Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 24. 5. 2010

Přítomni: Ing. M. Mach, M. Koloc, Mgr. H. Nečasová, M. Štráchalová, Ing. J. Fanta, A. Oupická, J. Andelt, V. Zajpt,  Mgr. J. Trunková, J. Švecová, S. Houserek, V. Novák. Omluveni: V. Hájek, K. Píč. Zapisovatelka: I. Dohnalíková. Ověřovatelé zápisu, návrhová komise: Ing. Fanta, V. Novák.

Nemovitosti (prodeje, nákupy, směny)
Usnesení č. 1: ZM schvaluje prodej p. p. č. 204/19 v k. ú. Skramouš. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Prodej pozemků v Mělnickém Vtelně a Vysoké Libni: prodej pozemků byl schválen na minulém zasedání ZM. Město vyzvalo realitní kanceláře, aby se vyjádřily k tržní ceně za m2. Vyjádření zaslaly dvě realitní kanceláře, obě shodně uvádějí cenu 10 – 20,- Kč/m2. O pozemky projevily zájem dva zájemci, kteří zaslali své nabídky na MěÚ. P. starosta rozlepil obálky a nabídky přečetl: firma Bruininvest s.r.o. Vysoká Libeň – cena 217.130 Kč, Václav Neumann, Praha 4 – cena 208.000 Kč. Zastupitelé se shodli, že nabídky jsou nízké, navrhují prodej pozemků přes realitní kancelář.
Usnesení č. 2: ZM schvaluje prodej pozemků v Mělnickém Vtelně a Vysoké Libni prostřednictvím realitních kanceláří. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Usnesení č. 3:
ZM schvaluje prodej p. p. č. 56/2 v k. ú. Sedlec u Mšena o výměře 122 m2 za cenu 100 Kč/m2 paní Žohové. Náklady spojené se smlouvou platí kupující. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Usnesení č. 4:
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 3/2 a části p. p. č. 419 v k. ú. Sedlec u Mšena, nově vzniklá p. p. č. 3/5 o výměře 278 m2 za cenu 100 Kč/m2 manželům Vyhlasovým, Sedlec. Náklady spojené se smlouvou platí kupující. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Usnesení č. 5: ZM schvaluje směnu části p. p. č. 419, nově vzniklá p. p. č. 419/2 o výměře 163 m2 ve vlastnictví města za část p. p. č. 20/21, nově vzniklá p. p. č. 20/29 o výměře 9 m2, kterou vlastní p. Frinta, všechny p. p. v k. ú. Sedlec u Mšena. ZM stanovuje cenu na 100 Kč/m2. Rozdíl doplatí p. Frinta městu. Náklady spojené se smlouvou platí p. Frinta. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Usnesení č. 6: ZM schvaluje směnu části p. p. č. 432/4, nově vzniklá p. p. č. 432/6 o výměře 1540 m2, ve vlastnictví města, za část p. p. č. 436/2 PK, nově vzniklá p. p. č. 436/22 o výměře 361 m2, část p. p. č. 436/2 PK a část p. p. č. 436/2 KN, nově vzniklá p. p. č. 436/23 o výměře 396 m2 (díl a p. p. č. 436/2 o výměře 149 m2 a díl b p. p. č. 436/2 PK o výměře 247 m2) a část p. p. č. 436/2 PK, nově vzniklá p. p. č. 439/17 o výměře 783 m2, všechny tři nově vzniklé p. p. č. jsou ve vlastnictví p. Zabilanského, všechny pozemkové parcely jsou v k. ú. Mšeno, za cenu 50 Kč/m2. Náklady spojené se smlouvou hradí město. Hlasování: pro 12, zdržel se: 1 (Novák) – schváleno.

