Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 19. 12. 2012

Přítomni: Ing. Martin Mach, Mgr. Hana Nečasová, Marie Štráchalová, Jiří Guttenberg, Jan Rašovec, Jan Zabilanský, Ing. Jaromír Flígl, Milan Koloc, Mgr. Marcela Prieložná, Alena Oupická, Jana Švecová, Mgr. Jiřina Trunková. Omluveni: Svatopluk Houserek, Václav Kočí, Ing. Jiří Fanta. Ověřovatelé zápisu: Trunková, Zabilanský. Zapisovatelka: Iva Dohnalíková, DiS. Navržený program zasedání byl jednomyslně schválen.

Pan starosta přivítal zástupce firmy PHARMA 2, a. s., Praha p. Pavla Kemra a navrhl přednostně probrat bod rekonstrukce budovy čp. 31 na náměstí Míru. Na budovu je zpracován projekt na snížení energetické náročnosti (zateplení, střecha a topný systém). Tyto opravy jsou předmětem schválené dotace ze SFŽP. O pronájem budovy projevila zájem firma PHARMA 2, která již v současné době provozuje lékárnu ve Mšeně. S firmou proběhla jednání o případné spolupráci při rekonstrukci budovy na zdravotnický dům. V budově by měla být lékárna a všechny ordinace, které jsou ve zdravotním středisku. PHARMA 2 předložila záměr společně investovat a chce zrekonstruovat interiér budovy včetně vybudování výtahu. Vložené prostředky by se postupně umořovaly finančními částkami za pronájem ordinací.

STAROSTA – předal slovo panu Kemrovi, který představil společnost PHARMA 2. Společnost spravuje síť lékáren včetně ordinací. V případě schválení pronájmu firma zajistí projektovou dokumentaci na rekonstrukci interiéru. Finanční prostředky na rekonstrukci budou složeny na vázaný účet města. Společnost nemá zájem o podkroví a prostory v suterénu. Tyto prostory může využít město; GUTTENBERG – jak to bude s vloženou investicí v případě, že se společnost rozhodne z projektu odejít? KEMR – projekt by se převedl na jiného investora. Tuto situaci ovšem nepředpokládá. Určitě nebude společnost investici požadovat zpět. Smlouva bude i v tomto směru postavená. V případě odchodu budou odcházet bez náhrady.

Pozemky
Usnesení č. 1: ZM schvaluje prodej části p. p. č. 3345/1 v k. ú. Mšeno užívané jako zahrada. Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželo se 0 – schváleno jednomyslně.

Pozemek pod komunikací Na Tržišti
STAROSTA – jednání probíhala několik let již s původním majitelem. V roce 2011 došlo ke změně vlastníka. Ten městu předložil v únoru 2012 návrh na odkoupení pozemku, tento návrh ovšem město nemohlo akceptovat. Město si nechalo vyhotovit znalecký posudek s výsledkem ohodnocení 90 – 100 tis. Kč. Vlastník si nechal vyhotovit také znalecký posudek – cena za pozemek nižší. Na posledním jednání vlastník navrhl cenu 150 tis. Kč za tento pozemek. Pan starosta navrhuje kauzu ukončit, trvá cca 5 let a pozemek koupit.
Usnesení č. 2: ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem a p. Lukášem Hanauerem na koupi části p. p. č. 812/12 v k. ú. Mšeno, ostatní plocha – geometrickým plánem parcela rozdělena a nově vznikly p. p. č. 812/30 ostatní plocha o výměře 489 m2 a 812/29 ostatní plocha o výměře 265 m2, které jsou předmětem koupě, za cenu dohodou ve výši 150.000 Kč. Hlasování: 12 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Rozpočet
STAROSTA – podal přítomným informace o návrhu rozpočtu na rok 2013, do něhož byla zapracována novela zákona o rozpočtovém určení daní. Touto novelou došlo k navýšení daňových příjmů města cca o 1,5 mil. Kč. Ve výdajích se toto navýšení projevilo v paragrafu 2212 Silnice. Jedná se zejména o rekonstrukci ulice Boleslavské. Dále byly projednány některé další položky návrhu rozpočtu; PRIELOŽNÁ – navrhuje oddělit výtěžek z VHA a na straně výdajů tento příjem proúčtovat na příspěvky pro spolky věnující se dětem; MACH – tuto otázku by řešil až v novém roce, kdy bude znám skutečný výnos z těchto odvodů, a zabývat se s touto záležitostí až při vyhlašování grantového řízení města. Další úpravy lze dělat rozpočtovou úpravou; PRIELOŽNÁ – domnívá se, že tyto finance by neměly být součástí grantového řízení, ale přímo přiděleny určitým spolkům; MACH – požaduje, aby si paní Prieložná připravila konkrétní návrhy.
ŠTRÁCHALOVÁ – proč v rozpočtu není příspěvek na provoz DSM v požadované výši (810 tis.), ale ponížený na 600 tis. Kč? MACH – vysvětlil systém financování tohoto zařízení s tím, že pokud bude státní dotace nízká, bude muset město příspěvek zvýšit a přijmout úsporná opatření. Připomněl havarijní stav ploché střechy objektu a nutnost investice ze zdrojů města do její opravy v řádu statisíců po skončení zimy; GUTTENBERG – vysvětlil zápis z posledního jednání FV k tomuto bodu.
Usnesení č. 3: ZM schvaluje předložený rozpočet města Mšena na rok 2013 v celkové výši 29.639.000 Kč. Hlasování: pro 11 (Mach, Rašovec, Švecová, Oupická, Guttenberg, Flígl, Koloc, Nečasová, Trunková, Zabilanský), proti 0, zdržela se 1 (Štráchalová) – schváleno.

