Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 13. 9. 2010

Přítomni: Ing. M. Mach,  Mgr. H. Nečasová, Mgr. J. Trunková, M. Štráchalová, M. Koloc, A. Oupická, V. Zajpt,  J. Švecová, V. Novák, Ing. J. Fanta,  J. Andelt, J. Guttenberg. Omluveni: V. Hájek, K. Píč (dostaví se později). Neomluven: Sv. Houserek. Zapisovatelka: M. Hanzlová. Ověřovatelé zápisu a návrhová komise: Nečasová, Zajpt.

Nemovitosti (prodeje, koupě, směny)
- Prodej pozemků v obci Skramouš: GUTTENBERG – navrhuje cenu 100 Kč/m2. Paní Štráchalová se vzdává hlasování z důvodu střetu zájmů.
Usnesení č. 1: ZM schvaluje prodej st. p. č. 53 o výměře 4 m2 a části p. p. č. 204/1 o výměře 0,05 m2, obě v k. ú. Skramouš, manželům Štráchalovým za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem platí kupující. Hlasování: schváleno jednomyslně.

- Pozemky města v k. ú. Mělnické Vtelno a k. ú. Vysoká Libeň – zájmem města je tyto pozemky prodat za výhodnější ceny, věc zatím neuspěchat, proto p. starosta navrhuje revokovat usnesení o prodeji prostřednictvím realitních kanceláří, které nenabízejí lepší ceny než jednotliví zájemci. V 18:15 h se dostavil p. Karel Píč.
Usnesení č. 2: ZM revokuje usnesení č. 2 z veřejného zasedání ZM ze dne 24. 05. 2010. Hlasování: pro 12, zdržel se 1 (K. Píč) – schváleno.

- V rámci projektů ČEZ a zároveň v souvislosti s pokračující inventarizací pozemků ve vlastnictví města bylo zjištěno, že některé městské pozemky jsou v užívání jiných osob. V prvním kroku bude zveřejněn záměr obce, následně budou projednány jednotlivé prodeje.
Usnesení č. 3: ZM schvaluje prodej částí p. p. č. 3341/15, 3341/17, 3341/22, 3341/26, p. p. č. 3341/5, p. p. č. 3341/29, všechny pozemky jsou v k. ú. Mšeno a v užívání jiných osob. Hlasování: schváleno jednomyslně.

– Návrh na převod pozemku pod bývalou továrnou Oliba – bude podána žádost o převod od PF ČR.
Usnesení č. 4: ZM schvaluje podání žádosti o převod p. p. č. 378/5 o výměře 79 m2 v k. ú. Mšeno od PF ČR. Hlasování: schváleno jednomyslně.

- Žádost p. Javanského o souhlas s umístěním rodinného domu ve Vojtěchově, dům bude umístěn mimo intravilán, není zde územní plán – pokud bude sousedit se zastavěnými pozemky a ZM dá souhlas – je možné schválit.
Usnesení č. 5: ZM v souladu s § 188a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů souhlasí s umístěním stavby rodinného domu ve Vojtěchově na p. p. č. 578 v k. ú. Olešno, která sousedí s hranicí intravilánu části Vojtěchov. O souhlas žádá p. Milan Javanský, vlastník p. p. č. 578 v k. ú. Olešno. Hlasování: schváleno jednomyslně.

- Pozemkové informace: SŽDC a ČD – ukončeno jednání s ČD a SŽDC s kladným výsledkem – pozemky kolem nádraží nám prodají, zpracovává se geometrický oddělovací plán, při místním šetření bylo dohodnuto zřízení věcného břemene (drážní kabely).

