Poznámky ze zasedání zastupitelstva města ze dne 20. 12. 2010

Přítomni: Ing. Martin Mach, Mgr. Hana Nečasová, Marie Štráchalová, Milan Koloc, Alena Oupická, Svatopluk Houserek, Jana Švecová, Jiří Guttenberg, Ing. Jaromír Flígl, Jan Rašovec, Václav Kočí, Jan Zabilanský, Jan Martínek. Omluveni: Mgr. Jiřina Trunková, Ing. Jiří Fanta – přijdou později. Neomluven: Václav Kočí. Ověřovatelé zápisu: Houserek, Guttenberg. Zapisovatelka: Milena Dvorščíková. Navržený program byl jednomyslně schválen.

Jednací řád ZM a výborů
Návrh usnesení č. 1: ZM schvaluje Jednací řád Zastupitelstva města Mšena, Jednací řád finančního výboru města Mšena, Jednací řád kontrolního výboru města Mšena. Hlasování: 12 pro – 0 proti – 0 zdržel se, schváleno jednomyslně.

Ustanovení pozemkového a stavebního výboru, osadního výboru
Starosta odůvodnil návrh na zřízení tohoto výboru potřebou při řešení různých pozemkových úprav, vyjádření k prodejům pozemků, stavebním záměrům města. Výbor by kontroloval dodržování územního plánu města a pomáhal při přípravě nového ÚP.
Návrh usnesení č. 2: ZM zřizuje Pozemkový a stavební výbor zastupitelstva města Mšena. ZM stanovuje počet členů výboru včetně předsedy výboru na 7. ZM schvaluje jednací řád výboru. Hlasování: 12 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Za členy výboru byli navrženi – Jiří Guttenberg, Alena Oupická, Marie Štráchalová, Václav Kočí, Milan Koloc, Petr Jizba, Martin Kauler. P. Houserek navrhl p. Štráchalovou předsedkyní výboru. P. Mgr. Nečasová navrhla předsedou výboru p. Koloce.
Návrh usnesení č. 3: ZM volí předsedou pozemkového a stavebního výboru p. Milana Koloce a členy výboru p. Alenu Oupickou, p. Marii Štráchalovou, p. Jiřího Guttenberga, p. Martina Kaulera, p. Václava Kočího, p. Petra Jizbu. Hlasování: 12 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Bylo dohodnuto, že osadní výbory nebudou zatím zřizovány. V současné době jsou ze Sedlce a Hradska 2 zastupitelé a mohou případné návrhy předkládat zastupitelstvu přímo. Pokud vznikne potřeba zřídit osadní výbor, je možné o to zastupitelstvo požádat.

Nemovitosti (prodeje, směny, koupě)
Starosta předal žádost p. Ladislava Cinkla o odprodej obecního pozemku na Olešně nově zvolenému pozemkovému a stavebnímu výboru. Na základě jeho vyjádření bude na příštím zasedání zastupitelstvo rozhodovat. Informoval předsedu, že si má vyzvednout u tajemnice materiály týkající se prodejů pozemků – žádosti, dělení pozemků (GP).

Volba politika zodpovědného za MA21
V minulém volebním období tuto činnost vykonával místostarosta p. Václav Novák. Navržen nový místostarosta Svatopluk Houserek.
Návrh usnesení č. 4: ZM volí politikem zodpovědným za MA 21 v městě Mšeně místostarostu p. Svatopluka Houserka. Hlasování: 11 – 0 – 1, schváleno.