Rozpočtové úpravy rozpočtu na r. 2012
Finančním odborem byly přeloženy tři rozpočtové úpravy – č. 9, 10 a 11. Všechny tyto úpravy se týkají dotací, jejich přijetí a proúčtování do výdajů.
Usnesení č. 4: ZM schvaluje rozpočtové úpravy č. 9, 10 a 11 rozpočtu města na rok 2012. Hlasování: 12 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
Usnesení č. 5: ZM pověřuje radu města k provedení a schválení případných rozpočtových opatření v oblasti příjmů a výdajů, které by se týkaly rozpočtu roku 2012 a nastaly v době od 20. 12. 2012 do 31. 12. 2012 podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a k předložení těchto schválených rozpočtových opatření na první veřejné zasedání ZM v roce 2013. Hlasování: 12 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Rozvojové projekty
STAROSTA – vrací se k rekonstrukci budovy čp. 31 na zdravotnický dům; NEČASOVÁ – v jaké cenové relaci se budou pohybovat nájmy v ordinacích? MACH – nájmy zůstanou na podobné výši, v jaké jsou nyní. Z této výše nájmů vyplývá lhůta cca 20 let na umořování vložené investice. Samozřejmě bude nejvíce záležet na vysoutěžené ceně při výběrovém řízení a konečné ceně stavby; RAŠOVEC – dotaz, které ordinace budou ve zdravotnickém domě? MACH – zachovají se všechny stávající (dětský lékař, praktický lékař, zubař, lékárna, zubní laboratoř) a přibude jedna navíc pro odborné lékaře; PRIELOŽNÁ – jak je počítáno s parkovištěm ve dvoře, zda bude veřejné a bude součástí projektu? MACH – mělo by být veřejně přístupné, samozřejmě zde budou parkovací místa pro lékaře. Součástí projektu není, ale počítá se s jeho vybudováním.
Usnesení č. 6: ZM schvaluje záměr rekonstrukce budovy čp. 31 ve Mšeně na lékárnu a lékařské ordinace s investiční spoluúčastí firmy Pharma 2, a.s., Revoluční 1546/24, Praha 1. Investice firmy bude umořena dlouhodobým pronájmem části budovy. Hlasování: 12 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Mělnická ulice
V současné době probíhá na Středočeském kraji výběrové řízení na projektanta na rekonstrukci komunikace č. 273, a to od křižovatky Karlova ul. až po benzínku. Město by k tomuto projektu mělo poskytnout svoji studii na Mělnickou ulici jako závazný dokument. Ve studii jsou zaneseny sítě i budoucí záměry sítí. Nadále budou pokračovat diskuze k úpravám, které jsou zaneseny ve studii, např. stěhování pomníku, sochy, výsadby; PRIELOŽNÁ – dotaz, zda existuje ještě nějaká další studie nebo je pouze jedna; MACH – je pouze jedna, jiné dopravní řešení nelze, není zde prostor – křížení ulic, dají se opravdu řešit pouze detaily, jako je výsadba a řešení navazujících ploch; ŠESTÁKOVÁ – dotaz, zda bude přihlíženo k veřejné diskuzi a zda bude možné ještě vést další diskuzi; MACH – další diskuze budou možné. On sám již jednal s majitelem nemovitosti, před kterou má být provedena výsadba stromu, a čekáme na jeho stanovisko.
FLÍGL – reaguje na veřejné projednávání studie regenerace ul. Mělnické. Jednalo se spíše o prezentaci pana architekta. Nepovažuje to za jednání s občany, protože pan architekt neakceptoval připomínky občanů. Nevidí důvod studii v tomto stavu schvalovat a navrhuje připravit alternativu se zapracováním připomínek občanů; MACH – nesouhlasí s Ing. Flíglem, studie byla na setkání s občany představena a vysvětleny důvody, které vedly k předloženému návrhu. Další fází je sběr připomínek, na základě kterých zastupitelé rozhodnou, které připomínky budou zapracovány do studie a které ne. Navrhuje odsouhlasit pouze dopravní řešení studie – parkoviště, křižovatky, silnice, a vyzvat občany k podání připomínek do konce měsíce ledna 2013. Studie bude veřejně přístupná na podatelně Městského úřadu.
Usnesení č. 7: ZM schvaluje dopravní řešení obsažené ve studii regenerace Mělnické ulice ve Mšeně. ZM vyzývá občany, aby své připomínky ke studii podali do konce ledna 2013 na městský úřad. Studie bude k nahlédnutí v průběhu ledna 2013 na podatelně úřadu. Hlasování: pro 11 (Mach, Rašovec, Švecová, Oupická, Guttenberg, Koloc, Nečasová, Trunková, Štráchalová, Zabilanský, Prieložná), proti 0, zdržel se 1 (Flígl) – schváleno.

