Zastupitelé města Mšena, Mšenské noviny, občané města Mšena

Dobrý den,
obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem, protože věříme, že je na čase znovuotevřít diskuzi ohledně Městské památkové zóny (dále jen MPZ) Mšeno.

Jsme si vědomi potřeby památkové péče. Jsme si vědomi, že je třeba pro budoucí generace zachovat kulturní dědictví v architektuře i urbanistickém utváření měst. Avšak její rozsah musí odpovídat stávající situaci. Není nejšťastnější, když jsou do této ochrany zařazeny i domy a ulice, které podle našeho názoru za takto drahou památkovou péči nestojí. Město Mšeno podle obecně zveřejňovaných pramenů téměř celé vyhořelo v roce 1867. Většina domků je tedy mladší 150 let.

Důrazně protestujeme, abychom plátci takového chráněného území byli my, občané města Mšena, či vlastnící nemovitostí. Jelikož město Mšeno ani Národního památkového ústavu (NPÚ) nepřispívá majitelům nemovitostí na vícenáklady, které při péči o jejich majetek vznikají v důsledku MPZ, žádáme zastupitele města Mšena o zahájení řízení, na jehož konci bude vyjmutí města Mšena z památkové ochrany.

Zastupitelé města Mšena svým neuváženým krokem o souhlasu se zařazením Mšena do MPZ trvale odsoudili soukromé vlastníky k nemožnosti svobodně nakládat se svým majetkem a k neakceptovatelným zásahům ze strany NPÚ.

Výsledkem toho jsou absurdní situace, kdy je ulice vydlážděna betonovou dlažbou, výletník vidí panelový dům za tzv. historicky cennými domy, na několika sousedních domcích jsou plastová okna, ale NPÚ nedovolí při rekonstrukci oken jiná než špaletová okna. Dokonce jde ve svých komentářích tak daleko, že vám doporučí stávající okna, podle jejich vyjádření nejméně 70 let stará, pouze opravit. A navrch dodají větu, že když nemáte na pořádná okna, nemáte se do žádné rekonstrukce pouštět. Toto je pouze ukázka, jak taková absurdní památková péče bohužel vypadá v praxi.

Památková péče v současné podobě paradoxně povede ke zhoršení zevnějšku nemovitostí, když někteří majitelé nebudou mít na dražší variantu navrhovanou NPÚ, a proto domek neopraví vůbec.

A nejde pouze o vícenáklady, které majitelé spolurozhodováním NPÚ na rekonstrukci svého majetku (ze kterého městu povinně odvádějí nemalou daň z nemovitosti) vydávají. Město Mšeno se již několik let snaží působit ekologickým dojmem. Obecně lze konstatovat, že domy v památkové péči jsou energeticky mnohem náročnější. Neumožní-li vám výměnu oken, je-li obtížně proveditelné zateplení vnějšího pláště domu, pak nutně dochází nejenom k dalším finančním ztrátám, ale také zbytečné ekologické zátěži našeho životního prostředí zvýšenou spotřebou energií.

Nedopusťme, aby se z našeho města stal jeden velký skanzen. Vzhledem k již výše zmiňovanému stáří většiny domků, bude trvat několik století, než turisté z celého světa budou jezdit obdivovat zachovalou architekturu 20. století. Do té doby zde budou žít běžní obyvatelé, město musí sloužit především jejím obyvatelům, nikoliv se bezhlavě upínat na budoucnost. Nic nebrání NPÚ, aby si někde koupil nemovitosti, pozemky a udělal muzeum v přírodě s architekturou 20. století podobně jako je to v Rožnově pod Radhoštěm, kde se již 90 let podobné muzeum úspěšně provozuje.

Jelikož bude proces vyčlenění z MPZ trvat několik let, zároveň navrhujeme, aby majitelům domů v takto postižených lokalitách, byly vícenáklady adekvátní formou nahrazovány. Mohla by např. být snížena daň z nemovitosti, hrazen rozdíl ve vícenákladech na rekonstrukci … Toto je již věcí Vás, zastupitelů, jakou formou budete kompenzovat svým občanům rozhodnutí vašich předchůdců. Podle našeho názoru špatné rozhodnutí.

Součástí tohoto dopisu je žádost všech zastupitelů a občanů k připojení se k petici za zrušení městské památkové zóny Mšeno. Podpisové archy jsou k dispozici u MVDr. Hrdličky či p. Měšťanové, Cinibulkova 186 nebo po dohodě na tel. 725 784 381, peticemseno@seznam.cz.

Petiční výbor za zrušení MPZ Mšeno – MVDr. Miroslav Hrdlička, Jitka Měšťanová


Reakce na dopis Petičního výboru za zrušení MPZ Mšeno
Vzhledem ke skutečnosti, že zastupitelé obdrželi otevřený dopis těsně před vydáním Mšenských novin, bude odpověď zastupitelů zatím stručná. Celou situací se následně bude zabývat Rada města a Zastupitelstvo města Mšena.

Dopis nás překvapil z toho důvodu, že městská památková zóna se tvořila již v roce 2003 a proběhla okolo ní řádná diskuze. Víme, že NPÚ, ale především Oddělení památkové péče Mělník, má na vlastníky nemovitostí v MPZ velké nároky, se kterými se samozřejmě při realizaci staveb potýká i město Mšeno. Např. na základě jejich rozhodnutí je potřeba často měnit dodavatele, diskutovat, hledat alternativní řešení. Z těchto důvodů bude město Mšeno jednat s Oddělením památkové péče Mělník. Souhlasíme s nutností upřesnit rozsah požadavků zóny památkové péče a konkrétních požadavků na majitele jednotlivých nemovitostí.

V zásadě však nemůžeme souhlasit se zrušením MPZ z důvodu zachování historické podoby města, ale i z důvodů čerpaných i budoucích dotací na obnovu Mšena. Mrzí nás, že petiční výbor nepřišel nejprve celou záležitost projednat osobně.

Svatopluk Houserek, místostarosta města, Mgr. Hana Nečasová, členka Rady města Mšena, Mgr. Jiřina Trunková, členka zastupitelstva