Změna zřizovací listiny ZUŠ
Změna se týká změn adres dvou poboček.
Návrh usnesení č. 5: ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace. Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Rozpočtová opatření č. 10, 11, 12/2010
Jedná se především o příjmy (dotace), které jsou následně rozepsány do výdajových položek.
Návrh usnesení č. 6: ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 10, 11 a 12 k rozpočtu města na rok 2010. Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Rozpočet města na rok 2011
Návrh rozpočtu byl v souladu s právními předpisy vyvěšen dne 3. 12. 2010 a sejmut 19. 12. 2010 z úřední desky. Současně byl zveřejněn na elektronické úřední desce. STAROSTA požádal předsedu finančního výboru p. Jiřího Guttenberga o podání zprávy z jednání výboru ze dne 15. 12. 2010. Finanční výbor doporučuje rozpočet v navrhované podobě schválit.
O slovo se přihlásil pan Ladislav PÍČ, zástupce SK Mšeno, a požádal o zvýšení příspěvku na činnost spolků. STAROSTA se domnívá, že 1 % z celkového rozpočtu je dostačující částka, rozpočet je napjatý kvůli připravovaným vyvolaným investičním akcím – rekonstrukce kabelů VO v souběhu s akcemi rekonstrukce sítí NN firmy ČEZ.
Miroslav PRIELOŽNÝ (za SK) informoval zastupitele o připravovaném návrhu na financování mládežnické kopané SK Mšeno, který chtějí předložit zastupitelstvu v nejbližší době. Ing. Jaromír FLÍGL doporučil zástupcům SK zpracovat žádost o grant do fondů Středočeského kraje na plánované akce. Kraj bude podporovat projekty, které budou zaměřeny především na podporu činnosti s mládeží. Termín odevzdání žádosti na kraj je stanoven do 15. 1. 2011.
Návrh usnesení č. 7: ZM schvaluje rozpočet města Mšena na rok 2011. Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Pohledávky za obcí Lobeč
Vzhledem k tomu, že jednání se starostou obce Lobče Ing. Jaromírem Šimonkem se vyvíjí tak, že bude podepsána dohoda o splacení pohledávek kratší než 18 měsíců, nebude tento bod na zasedání zastupitelstva projednáván (v tomto případě schvaluje rada města).

Revitalizace centra města
Starosta shrnul přípravné práce na revitalizaci centra města od r. 2007.  Realizace projektu revitalizace centra města – náměstí Míru a Masarykovy ulice – byla podpořena dotací ve výši 13,5 mil. Kč z ROP SČ. Rozpočtovaná cena činí 43 mil. Kč. Bude uzavřena smlouva o přijetí dotace a připraven harmonogram prací. Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Místostarosta S.Houserek podpořil schválení přijetí dotace. Zastupitel p. J. Guttenberg také podpořil schválení přijetí dotace, ale upozornil na nedořešené financování rekonstrukce průtahu krajské silnice II. třídy. Žádné další stanovisko ani doplnění vzneseno nebylo.

Návrh usnesení č. 8: ZM tímto schvaluje spolufinancování projektu „Revitalizace městského jádra ve Mšeně“ (reg. č.: CZ.1.15/3.3.00/50.01006), jehož celkové náklady činí 44.870.869,63 Kč, z rozpočtu města. ZM schvaluje vyčlenění částky 27.100.000 Kč, odpovídající 85 % celkových způsobilých výdajů projektu z rozpočtu města na předfinancování projektu. ZM souhlasí s přijetím dotace ve výši 13.593.750 Kč z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, IČ 75082314, sídlem Karlovo náměstí 313/8, 120 00 Praha 2, a s uzavřením smlouvy o poskytnutí této dotace na projekt registrační číslo CZ 1.15/3.3.00/50.01006, název: „Revitalizace městského jádra ve Mšeně“. Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Pořízení nového územního plánu
V souladu se stavebním zákonem má obec povinnost pořídit nový ÚP do roku 2015 (§ 188 zák. č. 183/2006 Sb.). Je nejvyšší čas začít na novém územním plánu pracovat. Pořizovatelem ÚP bude ze zákona Městský úřad Mělník.
Návrh usnesení č. 9: ZM schvaluje pořízení nového územního plánu města Mšena a zároveň určuje p. starostu Ing. Martina Macha zastupitelem, který bude při pořizování územního plánu spolupracovat s pořizovatelem, tj. odborem výstavby a rozvoje MěÚ Mělník. ZM pověřuje radu města uspořádáním výběrového řízení na dodavatele nového územního plánu. Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Způsob hospodaření v městských lesích
STAROSTA připomněl, že tento bod byl na programu jednání minulého zastupitelstva ke konci volebního období, kdy bylo rozhodnuto projednat tento bod po volbách. Navrhuje zachovat současný stav se zaměstnancem a lesy nepronajímat, ani neřešit jinou formou hospodaření. Jiří GUTTENBERG nesouhlasí se současným stavem, chtěl by doplnit pracovní náplň lesního hospodáře, ale nenavrhuje jiné usnesení. Ing. Jaromír FLÍGL upozornil, že nyní je projednávána forma hospodaření, ostatní se může řešit následně a musí je řešit kompetentní orgány města (zastupitelstvo nestanovuje pracovní náplně).
Návrh usnesení č. 10: ZM schvaluje hospodaření v městských lesích prostřednictvím lesního správce v zaměstnaneckém poměru, zařazeného do městského úřadu. Hlasování: 13 – 0 – 1 (Fanta), schváleno.

