Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 9. 11. 2011

Přítomni: Ing. M. Mach, Ing. J. Flígl, J. Guttenberg, S. Houserek, M. Koloc, Mgr. H. Nečasová, A. Oupická, J. Rašovec, M. Štráchalová, J. Švecová, J. Zabilanský. Omluveni: Mgr. J. Trunková, V. Kočí, Ing. J. Fanta – přijde později. Neomluven: J. Martínek. Ověřovatelé zápisu: Koloc, Štráchalová. Zapisovatel: M. Hanzlová. Navržený program zasedání byl jednomyslně schválen.

Nemovitosti (prodeje, koupě, směny)
Usnesení č. 1: ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej p. p. č. 3341/35 v k. ú. Mšeno o výměře 33 m2 Věře Šindelářové, trvale bytem ve Mšeně, za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Usnesení č. 2: ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej p. p. č. 3341/37 o výměře 14 m2 Janu a Ondřeji Kozlíkovým, trvale bytem v Praze 10, za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Usnesení č. 3: ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej p. p. č. 3341/34 o výměře 20 m2 Anně Povrzenicové, trvale bytem ve Mšeně, za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Usnesení č. 4: ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej p. p. č. 3341/32 o výměře 8 m2 manželům Vidmanovým, trvale bytem ve Mšeně, za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Usnesení č. 5: ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej p. p. č. 372/39 o výměře 97 m2 v k. ú. Mšeno Ondřeji Šledrovi, trvale bytem ve Mšeně, za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Hlasování: schváleno jednomyslně. V 17:32 h se dostavil Ing. Fanta.

Usnesení č. 6: ZM schvaluje kupní smlouvu na koupi p. p. č. 432/1 v k. ú. Mšeno o výměře 652 m2 od Jaroslavy Kovacsové, trvale bytem v Bezně, za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující město Mšeno. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Usnesení č. 7: ZM schvaluje směnu části pozemku p. č. 122, a to oddělovacím geometrickým plánem č. 729-869/2010 nově vzniklé p. p. č. 122/4 o výměře 11 m2 v k. ú. Mšeno, která je ve vlastnictví města Mšena, za část st. p. č. 200, a to stejným GP nově vzniklé p. p. č. 3496 o výměře 2 m2 a nově vzniklé p. p. č. 3499 o výměře 3 m2 obě v k. ú. Mšeno, které jsou ve vlastnictví manželů Kejhových, trvale bytem ve Mšeně. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Rozpočtové úpravy
Pan starosta seznámil přítomné položku po položce s důvody rozpočtové úpravy č. 11 rozpočtu města na rok 2011.
Usnesení č. 8: ZM schvaluje rozpočtovou úpravu č. 11 rozpočtu města Mšena na rok 2011. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Rozvojové projekty
Pan starosta obeznámil s nutností schválit dodatek ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů mezi městem Mšenem a Středočeským krajem na akci „II/259 Mšeno, rekonstrukce“, aby mohlo být vypsáno výběrové řízení na 2. etapu projektu „II/259 Mšeno, průtah“ (Boleslavská ulice). V tomto případě zadavatelem bude Středočeský kraj, v komisi bude zástupce města.
Usnesení č. 9: ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů č. 915/DOP/2011 uzavřené mezi městem Mšenem a Středočeským krajem na akci „II/259 Mšeno, rekonstrukce“ v rozsahu projektu „Revitalizace městského jádra ve Mšeně“, v rámci druhé etapy v rozsahu projektu „II/259 Mšeno, průtah“. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Zároveň pan starosta uvedl, že se v současné době dokončuje materiál, který přiblíží projekt rekonstrukce Boleslavské ulice veřejnosti (pracuje na něm Ing. arch. Prchal). Tento materiál bude vložen do Mšenských novin, rozeslán majitelům dotčených nemovitostí a bude uspořádáno diskusní fórum ještě v letošním roce.