Boleslavská ulice
Na krajském úřadu probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Výběrové řízení se prodloužilo, protože je zpřísněný požadavek ROPu, vybírat podle realizační dokumentace projektu, která se musela připravit. V lednu by se měla sejít hodnotitelská komise. Samotná rekonstrukce by měla začít na jaře roku 2013.
Proběhla obsáhlá diskuze ohledně výsadby zeleně v ulici. V Boleslavské nemohou být křoviny z důvodu dopravní bezpečnosti, proto zde byly navrženy stromy. Byly diskutovány odrůdy stromů, neboť majitelé nemovitostí v ulici měli obavu ze zastínění, prorůstajících kořenů, plodů apod. Poslední návrh je okrasná neplodící višeň. Pan architekt Prchal odpověděl na dopis Ing. Pavelky – zastupitelé dnes obdrželi. V tomto textu reaguje na jednotlivé body dopisu.
FLÍGL – nesouhlasí s vyjádřením pana architekta. Je přesvědčený, že stromy budou stínit a navíc vzniknou městu další náklady s úklidem spadaného listí. Lidé žijící v ulici stromy nechtějí, zastupitelstvo rozhoduje proti občanům. Navrhuje, aby zastupitelstvo schválilo, že původně navržené stromy budou v zastavěné zóně vynechány.
Ing. Mach – řešení veřejných prostranství je v kompetenci zastupitelů. Zastupitelé musí brát v úvahu názory všech občanů, ne pouze těch, kteří v ulici bydlí. Ing. Flígl předkládá návrh usnesení: ZM schvaluje změnu projektu výsadby okrasné zeleně v Boleslavské ulici (v rámci akce "Mšeno, II/259 průtah“), kde původně navržená stromová výsadba bude v části obytné zástavby vynechána. Hlasování: pro 4 (Rašovec, Flígl, Zabilanský, Prieložná), proti 5 (Oupická, Guttenberg, Mach, Koloc, Nečasová), zdržely se 3 (Švecová, Štráchalová, Trunková) – návrh nebyl schválen.
Usnesení č. 8: ZM schvaluje změnu projektu výsadby okrasné zeleně v Boleslavské ulici (v rámci akce „Mšeno, II/259 průtah“), kde původně navržený druh bude v části obytné zástavby nahrazen druhem Prunus × gondouinii 'Schnee' (višeň Gondouinova). Hlasování: pro 8 (Mach, Štráchalová, Švecová, Oupická, Guttenberg, Koloc, Nečasová, Trunková), proti 4 (Rašovec, Flígl, Prieložná, Zabilanský), zdrželo se 0 – schváleno.

