Přítomni: Ing. Martin Mach, Mgr. Hana Nečasová, Marie Štráchalová, Milan Koloc, Alena Oupická, Svatopluk Houserek, Jiří Guttenberg, Ing. Jaromír Flígl, Jan Zabilanský, Jana Švecová, Ing. Jiří Fanta, Mgr. Jiřina Trunková. Omluveni: Mgr. Marcela Prieložná, Jan Rašovec. Neomluven: Václav Kočí. Určení ověřovatelů: Štráchalová, Nečasová. Určení zapisovatele: Bc. Vendula Šestáková. Program zasedání, navržený p. starostou, byl jednomyslně schválen.

Pozemky
a) Koupě p. p. č. 432/10 v k. ú. Mšeno
Starosta seznámil přítomné se záměrem města odkoupit  pozemek ve Mšeně od p. Ing. Ludvíka Kovácse. Jedná se o část pozemku v oblasti Na Čihadle, kde se plánuje výstavba cesty pro budoucí zástavbu. Záměr prodeje pozemku byl již projednán, ale z důvodu úmrtí původní majitelky (paní Kovacsové) je třeba revokovat usnesení č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 20. 6. 2012. starosta – navrhuje cenu 100 Kč/m2.
Usnesení č. 1: ZM revokuje usnesení č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 20. 6. 2012 a schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem jako kupujícím a Ing. Ludvíkem Kovácsem jako prodávajícím na koupi p. p. č. 432/10 v k. ú. Mšeno o výměře 70 m2 za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s koupí hradí kupující. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – schváleno jednomyslně.

b) Chybné vytyčení hranic p. p. č. 511/10 v k. ú. Mšeno
Starosta vyzval pana Václava Kučeru (spolumajitele sousedícího pozemku), aby seznámil přítomné s problémem, který vyvstal při vytyčování hranic p. p. č. 511/10 v k. ú. Mšeno, kterou město Mšeno odkoupilo od Ing. Jarmily Blahové.
Pan Kučera vysvětlil, že při vyměřování p. p. č. 511/10 v k. ú. Mšeno se geodet, kterého si najala p. Blahová, dopustil chyby při určování souřadnic výchozího bodu. Tato chyba měla za následek, že p. p. č. 511/10 z části zasahuje do p. p. č. 511/3, jejímiž vlastníky jsou manželé Kučerovi. Pan Kučera navrhuje tento problém vyřešit tak, že na části p. p. č. 511/3 po které vede nyní cesta, svolí městu zřídit věcné břemeno práva chůze. Kompenzací by mohlo být osvobození od poplatku za odpad.
Starosta poděkoval panu Kučerovi za nabídku. Bude provedeno nové vyměření pozemku, po kterém bude následovat další jednání. Požadavek na osvobození od poplatku není možný, povinnost hradit poplatek je dána ze zákona.

c) Koupě pozemku v Sedlci u Mšena
STAROSTA – seznámil přítomné se záměrem města odkoupit pozemek, který je pod stavbou místní komunikace v Sedlci, před bývalou prodejnou a parčíkem. Majitelkami pozemku jsou p. Věra Hálková a p. Eva Rusňáková. Konečně bylo dosaženo výsledku – otevření dědictví, a to po jednáních trvajících několik let (jedna z účastnic žije na Slovensku). STAROSTA – navrhuje pozemek koupit za cenu 100 Kč/m2.
Usnesení č. 2: ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem jako kupujícím, Věrou Hálkovou a Evou Rusňákovou jako prodávajícími na koupi p. p. č. 416/2 o celkové výměře 183 m2 v k. ú. Sedlec u Mšena za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s koupí hradí kupující. Hlasování: 12 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

d) Prodej pozemku ve Mšeně: STAROSTA – seznámil přítomné s žádostí paní Marešové ohledně odprodeje parcely. Otevřena rozprava na stanovení ceny za 1 m2. Starosta navrhuje cenu 100 Kč/m2.
Usnesení č. 3: ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem jako prodávajícím a paní Ludmilou Marešovou, zastoupenou na základě plné moci p. Ludvíkem Marešem jako kupující na prodej části p. p. č. 3345/1 v k. ú. Mšeno, GP č. 593-515/2006 nově vzniklé p. p. č. 3345/4 o výměře 50 m2 za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s koupí hradí kupující. Hlasování: 12 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

