Logo ZŠ Mšeno

Boleslavská 360, Mšeno, 277 35
Tel. a fax: 315 693 140
IČO: 67799400
http://www.zsmseno.cz
e-mail
e-podatelna

 Historie školy

Budova současné Základní školy ve Mšeně pochází z roku 1928. Do otevření této školy se vyučovalo v málotřídkách v budově tzv. staré školy. Základní kámen nové budovy byl položen 10. října 1926. Stavba trvala necelé dva roky a škola byla slavnostně otevřena v neděli 2. září 1928 pod názvem Masarykova škola ve Mšeně. Tento název dokonce v tehdejší době musel schválit prezident republiky (viz dopis v kronice školy).

Citát z dobových novin: “Město Mšeno prožívalo v neděli 2.t.m. velký kulturní svátek. Za nevídaného účastenství lidu z celého kraje otevřena byla nová moderní škola měšťanská, pořízená nákladem více než 3 miliony korun. Okres mělnický přispěl velkolepým darem 1.600.000 korun.”

Škola byla rozdělena na chlapeckou a dívčí. V prvním školním roce navštěvovalo školu chlapeckou 90 chlapců a 85 dívek.

Svými dispozicemi byla škola velkolepá nejen ve své době, ale úctu vzbuzuje i dnes. Ústřední část budovy tvoří učebny, směrem do stran bývaly i třídy mateřské školy, která se později zrušila. Dnes tyto prostory slouží základní škole jako další učebny. Boční trakty tvoří byty pro učitele. V zadní půlkruhovité části je v přízemí umístěna tělocvična a nad ní v prvním patře slavnostní sál.

V době stavby byla tato budova považována za velmi nadstandardní a luxusní, za což podlehla také často kritice.

Od hlavní silnice směřující na Mladou Boleslav školu odděluje promyšlená kompozice parku, který slouží jako klidová zóna.

V roce 2004 díky zřizovateli dostala škola novou krásnou fasádu a stala se tak jednou z nepřehlédnutelných dominant obce, v roce 2011 došlo k výstavbě víceúčelového hřiště za školou a k obnově parku.

Současnost

Koncepce školy

Strategický plán rozvoje ZŠ Mšeno 2008 - 2013

Základní škola Mšeno, příspěvková organizace, poskytuje základní vzdělání, snaží se ve výchovně vzdělávacím procesu prosadit klíčové kompetence, tj. určité komplexní kvality, které jsou významné pro vzdělávání i pro život a potřebné pro všechny členy společnosti. Tzn. schopnost se učit, kriticky hodnotit a řešit problémy, komunikovat ve svém i v cizích jazycích, ovládat informační i komunikační technologie, využívat matematickou, přírodovědnou a technickou gramotnost, uplatňovat obecný kulturní přehled i mezilidské a občanské kompetence. Škola je nejen institucí otevřenou vzdělávacímu procesu, ale stává se i kulturním, společenským a sportovním centrem.

Vzdělávací program školy

Od 1.září 2007 začala také naše škola v prvním a šestém ročníku vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem "Život pro školu, škola pro život" č.j. 294/2007. Podle školního vzdělávacího programu jsou vzdělávány i děti ve speciální třídě a ve školní družině. V současné době se podle ŠVP vyučuje ve všech ročnících.

Klima školy

Zaměřujeme se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení (všechny složky, nejen ředitelka školy) a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými.

Organizace školy

Škola má vypracovaný organizační řád se všemi kompetencemi a organizační dokumentaci školy, které neustále inovuje podle potřeb školy, aby odpovídaly současné aktuální situaci.

Péče o nadané žáky a žáky integrované

Škola vytváří prostor pro všechny žáky. Pro talentované zpracuje systém soutěží, na který budou navazovat okresní a krajská kola. Ve spolupráci s výchovnou poradkyní a odbornými centry pečujeme o žáky se specifickými poruchami učení a chování. Na 1. i na 2. stupni umožňujeme slovní hodnocení. Ve škole funguje logopedická péče a ambulantní dyslektický nácvik.

Mimotřídní a zájmová činnost

Mimotřídní a zájmová činnost je přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu.
Probíhá především prostřednictvím: školní družiny, zájmových kroužků. Další výchova – sexuální, protidrogové, dopravní, zdravotní, volba povolání aj. O přestávkách je možno využívat relaxační místa školy - sál, hřiště. Naši žáci pravidelně se svými programy navštěvují mateřskou školu a domov seniorů.

Spolupráce s veřejností

To je naše velká rezerva – snažíme se o intenzivní spolupráci s rodiči, poskytujeme jim základní a objektivní informace o škole, o studijních výsledcích žáků. Spolupracujeme v případě žáků s výchovnými nebo vzdělávacími problémy. Jsme školou otevřenou rodičům i veřejnosti, každý má možnost účastnit se vyučovacích hodin a všech akcí pořádaných školou.

Prezentujeme se v místním i regionálním tisku. Veřejnosti poskytujeme prostory školy pro sportovní i kulturní vyžití. Turistům nabízíme ubytování.

Trendy

Zaměření na cizí jazyky – aby každý žák po absolvování naší školy ovládal cizí jazyk tak, aby dovedl konverzovat s cizincem. Výuku anglického jazyka jsme začali již od 1. ročníku.
Dále bychom si přáli, aby naši žáci ovládali uživatelsky výpočetní techniku, uměli pracovat s internetem.

Děkujeme zřizovateli za vstřícnou spolupráci a ochotu podílet se s námi na rozvoji školy.

Více na stránkách školy.Základní škola Mšeno

Externí odkaz na článek o nové školní kotelně