diskuse o Boleslavské uliciMšenská radnice hostila občany v diskusi o rekonstrukci Boleslavské ulice

Sál Městského úřadu ve Mšeně přivítal v úterý 6. prosince velkou skupinu občanů, kteří se přišli informovat o stavu projektu rekonstrukce Boleslavské ulice, která by měla být zahájena na začátku léta příštího roku. Diskusní místa zaujalo celkem 31 občanů, 8 zastupitelů včetně starosty a 2 projektanti. Představení projektu, který má „za sebou“ již všechna povolení a vyjádření všech dotčených orgánů, přednesl starosta Ing. Martin Mach spolu s projektanty – Ing. arch. Markem Prchalem a Ing. Markétou Pešičkovou. Přítomní se mohli seznámit nejen s připravenými plány rekonstrukce, ale díky technice i s celkovou vizualizací podoby zrekonstruované ulice.

diskuse o Boleslavské uliciRušná diskuse
Poté následovala diskuze některých přítomných občanů se starostou i s přítomnými architekty. Někteří občané, kteří vlastní nemovitosti právě v Boleslavské ulici, zahrnuli sprškou otázek, ale i výčitek směrem k vedení města a projektantům. Hlavní otázka: proč vlastníci nebyli pozváni dříve? Proč až teď, kdy se začali ozývat? Starosta několikrát trpělivě vysvětloval okolnosti vzniku projektu. Po jeho startu v roce 2009 následovalo několik veřejných setkání nad rozvojovými projekty. Zpracovaný projekt visel na sále radnice 1,5 měsíce. O rekonstrukci se psalo v Mšenských novinách. Další informace visely na úřední desce. Na setkání nad projekty byli občané zváni místním rozhlasem. „Zásadně nesouhlasím s nařčením o neinformovanosti,“ ohradil se starosta. „Občané se bohužel nezajímají o dění ve městě, což je na škodu nejen jejich, ale i města.“
starosta Ing. Mach
Poté zaznělo několik dalších připomínek k výsadbě navrhovaných stromů v Boleslavské ulici: děti je budou lámat, přiletí včely, ze stromů bude padat listí, ale i květy a plody na chodníky. Odpověď: Stromy nejsou umístěny v chodníku, ale na krajnici komunikace v zeleném pásu – rabátku.

Otázky: Lze ještě zasahovat do projektu? Kdy se začne v Boleslavské ulici s pracemi – důvod, kdy objednat uhlí, potom se nedostanou na místo. Odpověď: nejdříve červen 2012.

Další připomínka: Mrhá se prostředky, zadlužíme se, škoda vyházet nové chodníky, dlažbu a obrubníky. Odpověď: Mrhání to rozhodně není, 90 % vytěžených dlažeb z chodníků a obrubníků z náměstí je deponováno. Budou použity na doplnění a rozšíření chodníků v Boleslavské ulici. Celkový objem finančních prostředků – 93 % jsou krajské a evropské peníze, město zaplatí zbytek.

Další dotazy – při údržbě se kamínky dostanou do rabátek, která se nedají vyčistit. Jak bude řešena nivelita silnice? Odpověď: Lze nahlédnout do zpracované projektové dokumentace, nivelita chodníků se nemění, vozovky ano.
diskuse o Boleslavské ulici
Ing. Čeřovský souhlasí s rekonstrukcí Boleslavské ulice. Je nutné řešit rychlou jízdu automobilů od mostu směrem do města. Návrh: posunout radar – semafor směrem k mostu. Odpověď: Rekonstrukcí této ulice řešíme maximální bezpečnost dětí v prostoru základní školy, umístění radaru v blízkosti školy je nutné. O dalších opatřeních lze v budoucnu uvažovat.

Další návrhy – od zahradnictví k mostu nedávat stromy, udělat chodník, nebo trávu. Odpověď: Chodník v budoucnu udělat půjde, i pokud tam budou stromy, místa je dost. Nelze chodník stavět nyní, neboť bychom změnili stávající způsob odvodnění silnice do zeleného pásu a museli na naše náklady řešit odvodnění komunikace. Travnatý pruh bude udržovaný.
diskuse o Boleslavské ulici
Autobusová zastávka je hotovým neštěstím, je u ní nepořádek, děti běhají do silnice. Návrh: odsunout ji mimo hlavní silnici. Odpověď: Zastávku nelze dávat na vedlejší silnici, má své parametry a musí vyhovovat i pro velké autobusy.

Místostarosta Houserek odpověděl na otázku měření rychlosti: „Jednou měsíčně jednám s policií. Nemají lidi, nemají radar. Pomoc mělnických kolegů je obtížná pro velkou dojezdovou vzdálenost.“ Navrhuje dát radar podle projektu a po cca 250 m další měřič směrem k mostu.

Ing. Flígl poděkoval starostovi za uspořádání setkání, které má smysl, i když je projekt již schválen a nelze do něj zasahovat. Nesouhlasí s projektanty v otázce stromů, neboť i malé stromy jsou na tuto ulici velké.
Ing. Pešičková (vlevo) a Ing. arch. Marek Prchal
Ing. Pešičková: „Kořeny navržených stromů nejsou agresivní, proto se sázejí do městských stromořadí. Koruny navrhovaných stromů ve stísněných podmínkách ulice nenarostou tak velké jako v zahradě či v parku. Růst je výsadbou mezi chodníkem a silnicí omezen, proto je kořenový systém malý a koruna také malá. Záměrem architektů bylo zpříjemnit ulici, vyřešit bezpečnost dětí před školou, doplnit městský mobiliář.“

Byla znovu zmíněna výsadba hlohů na konci ulice – jsou velké, polezou do elektrického vedení. Odpověď:  Budou se ošetřovat a stříhat, doufejme, že dráty a sloupy zmizí v dohledné době i z této části ulice.

Vlastníci 8 nemovitostí z Boleslavské ulice pak vznesli kategorický požadavek: „Žádné stromy v naší ulici nechceme!“
diskuse o Boleslavské ulici
Ing. Flígl upozornil na nutnost ošetřovat stromy na jaře i na podzim, stříkat je apod., což rozhodně přinese zvýšené náklady, s nimiž je nutno počítat. „Občané napadnou projekt a stavba se zastaví,“ upozornil na možná úskalí. Odpověď: Projekt se nezastaví, bude se hledat řešení a kompromis.

Nečasová znovu opakuje, kolikrát byla věc projednávána. Lidé se bohužel nedostavili, až teď, kdy už je pozdě.

Štráchalová navrhuje občanům stavbu provést podle projektu. „Poznáme-li, že stromy jsou na obtíž, zlikvidovat se mohou kdykoli. Počkejme, posuďme za nějaký čas, ne teď.“

Dotaz: Kdy se budou stromy sázet? Odpověď: Pravděpodobně na jaře 2013.

diskuse o Boleslavské uliciVaňač: „Ulice bez stromů tak, jak je dnes, je šedivá, hnusná. Je třeba najít kompromis.“Debata se dále ubírala k možné změně druhové skladby alejové výsadby, aby byly minimalizovány potenciální negativní dopady na majitele nemovitostí. O finální podobě řešení zeleně rozhodne zastupitelstvo s přihlédnutím k názorům, které na setkání zazněly, v příštím roce. Výběrové řízení na zhotovitele stavby bude ukončeno na jaře příštího roku.