e) Prodej parcely ve Mšeně: STAROSTA – seznámil přítomné s žádostí pana Bedřicha Váchy ohledně odprodeje parcely. Otevřena rozprava na stanovení ceny za 1 m2. Starosta navrhuje cenu 100 Kč/m2.
Usnesení č. 4: ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem jako prodávajícím a Bedřichem Váchou jako kupujícím na prodej části p. p. č. 3341/22 v k. ú. Mšeno, GP č. 779-128/2013 nově vzniklé p. p. č. 3341/39 o výměře 16 m2 za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Hlasování: 12 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

f) Koupě parcely ve Mšeně: STAROSTA – seznámil přítomné se záměrem města odkoupit pozemek pod komunikací v ulici Na Tržišti od p. Lukáše Hanauera.
Usnesení č. 5: ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem jako kupujícím a Lukášem Hanauerem jako prodávajícím na koupi části p. p. č. 812/16 v k. ú. Mšeno, GP č. 778-153/2013 nově vzniklé p. p. č. 812/32 o výměře 68 m2 v k. ú. Mšeno za cenu 13 600 Kč. Náklady spojené s koupí hradí kupující. Hlasování: 10 – 0 – 2 (zdrželi se Štráchalová, Zabilanský) – schváleno.

g) Prodej pozemku ve Mšeně: STAROSTA – seznámil přítomné s žádostí ČEZ ohledně odprodeje pozemku pod trafostanicí.
Usnesení č. 6: ZM schvaluje prodej st. p. č. 572 v k. ú. Mšeno o výměře 7 m2. Hlasování: 11 – 1 (Štráchalová) – 0, schváleno.

Rozpočtové úpravy
STAROSTA – seznámil s rozpočtovou úpravou č. 12 rozpočtu na rok 2012, schválenou radou města, a s obsahem rozpočtové úpravy č. 1 a č. 2 rozpočtu města na rok 2013.
Usnesení č. 7: ZM Mšena schvaluje rozpočtové úpravy č. 1 a č. 2 rozpočtu na rok 2013. ZM bere na vědomí rozpočtovou úpravu č. 12 rozpočtu na rok 2012, schválenou radou města usnesením č. 1 ze schůze RM č. 52 ze dne 23. 1. 2013 na základě pověření zastupitelstva města z veřejného zasedání ze dne 19. 12. 2012. Hlasování: 12 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Zpráva z veřejného setkání „Desatero problémů města Mšena 2012“
Na veřejném projednání „Fórum Zdravého města Mšena“, které proběhlo 7. 11. 2012, byly veřejností naformulovány nejpalčivější problémy v jednotlivých oblastech rozvoje města tak, jak je vnímají občané. Celkem bylo sepsáno 13 problémů, které byly následně ověřeny anketou. Anketou bylo potvrzeno 5 problémů. Otevřena rozprava: ŠTRÁCHALOVÁ – navrhuje jako řešení problému č. 5 využít budovy starého zdravotního střediska.
Usnesení č. 8: ZM projednalo a schvaluje Zprávu z veřejného setkání „Desatero problémů města Mšena 2012“.
1. Parkování ve městě – dokumentace: Strategický plán rozvoje města Mšena. Navrhovaná opatření: jednání starosty a radního pro bezpečnost ve městě s policií a projektanty – při projektování rekonstrukcí komunikací počítat s parkovišti. Plánovaný termín vyřešení problému: trvalý úkol. Rozpočtová připravenost: jednání – bez finanční náročnosti, parkoviště – rozpočet města, příp. dotace. Zodpovědná osoba:            starosta, radní pro bezpečnost ve městě. Metodický konzultant: Policie ČR, projektant.

2. Venkovní hřiště pro starší děti – dokumentace: Strategický plán rozvoje města, bude vypracován projekt. Navrhovaná opatření: v rozpočtu města je počítáno s nákupem několika hracích prvků k ZŠ na hřiště za školou. Plánovaný termín vyřešení problému: 2013, příp. 2014. Rozpočtová připravenost: zařazeno do rozpočtu města na r. 2013, příp. 2014. Zodpovědná osoba: pracovník, který má na starost majetek města. Metodický konzultant: starosta.

