Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 18. 4. 2011

Přítomni: Ing. Martin Mach, Mgr. Hana Nečasová, Marie Štráchalová, Milan Koloc, Alena Oupická, Svatopluk Houserek, Jana Švecová, Jiří Guttenberg, Jan Rašovec, Václav Kočí, Jan Zabilanský, Ing. Jiří Fanta, Mgr. Jiřina Trunková, Ing. Jaromír Flígl. Omluven: Jan Martínek. Ověřovatelé zápisu: Alena Oupická a Jan Rašovec. Zapisovatel: Aleš Vik.

Nemovitosti (prodeje, směny, koupě)
Žádost pana Havlíčka o koupi části pozemku p. p. č. 372/3 v k. ú. Mšeno z vlastnictví města, dále ústně vznesli žádost o koupi části zmíněného pozemku p. Hulín a p. Kožnar. Jedná se o část pozemku komunikace Na Klůčku, kde je uložena sdružená kanalizační přípojka. Části pozemků jsou zaplocené žadateli a slouží jako dvory. ZM odkládá prodej p. p. č. 372/3 v k. ú. Mšeno s tím, že pozemkový a stavební výbor situaci na místě prošetří. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – schváleno jednomyslně.

Další usnesení:
1. ZM schvaluje prodej st. p. č. 115/2, části p. p. č. 1090/2 a části st. p. č. 116, všechny v k. ú. Mšeno. Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

2. ZM schvaluje prodej části p. p. č. 3341/15, oddělovacím geometrickým plánem č. 722 – 33/2011 ze dne 2. 2. 2011 nově vzniklé p. p. č. 13341/38 o výměře 37 m2 v k. ú. Mšeno, p. Janu Cabicarovi za cenu 100 Kč/m2 a schvaluje kupní smlouvu. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

3. ZM schvaluje prodej části p. p. č. 3341/17, oddělovacím geometrickým plánem č. 716 – 869/2011 ze dne 1. 2. 2011 nově vzniklé p. p. č. 3341/33 o výměře 15 m2 v k. ú. Mšeno, p. Ladislavu Píčovi za cenu 100 Kč/m2 a schvaluje kupní smlouvu. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

4. ZM schvaluje koupi části p. p. č. 440/10 označené v geometrickém oddělovacím plánu č. 720-19/2011 ze dne 2. 2. 2011, písmenem b) o výměře 26 m2 v k. ú. Mšeno od p. Folbrechta za cenu dohodou 1 Kč/m2. Část b) bude součástí p. p. č. 440/12, na které se město Mšeno zavazuje, že vybuduje v budoucnu na své náklady inženýrské sítě a stavbu místní komunikace. Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Starosta přečetl nabídku městu ke koupi čtyř zemědělských pozemků. Pan starosta zjistil od místních zemědělců, že cena podobných pozemků v okolí se pohybuje od 6 do 15 Kč/m2. Pole v současné době obdělává zemědělský podnik Chorušice. STAROSTA sdělil svůj názor, že pozemky jsou za zajímavou cenu a mohly by se v budoucnu použít ke směně vhodnějších pozemků pro město. GUTTENBERG navrhuje nepřijímat tuto nabídku. Usnesení: ZM neschvaluje koupi čtyř pozemků zemědělských pozemků p. p. č. 3237/2, 3238, 3253/2, 3257/1 v k. ú. Mšeno za cenu 10 Kč/m2. Hlasování: pro 8 (Štráchalová, Koloc, Oupická, Švecová, Guttenberg, Kočí, Zabilanský, Trunková), proti 1 (p. Houserek), zdrželo se 5 (Mach,  Fanta, Flígl, Nečasová, Rašovec) – zamítnuto.

STAROSTA – město získalo darem pozemky v k. ú. Mělnické Vtelno a Vysoká Libeň. Tyto pozemky již v minulém volebním období nabídlo k prodeji. Přihlásili se dva zájemci, kteří nabízeli cenu, která městu nevyhovuje, proto zatím prodej neproběhl. Pan starosta navrhuje realizaci prodeje prostřednictvím serveru R-aukce.cz, což je internetová realitní aukce vedená zdarma, využívá se zde transparentní metoda prodeje. ŠTRÁCHALOVÁ navrhuje počkat s prodejem pozemků. P. starosta dal hlasovat o posledním návrhu – neprodávat uvedené pozemky: pro 5 (Rašovec, Švecová, Guttenberg, Koloc, Štráchalová), zdrželi se 4 (Houserek, Fanta, Kočí, Nečasová), proti 5 (Mach, Oupická, Zabilanský, Trunková, Flígl) – zamítnuto.