Usnesení č. 7: ZM schvaluje směnu části p. p. č. 416/1, označené jako písm. b) o výměře 7 m2 ve vlastnictví města za část p. p. č. 416/3, označené jako písm. a) o výměře 7 m2 ve vlastnictví manželů Balšánkových. Cena se stanovuje na 100 Kč/m2. Náklady spojené se smlouvou hradí město. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Rozpočtová opatření č. 2 a 3
Usnesení č. 8: ZM schvaluje 2. a 3. rozpočtové opatření rozpočtu na rok 2010. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Závěrečný účet města za rok 2009
GUTTENBERG – finanční výbor se k projednání závěrečného účtu města nesešel, podle názoru předsedy finančního výboru je hospodaření města v pořádku a doporučuje závěrečný účet schválit.
Usnesení č. 9: ZM schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2009 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009. Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Projednání kontroly finančního úřadu
Na podnět Ministerstva pro místní rozvoj byla provedena v minulých dnech finančním úřadem kontrola poskytnuté dotace z roku 2006 na opravu komunikace a vodoteče ve Skramouši. U dotace nebylo předloženo závěrečné vyhodnocení akce, což je považováno za porušení rozpočtové kázně, ač byly všechny potřebné doklady i vyúčtování předloženy již před poskytnutím dotace. Městu byl nařízen odvod do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně ve výši 31 050 Kč. Dále proběhla kontrola dotací poskytnutých na r. 2006 ministerstvem kultury, které byly v pořádku; STAROSTA – proti uložení sankce se město odvolá, neboť v tomto případě se jedná o naprosto formální přístup státních institucí.
Usnesení č. 10: ZM bere na vědomí výsledek kontroly z Finančního úřadu Mělník na dotace za rok 2006, bere na vědomí platební výměr na 31.050 Kč za porušení rozpočtové kázně při nesplnění závazku předložit závěrečné vyhodnocení akce – dotace na akci „Oprava místní komunikace a vodoteče Skramouš“ poskytnuté MMR. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Petice občanů Sedlce a Hradska
Na městský úřad byla doručena petice občanů ze Sedlce a Hradska ohledně navýšení koeficientu daně z nemovitosti. Pan starosta s touto peticí přítomné seznámil. Občané si stěžují, že nemají stejné možnosti služeb jako občané ze Mšena (obchody, kanalizace, doprava), ale výše daně z nemovitostí je pro celé území města stejná. STAROSTA – vysvětlil důvody, které vedly zastupitelstvo k navýšení daně. Toto vysvětlení bude zveřejněno i formou článku v Mšenských novinách a všem přítomným byl článek předložen k přečtení. Následovala obsáhlá diskuse.
Usnesení č. 11: ZM bere na vědomí petici občanů Sedlce a Hradska. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Vodohospodářská infrastruktura a akcie VKM
Pan starosta informoval o záměru vybudování kanalizace v obci Sedlec. Jednalo by se o finančně náročnou akci, ale v současné době je příležitost projekt předložit do OPŽP. Odhad finančních nákladů na výstavbu kanalizace činí cca 22 mil. Kč (polovina nákladů by se financovala z evropských fondů, čtvrtina ze sdružených prostředků VKM, zbytek by muselo zajistit město). Žádost by se podávala na podzim. Nyní je třeba vypsat výběrové řízení na projektanta.
Usnesení č. 12: ZM schvaluje záměr vybudovat jednotnou kanalizaci v části Sedlec s napojením přivaděčem do stokové sítě města. ZM pověřuje starostu, aby požádal kraj o změnu PRVKÚK a radu města, aby vypsala výběrové řízení na projektanta. ZM schvaluje záměr předložit tento projekt do OPŽP na podzim t. r. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Rozvojové projekty
Revitalizace městského jádra – rozpočet na revitalizaci činí cca 37 mil. Kč bez DPH. Do 15. 6. 2010 by měla být podána žádost o dotaci do ROP Středočeského kraje.
Usnesení č. 13: ZM schvaluje podání žádosti do ROP Středočeského kraje na akci „Revitalizace městského jádra ve Mšeně“ a pověřuje starostu jednáním s krajem o možnostech spolufinancování rekonstrukce průtahu silnice II/259 v rámci této akce. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Informace o dalších podaných žádostech o dotace
Výměna oken a osvětlení v ZŠ Mšeno – dotaci jsme neobdrželi; výstavba víceúčelového hřiště u ZŠ Mšeno – žádost byla schválena, dotace činí 4,7 mil. Kč (75 % celkové částky). Dále byly podány minulý pátek žádosti na snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Mšeno.

