Vážení občané,
v končícím volebním období jistě každý čtenář posoudí nejlépe sám, ale přesto si dovolím malou rekapitulaci.

V roce 2006 došlo k poměrně velkým změnám ve vedení města - zastupitelstvo se rozrostlo na 15 členů, dostalo se do něj mnoho nových tváří, sbor se celkově omladil. Poprvé od první republiky byla zřízena rada města, která převzala značnou část kompetencí (zejména operativních) zastupitelstva, zejména však starosty. Došlo po 12 letech k výměně starosty. Museli jsme se naučit fungovat v novém rámci a nové sestavě a nastavit pravidla, což se podařilo a všechny tři orgány města fungovaly po celé období efektivně a konstruktivně, což pokládám za úspěch. Případné změny po dalších volbách již nebudou tak obtížné, neboť systém je nastaven.

Město jsem převzal se značnými závazky, s několika problematickými probíhajícími (či nedávno dokončenými - DSM) stavbami a s vizí rozvoje. Taková byla (nejen) moje původní představa – během pár let nastartovat a realizovat rozvojové projekty, které jsme měli ve volebním (-ích) programech.

Realita byla poněkud jiná. Nejdříve bylo třeba řešit a hasit akutní problémy na stavbách, ve financích i v právní oblasti (smlouvy). Musel jsem se naučit hodně věcí z nových oborů. Další rok se začaly pravidelně objevovat kontroly z finančního úřadu a nastaly další potíže, které vyvrcholily vracením milionů do státní kasy. I to jsme nakonec přežili a od roku 2008 začali střádat na budoucí možný rozvoj ve fondu rozvoje a rezerv (sem jdou příjmy ze skládky, z prodejů majetku a nově z věcných břemen k pozemkům). Začalo svítat na lepší časy a pracovali jsme na rozvojových projektech a učili se orientovat v nové soutěži o evropské finance. Třetí rok přišla ekonomická recese, která se projevuje dosud, a začalo být opět těžko. Zároveň začala ofenzíva ČEZu - tedy jeden projekt za druhým na kabelizaci vedení do země ve městě a i našich vesnicích, což se nás bezprostředně týká z mnoha důvodů, nejviditelnější jsou – veřejné osvětlení a rozhlas. Je nyní jasné, že v nejbližších letech budeme muset vynakládat velké částky na obnovu této síťové infrastruktury, neboť připoložení kabelu VO ke kabelům ČEZu nás vyjde asi 20x levněji, než kdybychom to později museli dělat sami (což bychom museli, neboť stav VO je strašný). Navíc nelze donekonečna obce rozkopávat, je třeba vyměnit zbylou zastaralou infrastrukturu pokud možno naráz (tj. i vodovody), či v rychlém sledu za sebou a poté definitivně opravit povrchy. Zároveň je potřebné udržet v chodu projekty, které se dlouhé měsíce připravovaly a mají nyní šanci uspět v soutěži o evropské dotace. Z těchto mnoha důvodů jsme zvýšili 2x daň z nemovitosti, abychom udrželi tempo s ČEZem a mohli pokračovat v obměně infrastruktury. Přihlédneme-li k výše uvedeným skutečnostem, považuji za úspěch, že v průběhu prvních tří let tohoto volebního období se nám podařilo dostat městské finance v hodnocení ekonomického zdraví měst a obcí z kategorie F (obcím v této kategorii se evropské dotace neposkytují a banky nepůjčují) do kategorie A, tedy nejdůvěryhodnějších měst (zas tak moc jich není).

Ovšem finance nejsou všechno, i když jsou skoro vždy někde v pozadí. Hned v prvním roce se podařilo změnit systém nakládání s odpady, tedy jak sytém poplatku, tak zvýšení třídění (co do množství a komodit), spuštění sběrného dvora a po dvou letech jsme se dostali díky těm, co třídí, ze dna tabulek na přední příčky v kraji, což má samozřejmě i příznivý ekonomický dopad. Věnovali jsme se i dalším aktivitám v oblasti životního prostředí, čemuž se podrobněji věnuji v příloze tohoto nebo příštího čísla. Příloha vychází v rámci projektu zavádění Místní agendy 21 - což je v kostce proces řízení města v dialogu s obyvateli, tedy systémem komunitního plánování a setkávání, s ohledem na trvale udržitelný rozvoj. Myslím, že implementace této metody se v posledních letech osvědčila, jejím prostřednictvím jsme například sestavili Strategický rozvojový plán města do roku 2013, který se snažíme plnit a aktualizovat.

