Naše městChystá se revitalizace náměstío na prahu nového roku 2011

Dovolte, vážení občané, abych úvodem všem popřál stále zdraví a hodně úspěchů v novém roce a zároveň nastínil, co nás v něm v našem městě čeká.

Začnu „lehčími“ tématy – kulturou a společenskými akcemi. V oblasti kultury se dá ze strany města v tomto roce čekat poměrně standardní nabídka – tedy opět 2–3 hudební akce na koupališti, jejichž žánrové zaměření je ještě předmětem diskusí (uvítáme podněty). Dále to bude tradiční akce s parními vlaky v tradičním termínu (tedy 2. víkend v červnu), rozsah bude upřesněn po zajištění sponzorských příslibů. Bude také uspořádáno několik výstav a akcí ve spolupráci se ZUŠ Mšeno a spolky.

Klíčovou kulturní událostí tohoto roku by mělo být připomenutí slavného mšenského rodáka archeologa prof. J. L. Píče u příležitosti uplynutí 100 let od jeho úmrtí. K tomuto výročí plánujeme uspořádat výstavu, přednášku, koncert vážné hudby a vydat pamětní medaili. Další kulturní zajímavostí bude jistě i filmový festival „Expediční kamera“, pořádaný TJ Sokol Mšeno v sokolovně dne 2. dubna, jehož součástí bude i vyhlášení ankety „Sportovec roku mšenského regionu“. Jsem rád, že i nadále budou nosnou součástí bohatého společenského života ve Mšeně akce spolků a dalších organizací, které již odstartovaly tento rok právě začínající plesovou sezónou.

Daleko intenzivněji než výše popsané akce asi zasáhnou většinu obyvatel i návštěvníků Mšena rozsáhlé stavební práce. Vše v těchto dnech směřuje k tomu, aby byla na jaře zahájena 7revitalizace obou náměstí, pracujeme na smlouvách, jednáme s krajem i dalšími investory (ČEZ, VKM). Půjde o velmi náročnou akci, která má tvrdé časové mantinely – vše musí být zkolaudováno v květnu 2012 (dotační podmínka). K tomu kraj připravuje i rozjezd rekonstrukce Boleslavské ulice, což budeme muset z důvodů alespoň částečné průjezdnosti města směřovat spíše do roku 2012. Na jaře se vrátí stroje na školní hřiště, které musíme dokončit v květnu t. r. Budeme muset dokončit rekonstrukci ulice na Skaličkách. Mezitím připravujeme podklady a výběrová řízení na rekonstrukci školky a školy, které také začnou v tomto roce. Práce ve školách mohou z velké části probíhat pouze o prázdninách, budeme proto bohužel nuceni přes léto zcela uzavřít mateřskou školu.

Dále se dá předpokládat zahájení několika rekonstrukčních akcí ČEZu, jež jsem zmiňoval v podzimních novinách. Které to přesně budou, zatím není známo. Je zřejmé, že většina těchto akcí se nepříjemně dotkne běžného života ve městě, všude budou výkopy a objížďky. Žádám všechny občany znovu o shovívavost a trpělivost, snažíme se rekonstrukční práce natěsnat do jednoho časového úseku a nemít město rozkopané opakovaně každou chvíli. Značná část těchto prací se nepříznivě dotkne i obchodníků, ale věřím, že po rekonstrukci historického jádra města k nám bude přijíždět ještě více návštěvníků a že si případné ušlé tržby v budoucnu nahradí.

Co to vše městu přinese? Obnovu infrastruktury (osvětlení, rozhlas, sítě nízkého napětí, vodovod, komunikace, hřiště), snížení energetické náročnosti našich škol i zlepšení podmínek pro výuku a zejména rehabilitaci veřejného prostoru v centru města. Jistě při tom vznikne velké množství problémů a kritiky, ale věřím, že díky důkladné přípravě vše zvládneme a že následně převáží celkově pozitivní hodnocení.

