Takto vytrvale upršené léto jsme tu neměli dle statistik srážkoměrné stanice pana M. Živného zřejmě 15 let, uvidíme, jaký stav bude po srpnu. Počasí nepřeje cestovnímu ruchu, ani stavbám, zato však prospívá přírodě a zlepšuje stavy podzemních vod. I kvůli faktoru počasí ne vždy ideálně stíhají zaměstnanci města sečení travnatých ploch, za což se omlouvám, ale vše roste nebývalým tempem (což nám vyhovuje u trávníku na koupališti, ale jinde moc ne). Výpadek v této činnosti byl způsoben také tím, že jsme asi měsíc neměli zaměstnance z Úřadu práce a pouze s kmenovými zaměstnanci, kteří musí vykonávat i řadu jiných činností, to nešlo zvládat. Musíme pozorně sledovat budoucí vývoj ohledně dotací z ministerstva sociálních věcí na veřejně prospěšné práce a v případě hrozícího výpadku zareagovat, např. posílením strojního parku. (Právě začalo pršet ...)

Stavby
Vývoj počasí má vliv i na stavební práce, které ve městě probíhají, zatím se dá říci, že to není nijak katastrofální, ale skluzy v termínech jsou jak na náměstí, tak v mateřské škole. Ve školce se finišuje a je reálný předpoklad, že se otevře v termínu, i když závěr měsíce bude pro zaměstnance školky i města velmi hektický, neboť je třeba vše douklidit, nastěhovat, vybalit, rozmístit .... Děkuji jim předem za obětavý přístup.

V termínu asi nebudou dokončeny všechny vnější úpravy objektu, ale zbývající práce budou prováděny pouze na místech neohrožujících provoz. Část stavby – vytápění – byla již včera zprovozněna a předána. Dále se bude pokračovat zejména na fasádě a poslední vrstvě střechy. Při této větší rekonstrukci se vyměnila většina světel (nyní splníme hygienickou normu) včetně přívodů a vypínačů, po demontáži akumulačních kamen byla provedena revize elektrické kabeláže, její redukce a úprava rozvaděčů, výměna vzduchotechniky v kuchyni, výměna všech oken objektu za plastová s trojsklem (nejvyšší současný standard), výměna vstupního portálu za hliníkový s patřičnými izolačními skly, výměna všech dveří, byla provedena celková tepelná izolace objektu včetně soklu pod úroveň terénu a následně nová fasáda, zcela nová konstrukce ploché střechy včetně zateplení, nová bleskosvodná soustava, opraveny balkón a terasa, zřízeno pítko pro děti v zahradě, opraveny žebříky a schodiště na vnějším plášti budovy, vymalován interiér a provedena celková změna vytápění objektu. Místo „akumulaček“ je zde nyní kompletní nový rozvod teplovodního vytápění, jehož zdrojem je tepelné čerpadlo vzduch–voda včetně akumulačních nádrží.

Všechna provedená opatření by měla zvýšit kvalitu vnitřního prostředí ve školce, zamezit havarijním stavům z minulosti (zejména střecha) a hlavně snížit energetickou spotřebu objektu. Novou topnou soustavu bude nutno ještě vyladit, ale věřím, že poté budou úspory razantní. Příští léto by se podobná akce měla odehrát i ve škole základní, což bude daleko náročnější. Pokud vyjde grantová žádost, budeme podobný projekt realizovat i v ZUŠce.

Stavba revitalizace se rozjela, i když tempo zatím pokulhává a důvodů je celá řada. V kostce řečeno, do tak komplexní akce má právo zasahovat mnoho institucí. Věřím však, že se nyní tempo prudce zvýší, neboť některé etapy již budou v Masarykově ulici za námi – je zde ukončen archeologický výzkum, připraveno odvodnění (napojení nových dešťových vpustí a drenáže), opravené některé nevyhovující kanalizační přípojky, provedeno zpevnění pláně pod vozovkou včetně hutnících zkoušek a probíhá překládka telekomunikačních kabelů. Poté se již začnou připravovat lože pod obrubníky a pak vrstvit další konstrukční vrstvy.

Bylo dosaženo dohody o vzorech dlažeb, byly vyvzorkovány konkrétní materiály k dláždění, vše se teď tedy může rozjet. Jednání se všemi zainteresovanými stranami nejsou jednoduchá, koordinace a kontrola více firem na staveništi také vyžaduje jisté úsilí, ale myslím, že po obtížném začátku bude další fáze již lepší. Snažíme se průběžně reagovat na nedostatky v značení či bezpečnosti chodců a zaměstnanců stavby, na připomínky občanů k autobusové dopravě, i o větší informovanost o otevřených obchodech apod. Konstruktivní připomínky vítám i nadále a budu se je snažit splnit.

Projekty a dotace
S projektovou přípravou pokračujeme i v tomto období – do územního řízení se v září dostane projekt kanalizace v Sedlci a následně budeme psát dotační žádosti. Začali jsme pracovat na projektu kanalizace v oblasti Nádražní a kusu Boleslavské ulice (k pekárně a bývalému školnímu pozemku), probíhají projekční práce k územnímu řízení. Naší snahou bude se pokusit dotáhnout všechna povolení tak, aby příští rok – při očekávané rekonstrukci Boleslavské ulice – bylo možno alespoň část řadů položit, vybudovat prostupy pod komunikací a odbočky ze stávajícího řadu v křižovatce Nádražní – Boleslavská, aby se v budoucnu mohla tato část města odkanalizovat. Jak vzdálená je tato budoucnost, nedokážu v tuto chvíli odhadnout, ve hře je mnoho faktorů.