Volba předsedy kontrolního výboru
Mgr. Hana Nečasová a Jan Zabilanský navrhují na předsedu kontrolního výboru Marii Štráchalovou. Jana Švecová navrhuje Ing. Jiřího Fantu. Hlasování – ing. Fanta: 6 – 0 – 8 (Nečasová, Trunková, Štráchalová, Oupická, Houserek, Flígl, Zabilanský, Martínek) – neschváleno.
Návrh usnesení č. 11: ZM volí předsedkyní kontrolního výboru členku zastupitelstva města pí Marii Štráchalovou. Hlasování – Štráchalová: 8 – 0 – 6(Mach, Koloc, Guttenberg, Švecová, Fanta, Rašovec) – schváleno.

Informace a diskuse
STAROSTA – informoval o své účasti na valných hromadách sdružení, kterých je město Mšeno členem a na kterých došlo k volbám nových orgánů.
Sdružení obcí Kokořínska zvolilo novou předsedkyni paní Rašákovou, starostku Mělnického Vtelna. Zvolena byla také nová správní rada, ve které bude zastupovat město p. místostarosta Houserek. Vzhledem k vysoké režii, kdy mzdové náklady činí cca 600 tis. Kč ročně, je podle názoru p. starosty nutná změna hospodaření a zaměření sdružení.
Ve Svazku obcí Máchův kraj byla zvolena předsedkyní starostka města Doksy Ing. Burešová.
Na valné hromadě občanského sdružení MAS Vyhlídky byl do výboru za Mšeno zvolen Ing. Michal Kazda. Bude tak zajištěna objektivní informovanost o schvalovaných projektech.
Dozorčí rada nebyla zvolena. Odročeno na příští valnou hromadu.
Starosta se také zúčastnil zasedání valné hromady Národní sítě zdravých měst, které se konalo v Jihlavě.
Mšeno je rovněž členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Předsedou byl zvolen Dr. Rubík, starosta ze Slaného.
Informace o dílčím auditu hospodaření – proběhl v měsíci listopadu. Nebyly zjištěny nedostatky. Starosta poděkoval pracovnicím úřadu.
Seznámil přítomné s pokračováním prací na komplexní pozemkové úpravě ve Skramouši.
Byl vytyčen vnitřní a vnější obvod pozemkové úpravy. Pokračovat se bude v jarních měsících na přípravě společných zařízení (komunikace, svody na povrchovou vodu, retenční nádrže, apod.) Následovat budou návrhy pozemkových úprav, kdy budou pozemky jednoho vlastníka sdružovány do větších celků.

Diskuse
Josef VYHLAS ml. – dotaz, jaká je představa města o nových stavebních pozemcích v novém ÚP a zda kapacita čističky odpadních vod je dostatečná pro novou výstavbu. STAROSTA – kapacita ČOV je dostatečná, je dimenzována na cca 3 000 obyvatel. V novém územním plánu se předpokládá, že vzniknou nové stavební parcely, řádově kolem 20, tedy nepočítá se např. s řadovou výstavbou apod.
Alena OUPICKÁ – informovala o tom, že komunitní plán sociálních služeb je téměř připraven ke schválení. Na faře evangelického kostela se budou starší občané scházet v klubu seniorů každé úterý od 14 do 18 hodin. Dále informovala o založení občanského sdružení Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí, jehož členové jako první akci provedli vyčištění studánky v Hlovci. STAROSTA – předkládá k úvaze zastupitelům navrhnout k prodeji nevyužitý majetek města, s ohledem na plánované masivní investice do infrastruktury města a potřebu zajištění jejich financování.