Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 14. 7. 2010

Přítomni: Ing. M. Mach, Mgr. H. Nečasová, Mgr. J. Trunková, M. Štráchalová, M. Koloc, A. Oupická,  S. Houserek, V. Zajpt, J. Švecová, V. Novák, Ing. J. Fanta, J. Andelt, K. Píč, J. Guttenberg, V. Hájek. Zapisovatel: M. Havel. Ověřovatelé zápisu a návrhová komise: Mgr. H. Nečasová, K. Píč.

Nemovitosti (prodeje, koupě, směny)
- Žádost manželů Novotných o prodej pozemku ve Skramouši. ŠTRÁCHALOVÁ – navrhuje prodat pozemek za cenu 50 Kč /m2; STAROSTA – konstatoval, že pozemek se prodává také proto, že je pro město nepotřebný a nevyužitelný. Usnesení č. 1: ZM schvaluje prodej p. p. č. 204/19 v k.ú. Skramouš o výměře 57 m2 manželům Novotným za cenu 50 Kč/m2. Hlasování: schváleno jednomyslně.

- Žádost manželů Štráchalových o prodej pozemků ve Skramouši. Pan starosta navrhuje prodat výše zmíněné pozemky manželům Štráchalovým. Usnesení č. 2: ZM v souladu s § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo, že členka zastupitelstva paní Alena Oupická může hlasovat ve věci prodeje pozemků ve Skramouši. O prodej žádají manželé Štráchalovi, rodiče paní Oupické. Hlasování: pro – 11 , zdržely se – 2 (Štráchalová, Oupická), proti – 1 (Novák) = schváleno.
Usnesení č. 3: ZM schvaluje prodej st. p. č. 53 v k. ú. Skramouš o výměře 4 m2 a části p. p. č. 204/1 o výměře 0,05 m2 v k. ú. Skramouš. Hlasování: pro – 13, zdržela se – 1 (Štráchalová), proti – 0 = schváleno.

- V březnu letošního roku byla schválena směna p. p. č. 1680/2 za část p. p. 1739/20, obě v k. ú. Mšeno, mezi p. Weinlichem a městem. Pan Weinlich nesouhlasí po jednáních se směnou, byl dohodnut prodej. Pan Weinlich se dostavil na veřejné zasedání a sdělil, že se schválenou cenou 100 Kč/m2 nesouhlasí. FANTA – s ohledem na zavážku na tomto pozemku navrhuje cenu 75 Kč/m2. Po diskusi hlasováno o návrhu Ing. Fanty.
Usnesení č. 4:
ZM revokuje usnesení č. 5 ze dne 22. 3. 2010 a schvaluje prodej části p. p. č. 1739/20, geometrickým plánem nově vzniklé p. p. č. 1739/31 o výměře 508 m2 v k. ú. Mšeno, p. Karlu Weinlichovi za cenu 75 Kč/m2. Hlasování: pro – 9, proti – 5 (Koloc, Guttenberg, Oupická, Štráchalová, Mach) = schváleno.

- Návrh na přijetí daru od římskokatolické farnosti Mšeno: hřbitov na Hradsku. Zaslána žádost na litoměřické biskupství, tam byl vysloven předběžný souhlas a nyní se čeká na souhlas vyššího orgánu. Připravuje se darovací smlouva s věcnými břemeny pro církev.
Usnesení č. 5: ZM schvaluje přijetí daru od Římskokatolické farnosti Mšeno, a to hřbitova na Hradsku, na p. p. č. 509 o výměře 1180 m2 v k. ú. Sedlec u Mšena. Hlasování: schváleno jednomyslně.

- Informace o připravované směně lesních pozemků s LČR. Důvod: scelení lesních pozemků města. Do podzimu by měla být směna připravena a příští zastupitelstvo by ji schvalovalo. Pan Zajpt se sejde s pověřeným pracovníkem LČR a vybere naše lesy, které bychom pak mohli směnit s LČR.

Stanovení počtu zastupitelů
Usnesení č. 6: ZM v souladu s § 67 a s § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje počet členů zastupitelstva na 15 členů. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Rozpočtová opatření
Usnesení č. 7: ZM schvaluje 4. a 5. rozpočtové opatření rozpočtu města Mšena na rok 2010. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Přijetí dotací
STAROSTA – seznámil s jednotlivými dotačními tituly. Usnesení č. 8: ZM schvaluje přijetí dotací z rozpočtu Středočeského kraje:
- ze Středočeského Fondu Životního prostředí a zemědělství na péči o památné stromy ve výši 45 tis. Kč.
- ze Středočeského Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání na provoz cyklobusů Máchovým krajem ve výši 82 328 Kč. Hlasování: schváleno jednomyslně.