Dotace na rekonstrukci MŠ – rekonstrukce byla dokončena, MŠ je v provozu, po důkladné kontrole všech dokladů, stavebních deníků apod. byla přiznána dotace z evropských fondů ve výši 4 130 000 Kč, což je 85 % celkových nákladů, Státní fond ŽP požaduje schválit smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ve výši 242 949,90 Kč (5 %).
Usnesení č. 10: ZM schvaluje smlouvu č. 10072653 o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci Operačního programu ŽP na dotaci na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ Mšeno“ ve výši 242 949,90 Kč. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Dále pan starosta informoval o dalších probíhajících akcích – byl schválen projekt na zateplení ZŠ Mšeno, bylo požádáno o odklad na SFŽP – nutné vypsat výběrové řízení na zhotovitele (1. stavební část, 2. tepelná část), což se bude realizovat během zimy. Další problémy – zajištění odvodnění budovy (voda ze střechy zatéká do suterénu a základů).

Dvě žádosti o dotace jsou v běhu – jedná se o snížení energetické náročnosti v budovách ZUŠ a čp. 31, dle nových pravidel je zavedení ústředního vytápění uznatelným nákladem. V zimě proběhnou konzultace týkající se snížení energetické náročnosti Domova seniorů Mšeno.

Informace o probíhající revitalizaci: průtah městem by měl být do konce listopadu dodlážděn a zprůjezdněn. Firma Grano Skuteč začala provádět dláždění chodníků, pomalé tempo je způsobeno náročností vzorů, dláždit by měla do Vánoc v závislosti na počasí. Kde nebude dlažba hotová, bude prozatímní povrch z hutněného štěrku. Finance – vícenáklady mohou vzniknout v souvislosti s dlažbou, v projektu jsou štípané kostky, které nejsou v současné době k sehnání, je nutné použít strojově řezané dlažební kostky, které jsou dražší. Objevily se náklady na sanaci po archeologickém výzkumu. O tom všem bude ještě řada jednání.

K archeologickému průzkumu – původní smlouva zněla na 1 400 000 Kč, díky rozsahu vykopávek se částka zdvojnásobila. Město Mšeno chce po Středočeském kraji, aby se jako vlastník krajské silnice na tomto finančně podílel. Tato záležitost je zatím v jednání.

V rámci revitalizace byla na veřejném zasedání řešena žádost p. L. Červenkové, p. E. Menclové a p. E. Harrisové o odstranění plánovaného přístřešku pro autobusovou zastávku před domem č. 32 na nám. Míru z důvodu obav o rušení nočního klidu mládeží, která se v původním přístřešku scházela, s tím že tento nový přístřešek by stál pouhé 2 m od oken ložnice v přízemí.

Pan starosta si je vědom tohoto problému a vidí jen dvě možné varianty:
1. Minimalizovat zastávku na polovinu (ze šesti polí na tři) a posunout osově k prodejně pana Andelta, vypustila by se lavička. Město by muselo garantovat zamezení srocování problematické mládeže, což není jednoduché.

