Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 18, konaného dne 28. 8. 2013

Přítomni: Ing. Martin Mach, Svatopluk Houserek, Mgr. Hana Nečasová, Ing. Jaromír Flígl, Milan Koloc, Marie Štráchalová, Alena Oupická, Jiří Guttenberg, Jan Zabilanský, Mgr. Jiřina Trunková, Mgr. Marcela Prieložná, Jana Švecová, Jan Rašovec, Ing. Jiří Fanta. Omluven: Václav Kočí. Ověřovatelé zápisu: Fanta, Oupická. Zapisovatelka: Milena Dvorščíková. Navržený program zasedání byl jednomyslně schválen.

Pozemky, stavby
Usnesení č. 1: ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej části p. p. č. 416/1 v k. ú. Sedlec u Mšena pod stavbou trafostanice mezi městem Mšenem a firmou ČEZ, a. s. Distribuce za cenu 10 tis. Kč. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Hlasování: schváleno jednomyslně.
Řešení místní komunikace u bývalého zemědělského areálu (kravínů): Zastupitelé obdrželi dopis od majitelky pozemku, na kterém je komunikace vybudována a dlouhodobě užívána. Byl vytýčen prostor komunikace potřebný pro komunikaci o šíři 8 m. Jednomyslně byl schválen souhlas udělit slovo panu Boháčovi, manželovi majitelky pozemku, který není občanem Mšena ani nevlastní na území města žádnou nemovitost. Pan Boháč přednesl svůj názor a zároveň názor své manželky k zápisu o omezení vlastnického práva v KN (předkupní právo zřízené městem k veřejně prospěšné stavbě podle platného územního plánu města).
Pan starosta vysvětlil důvody, které vedly město k tomuto zápisu předkupního práva do katastru nemovitostí. Zastupitelé neprojevili nesouhlas se zápisem předkupního práva. Rozvinula se diskuse na toto téma, ze které vyplynulo, že zastupitelé souhlasí s postupem města.
Dále starosta seznámil zastupitele se skutečností, že záměr města odkoupit od ZZN Polabí Kolín areál u nádraží, který má nyní město v pronájmu, je v současné době nejistý. ZZN dostalo nabídku od jiného zájemce o koupi za vyšší částku. Pan starosta bude s firmou dále jednat.

Rozpočtové úpravy rozpočtu města na r. 2013
STAROSTA – předložil návrh na schválení úpravy rozpočtu na rok 2013 č. 4, 5, 6 a 7. Poukazuje především na rozpočtovou úpravu č. 7, kde se jedná mimo jiné o přesun částky 300 tis. Kč na vybudování dětského hřiště před základní školou; TRUNKOVÁ – doporučuje zastupitelům schválit tuto rozpočtovou úpravu. Stávající hrací prvky dosloužily. Školní děti hřiště využívaly a využívaly je i maminky s dětmi, které dosud do školy nechodí.
Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozpočtové úpravy č. 4, 5, 6 a 7 rozpočtu města na r. 2013. Hlasování: schváleno jednomyslně. V 17:57 h odchází a omlouvá se pan Svatopluk Houserek.