Když jsem se dotkl projektu Boleslavské, musím i krátce reagovat na otevřený dopis pana zastupitele Jaromíra Flígla k tomuto projektu, respektive k celkovému přístupu minulého zastupitelstva k projednávání rozvojových záměrů s veřejností. Na toto téma proběhla mezi zastupiteli obsáhlá elektronická komunikace, věnovali jsme se této diskusi dostatečně i na minulém veřejném zasedání zastupitelstva, proto jen krátké shrnutí faktů.

Plánování rozvojových záměrů a diskuse k jednotlivým projektům za účasti veřejnosti probíhají v tomto městě trvale od listopadu 2006, není tedy pravdou, že někde nějakou studii pokoutně vystavíme a nikdo o tom neví, tudíž nejsou připomínky. Setkání na různá témata proběhlo v uplynulých letech mnoho, všechna jsou dohledatelná na webu města, každý se jich může zúčastnit a přispět svým názorem k rozvoji města. Pokud někdo možností této otevřené politiky (to je to, co se skrývá pod tajuplnou značkou MA21) nevyužije, ještě stále se může obracet přímo na zastupitele, či si dojít (zavolat) na úřad pro ověřené informace o tom kterém záměru a vznášet připomínky. Skutečně nešikovné to bývá v okamžiku po vydání stavebního povolení, tedy většinou rok, dva i více po zahájení prací na záměru. Takovéto pozdní připomínky se již zapracovávají těžko, některé se dají změnit v realizační fázi (dokumentaci), jiné už nikoli.

Co se týče přímo projektu Boleslavské, minulé zastupitelstvo odhlasovalo jednostrannou (na druhé straně nelze – kabely) alejovou výsadbu z kvetoucích stromů, neboť převládl názor, že je dobré mít ve městě více zeleně a tato ulice je zcela bez ní, šedá a prašná. Tak je to připraveno k realizaci, včetně dotačních prostředků, konkrétní odrůdy stromů budou určeny ze schváleného seznamu taxonů před realizací, tedy cca za rok.

Zatím se na mne nikdo z této ulice neobrátil s jakoukoli připomínkou, nikdo nechtěl projekt ani vidět (až na jednu výjimku po minulém zasedání, kdy nahlédnutím do projektu byly obavy rozptýleny), až nyní výše zmíněný dopis, kterému předcházela diskuse na schůzi rady města. Žádám všechny, kteří mají zásadní a konkrétní připomínky k alejové výsadbě v této ulici, aby je podali, nebo aby mne navštívili (na radnici), rád jim vše ukážu a vysvětlím, případně přišli diskutovat na další diskusní fórum, které se uskuteční na počátku října, za asistence ředitele Národní sítě zdravých měst. Na tomto setkání se budeme nejspíše věnovat určení deseti nejpalčivějších problémů našeho města, které by následně mělo zastupitelstvo řešit. Přesný program bude v příštím čísle.

Poslední dobou se nám daří získávat dotace na projekty, které jsme v předchozích letech připravovali, pro ilustraci údaje těch nejvýznamnějších za uplynulý rok (přibližně v tis. Kč):
3 111 hřiště u ZŠ, 13 500 revitalizace, 4 000 MŠ, snížení energetické náročnosti, 1 140 rekonstrukce parku u ZŠ, 2 352 lesní cesta v Boudecké rokli, 12 000 ZŠ, snížení energetické náročnosti, 300 hasičské terénní auto, 305 domeček na hřišti (WC, sklad), 157 studie Mělnická ulice, 400 památková dotace – kostel, koupaliště, 380 Hradsko, veřejné osvětlení, 700 traktor + vyvážečka, 73 cyklobusy, celkem 38 418 tis. Kč. Průměrná výše dotace je 75 % na jeden projekt.

Myslím, že je to poměrně impozantní číslo, je výsledkem náročné přípravné práce a zodpovědné finanční politiky posledních let. Nyní se musíme věnovat důkladné a úspěšné realizaci připravených akcí a zároveň pracovat na dalších projektech. Při stávajícím počtu zaměstnanců úřadu je to těžký úkol.

Městské lesy
Po nástupu nového revírníka městských lesů pana Konopíka a se změnou situace na trhu se dřevem se poněkud mění způsob zhodnocení dříví z našich lesů. Při stávajících vysokých cenách dřeva pro výrobu je pro město nejvýhodnější prodávat takto, než se ztrátou v palivovém dříví. Proto rada města přistoupila k omezení množství palivového dříví, které je možno koupit od města se slevou pro topení v domech na území města na 15 prm/nemovitost. Na toto množství však není nárok, je třeba si včas objednat, protože palivového dřeva bude vyrobeno málo. Přednost bude dána samovýrobě, jejíž ceník byl schválen na poslední schůzi rady města a je zveřejněn na webu i v těchto novinách. Samovýrobou se budou zpracovávat zejména osamocené vývraty či polomy, čistit paseky a provádět probírky a prořezávky. Vše samozřejmě po dohodě s revírníkem. Prostředky získané hospodařením v městských lesích putují zpět do lesa – letos na polovinu investice do rekonstrukce lesní cesty Boudeckou roklí.

Závěrem bych Vás rád pozval na návštěvu výstavy Archeologové středních Čech, která probíhá na sále radnice a má silnou vazbu k našemu regionu. Kulturní počin podobného rozsahu a významu je ve Mšeně věcí ojedinělou – děkuji na tomto místě všem, kteří se o ni zasloužili, podíleli se na přípravě, či přispěli na vydání pamětní medaile. Iniciátorem, duší a motorem celého projektu je pan Karel Zabilanský st. Výstava potrvá do 30. září. Pěkný zbytek léta přeje

Martin Mach, starosta