KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY MŠENO

   Zastupitelstvo města Mšena se dne 16. 1. 2001 usneslo v souladu s ustanovením § 10, písm. a), § 35 a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vydat tento knihovní řád.

I. Základní ustanovení

Městská knihovna Mšeno je veřejnou knihovnou, která shromažďuje a půjčuje knihy, časopisy, noviny, mapy, další informační prameny a informace.
Poskytuje tyto služby: absenční a prezenční výpůjčky, meziknihovní výpůjční služby, mimoškolní vzdělávání.
Každý návštěvník knihovny je povinen dodržovat ustanovení tohoto knihovního řádu, zejména nepoškozovat a chránit majetek knihovny, zachovávat klid a pořádek ve všech prostorách knihovny a řídit se pokyny jejích pracovníků.

II. Výpůjční řád

Podmínky zápisu čtenáře
Absenční výpůjčky může uskutečnit každý, kdo je registrován jako čtenář v Městské knihovně Mšeno a je mu vystaven čtenářský průkaz.
Prezenční výpůjčky z volného výběru (noviny, časopisy), informační a bibliografické služby může uskutečnit každý návštěvník knihovny, který dodržuje ustanovení tohoto knihovního řádu.
Čtenářem knihovny se stává fyzická či právnická osoba na základě vyplněné čtenářské přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, u právnických osob navíc na základě písemného pověření. Přihlášku dětem do 15 let podepisují rodiče nebo zákonný zástupce a tím přejímají odpovědnost za vypůjčené knihy.
Podepsáním čtenářské přihlášky se čtenář zavazuje, že bude plnit všechna ustanovení platného knihovního řádu Městské knihovny Mšeno včetně závazku platit poplatky z prodlení a uhradit případné ztráty a poškození vypůjčených knihovních jednotek.

Čtenářský průkaz
Čtenářský průkaz je dokladem čtenáře. Je nepřenosný. Čtenář odpovídá za každé zneužití průkazu. Při jeho vystavení zaplatí čtenář nebo právnická osoba jednorázový poplatek.
Při vystavení duplikátu za ztracený nebo zničený průkaz zaplatí čtenář poplatek. Platnost čtenářského průkazu je dána zaplacením registračního poplatku na dobu 12 měsíců. Každý čtenář může mít pouze jeden čtenářský průkaz. Podmínky půjčování a základní služby Čtenář musí mít platný čtenářský průkaz, tj. zaplacen registrační poplatek za příslušné období. Při výpůjčce zvlášť cenné nebo unikátní knihovní jednotky požaduje knihovna na čtenáři složení nezúročitelné zálohy (kauce) ve výši určené odborným posudkem knihovníka. Tato kauce se čtenáři vyplatí zpět při vrácení knihovní jednotky.
Výpůjční lhůta u knih se vztahuje k jednotlivým titulům a je 30 dní.
Výpůjční lhůta u novin a časopisů se vztahuje k jednotlivým titulům a je 7 dní. U novin a časopisů starších než 30 dní je výpůjční lhůta 30 dní.
Probíhající výpůjční lhůtu u knih a novin a časopisů starších než 30 dní, si může čtenář prodloužit, přičemž celkové prodloužení výpůjční lhůty může být maximálně jejím dvojnásobkem. Čtenář má právo požádat o rezervování knihovní jednotky.

III. Povinnosti čtenářů a návštěvníků knihovny

Čtenář je povinen:

 • prohlédnout si půjčovanou knihu nebo jinou knihovní jednotku a je-li poškozena, ohlásit to ihned knihovníkovi
 • čtenář nese odpovědnost za každé poškození, které prokazatelně způsobil během výpůjční doby, a je povinen uhradit městské knihovně náklady na opravu nebo náhradu této knihovní jednotky
 • chránit vypůjčené knihovní jednotky před poškozením a vrátit je do knihovny ve stanovené lhůtě
 • respektovat všechna práva autorská - oznámit knihovně změnu jména, bydliště a dalších údajů
 • nahlásit knihovně ztrátu svého čtenářského průkazu
 • zachovávat v knihovně klid, neobtěžovat a neomezovat svým chováním a svými projevy ostatní návštěvníky, nevnášet do prostorů knihovny nic, čím by mohl být poškozen knihovní fond a nekonzumovat zde potraviny a nápoje
 • návštěvník, který porušuje ustanovení knihovního řádu, může být vykázán z prostor knihovny
 • při odchodu z knihovny předložit ke kontrole všechny vynášené knihovní jednotky.

IV. Poplatky z prodlení a upomínání

Pokud čtenář nevrátil knihovní jednotku ve stanovené lhůtě, zaplatí knihovně poplatek z prodlení, který se určuje podle počtu vypůjčených knihovních jednotek a podle doby překročení řádné výpůjční lhůty a podle nákladů spojených s písemným upomínáním.
Výše poplatku z prodlení je stanovena v příloze tohoto knihovního řádu.
Zůstane-li upomínání bezvýsledné, bude knihovna nevrácené knihovní jednotky vymáhat soudně.

V. Náhrady ztrát a škod

Čtenář je povinen neprodleně hlásit ztrátu nebo poškození vypůjčené knihovní jednotky a škodu zaviněnou nahradit ve smyslu § 442, odst. 2 občanského zákoníku č. 509/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde se stanoví: „škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu“.

