Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena z 1. 8. 2011

Přítomni: Ing. Martin Mach, Mgr. Hana Nečasová, Marie Štráchalová, Jiří Guttenberg, Jan Rašovec, Václav Kočí, Jan Zabilanský, Ing. Jiří Fanta, Ing. Jaromír Flígl, Milan Koloc, Jan Martínek. Omluveni: Mgr. Jiřina Trunková, Svatopluk Houserek, Alena Oupická, Jana Švecová. Ověřovatelé zápisu: Flígl, Fanta. Zapisovatelka: Iva Dohnalíková, DiS. Navržený program zasedání byl jednomyslně schválen.


Nový územní plán
STAROSTA – přivítal zástupce Urbanistického atelieru UP-24 v čele s Ing. arch. Vlastou Poláčkovou a vyzval ji, aby přítomné seznámila s návrhem nového územního plánu města Mšena.

Ing. POLÁČKOVÁ – představila své spolupracovníky, Ing. arch. Hrochovou a Ing. arch. Bečku. Uvedla, že je autorkou původního územního plánu města, situaci města a okolí zná. Seznámila přítomné s legislativním procesem při tvorbě a schvalování nového územního plánu a předložila tzv. „problémový výkres“, do kterého byly zahrnuty náměty od občanů, kteří požadují zahrnutí svých pozemků do ÚP. Celý proces ohledně územního plánu je časově náročný. K vypracovanému návrhu se musí vyjádřit dotčené orgány, na základě jejich vyjádření se k jejich stanoviskům budou vyjadřovat zástupci města. Poté se návrh ÚP předloží veřejnosti, aby občané mohli vyslovit své námitky a připomínky. Pořizovatelem ÚP je Městský úřad Mělník.

Ing. HROCHOVÁ – podrobně seznámila se náměty občanů, uvedla, které podle jejich názoru lze zařadit do ÚP a které by byly zcela nevhodné pro výstavbu z důvodu kolize s předpisy např. CHKO, památkové zóny, Ministerstva zemědělství – Státního zemědělského půdního fondu apod. Upozornila na obchvat města, který je v současně platném ÚP. Záleží na členech ZM, jak se rozhodnou, zda obchvat ponechat i v novém ÚP.

Ing. POLÁČKOVÁ – doporučuje obchvat v návrhu ponechat, při jeho vyloučení z návrhu, by se již nepodařilo v budoucnu tuto komunikaci do územního plánu umístit; Ing. MACH – proběhne pracovní schůzka ZM města, na které se budou podrobně zabývat návrhem ÚP s tím, že budou požadovat do návrhu zanést případné rozvojové projekty města, jako jsou například různé cesty. V průběhu měsíce září by se mohli k celému návrhu vyjádřit. Vyzval přítomné, zda mají k zástupcům atelieru UP-24 nějaké dotazy; Ing. FLÍGL – proč neumožnit výstavbu chat v oblasti, kde již jsou chaty vystavěné (např. v Rybáčku); Ing. POLÁČKOVÁ – zastává názor nerozšiřovat výstavbu chat, v tomto území je zvýšená ochrana přírody – VKP; GUTTENBERG – město má v současném územním plánu určeny pozemky vhodné na výstavbu, ovšem majitelé pozemků je nechtějí prodat, není tedy možné v těchto lokalitách město rozšířit. Ptá se, zda se dají tyto pozemky nějakým způsobem z ÚP vyčlenit; Ing. POLÁČKOVÁ – pozemky lze z ÚP vyčlenit a nahradit je jinými. Bude to znamenat, že vyčleněné pozemky již nebude možné do ÚP začlenit; BLAHOVÁ – vznáší dotaz, zda je možné ještě podávat náměty do ÚP; Ing. MACH – oficiální lhůta na podání již byla ukončena, ale do září ještě lze námět podat; ŠTRÁCHALOVÁ – navrhuje zvážit, kam se bude město rozšiřovat, jestliže lokalita Romanov je v CHKO, kde Správa CHKO výstavbu nepovolí;