Další výraznou změnou bylo zlepšení nakládání s městským majetkem. Nemovitosti se snažíme neprodávat, ale spíše kupovat. Pokud prodáváme, tak se snažíme za ceny tržní či jim blízké (jak nám ukládá zákon o obcích). Rozsáhlou a vleklou inventarizací městského majetku spějeme ke stavu, že každý pozemek města, který někdo užívá, bude pod smlouvou a nájmem, v případě nepotřebnosti a zastavěnosti odprodán. Zemědělské pozemky prodávat nebudeme, neboť jich bude třeba při budoucích komplexních pozemkových úpravách (v k. ú. Skramouš již proces začal). Získali jsme dosti pozemků pod našimi komunikacemi a zpět desítky pozemků, které nám stát neoprávněně odňal (!), ať již lesních, zemědělských či komunikací. Snažili jsme se vykupovat pozemky důležité pro budoucí rozvoj města. Inovovali jsme mnoho nájemních smluv, včetně zvýšení nájmů na úroveň obvyklou v regionu. V pokročilém stadiu přípravy je rozsáhlá pozemková operace zaměřená na scelení městských lesů (směny s LČR).

V rámci možností jsme prováděli údržbu majetku města, jak bytů, domů, tak komunikací, budování vodotečí apod. Nejviditelnějšími aktivitami byly rozsáhlé opravy budovy koupaliště (dřevomorka, okna, fasády) a reklamace bazénu, věžička a následně střecha na čp. 38, silnice v Havlíčkově ulici a Na Klůčku, dokončení Zahradní, komunikace v Sedlci od zastávky směrem do Kočičiny (opravy dvou dalších komunikací v Sedlci právě začínají), oprava střechy kostela, oprava sálu na radnici, revitalizace návsi ve Vojtěchově, celková rekonstrukce bytu ve staré škole a stavba kůlen tamtéž, opravy drobných sakrálních staveb a pomníků, modernizace Cinibulkovy naučné stezky, nové osvětlení a rozhlas v Sedlci, nové osvětlení se nyní buduje v Olešně a další menší akce.

Větší pozornost jsme věnovali školám, které potřebují zásadnější investice. Připravili jsme projekty na větší rekonstrukce ZŠ a MŠ, které sice několikrát v dotačních soutěžích neuspěly, ale přepracované se nyní potřetí hodnotí a mají velkou šanci na úspěch. Podobný projekt je třeba připravit pro budovu ZUŠ, kterou jsme letos získali do majetku. Za základní školou snad brzy vyroste nové multifunkční hřiště s atletickým oválem, což je náš zatím největší úspěch v soutěži o evropské dotace (příslib 4,7 mil. Kč). U tohoto projektu právě běží výběrové řízení na dodavatele.

Nemohu opomenout zmínit i celou řadu aktivit na poli cestovního ruchu a poli kulturním, kterými jsme se snažili přispět k tomu, aby město „žilo“ – od kulturních akcí na koupališti, přes parní vlaky až například po cyklobusy.

Velké úsilí jsem věnoval projektové přípravě mnoha zásadních akcí, z nichž některé spolu úzce souvisí, či jsou vyvolány zvenčí nebo jde o problémy dlouhodobě neřešené. Do budoucího volebního cyklu tak vstoupíme s dostatečným množstvím projektů připravených k realizaci. Jde jen o to, abychom byli schopni je zvládnout po stránce organizační, odborné, finanční i administrativní.

Značnou změnou prošel i sám úřad, ať už posílením a zkvalitněním výpočetní techniky a komunikačních linek, tak zkvalitněním práce personálu a personálními obměnami. V neposlední řadě jsme dobře zvládli elektronizaci výkonu agend veřejné správy a účetnictví.

Samozřejmě byla v tomto období i řada neúspěchů a řadu problémů se vyřešit nepodařilo, byť jsme se k jejich řešení přiblížili. Tak už to však v životě chodí. Nikdy se nepodaří vše, co by člověk chtěl. Mám však subjektivní pocit, že se nám podařilo nasměrovat město k rozvojové etapě. Jen doufám, že tento trend bude pokračovat a za pár let bude Mšeno ještě krásnější a příjemnější místo pro život. Pěkný zbytek léta přeje

Martin Mach, starosta