Kompostér - dobrý pomocníkBioodpad rozhodně nepatří do černých popelnic

Vážení občané, od 1. 1. 2015 vstupuje v platnost novela zákona o odpadech, která nařizuje obcím/městům  oddělené soustřeďování biologických odpadů rostlinného původu. Toto omezení vyplývá ze směrnice o skládkování odpadů (1999/31/EC), která je implementována do naší platné legislativy včetně plánu odpadového hospodářství, ve kterém je stanoven následující cíl:

„V zájmu dosažení cíle snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen „BRKO“) ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních a výhledově v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství vzniklého v roce 1995.“ Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme upozornit, že pokud při svozu komunálního odpadu (svoz klasických popelnic) bude posádkou nalezen ve Vaší nádobě jakýkoliv bioodpad, Vaše nádoba nebude vyvezena (v návaznosti na směrnici).

Důvod, proč se omezuje podíl ukládaných biologicky rozložitelných odpadů na skládky je ten, že rozklad těchto odpadů probíhá v anaerobních podmínkách, a tím vzniká skládkový (bio)plyn s vysokým podílem metanu, který ke skleníkovému efektu přispívá 21násobně více než hlavní skleníkový plyn – oxid uhličitý, který vzniká při rozkladu aerobním. Proto jsou níže uvedené odpady odkloňovány ze skládek na zařízení typu řízených kompostáren, které dokážou tyto odpady z části přeměnit na oxid uhličitý a z části vrátit zpět do půdy ve formě stabilního humusu, který je zárukou, že uhlík zůstane dlouhodobě uložen v půdě a nebude přispívat ke skleníkovému efektu.

U nás ve Mšeně můžete bioodpad odkládat do hnědých plastových popelnic za paušální poplatek, tj. za 400 Kč ročně (120 l nádoby) a 700 Kč ročně (240 l nádoby) – svoz 1x za 14 dní. Kompostéry pronajímáme zdarma občanům, kteří žijí ve Mšeně a jeho částech, i občanům vlastnícím nemovitosti v našem městě včetně částí. Větve (ořez z keřů a stromů) je možné odvézt na určená místa. Tento materiál odebírá město zdarma. Další rozšíření systému bude předmětem jednání rady města v 1. čtvrtletí roku 2015.

Připomeňme si, co do nádoby na bioodpad patří, a co tam naopak nepatří:

Co do bioodpadu patří:
odpad ze zahrad občanů města, zelený odpad z údržby veřejných ploch (biologicky rozložitelný), posečená tráva, plevel, větvičky, listí, zvadlé květiny, zemina z květináčů, kůra ze stromů, ořez z keřů a stromů, drny, spadané ovoce

Co do bioodpadu nepatří:
obaly (papírové a lepenkové, plastové, kovové a kompozitní), stavební odpad (beton, hrubá a jemná keramika, výrobky ze sádry, cihly, odpad druhotně blíže neurčený nebo výše neuvedený), domovní odpad, sklo, plasty, kovy, textilní materiál, převařené zbytky z jídel, maso, kosti apod., jakékoliv jiné neorganické materiály a odpady.