Dnem 1. srpna 2013 nabyla účinnosti druhá část zákona 45/2013 Sb. o obětech trestných činů, který významně posiluje práva obětí trestných činů. Tento zákon také značně upevňuje úlohu Probační a mediační služby České republiky, pro kterou je pomoc obětem jedním z poslání od jejího založení v roce 2001.

Nový zákon reaguje na světové i domácí zkušenosti s pomocí obětem trestných činů a implementuje evropské normy a předpisy, které se v praxi osvědčily a pomohly obětem v jejich nelehké situaci. Nemělo by se tedy stát, že se oběť dočká nešetrného zacházení od orgánů činných v trestním řízení (policie, státní zástupci, soudy), nebo neuplatní svoje práva, neboť o nich nebude informována.

Právě na práva oběti a na šetrné zacházení s ní se nový zákon zaměřuje nejvíce. Oběť trestného činu musí být seznámena se svými právy ústně i písemně, a to i opakovaně, pokud si to přeje. Respekt osobnosti a důstojnosti oběti je naprostou samozřejmostí stejně jako ochrana osobních údajů, které mohou být utajeny před pachatelem trestného činu. Oběť má právo na výslech osobou stejného pohlaví a doprovod důvěrníka, který jí bude poskytovat potřebnou psychickou oporu. Soudce či státní zástupce může pachateli uložit předběžné opatření, které má za úkol oběť chránit před pachatelem (zákaz styku s obětí, zákaz vstoupit do společného obydlí, zákaz zdržovat se v určitých místech a mnohá další).

Zcela novým nástrojem v pomoci oběti k uplatnění jejích práv je tzv. prohlášení o dopadu trestného činu na život oběti, které konkrétně popíše, jakým způsobem je oběť poškozena v jejím každodenním životě. Toto prohlášení, učiněné písemně či ústně, je určitým vodítkem pro soud, který rozhoduje o trestu pro pachatele. Prohlášení může obsahovat jakékoliv dopady trestného činu, zejména pak dopady psychické a sociální (poruchy spánku, pocit ohrožení, nedůvěřivost, problémy v navazování nových vztahů), zdravotní a finanční.

Úlohou Probační a mediační služby je zejména pomoci oběti v rovině poskytování právních informací, tedy pomoc oběti zorientovat se v průběhu trestního řízení (co se děje nyní, jaké další kroky a úkony se budou dít dále, jak a kdy uplatnit svoje práva). Naprostou samozřejmostí je také zprostředkování odborného psychologického a sociálního poradenství (náhlá finanční nouze, jednání s úřady, vyřizování dávek).

Řada obětí nenahlásí spáchání trestného činu, neboť nemá dostatek informací, nenalezne potřebnou odvahu, nebo neví, jak postupovat. Také pro tyto oběti je tu Probační a mediační služba. Bezplatné poradenství je poskytováno na střediscích osobně (po – pá 8.00 – 15.00 h), nebo telefonicky, pokud si oběť přeje zůstat v anonymitě.

Probační a mediační služba, středisko Mělník, Vodárenská 210, tel. 315 629 087, 734 362 964

Josef Novotný, probační úředník