Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena, konaného dne 17. 12. 2014

Přítomni: Ing. Martin Mach, Karel Píč, Mgr. Hana Nečasová, Mgr. Jiřina Trunková, Marie Štráchalová, Alena Oupická, Jiří Guttenberg, Ing. Jaromír Flígl, Mgr. Marcela Prieložná, Mgr. Jaroslava Matúšková, Jan Krúpa, Martin Kauler, Ing. Zuzana Říhová, Bc. Dana Svobodová. Omluven: Václav Kočí, Ing. Jaromír Flígl – přijde později. Zapisovatelka: Jiřina Maksimová. Ověřovatelé zápisu: Jiří Guttenberg, Bc. Dana Svobodová. Navržený program zasedání byl jednomyslně schválen.

Schválení jednacího řádu zastupitelstva města
Usnesení č. 1/2/2014: ZM schvaluje jednací řád Zastupitelstva města Mšena. Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 0 – schváleno jednomyslně.

Rozpočtová opatření rozpočtu města Mšena na r. 2014
Usnesení č. 2/2/2014: ZM schvaluje 13. rozpočtové opatření rozpočtu města Mšena na r. 2014. ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12 schválené radou města dne 26. 11. 2014 na základě pověření zastupitelstvem města. Hlasování:  13 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
Na veřejné zasedání se v 17:25 h dostavil Ing. Jaromír Flígl. 
Usnesení č. 3/2/2014: ZM pověřuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, radu města operativním prováděním rozpočtových opatření tak, aby v rámci schváleného rozpočtu byly prováděny převody, navýšení a ponížení mezi jednotlivými paragrafy rozpočtu, a to do výše maximálně 1 mil. Kč měsíčně s tím, že zastupitelstvo města vezme rozpočtové změny na vědomí vždy na nejbližším veřejném zasedání. Zastupitelé obdrží písemný návrh před schválením radou města ve stejném termínu jako členové rady města. Hlasování:  14 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
Usnesení č. 4/2/2014: ZM pověřuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů radu města k provedení a schválení případných rozpočtových opatření v oblasti příjmů a výdajů, které by se týkaly rozpočtu roku 2014 a nastaly v době od 17. 12. 2014 do 31. 12. 2014 podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a k předložení těchto schválených rozpočtových opatření na první veřejné zasedání ZM v roce 2015. Hlasování:  14 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Rozpočet města Mšena na rok 2015
Starosta seznámil s návrhem rozpočtu města na rok 2015, který je vyrovnaný, ve výši 29.461.000 Kč. V diskuzi se  Mgr. Hanzl zajímal, z jakých dat se při tvorbě rozpočtu vycházelo, kdo je tvůrcem rozpočtu (na koho se má s dotazy obracet), či jaký je cíl rozpočtu. STAROSTA –  vysvětlil, že rozpočet vychází z odhadu příjmů, zpracovaných odbornou firmou a cílem rozpočtu je rozvoj veřejné infrastruktury města.
Na dotaz Mgr. Aulické, zda se v rozpočtu města počítá s opravou sociálního zařízení v MŠ a s opravou střechy na ZŠ, či zda se čeká jen na dotace, starosta odpovídá, že se město pokusí o získání dotací, pokud nebudou, budou stanoveny priority, a ty budou hrazeny z rozpočtu města.
Na dotaz Mgr. Prieložné, co je ukryto pod položkou rozpočtu 3326, starosta odpovídá, že se jedná o Fond regenerace MPZ Mšeno.
Usnesení č. 5/2/2014: ZM schvaluje předložený rozpočet města Mšena na rok 2015 jako vyrovnaný ve výši 29.461.000 Kč a plán nákladů a výnosů r. 2015 – hospodářská činnost. Hlasování:  14 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
Z veřejného zasedání se v 18:00 hodin omluvila pí Alena Oupická.