3. Nevyhovující prostory zdravotního střediska – dokumentace: Strategický plán rozvoje města, vypracovává se projektová dokumentace na vnitřní rekonstrukci domu čp. 31, kam bude ZS přemístěno. Navrhovaná opatření: jednání s investorem o vnitřních úpravách, uskutečnění výběrového řízení na vnější úpravy – zateplení (dotace z OPŽP). Plánovaný termín vyřešení problému: r. 2013, 2014. Rozpočtová připravenost: spoluúčast města na zateplení – počítáno v rozpočtu (FRR). Zodpovědná osoba: starosta. Metodický konzultant: investor do vnitřních úprav.

4. Zápach ze skládky TKO – dokumentace: v dokumentaci skládky, kde je stanovena četnost a množství při překrývání uskladněného odpadu. Navrhovaná opatření: důsledné kontroly dodržování provozního řádu na místě skládky TKO Mšeno. Plánovaný termín vyřešení problému: rekultivace zahájena v r. 2013. Rozpočtová připravenost: bez finanční náročnosti pro město. Zodpovědná osoba: pracovník životního prostředí MěÚ Mšeno. Metodický konzultant: starosta.

5. Zvýšení ubytovací kapacity pro cestovní ruch – dokumentace: Strategický plán rozvoje města Mšena. Navrhovaná opatření: zavedení motivačního systému (např. příspěvek města podnikatelům v ubytovacích službách), výstavba městské ubytovny. Plánovaný termín k vyřešení problému: dlouhodobý úkol. Rozpočtová připravenost: neurčeno. Zodpovědná osoba: starosta. Hlasování: 12 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Kompenzační fond MPZ Mšeno
Starosta seznámil zastupitele s důvody, které vedly k vytvoření kompenzačního fondu. Myšlenka potřeby kompenzačního fondu vyvstala z veřejného fóra 2011. Jejím cílem je kompenzovat újmu, která vzniká majitelům nemovitostí při požadavku na výměnu výplní otvorů, opravu fasády, obnovu krytiny nebo její konstrukce v MPZ a CHKO Kokořínsko zvýšenými náklady, a to buď formou bezúročné půjčky od města, nebo dotací. Podle předběžného odhadu se kompenzace mohou dotýkat cca pěti set nemovitostí (otevřena rozprava).
GUTTENBERG – vidí u bezúročných půjček riziko v možnosti nesplácení; ŠTRÁCHALOVÁ – souhlasila by s bezúročnou půjčkou. Navrhuje stanovit podmínky pro ověření solventnosti dlužníka; FLÍGL – upozorňuje na skutečnost, že před vyhlášením MPZ bylo občanům slibováno, že právě vyhlášení MPZ jim přinese značné výhody, zvláště při shánění peněz na údržbu nemovitostí. V současné době je vše jinak. Závazná stanoviska památkářů značně omezují vlastnická práva občanů. Navrhuje kompenzaci formou dotace; HOUSEREK – navrhuje do tvorby kompenzačního fondu zapojit občany; NEČASOVÁ – navrhuje debatu o vytvoření kompenzačního fondu odročit a vytvořit pracovní skupinu, do které se bude moci zapojit i veřejnost.
Usnesení č. 9: ZM pověřuje pozemkový a stavební výbor projednáním návrhu „Zásad pro poskytování dotací/půjček z rozpočtu města na obnovu nemovitostí v MPZ Mšeno a na území města v CHKO Kokořínsko“. Občané mohou podávat připomínky předsedovi výboru p. Milanu Kolocovi, nebo do podatelny MěÚ Mšeno. Pozemkový a stavební výbor předloží doplněný připomínkovaný návrh „Zásad“ do konce května a tento návrh bude projednán na příštím veřejném zasedání zastupitelstva města. Hlasování: 12 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
Starosta žádá o přestávku, pověřuje pana Houserka, aby přítomné informoval ohledně vývoje honebních společenstev – tuto agendu má p. místostarosta ve své gesci.