Rekonstrukce místních komunikací
Bude podána žádost o dotaci na ROP Střední Čechy. Projekt je v hodnotě 8,5 mil. Kč. Rekonstrukce se bude týkat ulic Hlovecká, Školní, Zahradní, Na Klůčku a Nádražní. Současně by měla probíhat stavba kanalizace v Nádražní ul.. Na tuto kanalizaci nelze podat žádost o dotaci na SFŽP, proto jsme chtěli žádost podat do krajských fondů. Kraj ovšem v prvním pololetí vypisovat grantové řízení nebude. Bude obtížné tyto projekty skloubit ohledně dopravní obslužnosti města.
Poté pan starosta informoval o nesplněném usnesení č. 10 ze dne 24. 9. 2012 – příprava projektu sociálního podniku technických služeb města. Z časových důvodů se tento projekt nedal připravit. Další výzva bude i v příštím roce.

Kanalizace Sedlec
Žádost o dotaci je podána na SFŽP. Žádostí je hodně a málo financí na rozdělení. Z fondu přišlo oznámení o neakceptaci projektu. Město se odvolalo, podalo námitku proti této neakceptaci.

Revitalizace náměstí
Revitalizace byla dokončena, proběhlo slavnostní otevření náměstí. Finančně již je dotace také vypořádaná.

Ulice Na Skaličkách
Rekonstrukce této ulice se bohužel nepodařila v loňském roce dokončit. Práce budou pokračovat v letošním roce. Vozovka je zadlážděná, chybí ještě chodníky, poté schodiště a opěrné zdi.

Zateplení ZŠ
Projekt pomalu končí, osazují se poklopy násypek paliva. Do konce tohoto týdne by měly být nedodělky odstraněny a dílo předáno. Kotelna také funguje, byla vybrána kvalitní technologie.

Územní plán
Začátkem příštího roku bude předložen návrh ÚP, proběhne veřejné jednání s občany, kteří budou moci vyjádřit připomínky k tomuto návrhu. Poté bude proces vypracování a schvalování pokračovat dál.

Aktualizace programu regenerace MPZ
Program bude zpracován Ing. arch. Peštou, s kterým byla uzavřena smlouva. Program bude zpracován v I. Q. 2013.

Rekonstrukce ZUŠ
Projekt na zateplení je schválen. Připravuje se projekt na úpravu interiéru, která by proběhla při celkové rekonstrukci; VAŇAČ – dotaz ohledně dopravní obslužnosti při rekonstrukci Boleslavské ul.; MACH – občané budou včas informováni, zatím nám není známo, jak bude rekonstrukce probíhat, musíme čekat, až bude vybrán zhotovitel.