Pozemky (prodeje, koupě, směny)
Usnesení č. 6/2/2014: ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem a ČEZ Distribuce, a. s. na prodej pozemku p. č. 50/6 o výměře 25 m2 a st. p. č. 130 o výměře 4 m2 v k. ú. Olešno, vzniklých z pozemku p. č. 50/2 zapsaného v katastru nemovitostí pro k. ú. Olešno, obec Mšeno na LV 10001 na základě geometrického plánu č. 169-103/2014 ze dne 3. 6. 2014, vydaného společností Tesařík a Frank, geodetické práce, s. r. o. U Stadionu 437, Neratovice. Jedná se o pozemky pod trafostanicí a v ochranném pásmu kolem trafostanice. Cena dohodou bude činit 10. tis. Kč. Hlasování:  13 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
Usnesení č. 7/2/2014: ZM na základě doporučení rady města a na základě nabídky Lesů ČR, s. p., schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem a Lesy České republiky, s. p. na koupi pozemků uvedených v kupní smlouvě za cenu dohodou (stanovenou na základě znaleckého posudku č. 1384-52/14 ze dne 16. 10. 2014 vypracovaného soudním znalcem Ing. Pavlem Viceníkem), ve výši 260.700 Kč. Finanční prostředky na koupi pozemků budou čerpány z nerozděleného hospodářského výsledku z lesního hospodářství z minulých let. Hlasování:  13 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Věcná břemena
Usnesení č. 8/2/2014: ZM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Mšenem a Středočeským krajem, kde město Mšeno je oprávněné k pozemkům p. č. 1451/1, 1556/1 a 1556/2 v k. ú. Olešno, ve vlastnictví kraje, spočívající v oprávnění uložit stavbu „Rekonstrukce VO v obci Ráj (Mšeno)“ v obci Mšeno, k. ú. Olešno a tuto provozovat v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 158-8206/2013 ze dne 5. 5. 2014, vyhotoveném firmou GEOŠRAFO, s. r. o., Hradec Králové, za cenu 9.850 Kč + DPH. Tato částka byla uhrazena před zahájením prací při schválení smlouvy o smlouvě budoucí. Hlasování:  13 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Rozvojové projekty
Starosta informuje o ukončení stavby rekonstrukce Boleslavské ulice. Stavba byla převzata, kolaudace bude probíhat 18. 12. 2014. Dále bude probíhat vypořádání stavby ohledně dotace, budou také vypořádávány vlastnické vztahy k pozemkům – chodníky, silnice.
Stavba „Snížení energetické náročnosti č. p. 31“ – finišuje se na vnějším plášti budovy. V průběhu ledna a února by měl být instalován otopný systém.
Projekt dešťové a splaškové kanalizace v Sedlci – probíhá územní řízení na stavbu. Na jaře příštího roku proběhne společné výběrové řízení na zhotovitele (VKM, a. s. a město Mšeno).
ČEZ znovu podal žádosti o povolení dvou akcí, na které již propadlo stavební povolení. Jedná se o rekonstrukci KVN, KNN, TS ul. Žižkova a rekonstrukci NN v ul. Mělnická, Zahradní, Václavské náměstí, zatím nevíme, kdy bude realizace
V katastrálním území Olešno začíná probíhat jednoduchá pozemková úprava.
Město získalo dotaci ze SFŽP v rámci OPŽP na koupi nakladače na BIO odpad.
Koupaliště – letos byla provedena oprava poloviny střechy, druhá část bude provedena v příštím roce. V současné době probíhá hledání firmy, která by byla schopna vyrobit oplocení na koupaliště.

