Naše město čeká v letošním roce celá řada velkých investičních akcí Boleslavská ulice

Protože se město Mšeno chystá v brzké době zahájit celou řadu poměrně rozsáhlých investičních akcí, zašel jsem se žádostí o rozhovor za mužem nejpovolanějším – Ing. Martinem Machem, starostou města.

Začněme rekonstrukcí Boleslavské ulice...
„Akce je zatím ve fázi, že dlouho probíhající výběrové řízení se schyluje ke konci. Minulý týden po různých zádrhelích s hodnotící komisí na krajském úřadě se konečně dosáhlo toho, že se komise sešla a potvrdila vítěznou firmu, která musela vysvětlit poměrně nápadně nízkou nabídkovou cenu. To se jí věrohodně podařilo, takže byly rozeslány výsledky zúčastněným firmám. Nyní běží patnáctidenní lhůta (do konce května) pro podání případných námitek. Pevně doufáme, že se žádné námitky nevyskytnou. Vyskytnou-li se, věřím, že je budeme schopni ve spolupráci s krajským úřadem rychle vyřídit a přistoupit ke schválení akce. To musí učinit jak orgány Středočeského kraje, tak našeho města. Tento bod je na programu krajské rady 3. 6. 2013.

Vulice u základní školy současné době se ani nedá říct, která firma uspěla ve výběrovém řízení, že?
„Ještě ne, protože běží odvolací lhůta. Teoreticky by se mohl výsledek řízení změnit. Pokud půjde vše hladce, do konce června předpokládám podpis smluv o dílo – jedna s krajem, druhá s městem – a následné předání staveniště vítězné firmě. Dá se očekávat, že rekonstrukce začne v červenci.“

Čím se na akci Boleslavská bude podílet město?
„Na naše stavební objekty (chodníky, odstavná stání a zeleň), které jsou výrazně menšinovou částí stavby, se nám podařilo získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na bezbariérové řešení chodníků, což je dobrá zpráva. Ovšem dotace platí pouze pro letošní rok. Bude velmi náročné to stihnout, protože právě chodníky přicházejí na řadu až naposled. Musíme se s firmou domluvit na přesném harmonogramu. Bude to náročné nejen časově, ale i z pohledu administrace, protože v akci budou dvoje dotační peníze.“

Nebude zde i jiný problém?
„V části od křižovatky ulic Boleslavské a Nádražní až po pekárnu potřebujeme v rámci akce položit kanalizaci, což bude další fáze ne zrovna jednoduchého dojednávání s vítěznou firmou. Kanalizaci budeme financovat z městských prostředků. Takže nás čeká opravdu složité období, protože zde vše souvisí se vším.“

budova Základní umělecké školy MšenoAkce v Boleslavské ulici se určitě dotkne i rekonstrukce základní umělecké školy, naplánované na toto léto...
„Úprava mšenské ZUŠky by měla začít v polovině června. Protože se jedná o komplexní přestavbu celé budovy, tak se obávám (a svědčí o tom i signály od stavebních firem), že pouze letní prázdniny na rekonstrukci stačit nebudou. Připočítáme-li k tomu fakt, že budou rozkopané přístupové komunikace k budově, tak zatím si obtížně umím představit, jak to půjde.“

V dubnovém čísle Mšenských novin navíc vyšla informace o rekonstrukci pěti mšenských ulic...
„Aby vše bylo ještě složitější, dostali jsme dotaci – opět z programu „Regionální operační program Střední Čechy" – na rekonstrukci pěti místních komunikací, které navazují na krajské – Hlovecká, Nádražní, před budovou základní školy, Na Klůčku v rozsahu od ulice U školy po tenisové kurty a Zahradní v rozsahu od křižovatky s Jateckou ulicí okolo zdravotního střediska až ke garážím.“

Nádražní uliceJaké potíže očekáváte zde?
„U ulic Zahradní, Na Klůčku a před školou nevidím podstatnější problém, protože se dají rekonstruovat samostatně. Horší situace je u ulic Nádražní a Hlovecká právě v návaznosti na úpravy v Boleslavské ulici. Tyto dvě ulice půjdou až v poslední fázi v roce 2014, zatímco první tři jmenované bychom rádi stihli ještě letos. Dotace na tuto rekonstrukci je čerstvě schválená. Čekáme, až přijde od dotační agentury návrh smlouvy, která se bude projednávat jak v zastupitelstvu, tak na kraji. V průběhu léta pak dojde k výběrovému řízení. U základní umělecké školy už běží výběrové řízení, které by mělo být uzavřeno koncem května. Stavba by pak mohla začít v polovině června.“

Co nyní probíhá po skončené revitalizaci náměstí?
„Stavba byla uzavřena, probíhají drobné reklamace, řeší se už bohužel poškozené či nabourané věci. S tím souvisí navazující komunikace Na Skaličkách, které je ve své horní části v podstatě hotová. Čekají nás drobné dodělávky kolem vjezdů do domů. Problém je ovšem se stupňovitým chodníkem ve spodní části ulice. Zde jsme se setkali s odporem jednoho vlastníka nemovitosti, takže uvidíme, zda podá odvolání ke stavebnímu řízení.“

V čem jNádražní ulicee největší problém?
„Projekt na spodní část, který byl několikrát upřesňován na základě vyjádření statika, se stavebnímu úřadu dosud nezdá komplexní a žádá nové posouzení opěrných zdí statikem. Poté se bude muset projekt ještě doplnit. Mezitím poběží stavební řízení o změně schodiště. Následně se v novém výběrovém řízení bude muset znovu vybrat firma, protože se podstatně zvýšil rozpočet, než se původně předpokládalo (o více než 20 %). Z výše uvedeného vyplývá, že schodiště jen tak nebude a ještě se to pár měsíců bohužel potáhne. Je to nejkomplikovanější místo ve Mšeně, ale věřím, že do konce letošního roku bude i zde hotovo.“