GUTTENBERG – jaký je osobní názor Ing. Poláčkové na případné rozšíření města směrem na Romanov, které by podle svého názoru doporučil; Ing. POLÁČKOVÁ – směrem na Romanov by byla pro výstavbu, a to ve stejném duchu, jako tam je, tzn. velké parcely, extenzivní zástavba; Ing. MACH – dnešní setkání je spíše informativní, v první polovině měsíce září svolá pracovní schůzku ZM, kde bude možné diskutovat o konkrétních lokalitách. Poděkoval zástupcům atelieru UP-24 za jejich návštěvu.


Nemovitosti
Usnesení č. 1: ZM schvaluje přijetí daru p. p. č. 2639 o výměře 777 m2, p. p. č. 2640 o výměře 576 m2 a části p. p. č. 3460 o celkové výměře 745 m2 (1/16) v k. ú. Mšeno od p. Josefa Vorlíčka, trvale bytem Lysá n. Labem. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – schváleno jednomyslně.
- pozemky v Mělnickém Vtelně a Vysoké Libni byly nabízeny přes realitní kancelář, zájemce je ochoten pozemky koupit za 330 tis. Kč, odměna realitní kanceláři činí 21 tis. Kč + DPH.
Usnesení č. 2: ZM schvaluje prodej p. p. č. 1196/1 o výměře 19652 m2 v k. ú. Mělnické Vtelno a p. p. č. 116 o výměře 2061 m2 v k. ú. Vysoká Libeň panu Ladislavu Stejskalovi, trvale bytem Mělník, za cenu dohodou ve výši 330 tis. Kč. Náklady spojené se smlouvou hradí kupující. Hlasování: 11 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Rozvojové projekty

Revitalizace městského jádra
Usnesení č. 3: ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. S/0021/RRSC/2011 mezi městem Mšenem a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy. Dodatek se týká posunutí data zahájení realizace projektu „Revitalizace městského jádra ve Mšeně“ z důvodu administrativní náročnosti výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Hlasování: 11 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

STAROSTA – informoval o průběhu stavby. Byl dokončen archeologický průzkum v Masarykově ulici, na základě jeho ukončení se mohlo pokračovat ve stavbě zpevněním podloží, následně proběhly hutnící zkoušky, které skončily úspěšně. Stavba tak může dál pokračovat vrstvením dalších vrstev. Po každé vrstvě proběhnou opět hutnící zkoušky. Archeologický průzkum průběžně probíhá na nám. Míru, zároveň probíhá výměna vodovodního řadu. Z důvodu potřeby zjištění množství dlažebních kostek bude nutné odfrézovat asfaltový povrh na náměstí Míru. Archeologické nálezy – zatím se našly různé střepy, před bývalou drogerií Teta se očekává obvodové zdivo kostelní věže.

HANZL – dotaz, kdy budou zveřejněny informace pro občany ohledně omezení při revitalizaci, např. autobusová doprava. Občané nejsou informováni, odkud jezdí který autobus; MACH – informace byla v Mšenských novinách a je na internetových stránkách města. Autobusy směr Mladá Boleslav a všechny autobusy Kokořínského SOKu nadále jezdí z náměstí, autobusy ČSAD na Mělník a Prahu jezdí od Obecníku; HANZL – na autobusových zastávkách není žádné označení ohledně současných stanovišť a dopravy; MACH – označení na zastávkách je povinností dopravců, kteří byli řádně o opatřeních v průběhu stavby informováni, označení tam je, ale nekvalitní, město umístí informační cedule.