Fotovoltaická elektrárna (FVE)
Město Mšeno má od ČEZu přislíbenu rezervaci výkonu pro FVE ve výši 1,5 MWp. Dle projektu FVE je možné instalovat výkon 0,952 MWp.  Volné MWp chtělo Mšeno převést do Stránky, žádost byla ČEZem zamítnuta. Do 28. 5. 2010 je nutné uhradit 220 tis. Kč na úpravu vysokonapěťové sítě z důvodu možného připojení připravované FVE. Úhradu navrhuje pan starosta provést z FRR. Dále navrhuje příjmy z věcných břemen použít jako zdroj FRR.
Usnesení č. 14: ZM schvaluje platbu ve výši 220 tis. Kč z Fondu rozvoje a rezerv na úpravu vysokonapěťové sítě firmy ČEZ z důvodu možného připojení připravované FVE na městském pozemku PK 2913 v k. ú. Mšeno. Hlasování: schváleno jednomyslně.
Usnesení č. 15: ZM schvaluje převod příjmů ze smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví města do příjmů Fondu rozvoje a rezerv. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Projekty
Obnova návsi ve Vojtěchově – minulý týden zde byla kontrola ze SZIFu, která proběhla bez závad. Nyní již očekáváme finance. Slavnostní zprovoznění návsi se bude konat 6. 6. 2010 v 16 hodin.
Plán péče o městskou památkovou zónu – plán je rozpracovaný, sejde se k němu Komise pro regeneraci památkové zóny a projektant (dotace ze SZIF).
Sedlec – asfaltový povrch v uličce k pile vč. rozšíření veřejného osvětlení v této části a úprava povrchu v ulici u vodojemu - brzo začne realizace (dotace ze SZIF).
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Boleslavské ulici a ulici Na Výsluní – bude se provádět v letošním roce (souvisí s rekonstrukcí NN napětí, kterou bude provádět ČEZ), připravujeme výběrové řízení (dotace ze SZIF).
Traktor do lesa vč. vyvážečky – dotace ve výši 50 % (SZIF), bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele.
Olešno – rekonstrukce veřejného osvětlení společně s akcí ČEZu z vlastních zdrojů, začne v červnu, je vybrán zhotovitel.
Schválené byly následující žádosti: oprava drobných sakrálních památek – MMR; ukazatele rychlosti – dotace z SFDI.

Dům čp. 308
Jedná se o městský bytový dům, který je ve špatném stavu. Obzvláště v havarijním stavu je střecha a stropy. Zastupitelstvo by se mělo vyjádřit, jak dál postupovat, jestli dům rekonstruovat nebo zvážit demolici; NOVÁK – situací v čp. 308 se již několikrát zabývala rada města. Náklady na rekonstrukci by byly vysoké, navrhuje demolici. Diskuse. Usnesení č. 16: ZM schvaluje záměr postupného ukončení stávajících nájemních smluv, vystěhování a vyklizení domu čp. 308 a následně jeho demolice z důvodu špatného technického stavu a ekonomické a technické náročnosti případné generální rekonstrukce objektu. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Různé
Dotace z Programu regenerace MPZ z Ministerstva kultury – město obdrželo dotaci ve výši 400 tis. Kč. Pan starosta doporučuje celou dotaci poskytnout církvi na opravu věžičky na kostele sv. Martina. Spoluúčast města by činila 115 tis. Kč, celkový rozpočet je 517 tis. Kč.
Usnesení č. 17: ZM schvaluje přijetí dotace ve výši 400 tis. Kč z Programu regenerace městských památkových zón MK ČR a její použití na opravu sanktusníku na kostele sv. Martina ve Mšeně. ZM schvaluje poskytnutí příspěvku na tuto akci ve výši 115 tis. Kč z rozpočtu města. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Informace
Rehabilitace v DS – podařilo se dohodnout s nemocnicí Mělník, která převezme rehabilitaci od nemocnice v Mladé Boleslavi, do konce měsíce podepíší smlouvu.
Komplexní pozemková úprava ve Skramouši – byly zahájeny práce na této úpravě.
Volby do PČR – volby proběhnou ve dnech 28. – 29. 5. 2010, nově bude volební místnost v obřadní síni města.
Platební terminál – na finančním odboru MěÚ byl zřízen platební terminál, lze tedy platit různé platby kartou.
Na Kokořínsko s párou – akce proběhne 12. 6. 2010.
Brigáda ve Františkově aleji – 29. a 30. 5. 2010, sraz v 10,00 hodin u kostela.