2. Vypustit čekárnu úplně z projektu, což ale znamená diskomfort pro cestující; HOUSEREK – o tento problém s opilci a výtržníky se staral a řešil ho s občany a projednával s náčelníkem policie. Nelze zajistit, aby tu hlídka projela alespoň dvakrát za noc z důvodu velkého rajonu, který musí policie zabezpečit; OUPICKÁ – navrhla, zda by nemohla být pevná čekárna např. v objektu domu u Benešů, která by se vždy večer zamykala nebo nechat stát autobusy u Obecníku a tam čekárnu zřídit; PAŘENICOVÁ – navrhla, zda by nemohla být čekárna u kostela, to pan starosta vysvětlil, že to není možné, autobusy by se zde nevytočily; FLÍGL – upozornil, že posunutí čekárny nic neřeší, protože hluk, pokud se i nadále v čekárně bude scházet mládež, bude slyšet v bytech; GUTTENBERG – čekárna zakrývá výhled na náměstí, nedá se zaručit průhlednost; HOUSEREK – zatím vypustit, postavit jinde, případně dodatečně namontovat; STAROSTA – upřesňuje, že pokud se čekárna postaví, musí tam dle dotačních pravidel 5 let zůstat; MVDr. HRDLIČKA – zda se může účastnit diskuze (není občanem města, ani majitelem nemovitosti ve Mšeně) – p. starosta dal o umožnění zúčastnit se diskuse k jednotlivým bodům programu hlasovat: Hlasování: pro 11, zdržel se 1 (Ing. Mach). P. Hrdličkovi je umožněno zúčastnit se diskuse. Dotaz p. Hrdličky – zda by nešlo využít teleskopickou čekárnu, která by se na noc zamykala.
Usnesení č. 11: ZM schvaluje změnu v projektu revitalizace náměstí - vypuštění autobusové čekárny z projektu. Hlasování: pro 10, zdržel se 0, proti 2 (Rašovec, Štráchalová) – schváleno.

Dále p. starosta informoval o probíhající rekonstrukci lesní cesty v Boudecké rokli. Došlo ke zdržení při stavbě mostku, mělo by být do 7 – 10 dnů dokončeno a dojít k závěrečnému hutnění. Vyskytlo se pár problematických míst (serpentina na konci rokle), kde je povrch nedostatečně tvrdý, bude možná nutno řešit dodatečně případným nástřikem asfaltovou emulzí, pokud statické zkoušky prokážou dostatečné zhutnění a problém bude přetrvávat.

Park před školou – v pátek 11. 11. proběhne kontrolní den s firmou, objevil se problém s neuspokojivým vydlážděním cest proti vchodům do školy, které bude nutné částečně zpevnit betonem, aby bylo možno navážet uhlí do školy.

Hasičské auto – zakoupen osobní automobil NISSAN, dotaci od Středočeského kraje realizoval p. Houserek, nyní je proveden nový nástřik auta a do konce listopadu by mělo být zařazeno do vozidel složek IZS.

ŠTRÁCHALOVÁ – zda Mšeno nežádalo z nových krajských dotací na rekonstrukci místní komunikace Na Tržišti, p. starosta sdělil, že žádáno nebylo, je nutné najít nějakou cenově přijatelnou metodu, v tomto nebo příštím týdnu má schůzku se stavaři.

ŠTRÁCHALOVÁ – internetizace v rámci SOK: ve Skramouši internet nejde; HOUSEREK – účastnil se schůzí správní rady SOK: firma Centralis kompletně přebudovala sítě, do konce listopadu by měl internet jít i ve Skramouši. Centralis odkoupí majetek, instaluje na Vrátenskou rozhlednu vlastní zařízení. V současnosti se také připravují nové smlouvy s operátory, kteří mají zařízení na rozhledně; MĚŠŤANOVÁ – dotaz na to, kdy se bude provádět umístění elektrického vedení po Mšeně do země; STAROSTA – v současné době máme 5 projektů na kabely do země, které byly v ČEZ pozastaveny, vše je věc nového vedení, šanci má projekt na Hradsku. Zatím se provádějí jen akce, kde jsou sítě v havarijním stavu.