Při odkrývání vozovky v Masarykově ul. byly zjištěny špatně provedené kanalizační přípojky, které je nutné předělat. Pan starosta navrhuje spolufinancování při rekonstrukci havarijních přípojek, a to tak, že město zaplatí zemní práce a vlastníci nemovitostí materiál a práce; VÁCLAVÍK – v Boleslavské ulici majitelé přípojky nehradili k hranici pozemku, proto mu připadá nemorální, aby si je nyní občané hradili sami; MACH – došlo ke změně zákona, kanalizační přípojky jsou nyní celé majetkem vlastníka nemovitosti, dříve byly přípojky v majetku vlastníka stoky; FLÍGL – do změny zákona byla kanalizace majetkem VKM, tedy nebyly špatně udělané majiteli nemovitostí. Díky stavební akci města se přípojky odhalily a vlastníci teď mají mít náklady s rekonstrukcí přípojek. Navrhuje, aby město zaplatilo celou rekonstrukci odhalených havarijních přípojek.
Usnesení č. 4: ZM schvaluje plné financování rekonstrukce kanalizačních přípojek, u nichž při stavbě rekonstrukce centra města bylo zjištěno, že jsou v nevyhovujícím stavu. Hlasování: pro 5 (Mach, Flígl, Zabilanský, Štráchalová, Martínek), proti 6 (Rašovec, Fanta, Guttenberg, Koloc, Kočí, Nečasová), zdrželi se 0 – návrh nebyl schválen.

Usnesení č. 4: ZM schvaluje spolufinancování rekonstrukce kanalizačních přípojek, u nichž při stavbě rekonstrukce centra města bylo zjištěno, že jsou v nevyhovujícím stavu, a to tak, že město bude financovat zemní práce a vlastník přípojky (nemovitosti) materiál a instalatérské práce. Hlasování: pro 8 (Mach, Rašovec, Fanta, Guttenberg, Koloc, Nečasová, Kočí, Štráchalová), proti 0, zdrželi se 3 (Flígl, Zabilanský, Martínek) – schváleno.

Mateřská škola – harmonogram prací v MŠ se dodržuje. Termín předání by měl být 19. 8. 2011. Kontrolní den bude 2. 8. 2011 od 13,30 hodin. Zastupitelé, kteří mají zájem, se mohou zúčastnit.

Ulice Na Skaličkách – od pátku 29. 7. 2011 má město stavební povolení. Tento týden se připraví výběrové řízení, podmínky výběrového zřízení schválí rada města na své příští schůzi.


Přijetí dotací
Usnesení č. 5: ZM schvaluje přijetí dotace ze SZIF ve výši 305 100 Kč na projekt „Výstavba obslužného objektu u ZŠ Mšeno“ z celkových předpokládaných nákladů ve výši 406 800 Kč. Financování a spoluúčast města bude hrazena z Fondu rozvoje a rezerv. Hlasování: 11 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
Usnesení č. 6: ZM schvaluje přijetí dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na podporu obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů na „terénní zásahový speciál pro Kokořínsko“ ve výši 300 000 Kč. Financování a spoluúčast bude hrazena z běžného rozpočtu města. Hlasování: 11 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Usnesení č. 7: ZM schvaluje přijetí dotace ze Středočeského Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání z Oblasti cestovního ruchu na „Cyklobusy Máchovým krajem – Kokořínsko“ ve výši 73 533 Kč. Financování a spoluúčast bude hrazena z běžného rozpočtu města. Hlasování: 11 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Usnesení č. 8: ZM schvaluje přijetí dotace ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst z Programu obnovy venkova na „Rekonstrukci veřejného osvětlení v Hradsku, Mšeno“ ve výši 378 850 Kč. Financování a spoluúčast města bude hrazena z Fondu rozvoje a rezerv. Hlasování: 11 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Usnesení č. 9: ZM schvaluje přijetí dotace ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na Zkvalitnění životního prostředí na akci „Rekonstrukce parku před Základní školou ve Mšeně“ ve výši 1 141 494 Kč. Financování a spoluúčast města bude hrazena z Fondu rozvoje a rezerv. Hlasování: 11 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Usnesení č. 10: ZM schvaluje přijetí dotace ze SZIF ve výši 157 500 Kč na projekt „Studie Revitalizace Mělnické ulice ve Mšeně“ z celkových předpokládaných nákladů 210 000 Kč. Financování a spoluúčast bude hrazena z běžného rozpočtu města. Hlasování: 11 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Pan starosta požádal zastupitele, aby se vyjádřili, zda zadat studii Mělnické ul. (viz usnesení č. 10) stejným architektům, kteří vyhotovili projektový záměr na revitalizaci i Boleslavskou ul. (část, kterou bude financovat město – zeleň, chodníky). Seznámil s tím, že podle vnitřního předpisu o veřejných zakázkách je v kompetenci starosty vybrat firmu, která studii vytvoří. Jedná se o zakázku malého rozsahu; ŠTRÁCHALOVÁ – dotaz, zda se jedná o skupinu Prchal, Pešičková, Trevisan; STAROSTA – odpovídá, že ano; FLÍGL – má sice určité připomínky k projektům, které jsou již schváleny a vypracovala je tato skupina, ale bylo by asi správné, aby studie na Mělnickou ulici byla vypracována ve stejném stylu a duchu jako je náměstí a Boleslavská ulice. Je tedy logické, aby se tito architekti zabývali i touto studií; MACH – má stejný názor, bude trvat na tom, aby byly vyhotoveny alespoň dvě varianty úpravy Mělnické ulice.

