Vážení zastupitelé města Mšena,

po několika letech příprav začala přestavba centra našeho města. Věřím, že výsledkem bude moderní náměstí, které budou návštěvníci Mšena obdivovat a v němž se bude spokojeně žít.

V této souvislosti zaznělo na posledním zasedání ZM několik připomínek, zda revitalizace byla v takovéto míře nutná. Domnívám se, že v současné době je již tato diskuze bezpředmětná, jelikož přestavba běží a její rozsah byl minulým zastupitelstvem jednomyslně schválen. V této souvislosti se však vyskytuje otázka, zda byl celý projekt připraven a zahájen po dostatečném projednáni s těmi, kterých se bezprostředně týká, tedy s občany Mšena. 

Nesdílím plně názor pana starosty Ing. Macha a některých radních, že vyvěšením studie revitalizace náměstí na dva měsíce na sál radnice a upozorněním v novinách byla tato věc dostatečně zhojena, a tím, že nepřišly žádné připomínky, občané Mšena v podstatě projevili souhlas s koncepcí, která byla vypracována.

Už vůbec však nesouhlasím s tvrzením, že jelikož názory občanů jsou velmi různé, nemohou oni o takto důležitých věcech rozhodovat a rozhodovací pravomoc o tom, jak bude veřejné prostranství vypadat je na zastupitelstvu (viz zápis ze ZM 27. 6. 2011). Tento názor mi připomíná smutně proslulou větu z Černých baronů „O tom, co je krásné, rozhodujeme MY STRANA!“ Věřím, že doba, kdy si pár vyvolených dělalo nárok na rozhodování o životě druhých, je nenávratně pryč.

Můj názor je takový, že při přípravě zásadních projektů má být postup opačný, než byl zvolen v případě revitalizace Mšena. Domnívám se, že na počátku měli být občané dotázáni, co vlastně chtějí ve Mšeně měnit. Zda udělat nové silnice, vybudovat důstojnou rozlučkovou síň, posílit spolkový život ve Mšeně, případně provést zmíněnou přestavbu náměstí. Když už se k přestavbě náměstí přistoupilo, nestačí podle mého názoru alibisticky říct: „Dali jsme studii na 2 měsíce na sál, a tím jsme splnili informační povinnost.“ Zákonnou, ale především morální povinností zástupců města je hledat maximum cest, jak k občanovi informace dostat a občana do rozhodování o dění ve městě co nejvíce zapojit. Když lidé nepřijdou na veřejné zasedání (kde jednání může být skutečně nudné a v mnoha bodech nezajímavé), je dle mého názoru potřeba uspořádat nad konkrétním projektem opakovaná a včasná setkání s občany a ptát se jich např. zda chtějí zachovat náměstí zelené, nebo ho chtějí mít šedivé a hliněné. Tyto názory by pak měl zapracovat do projektu odborník. Bohužel, postup u náměstí byl úplně jiný.

V současné době se však začíná diskutovat realizace revitalizace ulice Boleslavská. Zde je ještě čas a prostor k tomu, aby občané Mšena mohli k této stavbě říci veřejně svůj názor. Samozřejmě nelze ovlivnit technické řešení silnice, sítí apod. Asi všichni budeme souhlasit s tím, že je vhodné rozšířit v této ulici zeleň. Ale určitě by se měla dát možnost občanům vyjádřit se k tomu, jestli chtějí mít levou stranu ulice osázenu stromy, které budou hezké na pohled, ale zřejmě zastíní domy těch, kteří zde bydlí, zvýší vlhkost přilehlých domů, a zasáhnou tak závažným způsobem do kvality bydlení těchto občanů.  Pokud stromy ano, zda chceme, aby byly ovocné (byť v okrasném kultivaru), jak je navrhováno v projektu, kdy hrozí padání drobného ovoce, nálety vos apod.

Domnívám se, že k těmto otázkám by občané Mšena měli ještě dostat možnost vyjádřit se, a to dříve, než bude stavba započata a dostaneme se do stejného problému jako u náměstí, kde již nejde dělat nic.

V této věci jsem požádal na zasedání Rady města Mšena dne 13. 7. 2011 starostu města, aby našel cestu, jak zapojit občany do rozhodování ve výše uvedeném, a současně jsem věc předjednal s radním Středočeského kraje PaedDr. Milanem Němcem, který slíbil, že případné schválené změny, provedené na základě názorů občanů, pomůže zapracovat do smlouvy již uzavřené mezi investory stavby, městem Mšeno a Středočeským krajem. Podle názoru pana radního Němce by se tak i předešlo možným projevům nespokojenosti občanů, které by mohly zpomalit, nebo dokonce zastavit realizaci celého projektu. A to by v současném stavu byla asi velká škoda.

Vážení zastupitelé, vím, že názory můžeme mít různé, ale pokud souhlasíte, že by se mělo Mšeno budovat především pro ty, kteří zde bydlí, a tito lidé by měli mít maximální možnost ovlivnit, v jakém prostředí žít chtějí, žádám Vás o podporu přimět vedení města k urychlenému zahájení dialogu s občany a k co největší možné akceptaci jejich názorů. Děkuji Vám.

Ve Mšeně 14. 7. 2011.     

Jaromír Flígl