Desatero problémůFórum Zdravého města Mšena – Desatero problémů

V pondělí 7. října 2013 od 17,30 h se v zasedacím sále Městského úřadu ve Mšeně sešli účastníci na „Fóru Zdravého města Mšena“, aby se pokusili řešit desatero problémů svého města. Setkání zahájil Ing. Martin Mach, starosta města Mšena. Přivítal všechny přítomné občany, zastupitele a Ing. Petra Švece, ředitele Národní sítě Zdravých měst ČR. Před samotným zahájením vystoupila Eliška Podpěrová, žákyně ZUŠ Mšeno, pod vedením Jiřího Korynty, DiS., učitele hudebního oboru.

Řešení problémů loňského desatera
Přítomní občané byli seznámeni v krátké prezentaci s řešením problémů z roku 2012, které byly ověřeny anketou:
1. Parkování ve městě; 2. Venkovní hřiště pro děti; 3. Nevyhovující prostory zdravotního střediska; 4. Zápach ze skládky TKO; 5. Zvýšení ubytovací kapacity pro cestovní ruch.
Desatero problémů
Co se udělalo pro řešení vybraných problémů?
Byl prostudován Strategický plán rozvoje města Mšena. S výsledky fóra byli seznámeni zastupitelé města, kteří přijali výsledky fóra usnesením z veřejného zasedání č. 16 Zastupitelstva města Mšena ze dne 25. 3. 2013.

Řešení problémů:
1. Parkování ve městě: Trvalá spolupráce s PČR, odpovědnost radní Ing. J. Flígl, zlepšení situace.
- Rozšíření možnosti stání na náměstí na odstavné ploše pro autobusy v době mimo jejich provoz.
- Prosazení parkoviště u hřbitova a organizace parkování na bývalém Václavském nám. v rámci projektu rekonstrukce Mělnické ulice.
- Oslovení vlastníků zahrad v okolí koupaliště za účelem zřízení parkoviště.
- Zanesení stávajících i uvažovaných nových parkovišť do nového územního plánu.

2. Venkovní hřiště pro děti: Podány tři žádosti o dotaci (MMR, Nadace ČEZ, Nadace Jistota) – žádosti byly zamítnuty. Srpen 2013 – ZM uvolňuje z rozpočtu města a RM z rozpočtu ZŠ prostředky na obnovu původního hřiště v parku před budovou ZŠ. Září 2013 – probíhá obnova hřiště před ZŠ. Obnovené dětské hřiště bude určeno pro děti ve věku 3 - 14 let. 4. října 2013 – slavnostní otevření hřiště.
Desatero problémů
3. Nevyhovující prostory zdravotního střediska: Intenzivní jednání se soukromým investorem o využití č. p. 31 ve Mšeně. Připraven realizační projekt vnitřních úprav. Výběrové řízení na rekonstrukci vnějšího pláště (dotace z OPŽP) před dokončením. Předpoklad zahájení stavby 10/2013, dokončení 4/2014.

4. Zápach ze skládky TKO: Provedeno odplynění s biofiltrem – snížení zápachu. Průběžné kontroly dodržování provozního řádu - důsledné překrývání odpadu inertem. Příprava na rekultivaci – nutnost dotvarování tělesa.

5. Zvýšení ubytovací kapacity pro cestovní ruch: Zrušení poplatku z ubytovací kapacity - odstranění negativní motivace. Městská ubytovna – zatím nenalezen vhodný grant, projekt připraven v Sedlci (bývalá knihovna), možno uvažovat o využití podkroví v čp. 31 po rekonstrukci.

Úvodní slovo
Ing. Petr Švec, ředitel NSZM, stručně seznámil občany s tím, co obnáší agenda NSZM. Dále vysvětlil postup sestavování „10 problémů“ a představil občanům okruh oblastí, u kterých bude probíhat diskuze, jejímž výsledkem bude výběr dvou nejdůležitějších problémů daného tématu.
Desatero problémů
Seznam oblastí:
A. Úřad a občan. B. Životní prostředí. C. Doprava, místní ekonomika, podnikání a tradice. D. Vzdělávání, kultura, sport a volnočasové aktivity. E. Sociální a zdravotní služby, zdravý životní styl. F. Stůl mládeže.

Diskuze u stolů         
Pro každou oblast byla vyčleněna jedna pracovní skupina – „hnízdo“ (stůl s osmi židlemi). Celkem bylo vytvořeno šest pracovních skupin, kde se vždy k danému tématu vytvořila skupinka osob (přítomní si vybrali téma, o které mají největší zájem), v rámci které probíhala týmová práce. Výsledkem týmové práce bylo sestavení seznamu problémů na dané téma a vybrání tří – podle názoru skupiny – nejzávažnějších problémů.  

