Krajský úřad provádí průzkum zájmu občanů Středočeského kraje

Na základě jednání náměstka hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Marka Semeráda s Ministerstvem životního prostředí o tzv. „kotlíkových dotacích“ pořádá Krajský úřad Středočeského kraje v termínu od 21. května do 4. června 2013 průzkum zájmu občanů o dotaci na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní kotle na tuhá paliva (uhlí, biomasa nebo kombinace uhlí a biomasy).

Jedná se o nízkoemisní kotel splňující mezní úrovně emisí a minimální účinnost dle ČSN EN 303-5, emisní třídy 3 s max. výkonem 50 kW na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu s plně automatickým přikládáním, který neumožňuje bez úprav ruční přikládání. Příspěvek z dotačního programu bude cca 50 %. Maximální výše dotace pak bude činit 40 000 Kč na jeden kotel.  

Informace o prováděném průzkumu, jehož cílem je zmapování zájmu obyvatel kraje o nové kotle, naleznou občané na webových stránkách krajského úřadu www.stredocech.cz v sekci Životní prostředí / Ochrana ovzduší / Aktuality (odkaz http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/ochrana-ovzdusi/aktuality/krajsky-urad-provadi-pruzkum-zajmu-obcanu-stredoceskeho-kraje-o-tzv-kotlikovou-dotaci.htm).  Umístěny budou též na úředních deskách všech obecních úřadů ve Středočeském kraji. Zájem o výměnu kotle lze vyjádřit prostřednictvím zaslaného e-mailu na adresy: stanova@kr-s.cz  nebo hamzova@kr-s.cz, který by měl obsahovat jméno, příjmení a název obce.

„Jsem velmi rád, že jednání ohledně dotačního programu bylo s Ministerstvem životního prostředí ČR úspěšné, protože střední Čechy si ochranu před znečištěním ovzduší zaslouží. Stejně jako sever Moravy či jiné emisemi silně zasažené lokality. Doufám, že občané naši snahu ocení a zároveň využijí možnosti, jak zkvalitnit způsob vytápění svých domácností,“ řekl hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.

Upozornění: Účast v průzkumu není povinná. Občané, kteří se ho nezúčastní, nemusí mít obavy, že by při pozdějším vyjádření zájmu o výměnu kotle byli znevýhodněni, či že by to byl důvod pro neudělení dotace.

„Kotlíkovou“ anketu najdete i na webových stránkách města Mšena.