Návrh na usnesení č. 5: ZM revokuje usnesení č. 2 ze dne 24. 5. 2010 a schvaluje prodej p. p. č. 1196/1 v k. ú. Mělnické Vtelno o výměře 19652 m2 a p. p. č. 116 v k. ú. Vysoká Libeň o výměře 2061 m2 prostřednictvím aukčního systému R-AUKCE. ZM schvaluje vyvolávací cenu ve výši 300.000 Kč. Hlasování: pro 8 (Mach, Nečasová, Oupická, Houserek, Kočí, Zabilanský, Trunková, Flígl), zdrželo se 5 (Švecová, Fanta, Guttenberg, Štráchalová, Koloc), proti 1 (Rašovec) – schváleno. Návrh ceny p. Flígla 300 000 Kč. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržela se 1 (Štráchalová) – schváleno.

Usnesení č. 6: ZM schvaluje darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene, která bude uzavřena mezi městem Mšenem a Římskokatolickou farností Mšeno u Mělníka k darování pozemku hřbitova na Hradsku na p. p. č. 509 o výměře 1180 m2 v k. ú. Sedlec u Mšena. Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Starosta předložil žádost manželů Václava a Marie Štráchalových o koupi části pozemku p. p. č. 204/1 v k. ú. Skramouš z vlastnictví města. Tento pozemek se nedávno přepsal na katastru nemovitostí na les a hodláme ho začlenit do LHP. Z tohoto důvodu nehodláme tento pozemek prodat. ZM zamítá žádost manželů Václava a Marie Štráchalových o koupi pozemku. Hlasování: 13 – 0 – 1 (Štráchalová), zamítnuto.

Žádosti
Usnesení č. 7: ZM volí soudkyněmi přísedícími k Okresnímu soudu v Mělníku paní Marii Skuhrovou a paní Annu Mokrou. Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Zastupitelstvo se vrátilo k projednání žádosti SK Mšeno – oddílu kopané o finanční příspěvek ve výši 100 tis. Kč mimo grantové řízení města na rok 2011. Na žádost zastupitelstva předložil Sportovní klub Mšeno podklady k hospodaření klubu. Finanční prostředky ve výši 78.168 Kč v rámci sponzorské smlouvy od společnosti AVE CZ, odpadové hospodářství, s. r. o. jsou určeny na podporu sportu a kultury, je možné je nyní rozdělit. Na jednání byl přítomen předseda SK Mšeno p. Guttenberg, který by tento příspěvek použil především na dopravu a nákup např. nové fotbalové branky.

Návrh p. Oupické o příspěvku ve výši 50 tis. Kč pro SK Mšeno a zbytek nechat jako rezervu. Hlasování: pro 2 (Oupická, Trunková), zdrželo se 6 (Švecová, Flígl, Guttenberg, Rašovec, Koloc, Houserek), proti 6 (Mach, Nečasová, Štráchalová, Kočí, Zabilanský, Fanta) – zamítnuto.

Návrh Ing. Macha o příspěvku ve výši 50 tis. Kč pro SK Mšeno účelově na dopravu a zbytek nechat jako rezervu. Hlasování: pro 7 (Švecová, Oupická, Houserek, Mach, Nečasová, Trunková, Zabilanský), zdrželi se 4 (Rašovec, Flígl, Guttenberg, Koloc), proti 3 (Štráchalová, Kočí, Houserek) – zamítnuto.

Návrh p. Štráchalová o příspěvku ve výši 78.168 Kč účelově pro SK Mšeno na práci s mládeží.
Unesení č. 8: ZM schvaluje finanční příspěvek Sportovnímu klubu Mšeno ve výši 78.168 Kč na činnost klubu – na práci s mládeží: pro 8 (Rašovec, Fanta, Štráchalová, Koloc, Houserek, Mach, Trunková, Zabilanský), zdrželo se 6 (Švecová, Oupická, Guttenberg, Flígl, Kočí, Nečasová), proti 0 – schváleno.