Projednání studie rekonstrukce Mělnické ulice
STAROSTA – informoval přítomné o průběhu projekčních prací v Mělnické ulici. Na minulém zasedání bylo schváleno zahájení projektových prací v dopravním řešení a veřejnost byla vyzvána k podání písemných připomínek ke studii. V rámci výzvy se občané mohli do 31. 1. 2013 vyjádřit k uspořádání zeleně, umístění mobiliáře, přemístění pomníku Palackého, úpravě povrchů, atd. Obdržené připomínky od občanů spolu s připomínkami z veřejného setkání v rámci agendy MA21 byly zaslány autorskému týmu studie k vyjádření. Nejpalčivější problémy podle občanů – připomínky mimo území studie:
- úprava zeleně ve svahu v horní části Mělnické ulice,
- lampy VO umístit mimo chodník v Mělnické ulici,
- špatný stav schodiště vedoucího k obytným domům č. p. 130 a 131 v Mělnické ulici,
- prodloužení chodníku v Mělnické ulici ke stavebninám nebo až ke křižovatce na Sedlec.

Připomínky v území studie:
- pomník Palackého,
- lavička před domem č. p. 250 a 251,
- odpočívadlo s artefaktem,
- dlažba pojížděných ploch,
- parkovací stání,
- alejová výsadba,
- dlažba před hřbitovem.

Vyhodnocení připomínek – mimo území studie:
Pozemkový a stavební výbor posoudí stav zeleně a přístupového schodiště k domům č. p. 130 a 131 a navrhne řešení. Při rekonstrukci Mělnické ulice dojde k úpravě VO po celé její délce – odstranění lamp v chodníku je plánováno. Mimo území studie bude jednáno s projekční firmou o možném prodloužení chodníků.
Usnesení č. 10: ZM ukládá starostovi, aby projednal s firmou, která projektuje rekonstrukci Mělnické ulice, možnost vybudování chodníku v této ulici v úseku nad a pod prodejnou stavebnin. Hlasování: 12 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

V území studie: Dlažba pojížděných ploch odpovídá požadavkům bezpečnosti silničního provozu, bude ve stejném provedení jako v centru města (sjednocení vzhledu). Parkovací stání nelze měnit, musí být dodržena pravidla bezpečnosti provozu. Alejová výsadba před domem č. p. 523, 254 a 255 není možná, jsou zde vedeny technické sítě.
Návrh usnesení č. 11: ZM schvaluje studii Mělnické ulice na rekonstrukci veřejných prostranství, regeneraci zeleně a mobiliáře s těmito připomínkami:
a) lavička před domem čp. 251 bude přemístěna do sousedící zeleně,
b) starosta projedná s projektanty a architektem doplnění chodníčku před domem čp. 251 v souběhu s pojížděnou plochou a sjednocení vjezdu z materiálu shodného s chodníkem,
c) pomník Františka Palackého nebude přemisťován,
d) o možném umístění artefaktu rozhodne zastupitelstvo města později,
e) ZM žádá architektonický tým o vytvoření další varianty uspořádání celého prostoru před domem čp. 241,
g) zastupitelstvo ukládá pozemkovému a stavebnímu výboru posoudit stav schodišť a zeleně ve svahu v horní části Mělnické ulice a podat doporučení na příštím zasedání zastupitelstva města.
Hlasování: 12 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Rozvojové projekty
STAROSTA – informoval zastupitele:
- o průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby – Boleslavská ulice,
- o podání a administraci žádosti o dotaci na OP ŽP na akci  „Kanalizace Sedlec“,
- o podání žádosti na ROP Střední Čechy na opravu místních komunikací, která byla akceptována a postoupena k dalšímu hodnocení,
- o podání žádosti o dotaci na OP ŽP na akci „Obnova krajinného prvku – alej ze Mšena do Kačiny“, žádost byla akceptována,
- o dokončení akce „Snížení energetické náročnosti ZŠ Mšeno – instalace kotle na spalování biomasy“ – příprava na kolaudaci,
- o zahájení projektových prací na rekonstrukci budovy č. p. 31 – nové zdravotní středisko, přidělena dotace na zateplení,
- průběhu přípravy zadávací dokumentace pro výběrové řízení na akci „Snížení energetické náročnosti ZUŠ Mšeno a instalace nízkoemisního kotle“. Zatím je třeba tuto akci financovat z vlastních prostředků. Žádost o schválení financování akce z Fondu rozvoje a rezerv města Mšena.
Usnesení č. 12: ZM schvaluje financování akce „Snížení energetické náročnosti ZUŠ Mšeno a rekonstrukci interiéru ZUŠ Mšeno“ z Fondu rozvoje a rezerv města Mšena. Hlasování: 12 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Dále starosta informoval
- o průběhu přípravy na energetický audit v Domově seniorů Mšeno. Na základě výsledku auditu zvážit, zda podat žádost o dotaci na snížení energetické náročnosti na OP ŽP,
- o průběhu prací v ulici Na Skaličkách,
- o přípravě podkladů pro dotaci ze SZIF – PRV na neproduktivní investice v lesích (výstavba stezek pro turisty do šíře 2 m, značení cyklostezek, zřizování parkovacích míst, odpočinkových stanovišť, informačních tabulí, atd.); ŠTRÁCHALOVÁ – navrhuje do dotace zahrnout mobiliář pro Debř,
- o využití dotace od MK ČR na dokončení opravy střechy kostela sv. Martina. Letos je plánována oprava presbytáře a instalace nových žlabů do uličky mezi kostelem a farou – rozpočet na opravu 335 817 Kč, v letošním roce od MK ČR poskytnuta dotace ve výši 200 000 Kč, církev poskytne 33 582 Kč (více není možné). Je třeba rozhodnout, jak vysokou částku poskytne obec.
Usnesení č. 13: ZM schvaluje přijetí dotace z Ministerstva kultury ČR z programu regenerace MPR a MPZ ve výši 200 000 Kč a určuje použití celé této částky na opravu střechy kostela sv. Martina ve Mšeně. Rozpočet vybrané firmy na dokončení rekonstrukce střechy v r. 2013 činí 335 817 Kč a spoluúčast církve 33 582 Kč. ZM schvaluje spoluúčast města ve výši 102.235 Kč. Hlasování: 8 – 2 (Štráchalová, Zabilanský), 2 (Flígl, Koloc) – schváleno.
(ve 20:39 hod. odchází Mgr. Jiřina Trunková).

