Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 27. 6. 2011

Přítomni: Ing. Martin Mach, Mgr. Hana Nečasová, Mgr. Jiřina Trunková, Marie Štráchalová, Jana Švecová, Alena Oupická, Svatopluk Houserek, Jiří Guttenberg, Jan Rašovec, Václav Kočí, Jan Zabilanský, Ing. Jiří Fanta, Ing. Jaromír Flígl. Omluveni: Milan Koloc, Jan Martínek. Ověřovatelé zápisu: Trunková, Zabilanský. Zapisovatelka: Jiřina Maksimová. Navržený program jednání byl jednomyslně schválen.

Nemovitosti (prodeje, koupě, směny)
Paní Věra Zabilanská, trvale bytem Mšeno, nabízí městu darovat 1/6 pozemku, který sousedí s lesním pozemkem města v Kačině. Usnesení: ZM schvaluje přijetí daru 1/6 pozemku PK č. 2184 v k. ú. Mšeno o výměře 1 169 m2 od paní Věry Zabilanské. Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 0 – schváleno jednomyslně.

Paní Hana Vymlátilová z Mladé Boleslavi, nabízí městu darovat 1/14 pozemku ve Skramouši. Usnesení: ZM schvaluje přijetí daru 1/14 pozemku PK č. 93/8 v k. ú. Skramouš o celkové výměře 1 309 m2 od paní Hany Vymlátilové. Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Prodej části části pozemku v k. ú. Olešno jedinému zájemci, p. Ladislavu Cinklovi; STAROSTA – navrhuje cenu 50 Kč/m2, OUPICKÁ – navrhuje cenu 100 Kč/m2. Starosta dal hlasovat v souladu s jednacím řádem zastupitelstva o druhém návrhu. Usnesení: ZM schvaluje prodej nově vzniklé p. p. č. 83/2 o výměře 167 m2 v k. ú. Olešno, která vznikla rozdělením p. p. č. 83 geometrickým oddělovacím plánem č. 143 - 89/2011 ze dne 29. 4. 2011, p. Cinklovi za cenu 100 Kč/m2. Hlasování: pro 11 (Nečasová, Trunková, Štráchalová, Švecová, Oupická, Houserek, Guttenberg, Rašovec, Zabilanský, Fanta, Flígl), proti 0, zdrželi se 2 (Mach, Kočí) – schváleno.

Prodej pozemků v k. ú. Mšeno panu Josefu Jaklovi za cenu 100 Kč/m2. Usnesení: ZM schvaluje prodej st. p. č. 115/2 o výměře 29 m2, části p. p. č. 1090/2 geometrickým oddělovacím plánem č. 731 – 313/2011 ze dne 11. 5. 2011 nově vzniklé p. p. č. 1090/28 o výměře 20 m2 a části st. p. č. 116 stejným geometrickým oddělovacím plánem nově vzniklé p. p. č. 3498 o výměře 43 m2, všechny v k. ú. Mšeno, p. Jaklovi za cenu 100 Kč/m2. Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Pozemky v Mělnickém Vtelně (19 652 m2) a Vysoké Libni (2 061 m2) se nepodařilo prodat prostřednictvím aukčního systému R-AUKCE. ŠTRÁCHALOVÁ – navrhuje vykácení starých stromů a pozemky nabízet vyčištěné; STAROSTA – navrhuje prodat parcely prostřednictvím realitní kanceláře, a pokud se prodej neuskuteční do letošní zimy, tak uvažovat o vykácení stromů a získaný materiál použít na štěpku, která by se využila v základní škole, kde je plánován kotel na štěpku. Usnesení: ZM schvaluje prodej p. p. č. 1196/1 v k. ú. Mělnické Vtelno a p. p. č. 116 v k. ú. Vysoká Libeň prostřednictvím realitních kanceláří, minimální cena 300 tis. Kč. Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

STAROSTA – informuje, že požádal Středočeský kraj o převod pozemku a skladové haly v bývalé cihelně, kterou nyní využívá SÚS, resp. ZKP a které v minulosti město Středočeskému kraji prodalo. Důvodem žádosti o vrácení je to, že město nemá přístup do zadní části objektu, kde by měl být sklad štěpky.

