Hoblová Barbora (* 14. 2. 1852 Nymburk † 15. 8. 1923 Kokořín), etnografka. Po uzavření sňatku ve svých 27 letech se odstěhovala z Nymburka (kde předtím založila dámský čtenářský spolek Lada) do Mladé Boleslavi. Zabývala se národopisnou činností venkovského lidu, v roce 1892 založila Spolek paní a dívek, kde byla starostkou přes třicet let. Vyvrcholením její činnosti byla účast na Národopisné výstavě českoslovanské v roce 1895.

Nebeský Václav Bolemír, PhDr. (* 18. 8. 1818 Nový Dvůr u Kokořína † 17. 8. 1882 Praha), básník, literární historik, publicista. Pocházel z národnostně smíšeného manželství, navštěvoval nejprve českou školu v Šemanovicích, poté německé školy ve Vidimi, gymnázium v České Lípě a Litoměřicích. V roce 1843 začal studovat nejprve medicínu ve Vídni, ale potom se zabýval studiem jazyků a literaturou na Univerzitě Karlově, kde se přimkl k češství a stal se překladatelem antických dramat a španělské poezie. Byl básníkem přírodní a milostné reflexe, považovaný za nástupce K. H. Máchy. V roce 1846 přijal místo vychovatele v domě rytíře Jana Norberta z Neuberku na jeho statku v Chloumku u Mělníka. V roce 1848 se účastnil politického života v Praze, kde spolupracoval s Františkem Palackým a K. Havlíčkem Borovským (byl jeho zástupcem v redakci Národních novin). Byl důvěrným přítelem Boženy Němcové, zejména rádcem v jejích uměleckých začátcích. Přijela za ním i na Mělník. Byl zvolen do Národního výboru, stal se sekretářem Národního muzea v Praze a Matice české a redaktorem časopisu Českého muzea (1850 – 61). Od roku 1849 byl docentem české literatury na Univerzitě Karlově. Vyšla mu jediná větší skladba – filozofická báseň Protichůdci. Jeden z prvních upozornil na nutnost studovat tradiční četbu venkovského lidu a na její význam ve slovesné kultuře národa. Je pochován v Praze naproti Slavínu Vyšehradského hřbitova v Praze, kde je hrob Bedřicha Smetany. Po jeho rodném statku s barokním špýcharem zbyly jen ruiny a rozvaliny. Obsáhlou studii o jeho životě a díle sepsal literární historik profesor Univerzity Karlovy Josef Hanuš (1862 –1944).

Fabian Václav (* 26. 8. 1833 Živonín † ?), voják z povolání, politický pracovník. Byl důstojníkem u císařsko-královského vojska. Sňatkem v roce 1867 se stal spolumajitelem velkostatku ve Velkém Újezdě a byl zvolen poslancem zemského sněmu a říšské rady. Náležel ke straně historické šlechty, v roce 1890 byl členem okresního zastupitelstva.

Převzato z publikace M. Sígla: Kdo byl a je kdo na Mělnicku

(07/13)