Starosta dále informoval o průběhu příprav na demolici domu č. p. 308 v Mělnické ulici – je zpracován projekt na demolici, bude podána žádost na stavební úřad, objekt je nevyužívaný a v dezolátním stavu, je třeba ho odstranit, prostor vyčistit a připravit pro budoucí využití – nabídka studentů architektury – zdarma (v rámci výuky) zpracování urbanistické studie.
Usnesení č. 14: ZM schvaluje demolici domu čp. 308 v Mělnické ulici a zároveň schvaluje vypracování urbanistické studie na využití území v této oblasti. Hlasování: 11 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Starosta dále informoval
- o projektech ČEZu. V současné době bude probíhat rekonstrukce elektrického vedení v Ráji, v rámci rekonstrukce dojde k odstranění sloupů, na kterých je umístěno VO, pracuje se na projektu nového VO v Ráji,
- o zvážení možnosti nákupu areálu ZZN, nutné rychlé jednání – nabízená cena cca 3.500.000 Kč – starosta oslovil realitní firmu s žádostí o vypracování tržního odhadu a také odhadce, domnívá se, že cena podle skutečného stavu bude nižší; před podpisem je nájemní smlouva na pronájem dvou hal v areálu,
- o opravě sálu radnice – opravy probíhají svépomocí, pouze pokládka podlahové krytiny provedena odbornou firmou,
- o nutnosti nákupu židlí na terasu koupaliště – stávající židle jsou v dezolátním stavu – osloveno několik firem na výrobu replik židlí, požadavek na zachování původního vzhledu a velká odolnost barvy pro umožnění venkovního použití, nabídka jeden kus za 3.250 Kč.
Usnesení č. 15: ZM schvaluje pořízení 40 ks bílých zahradních židlí na koupaliště ve Mšeně (repliky původního vybavení) v celkové hodnotě 130.000 Kč a financování z rozpočtové rezervy – par. 5409. Hlasování: 11 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Další informace se týkaly cestovního ruchu: zajištění parních vlaků na akci „Na Kokořínsko s párou“, cyklobusy – nová spolupráce s městem Mělníkem.

