Jak od nového roku s komíny?

Od 1. 1. 2011 vešlo v platnost Nařízení vlády 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Z pohledu kominíka musím konstatovat, že jsme na to nařízení dlouho čekali, protože zde byla stále v platnosti již zastaralá Vyhláška č. 111/1981 Sb., která nebyla přizpůsobena novým moderním spotřebičům paliv a novým konstrukčním řešením spalinových cest.

 

Co mj. přináší nové NV 91/2011 ?

Přináší možnost si na čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50kW včetně, nevolat kominíka a provádět toto čištění svépomocí a upravuje termíny čištění, a to takto:

Výkon připojeného spotřebiče paliv

Činnost

  Druh paliva                    

připojeného

spotřebiče

paliv

   

         Pevné

Celoroční provoz

Pevné

Sezónní provoz

Kapalné

Plynné

Do 50kW

Včetně

Čištění spalinové cesty

3x

2x

3x

1x

 

Výběr pevných(tuhých)

znečišťujících částí a kondenzátu

1x

1x

1x

1x

 

Kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

1x

Povinnost, kterou ukládá každému provozovateli nebo majiteli spalinové cesty je, že musí každý rok zavolat osobu odborně způsobilou tj. držitele živnostenského oprávnění v oboru kominictví, aby provedl kontrolu spalinové cesty. O této kontrole je vyhotovena zpráva, ve které je spalinová cesta popsána a případně jsou tam vyspecifikovány závady na spalinové cestě. V případě, že dojde k vyhoření komína, dalším škodám na majetku nebo újmě na zdraví osob a majitel nebo provozovatel spalinové cesty nebude mít provedenou kontrolu dle nového NV, budou státní orgány  a i pojišťovny postupovat daleko přísněji.

Nové NV 91/2010 také přináší další povinnosti kominíkům. V případě, že kominík při kontrole nebo revizi zjistí nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, musí neprodleně tuto skutečnost oznámit písemnou cestou příslušnému stavebnímu úřadu nebo orgánu státního požárního dozoru.

Takovými závadami jsou u spalinových cest od spotřebičů na pevná paliva např. prodehtovaný komín, zazděný trám v komínu.nebo nedostatečná vzdálenost spalných konstrukcí od komínového tělesa. U spalinových cest od spotřebičů na plynná paliva to jsou nedostatečná účinná výška komínu (krátký komín), nedostatek kontrolních otvorů na spalinové cestě a malá náběhová (startovací) výška kouřovodu nad spalinovým hrdlem plynového spotřebiče nebo např. nedostatek přiváděného vzduchu ke spalování (tato konkrétní závada je velice podceňovaná). 

Podmínek pro správné a bezpečné provozování spalinových cest od všech druhů paliv je spousta a bohužel ze své praxe musím konstatovat, že jsou ve větší míře zanedbávány. Spalinové cesty jsou zanedbány, dlouhodobě nečištěny. Většina lidí si bohužel myslí, že spalinové cesty od spotřebičů na plynná paliva (kotlů, karem) není nutné čistit. Je to bohužel velký omyl a může se stát tragickým.  Další podmínky pro bezpečný provoz, např. dostatečný přívod vzduchu ke spalování obzvlášť v domech a bytech s novými těsnými okny, nebo předepsané výšky pro bezpečný provoz spalinových cest, nejsou dodrženy.  

Nové NV 91/2010 Sb. není novou povinností. Starat se o řádný stav komínů byla tradiční povinnost občanů již od dob Rakouska-Uherska. NV č. 91/2010 stanovuje podmínky pro bezpečné provozování komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a životů uživatelů spotřebičů paliv a jejich majetku. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že provozovatel zanedbáním uvedených povinností ohrožuje nejen sebe, ale i ostatní, kteří bydlí v jeho sousedství.

Jaroslav Čermák, revizní technik komínů