Boleslavská ulice
Na minulém zasedání ZM se objevily připomínky k projektu ulice Boleslavská, a to konkrétně k výsadbě zeleně v této ulici. Na to následovala diskuse na schůzi rady města a následně zastupitelé obdrželi dopis od Ing. Flígla, který byl otištěn i v Mšenských novinách. V tomto dopise Ing. Flígl píše, že občané nebyli o záměru výsadby informováni. S tímto názorem pan starosta nesouhlasí. Už v listopadu 2006 proběhlo první veřejné fórum, které bylo vedeno komunitní metodou, tzn. že sami občané mohli navrhnout, co se jim ve městě líbí, co nelíbí a jaké by navrhovali akce. Z této série jednání s občany vznikl strategický plán města, který je průběžně vyhodnocován. Všechny kroky uvedené v článku Ing. Flígla proběhly, setkání s občany na sále, informace v novinách, na webu. Pan starosta se nevyhýbá komunikaci s občany, je to jeho každodenní práce. V měsíci říjnu proběhne další veřejné setkání v rámci MA 21 a NSZM, na kterém se bude identifikovat 10 největších problémů města, které tíží občany. Je možné diskutovat i o Boleslavské ulici. Pan starosta zastává názor, že k odborným věcem by se měli vyjadřovat zejména odborníci, občané nemohou rozhodovat o všem, zodpovědnost je na zastupitelstvu.

VAŇAČ – dotaz, zda je ještě možné k projektu Boleslavská vznášet připomínky; MACH – je to možné kdykoliv do začátku stavby, projekt se může upravit, např. výsadbu vynechat, změnit typ a druh vysazovaných stromů atd.; VÁCLAVÍK – v žádném případě není odpůrce zeleně, ale podle jeho názoru je slušností se zeptat lidí přímo, zda jim navrhovaná výsadba vyhovuje; MACH – nelze oslovovat každého v ulici, každý občan může mít jiný názor, je třeba udržet nějakou koncepci výsadby; FLÍGL – celá tato debata začala tím, že občané vznášejí dotazy ohledně Boleslavské ulice a projevují obavu z výsadby. Z tohoto důvodu reagoval otevřeným dopisem zastupitelům města, aby se nad tímto projektem ještě zamysleli. Veřejná setkání probíhají, ale občané na ně nedochází. Otázkou je proč a jakým způsobem v lidech zájem vzbudit. U revitalizace se také občané „probudili“ pozdě, a to až v době, kdy vyšel leták v Mšenských novinách. Je povinností zastupitelů k občanům dostávat informace. Navrhuje oslovit občany v Boleslavské ulici jednotlivě. Může se stát, že při výsadbě stromů může dojít k zastínění domu, což je v rozporu s občanským zákoníkem a to by město nemělo připustit.

