Vážení spoluobčané, v minulém čísle našich novin jsme všichni našli článek naší kolegyně Marcely Prieložné, která se vyjádřila svým obvyklým způsobem k práci vedení města, zvláště pak pana starosty a k tomuto útoku použila svou vlastní neschopnost, což si patrně patřičně neuvědomila.

Velké téma posledních měsíců, tedy nákup nemovitosti bývalého hotelu Modrá Hvězda, bylo totiž tématem naší opozice v čele právě se zastupitelkou Prieložnou. Město, respektive starosta byl pověřen zastupitelstvem ke krokům vedoucím ke snížení prodejní ceny nemovitosti, které byly uskutečněny, avšak paní majitelka, prostřednictvím své realitní makléřky, dala později přednost jinému kupci. Bohužel bez jakékoli komunikace s městem. Samozřejmě je to její právo.

Přesto bych vám všem, kteří nemáte veškeré informace, doporučil, abyste se zeptali paní zastupitelky Prieložné, co tedy ona sama v této věci udělala, aby k tomuto prodeji nedošlo. Můžete dostat pouze jednu odpověď, a to je „nic“, pokud uslyšíte něco jiného, nebude to pravda.

Ptám se tedy na to, co v této době dělala naše opozice, proč se svého vysněného projektu nedržela a neudělala něco, cokoli pro to, aby objekt nebyl prodán jinému zájemci? Odpověď je poměrně jednoduchá, opozice nedělá nic a své neúspěchy podsouvá starostovi a zastupitelům, kteří sdílí podobný názor. Už jsme si na toto jednání zvykli a jak už to bývá, v novinách si můžete otisknout právě to, co se vám hodí a líbí včetně naprostých nesmyslů a lží, které vedou jen k přímému poškozování svých kolegů v zastupitelstvu, kteří nesdílí stejný názor. Toto se samozřejmě děje i ve vyšších patrech politiky a je jen na každém z nás, nakolik se necháme ovlivnit těmito mnohdy lživými a urážlivými články. Věřím, že většina z vás je schopna toto rozlišit a udělat si vlastní úsudek.

Ano, zastupitelé, kteří sdílí stejný nebo podobný názor jako starosta města, dlouhodobě podporují výstavbu nové knihovny a bytů v oblasti bývalého zdravotního střediska, a to z několika důvodů. Projekt této výstavby nabízí celkové urbanistické řešení těchto poměrně cenných pozemků v centru města. Řeší několik palčivých otázek současně, tedy nové kulturní a společenské centrum s centrální knihovnou, bytovou výstavbu, parkování a veřejné záchodky. Toto vše je součástí vypracované studie, která byla schválena úřadem územního plánování a nyní se zahajují práce na dalším stupni projektové dokumentace, tedy územním řízení. Z našeho pohledu je tato varianta mnohem lepší a pro občany města rozhodně přínosnější. Také poměrně často padají různá čísla, co nás tato zástavba bude stát v porovnání s jinými návrhy. Dozvídáme se 100 milionů, 150 milionů... Ano, tento projekt bude jistě velmi nákladný, avšak ekonomicky soběstačný. Bude využito dostupných dotačních titulů a zbytek bude financován standardním hypotečním úvěrem, který bude umořován výnosem z nájmů budoucích bytů. Je to naprosto standardní financování současného bydlení a není tedy třeba vyvolávat paniku a opět podsouvat lidem nepravdivé informace o naprostém zadlužení města na několik generací. Je to naprostý nesmysl a v této věci vám všem rádi poskytneme detailnější informace.

Ani my, kteří nesdílíme stejné názory s naší opozicí, jsme se nestavěli ke koupi bývalého hotelu Modrá Hvězda negativně, jen požadovaná cena nebyla zastupitelstvem akceptována, proto byla zahájena jednání vedoucí ke snížení této ceny. To, že k tomuto snížení nakonec došlo, avšak prodej byl uskutečněn jinému zájemci bez předchozí komunikace s městem, je opravdu zarážející a zde byl jistě prostor k tomu, aby se právě opozice v čele se zastupitelkou Prieložnou v této věci angažovala. Bohužel, jak jsem psal výše, nestalo se nic.

Jiří Guttenberg ml., místostarosta města Mšena