímto způsobem vás žádám: nedávejte pytle ke kontejnerům dříve a nedávejte plasty do jiných nežli žlutých pytlů. Důvod je prostý: několik dnů či týdnů v předstihu znamená roztrhání či rozvázání pytlů, obsah se vysype po okolí a výsledkem je velký nepořádek. Pytle jiné nežli žluté svozová firma neodebere a výsledek s nepořádkem je totožný.

   Rovněž připomínám, že na Městském úřadě ve Mšeně jsou k dispozici také pytle  červené, které v této fázi stále ještě obdržíte zdarma a které slouží ke třídění malých i větších kartonků (krabicové mléko, dětský nápoj atd.). Tyto pytle po naplnění vystavíte ke kontejnerům poslední čtvrtek v měsíci, kdy je odvoz. Ne dříve!

   Další informací, vážení občané a návštěvníci našeho města, je skutečnost, že naše skládka je naplněna. Do doby dokončení výstavby další etapy budeme cca 1 rok odvážet odpad na jinou skládku. Prostor naší skládky se stane překladištěm. Svozová firma bude ve stejnou dobu a ve stejných vozech soustřeďovat komunální odpad z vašich popelnic na překladiště a odtud přeložením do velkoobjemových vozů se náš komunální odpad odveze na vzdálenější skládku.

   Co to pro nás znamená? Velice pomůže maximální třídění odpadů Snažte se vytřídit, co se dá. Máte možnosti využít přistavených kontejnerů na papír, plasty, sklo, dále jak jsem výše uvedla, i kartony. Dvakrát ročně zajišťujeme odvoz nebezpečného odpadu. Kromě služeb městského úřadu se ve městě nabízí výkup železa a barevných kovů .

   Z výčtu možností třídění je zjevné, že je pouze na nás, občané, jak se zachováme k dodržování zákona o odpadech, který nám jasně říká: původce odpadu je povinen třídit a do komunálu, tzn. na skládku, již jde jen to, co již nelze třídit! V neposlední řadě záleží zase jen na nás, v jakém prostředí budeme žít. Děkuji vám za ukázněnost a pomoc při ochraně a zlepšování našeho životního prostředí.

Diakonie Broumov
   Jistě si vzpomínáte, že v loňském roce jsme zajišťovali sbírku šatstva, obuvi, hraček, záclon, lůžkovin atd. Letos na jaře byla jarní sbírka a zopakujeme ji na také letos na podzim, ve dnech 7. a 8. 11. 2005, vždy od 13 do 16 h na stejném místě u našich zahrádkářů v Mělnické ulici, u restaurace Obecník ve Mšeně. Tyto sbírky se nám daří zajišťovat díky pochopení místních zahrádkářů, kteří nám nabídli své prostory. Děkujeme.

Mšenský hřbitov
  
Všimli jste si, že na hřbitově probíhají již druhý rok úpravy zadní části hřbitova? V současné době jsou již dokončeny, po dokončení výroby kamene bude umístěn ještě monument poklého kamene, což ale nebrání již v současnosti užívání. Výsledkem těchto úprav je zbudování vsypové a rozptylové loučky, abychom mohli nabídnout další formy pohřbívání zemřelých. Dne 6. 8. 2005 byl proveden první rozptyl v historii mšenského hřbitova. Zájemci o tento způsob pohřbívání mohou kontaktovat jednak pohřební službu a současně Městský úřad ve Mšeně, kde bude s vámi uzavřena smlouva na služby na 10 let. Zadní trakt hřbitova doznal touto úpravou velice pěkného vzhledu a je dobře zvoleným pietním místem.

Marie Štráchalová, starostka města