Bezpečnost ve městě
Na základě úkolu z minulého veřejného zasedání proběhla anketa, ve které se měli občané možnost vyjádřit, zda je pro město potřebné uzavřít smlouvu s obecní policií jiné obce a zda je potřebné mít kamerový systém. Ohledně služby obecní policie bylo 140 odpovědí, z toho 86 % občanů považuje tuto službu za nepotřebnou.
Veřejnoprávní smlouva s obcí Koleč: obecní policie zajistí pořádek, bude kontrolovat i dodržování OZV města. Náklady by činily 100 – 200 tis. Kč podle rozsahu poskytovaných služeb ročně.
Probíhala také jednání s Policií ČR. V některých případech došlo ke zlepšení, ale bohužel jen dočasně. Služba obecní policie by městu prospěla. Starosta i místostarosta si myslí, že tato služba potřebná je, musí řešit stížnosti občanů, je potřebné mít k dispozici nástroj na zajištění bezpečnosti a pořádku ve městě; PRIELOŽNÁ – domnívá se, že není potřeba občany ve městě napravovat. Dále se ptá, zda existuje písemný seznam stížností občanů; MACH – stížnosti jsou ústní, týkají se volného pobíhání psů, špatného parkování apod.; ŠESTÁKOVÁ – obecní policie tu bude pouze někdy. Myslí si, jestli by nebylo prospěšnější přispívat státní policii, která tu sídlí, jak je to v některých jiných městech; MACH – o této možnosti zatím nikdo neuvažoval. Policie ČR má zde velký rajón, nemůže zaručit hlídku v místě. Dalším problémem je fakt, že někteří policisté stále přehlížejí některé přestupky.
FLÍGL – jednal s okresním velitelem PČR plk. Žučenkem a vedoucím obvodního oddělení PČR npor. Šnýdrem. Oba zastávali názor, že je chyba v komunikaci mezi nimi a městem, náčelník není informován. Ing. Flígl požádal radu města, aby ho pověřila k jednání s PČR, ale rada tak zatím neučinila. Všechno se dá řešit pomocí místní policie a je proti uzavírat smlouvu s obcí Koleč; OUPICKÁ – myslí si, že v této době, kdy ve městě budou probíhat opravy komunikací a bude v podstatě omezená doprava je zbytečné mít obecní policii; GUTTENBERG – souhlasí s Ing. Flíglem; MACH – navrhuje alespoň umístit na zkoušku jednu kameru na radnici, která by monitorovala náměstí. Policie by tak měla zpětnou vazbu na práci svých příslušníků; FLÍGL – nesouhlasí ani s instalací kamery a podává návrh usnesení.
Usnesení č. 9: ZM nepovažuje za nutné uzavírat veřejnoprávní smlouvu mezi městem Mšenem a obecní policií k zajišťování výkonu činnosti podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Hlasování: pro 9 (Flígl, Rašovec, Švecová, Guttenberg, Koloc, Trunková, Štráchalová, Zabilanský), proti 1 (Mach), zdržely se 2 (Nečasová, Oupická) – schváleno.
TRUNKOVÁ – nemyslí si, že by pan Houserek nepracoval, ale přesto navrhuje, aby byl Ing. Flígl pověřen k jednání s policií. Sama teď řešila několik problémů s PČR a neměla s nimi problém; MACH – pověření bude řešit rada města.

Kamerový systém
MACH – navrhuje prozatím umístit jednu kameru na radnici. Monitorovala by celé náměstí, tím by byl ochráněn zároveň majetek města, jako je např. sousoší a kašna; FLÍGL – nemyslí si, že by bylo ve Mšeně nutné hlídat lidi. Peníze za kamerový systém by použil na něco jiného; TRUNKOVÁ – s tímto názorem nesouhlasí. V minulosti se na náměstí scházela problémová mládež, poté byla poškozena kašna, proto by byla pro, aby se tu kamera umístila; MACH – poukazuje na fakt, že je tu také bankomat.
Usnesení č. 10: ZM souhlasí se záměrem instalace kamer na exponovaných místech ve městě a pověřuje radu města provedením tohoto záměru. Hlasování: pro 9 (Mach, Rašovec, Švecová, Oupická, Guttenberg, Koloc, Nečasová, Trunková, Zabilanský), proti 3 (Flígl, Štráchalová, Prieložná), zdrželo se 0 – schváleno.

Kompenzační fond MPZ Mšeno
Kompenzační fond by měl sloužit občanům ke kompenzaci zvýšených nákladů při opravách svých nemovitostí v MPZ a CHKO. Zastupitelům byl předložen návrh zásad na poskytování financí na opravy nemovitostí v chráněných částech města – MPZ a CHKO. Zatím by se z fondu přispívalo na výměny výplní otvorů – okna, dveře. Návrh je 1000 Kč/m2. Tyto úhrady by samozřejmě probíhaly na základě závazného stanoviska památkářů, případně CHKO.
Někteří zastupitelé se ozývají, že uvedený dokument neměli k dispozici (nešel jim otevřít). Z tohoto důvodu navrhuje pan starosta bod odložit a vyzývá zastupitele, aby do konce ledna 2013 zaslali své připomínky.
Usnesení č. 11: ZM odkládá schválení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Mšena na obnovu nemovitostí v MPZ Mšeno a na území města v CHKO Kokořínsko a vytvoření kompenzačního fondu. Hlasování: 12 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Sdružení obcí Kokořínska
STAROSTA – informoval o valné hromadě SOK, která se konala 18. 12. 2012. Zúčastnil se jí společně s p. Houserkem a p. Novákem (za komisi cestovního ruchu). Několik let se snažil o reformování fungování sdružení. Toto se podařilo pouze částečně, kdy byly v návrhu rozpočtu sníženy na náš popud členské příspěvky z 50 Kč na 20 Kč na občana trvale žijícího v obci. Další návrh na oddělení příjmů z Vrátenské rozhledny a vytvoření fondu rezerv již po několikáté neprošel. Shodu nalézáme jen přibližně s 1/3 obcí, ostatní jsou dlouhodobě proti jakýmkoli návrhům města. V činnosti sdružení cítí deficit demokratického jednání. Na valné hromadě panovala nepříjemná atmosféra – napadání, osočování. Pan starosta navrhuje ze sdružení vystoupit. Je si vědom, že to nebude lehké, hlavně bude problematické majetkové vyrovnání.
Usnesení č. 12: ZM schvaluje ukončení členství ve Sdružení obcí Kokořínska s platností od 1. 1. 2013. Hlasování: pro 10 (Mach, Rašovec, Oupická, Guttenberg, Flígl, Koloc, Nečasová, Trunková, Štráchalová, Zabilanský), proti 0, zdržely se 2 (Prieložná, Švecová) – schváleno.