Zpráva kontrolního výboru
Pan starosta vyzval předsedkyni kontrolního výboru k podání zprávy o výsledcích kontrol; ŠTRÁCHALOVÁ – podala zprávu o průběhu a výsledku kontrol zaměřených zejména na vyúčtování grantů města; NOVÁK, člen výboru – navrhuje zastupitelstvu hlasovat o odebrání možnosti rozhodování o přidělení grantu panu místostarostovi, který byl dříve automaticky vždy členem komise na posouzení grantových žádostí, a to z důvodu, že místostarosta je v kontaktu s místními spolky, má možnost ovlivnit přidělení grantů a navrhuje, aby byl členem komise s hlasem poradním.
Návrh na usnesení: ZM ustanovuje místostarostu stálým členem komise na přidělování grantů s hlasem poradním. Hlasování: pro 3 (Štráchalová, Švecová, Fanta), proti 3 (Oupická,  Guttenberg, Mach), zdrželo se 5 (Nečasová, Koloc, Houserek, Zabilanský, Flígl) – návrh byl zamítnut.
Budou opraveny Zásady města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů v bodě 5) Přidělování grantů.
Usnesení č. 16: ZM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2012. Hlasování: 11 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Grantový systém města
Byli vylosováni členové komise pro posouzení grantových žádostí.
Usnesení č. 17: ZM jmenuje komisi pro posouzení grantových žádostí z grantového systému města Mšena na rok 2013 ve složení Jiří Guttenberg, Ing. Jaromír Flígl, Ing. Martin Mach, Jana Švecová, Svatopluk Houserek. Hlasování: 11 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Různé a informace
Starosta informoval přítomné o:
- přípravě výtisku letáků TOP 50 a letáku o Mšeně. Poděkoval Radce Nečasové za přípravu konceptu letáku o Mšeně,
- o připojení informačních systémů MěÚ Mšeno na základní registry,
- o přípravě na elektronickou aukci na dodavatele elektrické energie na období 6/2013 – 12/2014 ve spolupráci s externí firmou pro podnikatele a právnické osoby, do aukce jsou přihlášeni tito účastníci: Mšeno, Chorušice, Kadlín, Bělá pod Bezdězem, Zákupy a dva podnikatelé.

Diskuze
JAKEŠ – upozorňuje na nebezpečí pádu stromu a skal na dětské hřiště v Debři; OUPICKÁ – připomíná, že v letošním roce je třeba provést aktualizaci komunitního plánování sociálních služeb; STAROSTA – aktualizace komunitního plánu sociálních služeb proběhne ve spolupráci s městem Mělníkem, které na aktualizaci získalo dotaci; JAKEŠ – přečetl své vyjádření ke schválené výsadbě stromů v Boleslavské ulici. Požaduje, aby toto vyjádření bylo v plném znění součástí zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 25. 3. 2013. Vyjádření lze dodat v elektronické podobě; STAROSTA – znovu vysvětlil důvody, které vedly zastupitele ke schválení výsadby stromů v Boleslavské ulici. Pro výsadbu byly vybrány kultivary s řídkou korunou. Zastínění domů bude minimální po velmi krátký úsek dne. Šířka silnice není upravena kvůli výsadbě stromů. Vyjádření pana Jakeše bude přiloženo do spisu jako příloha k zápisu.
FLÍGL – informuje občany Boleslavské ulice, kteří nesouhlasí s výsadbou stromů, že se mohou obrátit na soud v občanskoprávním řízení; NOVÁK – dotaz, zda i občané budou mít možnost připojit se k aukci na elektrickou energii; STAROSTA – občané se zatím k této aukci pořádané městem připojit nemohou. Po vyzkoušení město zváží možnost provedení elektronické aukce na elektrickou energii i pro občany; NOVÁK – dotaz, kdy bude možné odstranit drobné kamínky z chodníků; STAROSTA – to bude možné až po provedení kontrolního šetření, které proběhne ve spolupráci s dodavatelskou firmou. Po ukončení šetření budou občané informováni; NOVÁK – dotaz na p. Flígla k výsledkům kontrol parkování, které provádí místní oddělení Policie ČR; FLÍGL – průběžně jedná s místním oddělením Policie ČR, které již několikrát provedlo kontrolu parkování. Výsledek – zahájeno několik správních řízení za porušení pravidel parkování. STAROSTA pozval občany na kulturní akce, které se budou konat v nejbližší době 3. 4. 2013 od 17 h (Velikonoční koncert ZUŠ Mšeno) a 20. 4. 2013 od 10 h („Brány památek dokořán“).

Veřejné zasedání skončeno ve 21:06 hodin.