Změna ÚP č. 3
- Projekt na výstavbu fotovoltaické elektrárny na p. p. č. 2913 (PK) v k. ú. Mšeno. Plánováno propojení vysokonapěťových soustav okresů Mělník a Mladá Boleslav – přinese stabilitu dodávky elektrického proudu. Nutno vydat ÚR a stavební povolení, ve středu 15. 9. se dostaví investor na jednání o postupu při přípravě a realizaci stavby. Odbor ŽP Mělník – posunuto ochranné pásmo lesa na 22 m, zaneseno do výkresů, požadována ochrana volně rostoucích stromů, starosta podává návrh na schválení opatření obecné povahy.
Usnesení č. 6: ZM schvaluje Opatření obecné povahy – Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Mšeno. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Schválení územní studie „Na Čihadle“
- Proběhlo veřejné projednání, rozšíření vozovky o metr proti oddělovacímu geometrickému plánu. Tyto studie zaregistrovává centrální pracoviště v Brně. Studie bude základním vodítkem pro stavební úřad pro vydávání územních rozhodnutí.
Usnesení č. 7: ZM schvaluje Územní studii rodinných domů „Na Čihadle“ ve Mšeně. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Plán péče a ochrany MPZ Mšeno
Průběžně zasedá Komise pro regeneraci památkové zóny města Mšena a jedná o detailech Plánu ochrany MPZ Mšeno. Plánem bude zavedena regulace jednotlivých objektů z hlediska stavebních úprav a udržovacích prací, některé objekty budou nově osvobozeny od povinnosti vyžádat si závazné stanovisko orgánů památkové péče.

Rozpočtová opatření
Pan starosta postupně okomentoval jednotlivé položky návrhu rozpočtových opatření.
Usnesení č. 8: ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 6,7 a 8 rozpočtu města Mšena na rok 2010. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Dotaz p. starosty na sponzorské smlouvy (akce Pára), které měl projednat p. Novák – smlouva s AVE – měla dle sdělení p. Nováka být zaslána na MěÚ (zatím nedoručena), smlouvu s Kooperativou se pokusí p. Novák urgovat.

Vyhláška 1/2010 o místním poplatku za provozovaný VHP
Usnesení č. 9: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Různé
- Projednán návrh p. starosty na zvolení typu veřejného osvětlení ulic Mělnická, Masarykova, Boleslavská, Na Skaličkách a nám. Míru. Jelikož se jedná o památkovou zónu, byly ve spolupráci s orgány památkové péče vybrány dva druhy vhodných svítidel. Po celodenním jednání p. starosty s NPÚ nedošlo ke shodě – město Mšeno preferuje 1. typ DISQ – výhody: může se využít několik typů světelných zdrojů, má o 20 % menší spotřebu, omezují tzv. světelný smog. NPÚ preferuje typ č. 2 AZUR. Příští týden se bude konat schůzka s projektanty; STAROSTA – důraz klademe na funkci a nenápadnost, nikoli na zdobnost.
Usnesení č. 9: ZM schvaluje pro nově rekonstruované úseky veřejného osvětlení ve městě, a to v ulicích Na Skaličkách, Masarykova, Boleslavská, Mělnická a nám. Míru, svítidlo typu DISQ. Hlasování: schváleno jednomyslně.

- Povodně na severu Čech; STAROSTA – poděkoval všem, kteří se podíleli na pomocných pracích či poskytli materiální pomoc. Podal návrh na pomoc některé obci při obnově infrastruktury poničené povodněmi a navrhl poskytnout konkrétní finanční pomoc vybrané obci. Byl nalezen prostor v rozpočtu, jelikož plánovaná oprava márnice se letos již nebude realizovat, je tedy možno použít částku 100 tis. Kč jako povodňový dar.
Usnesení č. 10: ZM schvaluje poskytnutí finančního daru obci Bílý Kostel, která byla zasažena povodněmi v r. 2010, ve výši 100 tis. Kč. Tuto částku město uvolní z rozpočtové kapitoly 3632. Hlasování: schváleno jednomyslně.

