... není plněna vyživovací povinnost

Policisté z Územního odboru Policie ČR Mělník  se velmi často setkávají ve své praxi s případy, kdy si osoba neplní vyživovací povinnost stanovenou jí soudem, čímž se dopouští trestného činu zanedbání povinné výživy dle § 196 odst.1) trestního zákona, který praví: „Kdo neplní, byť z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta“. Za závažné formy tohoto trestného činu je možno uložit až trest v rozpětí od jednoho roku do pěti let. To platí zejména pro osoby, které byly za takový čin v posledních třech letech odsouzené nebo potrestané (tzv. recidiva) a dále v případech, vydá-li osoba povinná osobu oprávněnou nebezpečí nouze.

Trestnost tohoto jednání vzniká v okamžiku, kdy povinný (osoba, které zákonná povinnost vyživovat nebo zaopatřovat druhého vznikla) si tuto neplní, po delší než čtyři měsíce. Oprávněný (osoba, které má být výživné vypláceno) může v případě, že si povinný svou povinnost neplní podat trestní oznámení na obvodní oddělení Policie ČR v místě svého trvalého bydliště, přičemž by měli mít s sebou následující dokumenty:

- rozsudek, kterým je stanoveno výživné s vyznačenou právní mocí
- rozsudky, kterými se případně výše výživného postupně upravovala
- rodný list dítěte
- složenky, výpisy z účtu, či jiné doklady o úhradách výživného
- popř. rozsudek o rozvodu manželství nebo potvrzení o studiu, v případě, že dítě ukončilo 9. třídu a dále se vzdělává, rozhodnutí opatrovnického soudu apod.

Policisté s oprávněným sepíší potřebné protokoly a zahájí úkony v trestním řízení. Jsou-li během tohoto řízení zjištěny skutečnosti, které nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin a že jej spáchala určitá osoba, předají věc státnímu zastupitelství k dalším opatřením. Povinný do okamžiku, než začne soud prvního stupně vyhlašovat rozsudek, může využít zvláštního ustanovení trestného zákona o účinné lítosti a svou povinnost dodatečně splnit, neboli celý dluh na výživném uhradit.

Na závěr ještě několik upozornění a rad: Největší chybou ze strany matek nebo otců, kterým není výživné hrazeno, je čekání a uvěření slibům, že povinný výživné začne na dítě platit. Oprávnění by neměli na nic dlouho čekat a věc co nejdříve oznámit, aby nedošlo k velkému nárůstu dlužné částky. Včasným podání trestního oznámení lze dosáhnout toho, že je dlužná částka uhrazena.

nprap. Martina Sklenářová, vrchní ispektorka, Obvodní oddělení PČR Mělník