Vážení občané,
ač je podzim nyní právě v nejlepším stadiu a kvapem se blíží zima, stavební ruch v našem městě neutichá, ba naopak se stupňuje. Některé stavební akce zaměřené na obnovu veřejné infrastruktury pomalu končí – rekonstrukce a snížení energetické náročnosti ZUŠ, rekonstrukce sítí nízkého napětí a veřejného osvětlení v části Ráj - a jiné naopak začínají. Zpoždění začínajících akcí má celou řadu důvodů a nechci se teď k nim vracet, jsme nakonec velmi rádi, že dospěly konečně k zahájení.

Všechny počínající stavby mají souvislost s rekonstrukcí ulice Boleslavské, kde se po sedmi letech našeho snažení konečně podařilo podepsat smlouvu o dílo a předat staveniště firmě. Tato akce (spolufinancovaná krajem, EU a městem) začne koncem října výstavbou dešťové kanalizace z Hlovce směrem do ulice Hlovecké a na jaře bude pokračovat výstavbou dešťové kanalizace a rekonstrukcí povrchů v Boleslavské. Práce na průtahu městem do jara tedy nezačnou.

S touto stavbou úzce souvisí oprava vybraných místních komunikací, které se napojují na krajské silnice (podmínka grantové výzvy), což je akce města spolufinancovaná evropskými penězi (ROP Střední Čechy). Jsou to Školní, Nádražní, Hlovecká, větší části ulice Na Klůčku a části Zahradní u střediska. Opravy začnou v listopadu v ulicích Školní a Na Klůčku, kde by mělo dojít k obnově a zesílení asfaltového krytu. Tyto práce by neměly příliš dlouho omezovat občany žijící v této oblasti. Měla by to být záležitost na pár dní a firma včas všem oznámí, v kterých dnech a jaká budou dopravní omezení.

Větší rekonstrukci čeká komunikace před školou, kde je potřeba zřídit odvodnění a poté se obnoví původní kryt v čedičové dlažbě, včetně konstrukce vozovky, s novým bezpečnostním zvýšeným prahem před vchody školy a také s novým osvětlením. I tato akce by snad mohla proběhnout do konce roku. Práce budou zahájemy také v ulici Zahradní, ale ta se jistě dokončí až na jaře, stejně jako Hlovecká a Nádražní, kde budou nyní probíhat výstavby kanalizací. O první, dešťové jsem se zmiňoval výše, ta druhá v Nádražní bude čistě splašková s přečerpávací stanicí, která bude svedené splaškové vody z této ulice a části ulice Boleslavské přečerpávat do stávajícího kanalizačního systému v ulici Hlovecké. V těchto dvou ulicích se dají očekávat různá dopravní omezení, ale jen krátkodobá a po většinu času bude průjezdný alespoň jeden jízdní pruh.

O tom, jak bude na jaře probíhat oprava Boleslavské, po jakých etapách a jaké budou uzávěry apod., jsme nyní zahájili diskusi s vítěznou firmou a krajským stavebním dozorem. Firma předloží v listopadu návrh etap a dopravních opatření a ten budeme dále projednávat. Nepříliš šťastný posun začátku stavby do těchto dnů je dobrý alespoň v tom, že přes zimu bude dosti času na důkladnou přípravu jarní stavební ofenzívy.

V přípravě je také rekonstrukce rohového domu na náměstí čp. 31, avšak zde se nám zatím nedaří vybrat ve výběrových řízeních firmu. Zatím proběhla dvě kola výběru, ale obě musela být zrušena pro malý počet nabídek a ty byly nevyhovující. Pevně doufám, že se nám v následujících týdnech podaří firmu vybrat a podepsat smlouvu, tak abychom nepřišli o přislíbenou evropskou dotaci (OP ŽP).

Budeme také vybírat firmu na II. etapu rekonstrukce ulice na Skaličkách (spodní úsek), neboť konečně máme snad všechna důležitá vyjádření dotčených orgánů, přepracované a schválené projekty atd. S ohledem na různé lhůty, které musíme při výběrových řízeních dodržet, se dá předpokládat začátek stavby až na jaře.

Pěkný barevný podzim přeje

Martin Mach, starosta města