Petice za zrušení MPZ
STAROSTA – přečetl znění petice a konstatoval, že byla dle vnitřního předpisu zaevidována a dána k vyřízení. Po formální stránce byla zkonzultována s právníky. Uvedl, že již v článku v Mšenských novinách konstatoval právní stav věci – MPZ vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR a zrušit ji může zase jen MK. Podle informací z MK již podobné petice MK obdrželo, ovšem žádnou památkovou zónu nezrušilo; MĚŠŤANOVÁ – dotaz, zda došlo k jednání s úřednicemi památkové péče; STAROSTA – jednání s tajemníkem MěÚ Mělník, nadřízeným úřednice odboru kultury a školství MěÚ Mělník zatím neproběhlo, p. starosta se k jednání chystá. NPÚ je pouze poradní orgán, s jejich zaměstnanci vlastně občané jednat nemusejí. Na náš ORP na Mělníku (obec s rozšířenou působností) se sešlo větší množství stížností, výkon vždy závisí na osobnosti úředníka, na některých úřadech je přístup ještě tvrdší, někde zase ne; HRDLIČKA – město by mělo mít morální povinnost podílet se finančně na vícenákladech, které stavebníkům kvůli přístupu ORP vzniknou, např. darem ve výši daně z nemovitosti; PAŘENICOVÁ – cítí šikanu ze strany úřednic památkové péče; STAROSTA – regulace dění v památkové zóně je nutná, ovšem zpracování a schvalování regulačního plánu je náročná a dlouhodobá záležitost; HANZL – zásadním problémem není zrušení MPZ, ale nekompromisní a nevhodné jednání úřednic památkové péče a v tom, že nejsou nastavena pravidla, kterými se mají stavebníci řídit; FANTA – chápe rozhořčení občanů, výstupem ze zasedání by mělo být jednání obce s dotčenými orgány (MK, NPÚ, ORP), možnosti finanční kompenzace a návod, jak se postavit k jednání památkářek; STAROSTA – přečetl vyjádření Okrašlovacího spolku pro Mšeno a okolí, který podporuje zachování MPZ, ale podepsaní členové zároveň kladou otázku, jak zachovat historický ráz města s opravenými domy odpovídajícími současným standardům bydlení; FLÍGL – ocenil kladně shrnutí p. Fanty. Konstatoval, že aby mohly být domy opravovány podle současných stavebních technologií, měly by to respektovat i památkářky a umožňovat občanům používání těchto moderních technologií (čerpal z judikátů správního soudu a z názorů ombudsmana). Pan Flígl dal dva návrhy: 1. zda MPZ zachovat či ne a za 2. zda o tom budou rozhodovat občané formou referenda či zastupitelstvo; NEČASOVÁ – bude nutné někoho pověřit jednáním s úřady (MK, NPÚ, OPP), nejlépe p. starostu; ŠTRÁCHALOVÁ namítla, že MPZ trvá již osm let a problémy se vyskytly až v poslední době, že vše je v přístupu úřednic; FLÍGL – požádal o posun v diskusi, která se točí stále dokola; GUTTENBERG – dotaz, co vlastně může zastupitelstvo v této věci udělat; STAROSTA – můžeme na MK požadovat vydání právního předpisu, který by upravoval výkon památkové péče v MPZ. Pan starosta navrhuje ukončit diskusi. Hlasováno o ukončení diskuse: schváleno jednomyslně.

Návrh P. Flígla: ZM schvaluje uspořádání referenda ve věci uspořádání referenda. Hlasování: pro 2 (Zabilanský, Flígl), zdržel se 1 (Štráchalová), proti 9 (Mach, Fanta, Guttenberg, Houserek, Koloc, Nečasová, Oupická, Rašovec, Švecová) – zamítnuto.

Návrh p. Fanty: pověřit starostu jednáním na MK, ORP a NPÚ o následném postupu a možnostech v této záležitosti.