- Dotace z ROP SČ na hřiště s atletickým oválem ve výši 4,7 mil. Kč.
Usnesení č. 9: ZM v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 4 701 047,36 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 1,5 mil. Kč, odpovídající spolufinancování projektu r. č.: CZ.1.15/3.3.00/42.00892 z Fondu rozvoje a rezerv. Hlasování: schváleno jednomyslně.

- Revokace a schválení nového usnesení. Ministerstvo kultury snížilo dotaci na památkovou péči o 15 %. Dotace ponížena ze 400 tis. Kč na 340 tis. Kč.
Usnesení č. 10: ZM revokuje usnesení č. 17 z 24. 5. 2010 a schvaluje přijetí dotace ve výši 340 tis. Kč z Programu regenerace městských památkových zón MK ČR a její použití na opravu sanktusníku na kostele sv. Martina ve Mšeně. ZM schvaluje poskytnutí příspěvku na tuto akci ve výši 98 tis. Kč z rozpočtu města. Hlasování: schváleno jednomyslně.
Usnesení č. 11: ZM schvaluje přijetí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na pořízení lesnické techniky ve výši 710 tis. Kč a financováním akce ze zdrojů hospodářské činnosti města. Hlasování: schváleno jednomyslně.
Usnesení č. 12: ZM schvaluje přijetí dotace z Programu obnovy venkova MMR ČR ve výši 198 tis. Kč na akci Obnova drobných sakrálních staveb na Mšensku. Hlasování: schváleno jednomyslně.
Usnesení č. 13: ZM schvaluje přijetí dotace od Nadace Partnerství ve výši 93 029 Kč na realizaci projektu Františkova alej. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Hospodaření v městských lesích
Vedoucí městských lesů p. V. Zajpt projevil přání v brzké době odejít do důchodu. Diskuse na téma, jak budeme po odchodu p. Zajpta zajišťovat hospodaření v městských lesích. Možností jak vést městské lesy je více (s. r. o. se 100% vlastnictvím města, pronájem, najatý lesní hospodář na smlouvu, lesní hospodář formou zaměstnance, ...). Obdržená nabídka na pronájem činí cca 0,5 mil. Kč ročně. Pan starosta navrhl diskusi na téma, jakou cestou by se město mělo v budoucnosti vydat. Pan Zajpt přislíbil zůstat ve funkci až do doby než se tato situace vyřeší (jaro 2011). FANTA – je zastáncem soukromého podnikání, ale je si vědom, že městské lesy jsou hodnotným majetkem města, a proto by měla být velice důkladná (např. po právní stránce) a zodpovědná příprava.
Usnesení č. 14: ZM odkládá řešení formy hospodaření v městských lesích na období po komunálních volbách 2010. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Plán péče a ochrany MPZ Mšeno
STAROSTA – informoval o tom, že zastupitelům rozeslal výstupy Ing. arch. Sommera k prostudování a pak se bude dále záležitost projednávat. Památková zóna byla vyhlášena státem r. 2005. Připravovaný nový dokument bude obsahovat každý objekt, číslo popisné i veřejná prostranství. Navíc bude podrobně specifikováno, na které úpravy je třeba žádat o povolení, na které ne, na které stačí ohlášení, apod. Tento dokument bude daleko přesnější proti současnému stavu. Dokument bude vydán jako opatření obecně závazné povahy, stejně jako se vydává např. územní plán. Tento dokument bude opravdu závazným dokumentem na 10 let pro všechny strany – jak pro orgány památkové péče, tak i pro občany, kteří v zóně žijí.  Během srpna nebo září by se mělo udělat veřejné projednávání. O finální podobě dokumentu bude rozhodovat Ministerstvo kultury a kraj.

Rozvojové projekty
STAROSTA – informoval o vývoji přijetí dotací v letošním roce. V součtu se jedná o částku přes 6 mil. Kč. U projektu kanalizace v Sedlci pan starosta zažádal o změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, což je nutný předpoklad, aby jakákoliv dotace mohla proběhnout. Zároveň p. starosta požádal Vodárny Kladno Mělník o příslib, že se budou na projektu podílet. Výsledkem je, že VKM a.s. bude připravena pomoci našemu městu při financování kanalizace pro místní část Mšeno Sedlec až do výše 5 mil. Kč. Po tomto vyjádření město vybralo projektanta, který bude v srpnu projektovat.

