Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 15. 2. 2010

Přítomni: Ing. M. Mach, V. Novák, M. Koloc, Mgr. H. Nečasová, M. Štráchalová, J. Guttenberg, A. Oupická, J. Andelt, V. Zajpt,  Mgr. J. Trunková, J. Švecová, S. Houserek. Omluveni: V. Hájek, K. Píč, Ing. J. Fanta. Zapisovatel: Ing. M. Kazda. Ověřovatelé zápisu, návrhová komise: J. Andelt, V. Zajpt. Program zasedání byl jednomyslně schválen.

Nemovitosti (prodeje, nákupy, směny)
Prodej p. p. č 56/2 v k. ú. Sedlec - bývalá cesta od knihovny k polím, úzká cesta je zastavěná a zaplocená, pí Oupická navrhuje zjistit stav na místě, p. starosta žádá pozemkovou komisi o zjištění stavu na místě.

Přijetí daru v k. ú. Sedlec – upřesnění usnesení o přijetí daru od MS Liška. Usnesení č. 1: ZM schvaluje přijetí daru od Mysliveckého sdružení Liška Sedlec, a to části p. p. č. 2 o výměře 114 m2 (nově vzniklá p. p. č. 2/4) v k. ú. Sedlec u Mšena. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Žádost o prodej části pozemku v k. ú. Sedlec - přečtena žádost p. Fiebingerové;  p. starosta informoval o historii pozemku a navrhuje zamítnout žádost, p. místostarosta a další zastupitelé souhlasí se zamítnutím, pozemek zařazený jako veřejné prostranství zajistí přístup do nemovitosti. Usnesení č. 2: ZM zamítá žádost o prodej části p. p. č. 2 v k. ú. Sedlec. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Žádost o prodej pozemků v k. ú. Mělnické Vtelno a Vysoká Libeň – p. starosta přečetl žádost o prodej pozemků, p. místostarosta – navrhuje oslovit obec Mělnické Vtelno, zda nemají na těchto pozemcích nějaké záměry, p. starosta bude kontaktovat paní starostku Rašákovou a žádá pozemkovou skupinu o průzkum na místě. Usnesení č. 3: ZM odkládá prodej p. p. č. 1198/1 v k. ú. Mělnické Vtelno a p. p. č. 116 v k. ú. Vysoká Libeň. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Koupě lesních pozemků v k. ú. Olešno – p. starosta s p. Zajptem se byli podívat na místě, kvalita porostu je vyhovující, proveden průzkum ceny lesních pozemků a požadovaná cena je dobrá, p. starosta - letošní hospodaření v lesích by mělo být lepší než v loňském roce, kdy byla cena dřeva ovlivněna větrnými smrštěmi a z tohoto důvodu byla na nízké úrovni, je předpoklad možnosti financování koupě z výnosů hospodářské činnosti v lesích. Usnesení č. 4: ZM schvaluje koupi lesních pozemků p. p. č. 1105, 1106/1, 1121/4, 1121/6, 1059, 1133/2, všechny v k. ú. Olešno, o celkové výměře 22.455 m2 za cenu 15 Kč/m2. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Záměr města nabýt pozemky od Pozemkového fondu ČR. Usnesení č. 5: ZM schvaluje úplatný převod (koupi) od PF ČR pozemků ležících v intravilánu obce včetně intravilánu částí, a to:
- p. p. č. 3357 PK, 812/14 KN, 812/17 KN, 809 PK, 3468/4 KN, 513/6 KN, 372/34 KN, st. p. č. 579/1 KN, st. p. č. 668/1 KN, st. p. č. 553 KN, st. p. č. 779/2 KN, p. p. č. 3475 KN, p. p. č. 3474 KN, vše v k. ú. Mšeno
- p. p. č. 104 KN, 460 KN, 473 KN v k. ú. Olešno
- p. p. č. 38/3 KN, st. p. č. 86 KN v k. ú. Sedlec u Mšena.
Hlasování: schváleno jednomyslně.

Informace k pozemkovým záležitostem
- pozemek Na Tržišti pod komunikací – panu Nečasovi byl zaslán dopis s nabídkou ceny, písemná odpověď nepřišla, p. starosta kontaktoval p. Nečase a p. Nečas sdělil, že pozemek není již na prodej a jediná varianta vypořádání je pronájem, p. starosta – o pronájmu bude jednat rada města.

- Návrh na koupi domu čp. 326, kde sídlí ZUŠ Mšeno. Po obsáhlé diskusi hlasováno o návrhu. Usnesení č. 6: ZM schvaluje koupi domu čp. 326 v Nádražní ulici ve Mšeně (budova ZUŠ Mšeno) včetně st. p. č. 411 a přilehlého pozemku p. č. 509/8 v k. ú. Mšeno, vše za cenu 2 mil. Kč. Hlasování: schváleno jednomyslně.

- Pozemky v Sedlci, žádosti p. Frinty a p. Vyhlase ml. o prodej částí pozemků, na minulém veřejném zasedání odloženo, je nutno vyřešit odvodnění komunikace, odhad nákladů na odvodnění cca 250 tis. Kč, p. starosta jednal s p. Frintou, zda by odvodnění mohlo jít přes jeho pozemek, nutno se sejít na místě a hledat způsoby řešení. O případném prodeji se bude rozhodovat, až bude tato situace vyřešena.

