Nový plášť mšenské sokolovnySokolovna dostane jako dárek k 150. výročí vzniku Sokola ve Mšeně zbrusu nový kabát

Tělocvičná jednota Sokol ve Mšeně letos oslaví velmi významné jubileum – 150 let od svého vzniku. V počátcích se v našem městě cvičilo na nejrůznějších místech. Na začátku 20. století – přesně v r. 1915, tedy před 100 lety – bylo rozhodnuto o výstavbě nové sokolovny, která byla otevřena v r. 1919. Dlouhá léta byl objekt sokolovny nejen sportovním, ale i kulturním centrem našeho města. Kromě sportovních aktivit na sále i jevišti (lezecká stěna) se v sokolovně odehrávala celá řada plesů, jimž dominovaly sokolské karnevaly, tradičně zpestřené oblíbenými půlnočními scénami. Neúprosný čas se však v sokolovně podepsal na stále se horšícím stavu podlahy. Proto se mšenští sokolové rozhodli svůj stánek komplexně rekonstruovat, o čemž jsem hovořil s Ing. Martinem Machem, hospodářem TJ Sokol Mšeno.

Rekonstrukce sokolovny
Co bylo prvotním impulsem k rozhodnutí rekonstruovat mšenskou sokolovnu?
Především to byl stále zhoršující se stav podlahy, která trpěla teplotními výkyvy nepravidelným vytápěním na podzim a na jaře. Dále to byla nesprávná údržba, protože parketová podlaha, jak teprve nyní zjišťujeme od podlahářů, vyžaduje specifickou údržbu podle povrchové úpravy (lakovaná či voskovaná). Bez kvalitní péče o ten který typ podlahy dochází časem k jejímu sesychání. Potíže byly i se stavem roštu, kde za přibližně osmdesát let poklesla některá místa v důsledku uhnilých částí, které byly v kontaktu s vlhkým vnějším zdivem.

Sokolovna však slouží nejen ke sportování, ale i k pořádání plesů...
Pro tento typ podlahy představují plesy enormní zátěž. Kdyby se v sokolovně jen sportovalo, podlaha by rozhodně vydržela déle. Není to tak dávno – myslím, že v roce 2005 či 2006, jsme z grantu od MAS Vyhlídky prováděli rozsáhlou údržbu – přebroušení, lakování, výspravu kritických propadů, takže podlaha byla krásná. Ale po pár letech se začaly parkety rozjíždět, na několika místech jsme je museli sešroubovat, aby se nikdo nezranil.

Jaký problém představuje pořádání plesů?
Zátěž při sportování je proti plesu úplně jiná, protože při plesu je na vlastní podlaze daleko větší koncentrace lidí, kteří na ní skáčou a svou obuví zanášejí zvenku nečistoty, jež pak dobře fungují jako brusivo (kamínky z venkovního posypu chodníků a prach). 
Rekonstrukce sokolovny
Počátkem problémů se tedy stala podlaha...
Ano. Valná hromada uložila výboru Sokola, aby tento problém řešil prioritně. Sondovali jsme proto různé dotační možnosti a nakonec jsme zjistili, že jich tak mnoho není. Ale když už budeme rozebírat podlahu, musíme rekonstruovat i  sítě pod ní, protože není možné udělat novou podlahu, která by měla vydržet desítky let, a za pár let  ji rozebírat kvůli rekonstrukci otopné soustavy či vody apod..

Při detailním posouzení vám poté bylo jasné, že podlahou rekonstrukce neskončí, že?
Začali jsme zjišťovat, co všechno by se ještě mělo zahrnout do oprav, až jsme pochopili, že bude nutné něco udělat s radiátory. Hodně trpěly skutečností, že nebyly schované ve zdivu, což bylo i příčinou několika zranění.

To jste ovšem stále řešili pouze vlastní sál, že?
Když už se do našich úvah dostalo i topení, tak jsme začali přemýšlet nejen o radiátorech, ale také o celkové rekonstrukci kotelny. Pak už bylo jasné, že bychom se měli pokusit o využití dotací z OP Životní prostředí, s čímž jsme už ve městě měli určité zkušenosti při rekonstrukcích všech našich škol. Odtud jsme si vzali inspiraci i pro sokolovnu. Jde tedy nakonec o komplexní Rekonstrukce kotelnyprojekt s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno“, jehož obsahem je výměna výplní otvorů (okna, dveře), zateplení části fasády, stropů, podlah a půd, rekonstrukce otopné soustavy a výměna zdrojů tepla (rekonstrukce kotelny). Akce se bohužel netýká přední části budovy směrem do ulice Na Skaličkách, kde jsou přísné limity památkové ochrany.

Kdo žádal o dotaci? Město, či Sokol?
Tělocvičná jednota Sokol Mšeno, neboť je samostatným právním subjektem. Protože loni končilo dotační období, byla poslední šance požádat o přidělení finančních prostředků. Museli jsme se v obrovském časovém tlaku rozhoupat k činům. Výbor rozhodl, že zadáme a zaplatíme projekt rekonstrukce, zkusíme podat žádost a pak se uvidí.