Rozpočtové úpravy
Usnesení: ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 5 a 6 k rozpočtu města na rok 2011. Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Autobusová doprava
Krajský úřad oznámil obcím Středočeského kraje, že vypověděl k 31. 5. 2011 všem autobusovým dopravcům smlouvy a bude vypisovat výběrové řízení na všechny linky (roční výpovědní lhůta). KÚ vyzývá obce ke spolupráci při výběrových řízeních na linkách, na kterých se obce finančně podílí. Stanovisko požadují do 30. 6. 2011, starosta jim stanovisko zašle.

STAROSTA – informoval o současné situaci Kokořínského SOKu, s. r. o. – společnost se nachází v tísnivé finanční situaci. Začátkem roku nedostávali dotace od kraje, do konce dubna kraj doplatil, ale nastaly změny ve splatnosti, chtějí, aby dopravci podepsali smlouvy se 120denní splatností, s čímž většina dopravců nesouhlasí. Nebo navrhují 50 % dotací do konce roku a až příští rok doplatek, to je pro dopravce, jako je Kokořínský SOK, likvidační. Starostové obcí, které mají podíly ve společnosti KOK SOK, se na schůzce dohodli, že zajistí chod společnosti půjčkami ve výši 50 tis. Kč od každé obce. Je však téměř jisté, že některé obce tuto částku neposkytnou.

STAROSTA – navrhuje pokusit se společnost finančně zajistit (minimálně do veřejné soutěže – viz výše), hledat úspory v režijních nákladech, rozšířit linky a navrhuje poskytnout půjčku ve výši 150 tis. Kč z fondu rozvoje a rezerv. Jedním z dalších důvodů je obava z úbytku žáků základní školy – pokud by nebyla doprava nasměrovaná do Mšena z obcí, které leží směrem k Mělníku (Řepín, Chorušice atd.). Pak by se mohlo stát, že by žáci jezdili na Mělník. KOČÍ – vyjádřil obavu, co se stane, kdyby za několik měsíců požadovali dopravci další půjčku; STAROSTA – odpovídá, že nyní jde o půjčku poslední. Kdyby nedošlo k jejímu vyrovnání, bude to důvod pro likvidaci společnosti, majetek společnosti by měl pokrýt závazky; OUPICKÁ – dotaz na výši dotace od KÚ; STAROSTA – odpovídá, že necelých 3,6 mil. Kč ročně.
Usnesení: ZM schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky z FRR města Mšena společnosti Kokořínský SOK s. r. o. ve výši 150 tis. Kč na zajištění provozu osobní autobusové dopravy. Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Vodárenství
STAROSTA – informoval o průběhu valné hromady společnosti VKM, a. s., která byla na Kladně dne 26. 5. 2011. Jednání bylo bouřlivé. Po několika letech, kdy akcie, nebo jejich část, obce a města prodaly, nastávají problémy s čerpáním dotací z evropských fondů. Kladnu se již podařilo získat 33,6 % akcií, a stalo se tak dominantním akcionářem této společnosti. Některé obce mají hotové projekty, což mnohdy je několikamilionová investice do vypracování projektu, ale protože nevlastní majetek (kanalizace, vodovody), nemohou čerpat dotace z EF. To má souvislost s povinností obcí nad 2 tis. obyvatel mít do roku 2010 čistírnu odpadních vod, k čemuž se ČR zavázala.

Město Mšeno patří do jiné kategorie, má čističku, ale má v plánu postavit kanalizaci v Sedlci.  Je přislíbeno, že VKM se bude finančně na stavbě podílet cca pěti miliony korun. Přesto je to málo a musíme sehnat peníze, tedy žádat o dotace. Jsme na tom tedy podobně jako výše uvedené obce.

Skupina akcionářů, kteří vlastní akcie získané v kuponové privatizaci si vzala za cíl zrušit provozní smlouvu mezi VKM, a. s. a Veolií, vrátit se buď do původního stavu, tedy jedna firma provozuje a spravuje vlastní majetek, nebo ve standardním výběrovém řízení vybrat firmu, která by spravovala majetek. Probíhají soudní jednání v některých krajích ČR.