- Pozemky ČD u nádraží: p. starosta zaslal žádost o převod pozemků u nádraží, žádost zařazena do projednávání u příslušných orgánů ČD, kromě dvou stavebních pozemků, které jsou v majetku SŽDC.

Změna územního plánu č. 3
STAROSTA – změna se týká výstavby fotovoltaických elektráren v katastrálních územích města. Na základě negativních stanovisek některých dotčených orgánů pořizovatel územního plánu (MěÚ Mělník) navrhuje městu, aby zrušilo záměr změny územního plánu, p. starosta dnes jednal s pořizovatelem, je několik možností, jak pokračovat a tom se bude ještě vyjednávat. Usnesení č. 7: ZM odkládá zadání změny územního plánu č. 3 na příští zasedání zastupitelstva města. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Nový územní plán
STAROSTA – je nutno zahájit práce na novém územním plánu, který musí být podle zákona zpracován do roku 2015 v digitální podobě. Práce budou trvat dlouhou dobu. Je nutné vypsat výběrové řízení na zhotovitele, a proto navrhuje pověřit radu k vypsání výběrového řízení. Usnesení č. 8: ZM schvaluje, podle § 44 písm. a) zák. č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořízení nového územního plánu města Mšena včetně jeho částí. ZM určuje starostu Ing. M. Macha zástupcem zastupitelstva města pro spolupráci s pořizovatelem. ZM žádá RM, aby vypsala výběrové řízení na dodavatele ÚP. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Rozpočtové úpravy
Usnesení č. 9: ZM schvaluje předloženou rozpočtovou úpravu č. 10 rozpočtu města na rok 2009. Hlasování: schváleno jednomyslně. Usnesení č. 10: ZM schvaluje předloženou rozpočtovou úpravu č. 1 rozpočtu města na rok 2010. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Národní sít Zdravých měst
MÍSTOSTAROSTA – informace o NSZM a propojení s projektem MA21. Usnešení č. 11:
ZM  schvaluje:
- členství města Mšena v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR),
- „Deklaraci Zdravého města“ v předloženém znění bez připomínek,
- pověřuje p. místostarostu V. Nováka politikem Projektu Zdravé město
- souhlasí s tím, že Rada města Mšena pověří tajemnici M. Flíglovou Jizbovou koordinátorkou Projektu Zdravé město.
Hlasování: schváleno jednomyslně.

Mikroregion Máchův kraj
MÍSTOSTAROSTA – sdružení obcí zaměřené na cestovní ruch, jejich území navazuje na naše, osoba K. H. Máchy je propojujícím prvkem, spolek má dobře zvládnuté projekty v cestovním ruchu. Usnesení č. 12: ZM deklaruje zájem o vstup města Mšena do svazku obcí „Máchův kraj“. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Rozvojové projekty
Podány žádosti o dotace
- Na MAS Vyhlídky
a) na opravy oplocení a brány na koupališti – 2 mil. Kč,
b) na rekonstrukci veřejného osvětlení v Boleslavské ulici - Kč 1 mil.

Na MMR ČR
a) na opravy sakrálních památek – 200 tis. Kč
b) znovu podána žádost na zateplení MŠ Mšeno na SFŽP
c) souběžně se připravuje rozšířená žádost o dotaci na zateplení a výměnu topného systému v MŠ Mšeno a ZŠ Mšeno.

- Rekonstrukce ulice Boleslavské, projekt je ve stavebním řízení, v nejbližších dnech se uskuteční schůzka k řešení nedostatků projektu, je pravděpodobné, že letos se stavět asi nebude, kraj v letošním roce nemá připraveny prostředky na financování.

- Rekonstrukce nám. Míru a Masarykovy ulice - probíhá jednání o dokumentaci k územnímu řízení, bude nutno vybudovat odvodnění komunikace na náměstí Míru, do této kanalizace budou napojeny i dešťové svody, bude nutné dále provést geologický průzkum.

- Projekty na rekonstrukci veřejného osvětlení
a) Olešno - projekt jde do územního a stavebního řízení,
b) Romanov – akce proběhne na jaře,
c) Boleslavská – letos proběhne výměna VO souběžně s uložením kabelů ČEZu,
d) připravuje se rekonstrukce elektrického vedení v Jatecké, v Ráji a na Hradsku, s tím i rekonstrukce VO

- Budova čp. 31 – zastupitelé mají k dispozici zpracovanou studii využití čp 31, diskuse bude pokračovat.

- Rehabilitace v DSM - provoz rehabilitace je ztrátový, Klaudiánova nemocnice uvažuje o zrušení provozu, v souvislosti s možným zrušením rehabilitace se rozvinula diskuze zastupitelů ke stavu zdravotního střediska a možném přesunu lékařů do DSM, k nedobrému technickému stavu zdravotního střediska, prověření možností přesunu do DSM z hlediska právních předpisů a norem, zda zahájit přípravné práce na zbourání a stavbě nového zdravotního střediska. Usnesení č. 13: ZM pověřuje starostu města jednat o provozování rehabilitace v Domově seniorů Mšeno, v případě negativního výsledku pověřuje starostu zadat prověření možnosti umístění ordinací lékařů v Domově seniorů Mšeno. Hlasování: pro 8, zdrželi se 3 (Zajpt, Oupická, Mach) – schváleno.