Finanční a kontrolní výbor – volba předsedů a doplnění členů kontrolního výboru
Do finančního výboru je třeba dovolit minimálně jednoho člena výboru a předsedu. PÍČ – navrhuje p. Václava Dvořáka ml., který byl osloven a souhlasil; GUTTENBERG – navrhuje na funkci předsedkyně výboru Bc. Danu Svobodovou a člena výboru p. Tomáše Uhra; SVOBODOVÁ – navrhuje za předsedu výboru Martina Kaulera; NEČASOVÁ – navrhuje předsedou výboru Ing. Jaromíra Flígla; FLÍGL – nepřijímá; PRIELOŽNÁ – navrhuje členem finančního výboru Mgr. Davida Hanzla, který funkci přijímá.
Usnesení č. 9/2/2014: ZM volí členy finančního výboru Mgr. Davida Hanzla, Tomáše Uhra a  Václava Dvořáka. Hlasování:  13 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
Usnesení č. 10/2/2014: ZM volí předsedkyní finančního výboru členku zastupitelstva města Bc. Danu Svobodovou. Hlasování:  12 – 0 – 1, schváleno.
Pro doplnění členů kontrolního výboru Mgr. H. Nečasová navrhuje M. Štráchalovou a Mgr. J. Trunkovou. Obě členky zastupitelstva návrh do funkce přijímají; FLÍGL – navrhuje Mgr. M. Aulickou, která funkci přijímá.
Usnesení č. 11/2/2014: ZM volí členkami kontrolního výboru Mgr. Jiřinu Trunkovou, p. Marii Štráchalovou a Mgr. Miluši Aulickou. Hlasování:  13 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
Mgr. J. Trunková podává návrh, aby předsedou kontrolního výboru byla zvolena M. Štráchalová, která funkci nepřijímá.
Usnesení č. 12/2/2014: ZM volí předsedkyní kontrolního výboru členku zastupitelstva města Mgr. Jiřinu Trunkovou. Hlasování:  12 – 0 – 1 (Trunková), schváleno.

Jmenování politika MA21
Starosta navrhuje, aby politikem zodpovědným za zavádění MA 21 byl zvolen místostarosta p. Karel Píč, stejně tak, jako v minulých dvou volebních obdobích jím byl vždy místostarosta.
Usnesení č. 13/2/2014: ZM volí místostarostu p. Karla Píče politikem zodpovědným za zavádění MA 21. Hlasování:  12 – 0 – 1 (Píč), schváleno.

Různé a informace
STAROSTA – předal slovo místostarostovi K. Píčovi, který přečetl zprávu o činnosti kontrolního výboru za r. 2014; ŠTRÁCHALOVÁ – informovala o špatné spolupráci kontrolního výboru v roce 2014 s jeho členem p. V. Novákem. Po celkem aktivní činnosti výboru přestali členové výboru v posledním roce minulého volebního období na schůzky docházet a činnost byla utlumena; GUTTENBERG – navrhuje finanční dar starostovi, a to ve výši dvou měsíčních odměn; ŠTRÁCHALOVÁ – upozorňuje na náročnost práce starosty a navrhuje finanční dar starostovi ve výši tří měsíčních odměn; FLÍGL – souhlasí s p. Štráchalovou v tom, že práce starosty je náročná, ale vzhledem k finančním potřebám města a s ohledem na finanční možnosti by považoval přijetí daru ve výši tří měsíčních odměn za nemravné. Navrhuje proto dar ve výši jedné měsíční odměny.
Návrh na usnesení: ZM schvaluje finanční dar starostovi města Ing. Martinu Machovi ve výši jedné měsíční odměny za výkon funkce starosty. Hlasování:  1 – 7 – 4, návrh nebyl přijat.
Hlasování o návrhu p. M. Štráchalové:
Návrh na usnesení: ZM schvaluje finanční dar starostovi města Ing. Martinu Machovi ve výši tří měsíčních odměn za výkon funkce starosty. Hlasování:  1 – 7 – 4, návrh nebyl přijat.
Usnesení č. 14/2/2014: ZM schvaluje finanční dar starostovi města Ing. Martinu Machovi ve výši dvou měsíčních odměn za výkon funkce starosty. Hlasování:  10 – 1 (Flígl) – 1 (Mach), schváleno.

Pan K. Píč popřál všem přítomným pěkné svátky, pevné zdraví a šťastný nový rok. Pan starosta se připojil s přáním všeho dobrého, poděkoval přítomným a ukončil veřejné zasedání ZM v 19 h.