Jak město vnímá zkušenosti s provozem na revitalizovaném náměstí?
„Myslím, že poté, co Policie ČR začala kontrolovat parkování v zóně placeného stání, se situace výrazně zlepšila. Je mi líto, že několik občanů zaplatilo pokutu. Ovšem dopravní značení platí pro všechny stejně.“

Jakou další důležitou informaci máte pro občany?
„Počátkem léta (červen – červenec, to ještě nelze přesně určit) proběhne projednávání návrhu územního plánu s veřejností. V těchto dnech končí lhůta pro vyjádření dotčených orgánů státní správy. Na základě jejich vyjádření se návrh musí upravit či znovu projednat (myslím, že tak dva tři problémky budou). Až se tato jednání dokončí, upravený návrh se v zákonné lhůtě vyvěsí a teprve poté se může projednat s občany. Počítám, že to nastane v červenci na veřejném projedávání. Občané budou moci své připomínky podat písemně i mimo toto zasedání. Podklady vystavíme na sále, protože při svém rozsahu se nám do vitrín na náměstí ani nevejdou. Máme nyní čtyři katastry a územní plán bude zahrnovat úplně všechny.

Souvisí tato záležitost i s digitalizací?
„Ne, digitalizace proběhne pouze v katastrálním území Skramouš, kde probíhají pozemkové úpravy. Zde bude koncovým produktem digitální katastrální mapa. Ve zbylých třech katastrech zůstává „stará“ mapa, kterou máme zdigitalizovanou jen pro svou potřebu.“

Hlovecká uliceChystá město ještě něco dalšího?
„Schyluje se k zahájení další významné investiční akce v městské části Ráj, kde skupina ČEZ bude rekonstruovat vedení nízkého napětí, které se z větší části bude ukládat do země. Město bude souběžně rekonstruovat i veřejné osvětlení (pokládkou do země, vztyčení nových lamp). Pro město je to docela nečekané, protože nám to oznámili v březnu, a tak doháníme projekční zpoždění.“

Jak budete tuto akci financovat?
„Ještě nevíme, kolik financí přinese výběrové řízení, určitě to bude nejméně půl milionu. Vzhledem k tomu, že to je v přírodní rezervaci, v první zóně CHKO, budou přísné požadavky na design svítidel. Po zkušenostech z náměstí chceme světla nejen designová, ale hlavně účinná se slušnou optikou, která komunikace dokonale nasvítí. Tyto finance v rozpočtu nemáme, budeme je muset najít po projednání v zastupitelstvu.“

Poradí si město finančně s tolika akcemi?
„Rozsah investičních akcí, které nás v letošním roce čekají, je takový, že přes určité rezervy, které máme ve fondu, pravděpodobně dojde na podzim k nějakému dočasnému překlenovacímu úvěru tak, jako jsme jej čerpali v minulém roce, kdy to bylo asi týden. Letos to bude asi těžší – v řádu měsíců. Ale věřím, že to s přehledem zvládneme znovu.“

Neříkejte, že město má „v rukávu“ ještě něco dalšího...
„Pro tento rok chystáme – nejsem si však jistý, zda se to povede – rekonstrukci čp. 31 na zdravotní středisko. V těchto dnech má projektant specializovaný na zdravotnická zařízení předložit projekt na úpravu vnitřních prostor. Zastupitelstvo pak bude jednat se soukromým investorem, zda a jak řešit finance. Město má na zateplení vnějšího pláště budovy a vytápění včetně radiátorů přislíbenu dotaci, u které se však blíží vypršení termínu, takže už nesmíme ztrácet čas. Vnitřní dispozice, příčky, vybavení jsou součástí projektu soukromého investora. Pokud dojde ke shodě, bude uavřena dlouhodobá smlouva a připraven prováděcí projekt. Zahájení akce je při splnění všech podmínek možné už letos na podzim.“

V našem předcházejícím rozhovoru jsme mluvili i o kanalizaci do Sedlce...
„To je bohužel jediná akce, kterou musíme pro letošní rok odložit. Věnovali jsme jí několik let nemálo úsilí. Prošli jsme složitým dotačním řízením, kdy žádost byla sice přijata, ale nakonec nebyla doporučena ke schválení. Důvodem je fakt, že kanalizace ve městě jsou z větší části ve vlastnictví společnosti VKM a. s. Ta má uzavřenou provozovatelskou smlouvu se společností Středočeské vodárny a. s. z koncernu Veolia. Tato smlouva bohužel vůbec nevyhovuje evropskému právu. Proto nelze do sítí, jež jsou pod touto smlouvou, pustit evropské peníze, o čemž se předsvědčila i daleko větší města, např. Praha, která tak přišla o mnoho miliard. Ještě loni existovala výjimka pro sítě ekonomicky a technicky oddělitelné, ovšem i tento postup evropská komise loni na podzim zamítla také. Proto desetimilionová dotace, kterou jsme pracně vybojovávali, nakonec nebude přiznána.“

Je přesto v dohledu možné řešení?
„Je to velmi nepříjemné, takže jsem o tom jednal s novým obchodním ředitelem VKM. Nabízí se několik řešení za finanční spoluúčasti této společnosti, která nám způsobila problém se zmíněnou nevyhovující smlouvou. Pan ředitel slíbil návštěvu a detailní prostudování projektu. Následně by řešení představil přímo našim zastupitelům. Uvidíme, jak oni posoudí navržené řešení a zda dojde ke shodě.“

Za rozhovor poděkoval

Karel Horňák