- Čp. 31 - podnikatelský záměr zřídit zde soukromou mateřskou školu – týká se prostor 1. patra,  předpokladem bylo zřízení v tomto školním roce, což již nelze zrealizovat.
Nový návrh – v rámci Sdružení historických měst existuje možnost rekonstrukce z evropských fondů – pro kulturní potřeby obce (mládež, výtvarné aktivity). Pan starosta budovu čp. 31 na nám. Míru sdružení nabídl a nyní budeme čekat, jak dopadne výběr.
- Návrh pí Oupické – poskytnout finanční dar p. starostovi jako ocenění za čtyři roky práce. P. starosta předal slovo p. místostarostovi. Z důvodu střetu zájmů o tomto bodu nebude jednat ani hlasovat. P. místostarosta navrhuje odsouhlasit dar ve výši jednoho měsíčního platu.
Usnesení č. 11: ZM schvaluje poskytnutí finančního daru starostovi města ve výši jednoho měsíčního platu starosty. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Informace
STAROSTA – předložil následující informace:
- Rekonstrukce hřiště za školou, nastal problém s výběrovým řízením, byly nastaveny přísné podmínky, šest firem z osmi nesplnilo tyto zadané podmínky, dva vyřazení uchazeči poslali námitku. Regionální rada pro střední Čechy, jejich právní oddělení, doporučilo výběrové řízení zrušit a vypsat nové. Jak upozornil p. starosta, pokud bychom se nedrželi doporučení a nezopakovali VŘ, mohlo by město přijít o část dotace.
- Projekty na zateplení MŠ a ZŠ - zatím nevyhodnocen, souvisí se změnami na ministerstvech po volbách do Parlamentu, ale šance uspět je tentokrát značná.
- MAS Vyhlídky – dotace na dvě postranní ulice v Sedlci – probíhá příprava.
- Záměr přestavby bývalé knihovny v Sedlci na turistickou ubytovnu – je vydáno stavební povolení.
- Kanalizace v Sedlci - nutné zařídit ÚR, změny v operačním programu.
- Rekonstrukce ulice Na Skaličkách – budou provedeny výkopové práce (VKM - vodovod), probíhá stavební řízení se záměrem ulici předláždit.
- Další výkopové práce bude provádět tento podzim ČEZ v ulicích Na Výsluní, Jatecká a Boleslavská.
- Olešno – byla dokončena práce na novém veřejném osvětlení.
- Oprava mostku v Brusné – je třeba dokončit štukové obložení, akce prováděná našimi zaměstnanci se povedla, p. starosta umístil na webových stránkách města poptávku po štukách.
- Pokračují opravy drobných sakrálních objektů.
- V č.p. 38 je právě prováděna malba schodiště. V souvislosti s Dnem evropského dědictví zde bude zpřístupněna věžička.
- Probíhá oprava střechy kostela sv. Martina (sanktusník) a proběhla oprava věžních hodin a nátěr ciferníku.
- Brigáda ve Františkově aleji, úspěšně vyčištěna od skládky, již průchozí, p. starosta zve všechny občany k její návštěvě.
- Porucha veřejného osvětlení – byla zde komplikovaná soustava poruch, s firmou Eltodo denně řešeno, již opraveno.
- Byla úspěšně ukončena finanční kontrola, která se týkala čerpání financí na akci ul. Zahradní v r. 2006 (MAS Vyhlídky).
- Byla provedena revize komínů v objektech, které jsou v majetku města, skoro polovina nevyhovuje.
- Vodoteče v městských lesích – p. starosta pochválil p. Zajpta za odvedenou práci, především v Boudecké rokli, vyhloubeny nádrže, které zachytávají přívalové vody a odvodňovací příkop do Pšovky.
- Dne 14. 9. bude znovu instalována Muchomůrka v Debři.
Evropský týden mobility 16. – 22. 9., zapojí se všechny tři školy, dne 22. 9. vyhlášen celoevropský Den bez aut, bude uzavřena ul. Havlíčkova, kde bude probíhat celodenní program pro děti i dospělé (soutěže na kolech, bruslích apod.)

- NOVÁK upozornil na Den evropského dědictví, v časech 13 a 15 hodin dne 18.9. bude zpřístupněna věžička na čp. 38, bude zpřístupněn kostel na Hradsku, dále projde Hradskem kostýmovaný průvod „Starých Slovanů“ a od 18 hod bude v kostele sv. Martina koncert  – pocta V.Živnému, učiteli Fréderica Chopina.

- Dotaz p. Štráchalové – zda se nepočítá s opravou (slepá část) ulice Na Tržišti, např. s vyasfaltováním. Dále vznesla dotaz na současnou objížďku, upozornění na nebezpečné situace v ul. Hradčanská – dlouhodobě odstavené auto; STAROSTA – vysvětlil, že nebyly akceptovány jeho návrhy na jiné možné objízdné trasy, ani návrh na možnost regulace dopravy jednosměrnou úpravou, námitky nebyly zakomponovány do rozhodnutí vypracovaného krajským úřadem. Podařilo se rozmístit značky omezení rychlosti, případné stížnosti občanů jsou zapisovány a případné škody budou vymáhány.

Na závěr veřejného zasedání pan starosta poděkoval zastupitelům za vykonanou práci.