Různé
- Doplnění usnesení k loňskému grantovému dotačnímu řízení, pokud dotace překročí částku 50 tis. Kč, dotaci musí schválit zastupitelstvo města, nikoli rada. Usnesení č. 14: ZM dodatečně schvaluje přidělení dotace v rámci grantového řízení města Mšena na rok 2009 TJ Sokol Mšeno ve výši 89 tis. Kč. Hlasování: schváleno jednomyslně.

- Žádost JUDr. Veselého, předsedy Okresního soudu Mělník, o volbu přísedících k okresnímu soudu. S přísedícími byla tato záležitost projednána a obě souhlasí. Usnesení č. 15: ZM volí jako soudce přísedící k Okresnímu soudu Mělník Milenu Dvorščíkovou a Miluši Flíglovou Jizbovou. Hlasování: schváleno jednomyslně.

- Kontrolní výbor vznesl dotaz k plnění usnesení z 18. 2. 2009, kdy byl starosta zmocněn k jednání s krajem o možném převodu DSM na Středočeský kraj. P. starosta jednal na krajském úřadě, bylo od něj požadováno dodání výsledovky za určité období. Nyní po ujasnění výsledku hospodaření DSM za rok 2009, vrácení půjček městu, bude v jednání pokračovat.

- Na minulém zasedání byl vznesen návrh pí Štráchalové na zřízení stanoviště záchranné služby ve Mšeně. P. starosta se kontaktoval s ředitelem Záchranné služby Středočeského kraje. Novela zákona, která by zpřísnila dojezdové časy záchranných vozů, leží v parlamentu, p. ředitel si je vědom, že zde chybí stanoviště a že dojezdové časy jsou dlouhé. Přislíbil, že projedná situaci v Radě Středočeského kraje, z finančních důvodů si však není jist úspěchem.

- Probíhá grantové řízení města na přidělení dotací spolkům. Bylo přistoupeno k vylosování pětičlenné hodnotitelské komise a vylosováni byli tito zastupitelé: Andelt, Trunková,  Štráchalová, Oupická, Houserek.

Diskuze
ŠTRÁCHALOVÁ – dotaz, zda se pokračuje s komplexními úpravami v k. ú. Skramouš;  STAROSTA – spolupráce pozemkového úřadu a katastrálního úřadu (náprava chyb a závad v katastru), je připraveno zadání úpravy, která bude obsahovat mimo jiné i řešení záplavového území ve Skramouši (studie vypracovaná ČVUT), je vypsáno výběrové řízení na projektanta pozemkových úprav. V březnu se uskuteční výběrové řízení za účasti zástupce města;  ŠTRÁCHALOVÁ – dotaz na dořešení situace v o. p. s. Kokořínsko, která měla být zrušena; MÍSTOSTAROSTA – je nutno ukončit finanční rok, podat daňové přiznání a pak je naplánováno zrušení o. p. s.; NEČAS – dotaz na opravy VO v Jatecké ulici; STAROSTA – ČEZ zde bude pokládat nové vedení do země a město zde přidá kabel veřejného osvětlení; NEČAS – když už se kope, zda se nepočítá v Jatecké ulici s kanalizací; STAROSTA – projekt kanalizace na tuto část není vypracován a v této lokalitě se zatím se změnou nepočítá. S odvodněním dešťových vod je počítáno již v projektu cyklostezky, která by měla odvést vodu k tunelu pod školku a tam zasakovat v zasakovacích jímkách, největší potřeba odkanalizování je v okolí nádraží, bude se řešit s projektantkou; NEČAS – v novinách se psalo, že mu byla nabídnuta částka za prodej pozemků, zapomnělo se uvést, že byl také návrh p. Nečase na směnu pozemků (za cestu nad zdravotním střediskem k rodinnému domu Nečasových). P. starosta – bylo by korektní, aby to se v zápisu i v novinách objevilo, nebyl to žádný záměr, došlo k pochybení, bude v zápisu uvedeno nyní; NEČAS – při zimní údržbě upozorňuje na nutnost udržovat průjezdnou komunikaci u zdravotního střediska; STAROSTA – děkuje za připomínky a vítá návrhy občanů, konstatuje, že nemůže mít stále přehled o stavu všech místních komunikací, které město udržuje, proto děkuje všem občanům za upozornění na nedostatky a na ty pak pružně MěÚ reaguje; MÍSTOSTAROSTA – do plánu zimní údržby by se měla na příští zimu vytipovat přednostní místa s úklidem, např. lékař, hasiči; TRUNKOVÁ – v době kalamity projela několik měst a může říci, že s prací zaměstnanců města je spokojená, v jiných městech byla situace daleko horší, děkuje pracovníkům města.