Ač nastal podzimní čas, stavební práce ve městě se rozjíždějí na plné obrátky. Mnozí se jistě ptají, proč zrovna v tomto nevhodném termínu, ale vše souvisí s posunem rekonstrukce průtahu městem (Boleslavská), za který rozhodně nemůžeme – je to věc kraje. Další stavby jsou na tuto akci navázány a nemohly začít, dokud nebylo jisté, kdy se s Boleslavskou začne. Zpoždění začátku některých stavebních akcí také souvisí s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek, který nastavuje v procesu výběru delší lhůty u každého kroku výběru a obecně zadávání zpřísnil a zkomplikoval.

Nastalo tedy další období, kdy nás zejména ve východní (tj. mladší) části města budou obtěžovat všechny negativní jevy, které s výstavbou a rekonstrukcí infrastruktury souvisí. Toto období bohužel potrvá zřejmě celý rok, neboť rekonstrukce Boleslavské nebude vůbec jednoduchou záležitostí. Za obtíže, které to většině z nás přinese, se dopředu omlouvám a žádám všechny o trpělivost a toleranci. Věřím, že za rok bude město zase o poznání krásnější, s kvalitnější infrastrukturou, a bude tedy lepším místem pro život.

S probíhajícími rekonstrukcemi ulic se občas setkáváme s nepřiměřenými nároky některých majitelů nemovitostí. Někteří žádají, aby město jejich domy odizolovalo proti vlhkosti, jiní vznášejí nároky z titulu údajného poškození domů stavbou či nárokují údajný ušlý zisk. Musím zde razantně neoprávněné požadavky na zhodnocení soukromých objektů odmítnout, stejně tak požadavky na údajný ušlý zisk. Naopak prokazatelné škody vzniklé stavební činností jsou povinny stavební firmy opravit. Dovolte, abych níže popsal některé situace.

Izolace soukromých domů – to je záležitostí vlastníka objektu, nikoli města. Ideální stav je, pokud vlastník domu využije stavební činnosti v ulici a po domluvě se stavbou si ve správný čas izolaci provede sám. Majitelé domů v Boleslavské by to měli přes zimu zvážit a připravit se na jaro.

Přípojky vody – snažíme se při všech větších obnovách komunikací ve spolupráci s vodárenskou společností obnovovat vodovodní řady z 20. let minulého století a i veřejnou část vodovodních přípojek. To se dějě nákladem vodáren a každý by měl dobře zvážit, zda přitom neobnovit i část přípojky na svém pozemku. Vybudováním nové přípojky se každý objekt zhodnocuje.

Kanalizační přípojky – jsou ve vlastnictví majitele domu, vodárenská společnost provádí jen jejich běžnou údržbu, nikoli zásadní rekonstrukce. Je opět na zvážení každého, zda není vhodné při obnově komunikace opravit i svou přípojku za podstatně nižších nákladů, než potom v nové hotové komunikaci, kdy v případě havárie vlastník zaplatí i drahou opravu povrchů. Pokud při stavbě narazíme na nevyhovující přípojku (malá hloubka, havarijní stav apod.), bude muset být opravena a náklady na materiál a práci přefakturujeme vlastníkovi objektu, zemní práce uhradí město – stejně jako při revitalizaci náměstí.

Co se týče nových přípojek při výstavbě kanalizace v Nádražní a části Boleslavské, bude na zvážení zastupitelstva, zda přispěje na vybudování částí přípojek na veřejném prostranství či nikoliv. Rozhodnutí by mělo padnout na příštím zasedání. Není povinností města přivést vlastníkům objektů přípojku až „do dvora“. Výstavba řadů je už tak velmi drahou záležitostí a pro vlastníky domů opět znamená zhodnocení nemovitostí.

Připojení dešťových svodů – v Boleslavské budou dešťové svody domů připojeny na kanalizaci, stejně jako se to stalo u některých objektů při revitalizaci. Náklady na zaústění svodů ponese opět město, ale je důležité zdůraznit, že po stavbě přechází toto napojení do vlastnictví majitele domu a ten je povinen jej dále udržovat. Znamená to zejména pravidelné čištění lapačů splavenin, které je nutné proto, aby netekla voda po chodnících, tyto v zimě nenamrzaly a také aby z ucpaných svodů nezatékalo do vjezdů sousedních nemovitostí. Město touto investicí dotčené objekty vlastníkům zhodnocuje, proto je nutné, aby se o přípojku dále starali.

Pasportizace objektů – při každé rekonstrukci veřejného prostoru může dojít k poškození soukromých objektů. Při předcházejících stavbách k tomu v několika případech došlo, naštěstí v nijak velkém rozsahu. Aby se předešlo následným sporům, je nutné provést před stavbou dokumentaci každého objektu, což po každé firmě požadujeme. Je vhodné, aby si podobnou dokumentaci provedl i každý vlastník sám. Případné škody vzniklé při stavbě prosím hlaste okamžitě, ať je můžeme ihned řešit. Škody hlášené např. rok po stavbě jsou velmi obtížně prokazatelné.

Ušlý zisk – setkali jsme se zatím s jedním případem, kdy podnikatel po městu nárokuje ušlý zisk z titulu rekonstrukce ulice. V souladu s právem je investor prokázanýušlý zisk, který byl jednoznačně způsoben stavební činností investora, povinen uhradit. Prokázat takovou škodu však není úplně jednoduché a předesílám, že to znamená zveřejnit účetnictví a daňová přiznání atd., aby se dalo posoudit, nakolik je nárok oprávněný. K tomuto posouzení je podle mého názoru kompetentní pouze soud. Navíc v případě, kdy u nás je většinou investorů stavby více (město, kraj, vodárny …) a od nového roku bude platit rozsáhlá nová právní úprava.

Omlouvám se, že tento technicistní článek není příliš čtivý. Pokládal jsem však za nutné v předstihu před rozsáhlou stavební činností, která nás čeká, objasnit a zdůraznit některá fakta, aby byly věci předem všem jasné. Zároveň doufám, že ke škodám a problémům bude docházet jen v minimální míře, budeme se s pomocí týmu zkušených dozorů snažit vést stavby co nejlépe. V případě společných investic města a kraje však nezáleží jen na nás, řešení problémů, které stavby přinášejí, musí být pružné i ze strany krajských úředníků a samosprávy, jinak se vše prodlužuje a komplikuje. Doufám, že i na tomto poli zúročíme zkušenosti ze vzájemné spolupráce při revitalizaci a že vše poběží jako na drátkách.

Nyní záleží zejména na počasí, jak dlouho ještě budou moci firmy pracovat, než vše zamrzne. Doufejme, že do jara se stihnou všechny přípravné práce – zejména kanalizace v Nádražní a Hlovecké – a nebude pak stavbu nic brzdit.

Těším se, že pomalu přejdeme do adventního času a přijdou jiné myšlenky, zimní stavební přestávka a čas na rozjímání a přemýšlení. Příjemný závěr podzimu a přechod k adventu všem přeje

Martin Mach, starosta města