NEČASOVÁ – reaguje na otevřený dopis Ing. Flígla a nesouhlasí s ním. Žádá konkrétní názor, jak občany oslovit. Sama se účastní veřejných setkání a myslí si, že se jich účastní dost občanů; FANTA – není pravda, že by se osobně s občany nemluvilo. Kdykoliv se ho někdo zeptal na nějaký problém, upozorňoval na veřejná setkání. K projektu Boleslavské ulice je zatím možná diskuse, ani on nesouhlasí s navrženou výsadbou stromů; FLÍGL navrhuje dát vyhotovit stejný leták na Boleslavskou ulici, jako byl na revitalizaci centra, a dát ho do novin, aby se s projektem seznámilo co nejvíce občanů. Dále navrhuje připravit setkání s občany Boleslavské ulice s tím, že budou přímo osloveni.

Dotace „EU peníze školám“
Základní škola uspěla s projektem Moderní škola v programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách a získala dotaci ve výši 871 113 Kč. Pan starosta žádá zástupce ZŠ, aby si na příští ZM připravili informace o tomto projektu.

Komunikace v Brusné
STAROSTA – informoval o špatném stavu komunikace v Brusné, jedná se o nezpevněnou cestu, která vlivem počasí je opravdu ve špatném stavu. Situace se musí řešit, navrhuje naprojektovat zásadní rekonstrukci cesty včetně odvodnění.

Různé
- Petice proti pronásledování pokojné meditační praxe Falun Gong v Číně – p. starosta předložil petici členům zastupitelstva a někteří ji podepsali.
- Závěrečný účet za rok 2010 svazku Máchův kraj:
Usnesení 11: ZM schvaluje „Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj“ za rok 2010. Hlasování: 11 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.


Bankomat ČSOB
ČSOB kontaktovala město s nabídkou umístění bankomatu ve Mšeně, zatím na zkušební dobu 1 roku. Po této době proběhne vyhodnocení a na jeho základě se rozhodnou o jeho dalším provozu. Bankomat bude umístěn na budově České pošty. Bankomat zabudují na náklady města.
Usnesení: ZM deklaruje zájem města o umístění bankomatu ČSOB ve Mšeně a souhlasí s jeho umístěním v domě čp. 15 na nám. Míru ve Mšeně (budova pošty), vlastníkem budovy je město Mšeno. Hlasování: 11 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Kontrolní a finanční výbor ZM
Pan starosta žádá předsedy uvedených výborů, aby si na příští ZM připravili informace o činnosti výborů.

Projekt vzdělávání zastupitelů
Jedná se o e-learningové vzdělávání zastupitelů, je bezplatné, po jeho úspěšném absolvování obdrží účastník certifikát „Vzdělaný zastupitel“. Pan starosta tímto vzděláním prošel a certifikát obdržel. Doporučuje jej absolvovat všem zastupitelům. Jedná se o webové stránky www.vzdelanyzastupitel.cz.

Informace
Středočeský kraj vyhlásil veřejnou soutěž na nové dopravce na všechny autobusové linky ve Středočeském kraji. V nejbližší době proběhne vyhodnocení hospodaření KOK SOKu za rok 2010, poté se zváží, zda se do této veřejné soutěže také Kokořínský SOK přihlásí.

Chráněná krajinná oblast Kokořínsko
Informace o plánovaném rozšíření CHKO do Libereckého kraje – proces změny území CHKO byl zahájen a bude probíhat možná dva roky.

Diskuse
VAŇAČ – zda by se dal rozšířit počet kontejnerů na tříděný odpad v Hlovecké ulici. Kontejnery jsou neustále přeplněné, odpad odkládají lidé vedle kontejnerů; MACH – toto je problém letního období, kontejnery pravidelně kontrolujeme. Bohužel, někteří lidé odkládají do kontejnerů odpad, který tam nepatří; VAŇAČ – delší dobu chybějí po městě pytlíky na psí exkrementy; FLÍGLOVÁ – již jsou zakoupené a budou doplněné.