Usnesení č. 12: ZM projednalo petici občanů s názvem „Petice za zrušení Městské památkové zóny“ a pověřuje starostu města jednáním na Ministerstvu kultury, odboru památkové péče a na NPÚ o následném postupu a možnostech v této záležitosti a zjištěním metodiky k péči o MPZ. Ukládá starostovi města požadovat vydání právního předpisu, který by upravoval výkon památkové péče v MPZ. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Různé
Usnesení č. 13: ZM pověřuje starostu města Ing. M.Macha zastupováním města Mšena na valných hromadách společnosti Vodárny Kladno Mělník, a.s. a společnosti Kokořínský SOK s. r. o., které se budou konat ve volebním období 2010 -14. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Informace p. starosty o dění ve společnosti Kokořínský SOK s. r. o.: Pan starosta poděkoval p. Dohnalíkové za odvedenou práci ve funkci členky dozorčí rady společnosti a dal návrh na nominaci p. Houserka na post jednatele a p. Flígla do funkce člena dozorčí rady. Upozornil, že se jedná o neplacené funkce.
Usnesení č. 14: ZM bere na vědomí odstoupení p. I. Dohnalíkové z dozorčí rady společnosti Kokořínský SOK s. r. o. a nominuje na její místo p. Jaromíra Flígla. Zároveň ZM nominuje na post jednatele v této společnosti p. Svatopluka Houserka. Hlasování: pro 10, zdrželi se 2 (Flígl, Houserek) – schváleno.

Žádost SK Mšeno o bezúročnou půjčku na odkup restituovaných pozemků, konkrétně na pozemky, které slouží jako tréninkové hřiště. Po diskusi bylo přistoupeno k návrhu na odklad žádosti.
Usnesení č. 15: ZM odkládá žádost Sportovního klubu Mšeno o bezúročnou půjčku na koupi pozemků na sportovním stadionu Mšeno do příštího veřejného zasedání zastupitelstva města. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Informace
OUPICKÁ navrhuje odměnu p. starostovi – rok ve funkci v 2. volebním období. Požaduje, aby si toto zastupitelé promysleli do příštího veřejného zasedání. Dále upozorňuje, že ve Mšeně, bohužel, končí působení gynekologické ordinace – MUDr. Fišer dal výpověď z nájmu ve zdravotním středisku s tím, že všechny své pacientky převádí do své ordinace na Mělníku; STAROSTA – informuje, že Komunitní plán sociálních služeb je dokončen, bude schvalován v rámci SOK a zveřejněn. Ve 21:10 odešel p. Fanta. Pan starosta dále informuje, že již existují dvě paré návrhu zadání územního plánu, jeden je odeslán na MěÚ Mělník, odboru územního plánování, který bude obesílat dotčené orgány a územní plán podle stavebního zákona projednávat a pořizovat. Na příštím veřejném zasedání budou plány vystaveny na sále radnice.
- Silnice v Hradsku bude opravena zítra, tj. 10. 11. 
- Byla osazena pevná lavička se stolem v Debři u muchomůrky.
- Míčovka – byla provedena dosadba ovocných stromů.
- Kampaň SMS – Mšeno je členem – jde o rozpočtové určení daní a znevýhodnění měst a obcí proti několika velkým městům, zatím nedošlo k projednání ve vládě, jak slíbil p. předseda vlády. Před radnicí bude viset černobílý prapor upozorňující na tuto disproporci.
Město je zatím na 3. místě v krajské soutěži „My třídíme nejlépe“, bonusem by měly být kompostéry pro občany zdarma.
KOLOC – navrhuje, aby byly znovu zveřejněny podmínky skládkování a slevy pro občany, otevírací doba skládky ve Mšeně apod.; ŠTRÁCHALOVÁ – semafor směr na Klůček se jí nezdá ze strany Karlovy ulice bezpečný; FLÍGL – poděkování p. Dohnalíkové za zpracování finančních podkladů, týkajících se Františkovy aleje. Celková suma byla 207 116 Kč, město se podílelo 107 tis. Kč. Dle p. starosty je tato suma směšná za tak rozsáhlé dílo, protože pokud by se započítaly stovky odpracovaných brigádnických hodin a projekční práce, částka by výrazně narostla; DOHNALÍKOVÁ – upozornila, že částka narůstá díky údržbě; STAROSTA – považuje za samozřejmé, že se město bude o alej starat; OUPICKÁ – zahradnická škola Kanina nabízí pomoc při údržbě zdarma; JAKEŠ – dotaz na Boleslavskou ulici; STAROSTA – odkazuje na projednávaný bod: tímto tématem se bude zabývat plánované diskusní jednání s občany.