Dále pak p. starosta informoval o dotaci na hřiště za základní školou, kde probíhá příprava dokumentů k podepsání smlouvy s Regionální radou. Souběžně se připravuje výběrové řízení a zadávací dokumentace. Výběrové řízení by mělo proběhnout do konce srpna 2010 a v září by se mohlo začít kopat.
- Dotace na traktor: probíhá výběrové řízení.
- Obnova sakrálních památek: výběrové řízení proběhlo, vybrány 2 firmy.
- Revitalizace městského jádra: podaná žádost o dotaci, zadávací dokumentace se bude tvořit do konce října.
- Rekonstrukce v Boleslavské ulici: bude třeba se vypravit na kraj a jednat s krajskými politiky o možnosti financování této krajské stavby.
- ČEZ: projekty k vyjádření – jedná se o ulice Zahradní, Mělnická, Masarykova, Cinibulkova, Žižkova. V současné době ČEZ pracuje na realizaci akcí na Olešně – kompletní kabelizace do země plus město osvětlení, propojení vysokého napětí mezi Romanovem, kde bude budoucí trafostanice v zahradě hájovny a do Mšena do Rybáčku, pod školkou – protažení okruhu nízkého napětí směrem od školky dolů k tunelu, končící kabelizace O2 v Sedlci, brzy zmizí i betonové sloupy.
- Další projekty: fotovoltaická elektrárna a vysokonapěťová linka do Skramouše, vysokonapěťová linka je naprojektována a v současné době uzavíráme smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene s vlastníky pozemků. 15.7.2010 připravena trojstranná smlouva k podpisu mezi městem, investorem a ČEZem.

Cestovní ruch Kokořínska, o. p. s.
- Na úvod p. starosta hovořil o historii OPS. V současné době je jediným činným orgánem o. p. s. ředitel, p. Novák. Ostatní orgány (dozorčí, správní rada) nejsou z důvodu vypršení mandátů funkční. Po jednání s ostatními obcemi se došlo k závěru, že se činnost o. p. s. ukončí. 6. 2. 2008 usnesením č. 3 rada města uložila p. Novákovi, aby svolal do konce března valnou hromadu, to se neuskutečnilo. Zastupitelstvo uložilo dne 9. 6. 2008 p. Novákovi, aby zajistil řádné ustavení orgánů o. p. s. do konce srpna téhož roku – to se neuskutečnilo. NOVÁK – navrhl, aby město Mšeno (zakladatel o. p. s.) zůstalo jako jediný provozovatel; FANTA – je pro zachování o. p. s. a další osud nechat na další zastupitelstvo; ŠTRÁCHALOVÁ – zajímá mě, jak je možné, že p. Novák nebyl schopen za 5 let dát dohromady 5 lidí a dále, že stav na účtu je cca 4 tis. Kč. Úkol pro p. Nováka: rozeslat stanovy všem zastupitelům a zjistit právní cestu, jak vyřešit situaci. Pan Kazda oznámil, že nesmí zastupovat město v žádném orgánu společností zřízených městem – z důvodu střetu zájmů (je zaměstnancem ministerstva). Následně p. Švecová navrhla jmenovat p. Nečasovou místo p. Kazdy.
Usnesení č. 15: ZM žádá jednatele obecně prospěšné společnosti Cestovní ruch Kokořínska, aby do dvou měsíců svolal valnou hromadu o. p. s. Zároveň zastupitelstvo odvolává Ing. M. Kazdu a jmenuje Mgr. H. Nečasovou zástupkyní města na valnou hromadu společnosti. Hlasování: pro – 13, zdržela se – 1 (Nečasová), proti – 0 = schváleno.

Různé
Usnesení č. 16: ZM schvaluje členy komise MA21 a NSZM v tomto složení: předseda V. Novák, členové H. Vlčková, J. Vyhlas ml., Ing. M. Kazda, J. Živná, J. Švecová, M. Flíglová Jizbová, Václav Zajpt. Hlasování: schváleno jednomyslně.

- Technická novela Fondu rozvoje a rezerv. Usnesení č. 17: ZM schvaluje Dodatek č. 1/2010 k vnitřnímu předpisu č. 2/2008 Fond rozvoje a rezerv města Mšena. Hlasování: schváleno jednomyslně.

OUPICKÁ – navrhuje poskytnout finanční dar p. starostovi za jeho práci. FANTA – není proti, ale mělo by se to projednat předem, dohodnout se na částce. NOVÁK – navrhuje, aby se projednání odměny panu starostovi za současné volební období odložilo na nejbližší veřejné zasedání.

Informace
STAROSTA – rozešle zastupitelům územní studii na prostor Čihadla. Paní architektka navrhuje uskutečnit veřejné projednání. Na základě jednání, kde se uplatní jak naše připomínky a případně připomínky vlastníků, se buď upraví předložená studie do finální verze, nebo se schválí navržená. Již jsou reakce od několika oslovených vlastníků pozemků; ŠTRÁCHALOVÁ – zastupitelům poděkovala za vstřícnost při projednání své žádosti; FLÍGLOVÁ – podala informaci k volbám: změna našeho volebního obvodu z č. 28 (okres Mělník) na č. 36 (okres Česká Lípa), platná od 16. 6. 2010, znamená, že nebudeme volit do Senátu.