Vážení občané, rád bych Vás ve stručnosti informoval o některých aktuálních stavbách a novinkách.

Revitalizace – začne po velikonocích rekonstrukcí vodovodního řadu (a následně přípojek) směrem od Zahradní ulice, uličkou mezi kostelem a farou směrem ke křižovatce s Karlovou ulicí. Tato první etapa obnovy vodovodu začíná před samotnou revitalizací, je financována VKM, a. s. a bude prováděna místním provozem vodáren a subdodavateli. Řad by se měl měnit po 50 – 60metrových úsecích, poté přijdou na řadu přípojky. V období rekonstrukce řadu (cca 2 týdny) lze očekávat v Zahradní ulici pokles tlaku vody, ale dodávky by neměly být přerušeny.
Samotná revitalizace by mohla začít nejdříve koncem května, ale fakticky spíš v červnu, za předpokladu výběru firmy do konce dubna (poté běží lhůty pro případná odvolání). Teprve s vybraným zhotovitelem se bude dojednávat přesný harmonogram prací a uzavírek, o čemž budete včas informováni. Předpokládám před zahájením uspořádání veřejného setkání se zástupci zhotovitele.

Rekonstrukce MŠ – školka se začne opravovat v polovině června a akce musí skončit do půli srpna, aby mohl proběhnout úklid. Z tohoto důvodu bohužel musí být o prázdninách školka uzavřena. V případě velkých potíží s umístěním dětí pracujících rodičů prosím kontaktujte paní ředitelku, nebo mne a pokusíme se nalézt náhradní řešení. V tuto chvíli běží opakované výběrové řízení na zhotovitele a také by měl být vybrán do konce dubna.

Rekonstrukce ZŠ – mám obavy, že kvůli složité projekční přípravě a lhůtám ve výběrových řízeních se asi letos o prázdninách nezačne. Při provozu školy nelze měnit okna ani na podzim měnit kotle, proto předpokládám v letošním roce maximálně zateplovací práce (půdy, vnější stěny apod.). Hlavní část prací tedy nejspíš proběhne příští rok o prázdninách.

Hřiště za ZŠ – postup prací je zatím dobrý, je předpoklad, že po 20. dubnu se začnou pokládat asfalty a poté v květnu nástřiky povrchů. Do konce května musí být vše hotovo.

Lesní cesta – v letošním roce se bude rekonstruovat cesta v Boudecké rokli, brzy začne výběrové řízení, realizaci předpokládám v létě.

Ulice Na Skaličkách – je v běhu stavební řízení, poté bude v květnu soutěž na zhotovitele. Předpokládaná realizace v letošním roce.

Informace k pokáceným stromům – museli jsme pokácet tři břízy na koupališti (u vstupu), neboť svým zdravotním stavem byly potenciálně nebezpečné. Náhradní výsadba proběhne až v příštích letech po rekonstrukci plotu a odstranění vedení a sloupů ČEZu. Ještě větší zásah proběhl u bývalé památné lípy na kraji města směrem na Romanov. Po letech odborné péče o tento strom bohužel přišla chvíle, kdy se jeho zdravotní stav natolik zhoršil (částečně v důsledku předchozích vichřic a pádu sousední lípy), že hrozilo rozlomení kmene. Po konzultacích s dendrology a Správou CHKO byla ze stromu sejmuta státní ochrana a provedena radikální redukce koruny, aby strom mohl přežít alespoň v redukované podobě torza.

Nový územní plán – byla vybrána firma na zpracování nového územního plánu. Tento proces potrvá několik let a bude k němu pravidelně přizývána veřejnost. V první fázi, kterou právě startujeme, budeme sbírat požadavky a náměty na změny využití území. K tomuto účelu je v tomto čísle novin vytištěn formulář (též na internetových stránkách města), na kterém můžete své návrhy uplatnit. Vyjadřovat se můžete nejen ke svým pozemkům, ale i k veřejným plochám, či jiným možným rozvojovým plochám, které by městu přinesly do budoucna prospěch. Těším se na zajímavé podněty!

Autovraky – na závěr informace o jednom nešvaru - množí se nám odstavená vozidla a autovraky na veřejných prostranstvích, množí se i na soukromých pozemcích a hyzdí město. Situaci řešíme a budeme dále intenzivně řešit, neboť k tomu je konečně právní prostředek – po novele zákona o odpadech je zacházení s autovraky ve zvláštním režimu a mj. se v zákoně kvalifikuje umísťování autovraků kdekoli, kde jsou viditelné z veřejného prostranství, jako přestupek, který spadá pod kompetence obcí. Žádám proto všechny majitele těchto strojů, aby se postarali o jejich ekologickou likvidaci zákonným způsobem a nemuselo to řešit město. Přehled zařízení oprávněných k likvidaci autovraků (a další informace k tématu) naleznete na stránkách - http://www.mzp.cz/cz/autovraky.

Pěkné jaro všem přeje

Martin Mach, starosta