Cestovní ruch Kokořínska o. p. s.
Pan starosta vysvětlil stav společnosti Cestovní ruch Kokořínska o. p. s.. Tato společnost je již několik let nefunkční. Vzhledem k tomu, že dříve zvolení členové správní rady již ztratili mandát k činnosti, je nutné zvolit novou správní radu, která bude moci zákonným způsobem tuto společnost zrušit a rozdělit majetek společnosti. Navrhuje, aby se novými členy správní rady stali starosta Ing. Mach a místostarosta Houserek.
Usnesení č. 3: ZM jmenuje nové dva členy Správní rady společnosti Cestovní ruch Kokořínska o. p. s., a to pány Ing. Martina Macha a Svatopluka Houserka. Noví dva členové SR jsou jmenováni za účelem zrušení společnosti. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Dodatek č. 1 Dohody o vytvoření společného školského obvodu ZŠ Mšeno
STAROSTA – vysvětlil důvody, které vedly Obec Chorušice k tomu, že již nechtějí hradit výdaje na neinvestiční náklady ZŠ Mšeno. Jedná se o změny školského zákona a platných právních předpisů týkajících se rozpočtového určení daní.
Usnesení č. 4: ZM schvaluje Dodatek č. 1 Dohody o vytvoření společného školského obvodu ZŠ Mšeno mezi městem Mšenem a obcí Chorušice. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Vypořádání členského podílu v DSO Sdružení obcí Kokořínska
STAROSTA – připomněl, že město Mšeno vystoupilo na základně usnesení zastupitelstva města ze Sdružení obcí Kokořínska k 31. 12. 2012. Mšeno si ponechá podíl pouze na rozhledně na Vrátenské hoře, kde vlastní podíl 1/51. Každý rok po vyúčtování přesných výdajů a příjmů by měl být výnos z tohoto majetku příjmem Fondu rozvoje a rezerv města.
Usnesení č. 5: ZM schvaluje vypořádání členského podílu v DSO Sdružení obcí Kokořínska ve výši 122.744,68 Kč. Tato částka bude příjmem FRR města Mšena. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Rozvojové projekty
STAROSTA – seznámil se stavem ať již probíhajících akcí nebo projektů připravovaných.
- Rekonstrukce Boleslavské ulice – akce Středočeského kraje, město Mšeno se akce účastní rekonstrukcí chodníků (bezbariérových).
- V září by se měl upřesnit projekt na kanalizaci na ulici Nádražní a část ul. Boleslavské – bude vyhlášeno samostatné výběrové řízení.
- Byla vyhlášena soutěž na dodavatele na rekonstrukci místních komunikací.
- Cesta do Kačiny – zde bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele akce.
- Snížení energetické náročnosti domu čp. 31 Mšeno – je vyhlášeno výběrové řízení na zateplení.
- Rekonstrukce vnitřních prostor domu čp. 31 Mšeno – rada města schválila pronájem na 25 let firmě Pharma 2, a. s.  Na příští schůzi RM bude touto firmou předložen návrh nájemní smlouvy. Náklady na rekonstrukci předpokládají ve výši cca 4,5 mil. korun.
- Snížení energetické náročnosti ZUŠ Mšeno – tato akce v současné době probíhá. Zde dojde k navýšení výdajů ve výši cca 10 %, což činí asi 500 tis. Kč. Rada města bude schvalovat na příští schůzi toto navýšení a prodloužení termínu dokončení. Hlavní problém – poddimenzovaný krov a nutnost jeho zesílení.
- Snížení energetické náročnosti Domova seniorů Mšeno (OPŽP) – podáme žádost o dotaci. Sníží se náklady na vytápění a zvýší se komfort obyvatel DS. V nejbližší době je nutné řešit plochou středu na DS, která bude realizována za cca 500 tis. Kč.
- Byla podána žádost o grant na společenské využití lesa (Program rozvoje venkova, SZIF) – zřízení odstavné plochy u Pokliček a pořízení mobiliáře.
- Na opravu kostela sv. Martina se z dotace MK, kterou celou zastupitelstvo rozhodlo přidělit kostelu, opraví okapy a část střechy (presbytář).
- Spolu s akcí ČEZu při elektrifikaci do země bude uloženo i vedení veřejného osvětlení v místní části Ráj a postaveny nové lampy.
- Rekonstrukce místní komunikace ulice Na Skaličkách – I. etapa byla předána do předčasného užívání. II. etapa – projektant řeší s památkáři konečný vzhled zdi u schodiště. Musel být vypracován statický posudek (na žádost MěÚ Mělník, který je příslušným správním orgánem k rekonstrukci komunikací). Zhotovitel chce práce ukončit první etapu, město ale nesouhlasí vzhledem k rozpracovaným pracím na II. etapě, a proto nesouhlasí s dodatkem, v kterém je vyúčtování I. etapy a tím i pro firmu H-INTES ukončení akce. Rada dodatek na minulé schůzi zamítla.
- Problémy s požadavky vlastníka domu čp. 28 pana Kaulfuse byly řešeny uzavřením dohody.
- Rekonstrukce ulice Mělnická – podkladem je schválená architektonická studie. Provádí se projekt, který financuje Středočeský kraj a částečně i město (čekají nás jednání o finanční výši). Je dojednáno, že vodárny zařadí do svých investic opravu vodovodního řadu. K tomuto projektu přišel protestní dopis občanů, který se týká hlavně zeleně v úseku od parčíku u cihelny ke hřbitovu. Pan starosta vysvětlil situaci a poukázal především na zlepšení stavu této komunikace. Cihlová zeď pod trafostanicí je v havarijním stavu. Stromy, javory nejsou správně upravovány a dle odborníků nelze tyto chyby napravit. Pan starosta přečetl dopis pana architekta Prchala, který odůvodňuje jednotlivé fáze navrhovaného projektu.
FLÍGL – vyjádřil svůj názor na navrhovaný projekt. Domnívá se, že po opravách dojde ke zlepšení vzhledu této ulice; p. LAMAČOVÁ, jež zastupuje občany, kteří vznesli protest proti těmto úpravám, trvá na svých odůvodněních uvedených v dopise adresovanému zastupitelstvu a žádá písemnou odpověď.
STAROSTA – navrhuje vyhotovit písemnou odpověď, která bude vycházet z dopisu architekta Prchala. Pan starosta napíše odpověď na dopis p. Brožkové, která se přidala k protestu.
Usnesení č. 6: ZM schvaluje, aby jako písemná odpověď na „Protest proti projektu chystaných úprav části Mělnické ulice“, podaný několika občany města, byla použita odpověď Ing. arch. Prchala, na tento „Protest“, kterou předložil zastupitelstvu. ZM pověřuje radu města, resp. p. starostu, aby odpověděl p. Brožkové na její písemné připojení se a doplnění „Protestu“ o připomínku ochranného pásma veřejného pohřebiště. Hlasování: pro: 10 hlasů, zdržela se: Švecová, proti: Prieložná – schváleno.