Další významnou aktivitou bude letos zahájení prací na novém územním plánu města. Plán bude pořízen plně v digitální formě (dle standardů GIS) a bude nově pro všechny části města, tedy pro všechny čtyři katastry. V tuto chvíli připravujeme výběrové řízení na dodavatele, o zahájení prací a sběru požadavků na změny budeme včas informovat. Plán se bude připravovat a projednávat zřejmě 2–3 roky. Na závěr dovolte několik aktuálních informací:

Mimovegetační sezóna a kácení stromů
Do konce března je v tomto období možné kácet dřeviny (mimo les). Bez povolení lze kácet pouze jedince o obvodu menším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, avšak v některých případech je nutné oznámení. Konzultujte prosím své záměry předem s pracovníkem MěÚ p. A. Vikem, vyhnete se tak případným následným problémům. I město bude muset využít této doby k odstranění několika stromů, které nějakým způsobem ohrožují obyvatele, stavby či bezpečnost občanů. Za všechny městem pokácené stromy bude na jaře vysázena náhradní výsadba ve větším počtu, než pokácíme. Nejvíce viditelné kácení proběhne na náměstí v rámci přípravy rekonstrukce. Javory kolem náměstí již mají zenit za sebou a mnoho jich již odumřelo či odumírá. Horší to je s oběma borovicemi, které jsou velmi pěkné, ale musí ustoupit plánovanému oblouku vozovky pro zajíždění autobusů. V rámci rekonstrukce náměstí bude samozřejmě provedena nová výsadba, potrvá však delší čas, než stromy povyrostou.

Při prořezávkách stromů a kácení vzniká dřevní odpad – větve. Od 1. února jej bude město opět sbírat, avšak v řízeném režimu, tak aby se sebraný materiál dal seštěpkovat. Po negativní zkušenosti z minulého roku, kdy na parkoviště v lomu u koupaliště někteří nosili i drobný materiál (proutky apod.), listí, ba i směsný odpad a tato směs spolehlivě ucpávala a ničila štěpkovače, bude letos umožněno všem občanům odložit pouze silnější (příp. tvrdší) větve až po zhlédnutí suroviny pracovníkem města V. Gurvayem. Větve se budou ukládat na jiném místě, neodkládejte je prosím do lomu ke koupališti a domluvte se předem s p. Gurvayem nebo se mnou.

Vandalismus na veřejných WCVandalismus
V posledních letech a zejména v posledních měsících se tento negativní jev dotýká stále více i Mšena. Je to dáno zřejmě menší péčí některých rodičů o své potomky a celkovým rozvolněním mravů. Dorůstá nám zde skupina mládeže, která neumí svůj volný čas trávit jinak než zevlováním, bezcílným potulováním apod. To vše často spojují s konzumací návykových látek a hulvátským chováním. Nejsou to jen místní, řada těchto výtečníků se sem sjíždí téměř denně z okolí. Viditelným výsledkem bývá poničený majetek města, ale i soukromých osob, všude se válející odpadky a vzduchem létající neuvěřitelné výrazy. V poslední době byla zničena stěna čekárny na náměstí (předtím celá čekárna u školy), opravené herní prvky hřiště před školou někdo poničil hned po opravě. Stále častěji se opakuje destrukce na veřejném WC za radnicí ve středisku, poničené kohouty, rozlámaná prkénka, prokopnuté stěny, fekálie doslova všude... Častým terčem útoků bývají i lampy a ploty, včetně památkově chráněného na koupališti.

Na tento vývoj budeme muset reagovat. Buď se nám ve spolupráci s místním oddělením Policie ČR podaří vandaly pochytat a potrestat, nebo budeme možná nuceni omezit provozní dobu u veřejného WC, případně ve městě nasadit kamerový systém na exponovaná místa. Přivítáme jakékoli informace o těchto činech. Doufám, že se najde i více občanů, kteří na takovéto jednání upozorní či usměrní dotyčné jedince do patřičných mezí.

Počasí
Minulý rok se zapíše do moderních dějin lidstva jako nejteplejší v historii (za těch několik století, kdy se pravidelně sledují teploty). Zároveň (a asi i z toho důvodu) to byl rok, ve kterém napadlo nejvíce srážek. Projevilo se to různými mimořádnými jevy po celé planetě – neúroda ze sucha či naopak z přílišné vlhkosti, povodně, vichřice. Povodně řádí i v těchto chvílích na několika místech ve světě.

I ve Mšeně jsme zaznamenali několik rekordů – tropický červenec a následně velmi deštivý srpen s rekordním úhrnem srážek ve výši 215,2 mm. Celkový úhrn srážek ve Mšeně bývá průměrně v běžné roky mezi 500 – 600 mm za rok, avšak loni to bylo rekordních 898,8 mm! Závěr roku překvapil razantním nástupem krásné klasické zimy, leden zase překvapivě proprší... Nejsem příznivcem žádné ideologie, ale myslím si, že máme za poslední roky dostatek důkazů o tom, že klima se mění. Snad se to oteplení v letošním roce přenese i do mezilidských vztahů a celkově do české společnosti.

Pěknou plesovou a lyžařskou sezónu přeje

Martin Mach, starosta