Závěrečný účet města a audit za rok 2010
Auditorkami Krajského úřadu Středočeského kraje byla provedena tak jako každý rok kontrola, jejímž výsledkem je závěrečná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města.
Usnesení č. 9: ZM schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 s výhradou. Závěr zprávy: „Při přezkoumání hospodaření obce Mšeno za rok 2010 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnosti nedostatků uvedených pod písmenem c) dle § 10 odst. 3 písm. b) zákona. Zjištěné chyby a nedostatky byly napraveny. ZM ukládá MěÚ Mšeno zrušit zástavu na MŠ Mšeno do 30. 6. 2011. Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Úpravy rozpočtu města 2011
Rozpočtové opatření 2/2011 se týká dotací na výkon státní správy, na nákup lesnické techniky; 3/2011 se týká dotací na sčítání lidu, domů, bytů a na pojištění veřejně prospěšných prací; 4/2011 se týká na straně příjmů zvýšení schváleného rozpočtu v položce 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství, v položce 2169 na pokuty ze stavebního řízení, dotace a na místní agendu 21 a dary na projekt Františkovy aleje.
Usnesení č. 10: ZM schvaluje rozpočtovou úpravu č. 2, 3 a 4 rozpočtu města na rok 2011. Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Přijetí dotací
Usnesení č. 11: ZM schvaluje přijetí dotace z Programu regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury ČR ve výši 400 tis. Kč. Dotace bude rozdělena na opravu střechy kostela sv. Martina ve Mšeně ve výši 310 tis. Kč a na opravu fontán na městském koupališti ve výši 90 tis. Kč. ZM zároveň schvaluje přidělení dotace z rozpočtu města na opravu střechy kostela sv. Martina ve výši 88.572 Kč. Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Usnesení č. 12:
ZM schvaluje přijetí dotace na rekonstrukci lesní cesty Boudeckou roklí z Programu rozvoje venkova ČR v max. výši 2.352.055 Kč (50 % uznatelných nákladů akce). Stavba bude financována z nerozděleného hospodářského výsledku z hospodářské činnosti města z minulých let a pomocí půjčky z Fondu rozvoje a rezerv, která bude splácena z budoucích zisků hospodářské činnosti. Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Usnesení č. 13: ZM schvaluje přijetí dotace na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ Mšeno“ v max. výši 4.833.792 Kč z OP Životní prostředí (90 % uznatelných nákladů akce) a její financování z Fondu rozvoje a rezerv. Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Usnesení č. 14: ZM schvaluje financování akce „Revitalizace městského jádra ve Mšeně“ z Fondu rozvoje a rezerv. Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Skládka TKO Mšeno
AVE CZ, odpadové hospodářství, s. r. o. má ve smlouvě, že musí skládkovat 20 tis. tun ročně, z toho má město příjmy dvojího typu – 500 tis. Kč za roční pronájem a za 1 tunu uloženého odpadu dle současných platných předpisů 500 Kč. Firma navrhuje dovoz odpadů z Ústí nad Labem, tím by městu platila více za větší množství odpadů. Výhody jsou v tom, že by město mělo dříve větší objem peněz a skládka by byla dříve uzavřena (životní prostředí pro vlastníky nemovitostí kolem skládky by se zlepšilo). Nevýhody jsou především v krátkodobém příjmu peněz, v dopravě odpadu z Ústí nad Labem, což by společnost chtěla dotovat částkou 200 Kč/t a snížení příjmu za 1 t uloženého odpadu (zbylo by nám jen 300 Kč/t, dále v chystané změně legislativy, která může omezit příjmy obcí ze skládek ve prospěch krajů. Z finančního hlediska je to nevýhodné s porovnáním se skládkováním dlouhodobým. ZM zamítá uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku TKO Mšeno za účelem zvýšení příjmů obce z poplatku za uložení odpadu. Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Vyhláška o veřejném pořádku
Usnesení č. 14: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě. Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Vyhláška o odpadech
Usnesení č. 15: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů vznikajících na území města Mšena. Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Vyhláška o místním poplatku
Usnesení č. 16: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Vyhláška o poplatku ze vstupného
Usnesení č. 16: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 o místním poplatku ze vstupného. Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Různé

Rozvojové projekty:
Dům čp. 31 a ZUŠ Mšeno – z OP Životní prostředí je možné čerpat dotaci ve výši 80 – 90 % např. na  výměnu topného systému, zateplení, výměnu oken a výkladců. Město může čerpat z dotací OP Životního prostředí v ose 2 nebo ose 3, která se ale již uzavírá. Projekty se připravují.
Projektuje se parkoviště u ZŠ Mšeno pro zaměstnance školy.
Je připraven projekt přestavby knihovny v Sedlci na turistickou ubytovnu a místo pro spolky, je na zvážení, kdy se pustit do realizace, dotace není dlouhodobě dosažitelná.

Informace
Město Chrastava děkuje za pomoc od města Mšena v době povodní v r. 2010.
Chystá se výstava a kulturní akce k výročí úmrtí Dr. Josefa Ladislava Píče, významného archeologa. Připravujeme ražbu pamětních mincí vztahujících se k této osobnosti.
Pan starosta informoval o řízení u soudu ohledně privatizace vodárenských sítí, řízení se chce účastnit.
Probíhá pozemková úprava ve Skramouši, kde se mj. řeší např. odvod vody z pozemků apod. Proběhlo výběrové řízení a byl vybrán zhotovitel územního plánu města. Vítězem výběrového řízení je firma, která zhotovila současně platný územní plán. Firma má tudíž nejlepší podmínky, znalost situace a podklady.