Vážení občané, Kompostér k zapůjčení

jako jedno z ocenění našeho společného úsilí o třídění odpadů a jeho dobrých výsledků ve Mšeně se nám dostalo možnosti zdarma propůjčit na 5 let 200 kompostérů vlastníkům nemovitostí ve Mšeně. V rámci tohoto projektu Středočeského kraje, financovaného z fondů EU, jsou distribuovány zahradní kompostéry do domácností vybraných měst v kraji zdarma formou zápůjčky. Po dobu pěti let pak musí daná domácnost o kompostér pečovat, aby byl funkční. Po uplynutí této lhůty přecházejí kompostéry do majetku města, které později rozhodne, jak s nimi naloží (pravděpodobně daruje domácnostem).

Touto možností se městu opět daří o něco vylepšit systém nakládání s odpady, kdy volitelnou svozovou nádobu na bioodpad doplní možnost domovního kompostování. Do těchto nádob patří pouze rostlinné zbytky ze zahrady a kuchyně, které však tvoří značnou část obsahu nádob na TKO, často až 40 – 50 procent objemu či hmotnosti. Bioodpad, který se nevytřídí a nevyužije (např. ve formě kompostu), skončí na skládce a zde hlavní měrou přispívá k tvorbě skládkových plynů, které v létě velmi obtěžují jižní část města. Navíc důsledným tříděním bioodpadu (a i ostatních tříditelných složek odpadu) můžete časem ušetřit za nádobu na směsný odpad, ať už změnou velikosti nádoby či zmenšením frekvence vývozu.

Každého zřejmě napadne myšlenka, co si počít s vyrobeným kompostem? Ti, co mají zahradu, jej mohou výhodně zužitkovat při pěstování čehokoli (místo umělého hnojiva). Dá se i jen rozhodit po trávníku k zlepšení jeho vlastností či zaorat do zahrádek a polí. Právě pole by měla být místem hlavní aplikace kompostu, neboť současnými způsoby hospodaření a větrnou a vodní erozí jsou půdy často velmi ochuzeny o živiny. Humózní vrstva je nedostatečná až degradovaná. Snad se najde v okolí zemědělec, který bude o náš kompost stát. O jeho využití budeme přemýšlet i na radnici.

Jak bude probíhat distribuce kompostérů a kdo si o něj může požádat? Nevíme dopředu, jaký bude zájem, proto se v první fázi mohou hlásit pouze občané z trvale obydlených nemovitostí (vč. městských částí), kteří mohou v podatelně MěÚ projevit svůj zájem (osobně, telefonicky 315 693 121 nebo e-mailem na podatelna@mestomseno.cz). Hlásit se můžete ihned, distribuce začne po 15. dubnu proti podpisu předávacího protokolu. Kompostéry se budou vydávat v areálu bývalého ZZN proti ZUŠ ve složené formě. Budete poučeni o tom, jak je složit a dostanete informační materiály o kompostování. Výdej bude probíhat každou středu od 15 do 17 h. Pokud vám tento čas nevyhovuje, svůj individuální požadavek sdělte při objednávce. Kompostér má základní modul o objemu 400 l a dva přídavné moduly, pomocí kterých lze sestavit modely o 600 nebo 800 litrech. Pokud jde o bytovky, tam by myslím byla dobrá domluva dvou či více partají na společném užívání jednoho kusu (neumím si představit řadu 20 kompostérů např. v Zahradní ulici).

Doufám, že vás tato první jarní „vlaštovka“ zaujme a že si brzy budeme moci vyměňovat zkušenosti z kompostování!

Martin Mach, starosta města