Způsobenou škodu musí čtenář nahradit podle požadavku knihovny:
a) finanční náhradou v ceně kopie včetně vazby podle přílohy
b) nepoškozeným výtiskem téhož titulu a vydání

Jestliže náhrada podle předcházejících bodů není možná nebo účelná, může knihovna se čtenářem dohodnout náhradu škody :
a) výtiskem téhož titulu (dokumentu) v jiném vydání srovnatelné kvality
b) jiným titulem srovnatelné hodnoty podle potřeby knihovny
c) finančním vypořádáním na základě odborného odhadu knihovníkem, odhad vychází z ceny knihy na současném knižním trhu a z aktuálního ceníku knihařských prací.
Ve všech případech náhrady škody uhradí čtenář knihovně navíc poplatek za úkony spojené s likvidací způsobené škody včetně náhrady knihovnického, knihařského a technického zpracování.

VI. Závěrečná ustanovení

Veškeré stížnosti, oznámení a podněty týkající se služeb knihovny může čtenář sdělit knihovnici, případně nadřízené osobě.
Pokud není v tomto knihovním řádu stanoveno jinak, platí pro úpravu právních vztahů mezi Městskou knihovnou Mšeno a občany využívajícími jejich služeb příslušná ustanovení občanského zákoníku. Pro právní vztahy mezi Městskou knihovnou Mšeno a právnickými osobami pak příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

 

 

 

Příloha ke knihovnímu řádu Městské knihovny Mšeno

P O P L A T K Y

 1. Zápisné a registrační poplatky

- roční registrační poplatek pro dospělého čtenáře  - 200 Kč
- roční registrační poplatek pro důchodce - 100 Kč
- roční registrační poplatek pro děti - 60 Kč
- při vystavení duplikátu za zničený nebo ztracený průkaz zaplatí každý čtenář jednorázový poplatek 20 Kč
- při nedodržení výpůjční doby (uvedeno v čl. II. Knihovního řádu – podmínky půjčování a zákl. služby) zaplatí čtenář za každý započatý nedodržený týden dospělý a důchodce 2 Kč, děti 1 Kč

    2.   Kauce

Výše kauce při výpůjčce zvlášť cenné či unikátní knihovní jednotky a mimořádné jednorázové výpůjčce se stanoví na základě odborného posudku knihovníka.
Manipulační poplatek při jednorázové výpůjčce činí 20 Kč

 1. Poplatky za upomínání


  Upomínky

- dospělý čtenář:
1. upomínka   5 Kč/kniha + poštovné
2. upomínka 10 Kč/kniha + poštovné
3. upomínka 15 Kč/kniha + poštovné

- děti:
1. upomínka 3 Kč/kniha + poštovné
2. upomínka 6 Kč/kniha + poštovné
3. upomínka 9 Kč/kniha + poštovné

 • Náhrady škod a ztrát

Čtenář nahradí ztracenou nebo poškozenou knihu v souladu s výpůjčním řádem a dle rozhodnutí knihovníka. K tomuto se připočítává ještě úhrada znehodnoceného knihovnického zpracování. Za každou knihovní jednotku 20 Kč.
Při poškození čárového kódu v knize uhradí čtenář poplatek 10 Kč.
O způsobu náhrady za ztracenou nebo zničenou knihu rozhoduje knihovna a může požadovat finanční náhradu ve výši ceny knihy na současném knižním trhu, cena může dosáhnout až dvojnásobku pořizovací ceny (posuzuje se současná cena a míra poškození) – výši náhrady určí knihovnice. Dále čtenář hradí kromě manipulačního poplatku ve výši 20 Kč i 10 Kč za poškození čárového kódu. Další možností je, že knihovna může požadovat nepoškozený výtisk téhož díla, téhož vydání a manipulační poplatek 20 Kč a 10 Kč za poškození čárového kódu.
Při částečném poškození se účtuje vzniklá škoda dle míry poškození, výši úhrady stanoví knihovnice. 

 1. Meziknihovní výpůjční služba

Poplatek za jeden požadavek 30 Kč (převzetí knihy potvrdí čtenář svým podpisem na knižním lístku). 

 

 

„Pravidla přístupu k výpočetní technice, k internetu

 1. zájemci o přístup k internetu ohlásí svůj zájem knihovnici
 2. uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy práce s internetem

 3. uživatelé si mohou předem zamluvit místo (možno i telefonicky na č. telefonu 315693123), doba prodlení je maximálně 10 min.

 4. uživatelům není povolen přístup k aplikacím propagujícím násilí, rasovou či etnickou nesnášenlivost a pornografii, dále je nepřípustné užívání přístupu k počítačovým hrám spojených s násilím a brutalitou, zjištění, že je toto upozornění nerespektováno, bude důvodem k okamžitému zrušení přístupu uživatele k internetu

 5. stahování souborů je uživatelům umožněno pouze na diskety

 6. je možné používat pouze předinstalovaný software, je zakázáno nahrávat na disk jakékoliv soubory, instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavení Windows, Internet Explorer či jiného programového vybavení

 7. handicapovaní uživatelé internetové služby mají možnost využívat asistenční službu knihovnice

 8. uživatelům je zakázáno restartovat počítač a používat jakékoli jiné aplikace bez souhlasu knihovnice

 9. nestandardní reakce počítače (např. chybová hlášení, zmrazení počítače) je nutné okamžitě oznámit knihovnici

 10. uživatel je odpovědný za škody, které knihovně vzniknou nevhodnou manipulací s výpočetní technikou, nebo poškozením programového vybavení

 11. knihovnice má právo po 0,5 hodině práci s počítačem uživateli ukončit a umožnit práci dalšímu zájemci, tuto dobu lze prodloužit, nečeká-li na uvolnění počítače další zájemce.

 

Tato pravidla a byla schválena na schůzi RM č. 31 dne 23.1.2008, usnesení č. 5.