Starosta se zúčastnil soudního jednání u Vrchního soudu v Praze, který projednával odvolání proti rozhodnutí Městského soudu v Praze a věc vrátil k novému projednání. Jedná se o žalobu na neplatnost mimořádné valné hromady, která se konala v září 2004 a na které byl schválen tento provozní model.

Město Mšeno uzavřelo v roce 2004 s VKM, a.s. Smlouvu o nájmu a provozování kanalizace a čistírny odpadních vod, tato smlouva byla dohodou obou stran zrušena a v roce 2006 byla uzavřena nová trojstranná Smlouva o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury kanalizace Mšeno, a to mezi městem Mšenem (vlastník), Vodárnami Kladno – Mělník, a. s. (následný nabyvatel) a Středočeskými vodárnami, a.s. (nájemce a provozovatel). Ve smlouvě je výpovědní lhůta 12 měsíců, město vlastní větší část kanalizace a ČOV.

Rozvojové projekty (revitalizace centra města a jiné)
Kanalizace Sedlec – město má téměř všechny souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou kanalizace, jeden souhlas je sporný, bude se hledat řešení vytyčení sítí a hranic pozemků) a bude následovat žádost o územní rozhodnutí.

Revitalizace centra města – zatím není podepsána smlouva o dílo mezi krajem a zhotovitelem na provedení stavby silnice. Nyní začal záchranný archeologický průzkum, který bude pokračovat od obuvi směrem k čp. 31 a bude trvat několik týdnů. V nejbližších dnech bude uzavřena ulička za kostelem, kde bude moci stavba začít. Již jsou hotové nové přípojky vody. Schválená je objízdná trasa na Mladou Boleslav, a to přes Lobeč a Vrátno.  Osobní auta a malé autobusy v první fázi stavby projedou Jateckou či Zahradní ul. na náměstí. Od okamžiku uzávěry budou velké autobusy z (a do) Mělníka zastavovat a točit se naproti restauraci Obecník.
První fáze stavby – ul. Masarykova by měla trvat do poloviny září. Návrh dopravní obslužnosti a zásobování v ul. Masarykova je připraven a bude předmětem zítřejšího jednání s vlastníky nemovitostí a nájemci obchodů.
Druhá fáze stavby ul. Jatecká, náměstí Míru – stavba bude probíhat od poloviny září do konce roku.
V příštím týdnu budou probíhat jednání s NPÚ Praha o některých detailech (lampy, zeleň apod.). Probíhá vzorkování dlažeb.

Rekonstrukce v mateřské škole – již začala. Na akci se podílí dvě firmy a to stavební a topenářská. Starosta poděkoval zaměstnancům školky a města, kteří se podíleli na vyklizení prostor školky, které proběhlo ve dvou dnech. Práce na stavbě probíhají v sobotu i v neděli vzhledem k napjatému termínu dokončení.

Oprava lesní cesty Boudeckou roklí – město je před podpisem smlouvy s firmou, která zvítězila ve výběrovém řízení. Začátek stavby bude pravděpodobně v srpnu.

Další dotace schválené Středočeským krajem: obnova parku před školou, provoz cyklobusů, dotace na hasičský terénní speciál (použitý). Nadějná je dotace od SZIF na obslužný objekt ke sportovnímu hřišti u ZŠ.