Program regenerace – dotační programy
STAROSTA – zdůvodnil, proč není v programu projednání „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města na obnovu nemovitostí v městské památkové zóně a v CHKO Kokořínsko“. Navrhuje tento bod odložit vzhledem k tomu, že určité „zásady“ budou navrženy v „Programu regenerace MPZ“, který má Ing. arch. Pešta v nejbližší době doručit; FLÍGL – dotaz na plnění usnesení zastupitelstva města z VZZM č. 16, usnesení č. 11 z března 2013, bod e), kde město požaduje na architektonickém týmu vytvořit další varianty uspořádání prostoru před domem čp. 241; STAROSTA – tým nevymyslel jiné varianty; FLÍGL – doporučuje v tomto případě vybrat jinou skupinu architektů, která by vypracovala návrh na danou lokalitu; STAROSTA – osloví tým znovu. Pan starosta navrhl schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení zadavatele na akci „Rekonstrukce místních komunikací ve Mšeně“.
Usnesení č. 7: ZM schvaluje v souladu s § 86 odst. 2 a § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, předložené „Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele na akci Rekonstrukce místních komunikací ve Mšeně“. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Informace a různé
Žádost kontrolního výboru o pověření k provádění kontrol v příspěvkových organizacích zřízených městem.
Usnesení č. 8: ZM ukládá kontrolnímu výboru provádění kontrol příspěvkových organizací zřizovaných městem (kontroly vhodnosti a účelnosti nákupů majetku, kontroly transparentnosti výběrových řízení, kontroly potřebnosti a výhodnosti cen nakupovaného majetku apod.). Hlasování: schváleno jednomyslně.

SK Mšeno a Enduro klub Mšeno zaslaly žádost o finanční podporu sportu z výtěžku z výherních hracích automatů. Ve svém dopisu zastupitelstvu se odkazují na novelu zákona o způsobu rozdělení výtěžku z loterijních a sázkových her platnou od roku 2012; STAROSTA – vysvětlil systém přerozdělování finančních prostředků sportovním svazům v rámci celé ČR. Z výherních automatů očekáváme ve Mšeně v letošním roce navýšení cca o 50 tis. Kč proti minulým létům. Konstatoval, že to je méně, než bylo deklarováno a vyzval zastupitele k diskusi. Doporučuje tento požadavek zahrnout případně do rozpočtu na příští rok, ale připomíná, že rozpočty některých sportovních organizací lze doplnit z vlastních zdrojů, např. lepším využitím vlastního majetku. SK Mšeno takové zdroje má; GUTTENBERG – navrhuje nedávat další peníze bez důkladné kontroly vedení účetnictví a celkového hospodaření; FLÍGL – poukazuje na nedobré přerozdělování finančních prostředků ze státního rozpočtu na sportovní svazy, souhlasí s p. starostou; ŠTRÁCHALOVÁ – navrhuje odložit projednávání na dobu, kdy se bude připravovat rozpočet na příští rok. STAROSTA – pozval zastupitele i občany na oslavu 140. výročí založení včelařského spolku ve Mšeně. Tato slavnost se uskuteční na koupališti v sobotu dne 14. 9. 2013.
- Společenská akce „Poslední koupání“ bude v sobotu 7. 9. 2013.
JAKEŠ – dotaz na opravu Boleslavské ulice; STAROSTA – příští týden navštíví Mšeno ředitel firmy, která vyhrála výběrové řízení na provedení stavby, které organizoval Středočeský kraj, a uvidíme, jaké má firma záměry.
ŠTRÁCHALOVÁ – požaduje vyčištění žlabovnice ve Skramouši.