Jakou výši finančních prostředků jste museli vynaložit na vlastní projekt?
Do financí nepatří jenom vlastní projekt, ale i energetický audit, který stojí cca 40 tisíc korun. Ten přinese návrh opatření, která se musí zahrnout do projektu. Pak se opět za několik desítek tisíc pořídil projekt kotelny a otopné soustavy. Dohromady to bude kolem sto padesáti tisíc Kč. Finance stojí i zpracování žádosti o dotaci.
Rekonstrukce sokolovny
Jak jste s ní uspěli?
Žádost byla úspěšná, byť ne stoprocentně. V září loňského roku se dostala do tzv. zásobníku projektů. Protože v něm byl přetlak jiných kvalitních projektů, bylo nám řečeno: když na něj zbudou peníze, tak se dotace přidělí až po Novém roce. Nebo nám byla nabídnuta možnost, zvládneme-li vše do konce loňského roku, bude projekt ze zásobníku přeřazen do realizace. Proto se termíny staly ještě více šibeničními, přestopo zvážení všech okolností se výbor rozhodl, že to zkusíme, neboť šance získat dotaci v řádu šesti milionů Kč se pravdědobně už nebude nikdy opakovat.

Pokryje dotace veškeré náklady na rekonstrukci?
Vše šlo velmi rychle. Museli jsme říct „Ano, my do toho jdeme“ a přitom jsme ještě neměli vysoutěženu firmu a neznali jsme tedy finální cenu rekonstrukce. Projektované náklady činily zhruba 6,9 mil. Kč. Bohužel po soutěži jsme se dostali asi na 8,5 mil. Kč. Když vše dobře půjde, dostaneme zhruba 6,9 mil. Kč z evropských fondů. Znamená to, že naše spoluúčast bude poměrně velká, cca 1,5 mil. Kč. To se snažíme řešit nyní v průběhu stavby snižováním nákladů, což nejde zrovna lehce. Sháníme i další zdroje, neboť jsme původně nepočítali s takto velkou spoluúčastí.

Co je nyní před vámi?
Dva úkoly. Především stavbu úspěšně dokončit v co nejlepší kvalitě a spokojenosti budoucích uživatelů, ale zároveň co nejvíce srazit náklady a získat co nejvíce prostředků jakoukoli formou. Abychom projekt ufinancovali, snažíme se získat příspěvek z České obce sokolské, sháníme sponzorské dary a reklamní příspěvky. Bohužel uvažujeme také o zvýšení členských příspěvků, jejichž výše je až poměrně malá.

Která firma se podílí na rekonstrukci?
Výběr firmy Stavební společnost Guttenberg s. r. o., která pracuje ve sdružení s topenářskou firmou z Prahy, vyplynul z už zmiňované rychlosti projektu, protože jen dvě firmy si troufly přihlásit se do veřejné soutěže na stavbu v tak šibeničním termínu. Navíc podobných staveb, jako je ta naše, byla v loňském podzimu v celé republice celá řada a některé pokračují i teď po Novém roce. Loni se stát pokusil nastartovat čerpání z operačního programu Životní prostředí, což se mu různými pobídkami docela povedlo, takže finance programu byly  téměř vyčerpány. Proto se soutěžilo v druhé polovině minulého roku obrovské množství projektů, což je náročné jak pro zadavatele projektů, tak i pro stavební firmy.
Rekonstrukce sokolovny
Jak se vám daří naplňovat záměry projektu?
Zatím máme více starostí s vlastní stavbou, aby vše běželo, jak má, aby se vybraly správné materiály a vše bylo odpovídající kvalitě budovy a esteticky přijatelné. Snažíme se aktivizovat příjmovou stránku našeho rozpočtu. Rádi bychom o tom v příštím čísle Mšenských novin zveřejnili samostatný sokolský článek, až bude jasné, jaká bude finální cena celé stavby. Dokud ji nebudeme znát, tak ani nevíme, kolik nám chybí. V únoru už bude jasné, zda si budeme muset brát úvěr, nebo se nám finance podaří získat jinak.


Co nejvíc řešíte v současných dnech?
Především výběr správné podlahy. Už jsou hotové nové konstrukční vrstvy podlahy včetně podkladů a izolací, v nichž jsou nové rozvody trubek pro vodu a topení. Finální skladba výsledné palubovky se zdá být dost obtížným problémem, protože v nabídce je celá řada možností. Při respektování požadavku co nejdelší životnosti a nutné vzhledové kvality vzhledem k interiéru budovy, vybíráme co nejvhodnější řešení. Jednotlivé typy podlah mají specifické vlastnosti pro nejrůznější druhy sportů a něco jiného je vhodné pro taneční parket. My musíme tyto požadavky skloubit jak po stránce technologické, estetické, tak i cenové. S tím zároveň souvisí i obložení stěn sálu, které musí s podlahou korespondovat jak esteticky, tak i funkčně. Navíc řešíme i otázku akustiky sálu, což pravděpodobně bude znamenat navýšení ceny. Vše musí být schváleno orgány památkové péče.

Můžete říct, kdy plánujete dokončení rekonstrukce?
Termín ukončení realizace je naplánován na polovinu dubna a je i vzhledem k současnému stavu prací reálný. Z toho je patrné, že se letos v sokolovně nestihne vůbec žádný ples. I děti nyní chodí cvičit do tělocvičny základní školy. Také lezecká stěna je bohužel zavřená, což pro nás znamená výpadek příjmů. Počítáme však, že v dubnu sokolovnu otevřeme a že letošní valná hromada Sokola se bude konat v obnovených prostorách. Podobně uvažujeme také o pořádání tradičního filmového festivalu Expediční kamera jako o vůbec první pořádané akci v obnoveném sále.

Karel Horňák