Lesy
Zastupitelé obdrželi zatím pracovní verzi návrhu spolupráce v hospodaření v obecních lesích mezi obcí Chorušice a městem Mšenem. LESS Bohdaneč, který měl od většiny obcí pronajaté lesy, ukončil s nimi nájemní smlouvy z důvodu ukončení činnosti firmy. Město obcím nabídlo své služby v hospodaření s lesy. Nejedná se o pronájem. Nejdále jednání pokročilo s obcí Chorušice, kde se již připravuje smlouva. Zatím nevíme, jestli se bude jednat o mandátní smlouvu, nebo o smlouvu o spolupráci. Smlouva bude uzavřena na jeden rok. Zastupitelé budou o dalších krocích informováni.

Pamětní deska obětem holocaustu
Na posledním zasedání se zastupitelé usnesli, že město schvaluje záměr umístění pamětní desky. Po jednáních se všemi zúčastněnými byly vybrány následující varianty umístění:
- hřbitov za vchodem
- v prostoru parčíku u pomníku Palackého
- na budově ZŠ.
Jako nejvhodnější je navržena varianta na budově ZŠ. Odhalení této desky by mělo proběhnout příští rok, k 70. výročí transportu židovským občanů města do koncentračních táborů.
Usnesení č. 13: ZM schvaluje vytvoření pamětní desky obětem holocaustu ze Mšena a její umístění na budově Základní školy Mšeno u levého vchodu. Hlasování: 12 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Obecně závazné vyhlášky
Pan starosta navrhuje zrušit OZV č. 8/2005 o místním poplatku z ubytovací kapacity a č. 4/2011 o místním poplatku ze vstupného. Z těchto poplatků jsou nízké příjmy, je s nimi spojená administrativa a město by mělo spíše tyto činnosti podporovat.
Usnesení č. 14: ZM schvaluje vyhlášku č. 2/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku ze vstupného. Hlasování: 12 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
Usnesení č. 15: ZM schvaluje vyhlášku č. 3/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o místním poplatku z ubytovací kapacity. Hlasování: 12 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Různé a informace
OUPICKÁ – navrhuje odměnit pana starostu za jeho práci. Navrhuje mu finanční dar ve výši jedné jeho měsíční odměny.
Usnesení č. 16: ZM schvaluje finanční dar ve výši měsíční odměny panu starostovi. Hlasování: pro 11 (Rašovec, Švecová, Oupická, Guttenberg, Koloc, Flígl, Nečasová, Trunková, Štráchalová, Zabilanský, Prieložná), proti 0, zdržel se 1 (Mach) – schváleno.
TRUNKOVÁ – informovala o předání dárků ze Stromu splněných přání a tlumočí poděkování zástupců Dětského domova v Deštné. Děkuje zastupitelům za dlouhodobý přístup při schvalování rozpočtu pro základní školu.
ŠTRÁCHALOVÁ – upozorňuje na otevřenou část chodníku v Mělnické ulici u Sirůčků. Úkol pro městský úřad zjistit, kdo výkop udělal, a zajistit zabezpečení.
GUTTENBERG – pochválil akci Rozsvěcení vánočního stromu, ale je potřeba do příště vychytat některé nedostatky, např. ozvučení. Jinak akce byla velmi podařená.
STAROSTA – poděkoval všem přítomným za celoroční práci, popřál krásné vánoční svátky a vše nejlepší v novém roce.
Zasedání bylo ukončeno ve 22,30 hodin.