ŠTRÁCHALOVÁ – přenáší připomínky občanů k výsadbě stromů v Boleslavské ulici. Jedná se o to, že na navrhované okrasné ovocné stromy budou lézt děti a také se budou ve zvýšené míře vyskytovat včely a vosy; STAROSTA – poměrně často slýchá tyto názory. Konečný výběr taxonů na tuto akci, která začne až příští rok, je daleko. Podle jeho názoru jsou již zkušenosti s vysazenými stromy v Nádražní ulici (miniaturní hrušky) a žádný z těchto problémů tam nenastává. Zatím se jedná o akci, která začne probíhat až příští rok a jednání o výsadbě stromů jsou nyní předčasná. Bude se jednat, až bude vybrán zhotovitel této stavby. Navrhuje provést exkurzi do některých míst, kde jsou již takovéto stromy vysázeny, aby zastupitelé potom mohli zodpovědněji rozhodovat; FLÍGL – je toho názoru, že rok uteče velice rychle a s občany by se mělo v tomto směru již jednat. Jeho názorem je, že by se mělo uspořádat referendum, jestli občané před svoje domy stromy chtějí a má informace, že mají obavy ze zastínění svých domů; STAROSTA – je v této věci opačného názoru, není možno postupovat způsobem referenda, protože názory občanů jsou velmi různorodé a rozhodovací pravomoc o tom, jak bude vypadat veřejné prostranství, je především na zastupitelstvu; FLÍGL – vznáší dotaz, zda se s občany o výsadbě stromů mluvilo; STAROSTA – stejně jako studie náměstí byla vystavena dva měsíce i studie Boleslavské ulice, občané mohli podávat připomínky, ale žádné připomínky tohoto typu nepřišly. Věc byla zmiňována i v novinách, proto se nedomnívá, že by se tato fáze podcenila.
Z dalšího jednání se omluvil p. Houserek.

Rekonstrukce Boleslavské ulice
Je třeba uzavřít smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů mezi městem a Středočeským krajem na sdružení stran za účelem společného zadávacího řízení na výběr dodavatele na akci s názvem „II/259 Mšeno, rekonstrukce“. Investorem této akce je Středočeský kraj a město Mšeno. Tentokrát výběr dodavatele bude zařizovat kraj i pro město, opačný případ byl při revitalizaci centra města, kdy město vybíralo zhotovitele i pro průtah, jehož investorem je kraj.
Usnesení: ZM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů mezi městem a Středočeským krajem na sdružení smluvních stran za účelem společného zadávacího řízení na výběr dodavatele na akci s názvem „II/259 Mšeno, rekonstrukce“, kde investorem je Středočeský kraj a město Mšeno a pověřuje p. starostu uzavřením smlouvy. Hlasování: 12 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Různé
STAROSTA se zúčastnil valné hromady Svazku obcí Máchův kraj, na které se jednalo o budoucnosti tohoto svazku a o schvalování hospodaření. Bylo dohodnuto, že činnost svazku bude oživena. Valná hromada jednohlasně podpořila návrh starosty města Mšena požadovat po obou krajích zlepšení dopravní obslužnosti mezi těmito dvěma kraji v našem regionu.

STAROSTA se zúčastnil valné hromady Sdružení místních samospráv (SMS). Jedná se o sdružení, které bojuje mj. za spravedlivější rozdělení sdílených daní mezi obce (rozpočtové určení daní (RUD). V minulosti bylo přidáno nejmenším obcím a nyní sdružení pokračuje dál s cílem dosáhnout spravedlivého rozpočtového určení daní. Do parlamentu jde návrh MF ČR na posílení rozpočtového určení daní, který zaručuje srovnání prostředků pro všechny obce kromě čtyř (Praha, Plzeň, Ostrava, Brno). Tento návrh má být předložen parlamentu na podzim a pan starosta apeluje na zastupitele, aby využili všech svých kontaktů na politiky, zákonodárce, senátory, případně přes politické strany, aby tento návrh byl podpořen, neboť přinese drtivé většině obcí nemalé prostředky.

Změna zřizovací listiny ZUŠ
Žádost ZUŠ o schválení změny zřizovací listiny, ruší se pracoviště Záboří, kde je malý počet žáků.
Usnesení: ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace. Hlasování: 12 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Informace
STAROSTA informuje o výsledku kontroly ČIŽP, která provedla kontrolu hospodaření v městských lesích. Kontrolou nebylo zjištěno žádné pochybení.
STAROSTA informuje, že mostek v Ráji byl Ministerstvem kultury České republiky prohlášen kulturní památkou.

Diskuse
VYHLAS – upozorňuje na poraženou dopravní značku u Sedlce; STAROSTA – město opakovaně upozorňovalo cestmistra, aby tuto závadu nechal odstranit.