Prezentace navržených problémů
Po ukončení diskuse každá oblast prezentovala své tři problémy, o kterých se dále diskutovalo v plénu. Jakmile nastala shoda nad navrženým problémem za oblast, zapsala zapisovatelka tyto problémy na hlasovací arch. Opět, stejně jako loni, byla velkým přínosem prezentace problémů očima mládeže, která ukázala svůj zájem o dění ve městě a mnohé z přítomných mile překvapila. Poté, co byly prezentovány všechny oblasti, byly vytvořeny dva hlasovací archy.

Hlasování o navržených problémech
Při vstupu do zasedacího sálu MěÚ Mšeno, u prezence, obdržel každý občan čtyři hlasovací „lepítka“, lístek na tombolu a dotazník na celkové zhodnocení akce.  Čtyři hlasovací „lepítka“ občané využili při hlasování. Každý občan libovolně rozděloval své hlasy na hlasovací archy.

Závěr
Během sčítání hlasů z hlasovacích archů probíhala tombola. Ceny do tomboly věnovalo město Mšeno. Občané měli prostor pro vyplnění a odevzdání hodnotících dotazníků. Po ukončení tomboly byli občané seznámeni s výsledkem hlasování.

Nejzávažnější problémy města Mšena vzešlé z Desatera problémů 2013:
1. Hřiště pro 15+ (inline dráha, cyklostezka) – 23 hlasy,
2. Obnovení badmintonového kurtu – 17,
3. Oživení parku a města zelení a květinami – 16,
4. Nedostatek kulturních akcí pro mládež – 14,
5. Řešení znečištěného ovzduší (fotovoltaické panely) – 13,
6. Změna systému technických služeb – 12,
7. Připravit pozemky na výstavbu RD – 9,
8. Zajistit další místa pro parkování – 8,
9. Dům pro seniory – Malometrážní byty pro seniory – 7,
10. Důsledná údržba nově vybudovaných cest v krajině – 6,
11. Vhodné prostory pro pořádání besed – 5,
12. Nedodržování rychlosti na příjezdu do Mšena v Mělnické ulici – 5,
13. Řešení kanalizace v dalších obcích – 4,
14. Dopravní spojení Mladá Boleslav – Mšeno, Mšeno – Mělník – 3,
15. Bezbariérový přístup do veřejných budov – 3,
16. Úbytek možností pro pěší uvnitř města, vycházky – 3,
17. Dluhové poradenství – 2,
18. Boleslavská ulice, provizorní zásyp – 1.
Problémy byly zjištěny a následně budou ověřeny anketou.

Závěrem pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a výbornou spolupráci. Podle prezenční listiny se Fóra Zdravého města Mšena zúčastnilo 40 občanů, kterým velice děkujeme za účast a odhodlání nebát se veřejně prezentovat problémy, které je tíží. Nás totiž opravdu zajímají Vaše problémy a chceme Vám je pomoci řešit!    
Fórum bylo ukončeno v 19:50 hodin.

Zhodnocení fóra občany
Každý občan obdržel u prezence dotazník na celkové zhodnocení Fóra Zdravého města Mšena – Desatero problémů města Mšena. Ze 40 zúčastněných občanů 30 z nich odevzdalo hodnotící dotazník. Některé dotazníky byly vyplněny v celém rozsahu, některé pouze částečně. Na základě odevzdaných dotazníků byla vypracována níže uvedená hodnotící tabulka.

Celkové hodnocení:
obsah a rozsah programu – známka 1/19 občanů, 2/10, 3/2; srozumitelnost – 1/24, 2/6, 3/1; moderace/facilitace – 1/18, 2/10, 3/1, 4/2; příležitost pro aktivní účast – 1/20, 2/6, 3/5; užitečnost – 1/14, 2/12, 3/5; zajímavost – 1/16, 2/13, 3/1; atmosféra akce – 1/15, 2/10, 3/6.

Hodnocení spokojenosti: večer byl zajímavý, plný nápadů; s občerstvením; s účastí lidí; s vedením celé akce, pohoštění; s obsahem a zajímavostí; dán prostor pro mládež; stůl mladých – příjemné překvapení, příjemné zjištění jejich názorů; flexibilita; doprovodný program – projekty na využití prostor v Zahradní ulici (místo zdravotního střediska) a v Mělnické ulici (místo domu čp. 308); jasné a stručné úvodní prezentace města a NSZM; pitný režim; s dobrými reakcemi a nápady občanů na zlepšení života ve městě; dobrý nápad – malometrážní byty pro seniory a bezbari=rový přístup do veřejných budov; stůl mládeže – elán, energie, nápady; dostatečný prostor pro vyjádření vlastního názoru.

Doporučení k vylepšení: více času na debatu; větrání – přetopená místnost; přizvat Policii ČR; lepší propagace akce; zvýšit atraktivitu prezentace města; více a pestřejší občerstvení; lepší organizace zapisování bodů při prezentaci; udržení klidu při prezentaci jednotlivých návrhů.
Děkujeme občanům, kteří vyplněné dotazníky odevzdali. Jejich hodnocení spokojenosti a doporučení k vylepšení setkání bude pro MA 21 přínosem pro konání fóra v příštím roce.

text: Vendula Šestáková, foto: Jiří Říha