Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a. s., vám oznamujeme, že s platností od 1. 1. 2011 dochází ke zvýšení cen vodného a stočného takto:

Ceny v Kč/m3                                                             bez DPH                     vč. DPH
Voda pitná a užitková                              40,40                          44,44
Voda odkanalizovaná                              29,70                          32,67
Celkem                                                   70,10                          77,11

Podle novely zákona o dani z přidané hodnoty činí u vodného a stočného sazba DPH 10 %. U vodného a stočného je uplatňována věcně usměrněná cena, do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné náklady. Provozovatelem – společností Středočeské vodárny, a. s. budou ceny v nové výši účtovány od 1. 1. 2011. Odebrané množství vody se rozdělí podle poměru dní v jednotlivých obdobích a znásobí se platnou cenou v daném kalendářním období.