Zastupitelstva města Mšena, konaného dne 12. 12. 2007

1. ZM souhlasí s podáním žádosti města na Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod těchto pozemků vedených v původním pozemkovém katastru pod čísly p. p. č. 433/1 díl 2, p. p. č. 3343, p. p. č. 434/34, p. p. č. 370, vše v k. ú. Mšeno – místní komunikace Na Klůčku (od křižovatky s ulicí U školy po ulici Havlíčkovu).

2. ZM ruší část usnesení č. 8 z veřejného zasedání ze dne 30. 10. 2007, a to tak, že se z usnesení vyjímá p. p. č. 265/2 o výměře 19 m2, o tuto výměru se mění rozdíl ze 144 m2 na 163 m2.

3. ZM se usneslo koupit p. p. č. 265/2 o výměře 19 m2 v k. ú. Mšeno za dohodnutou cenu 38 Kč/m2.

4. ZM schvaluje uzavření směnné smlouvy mezi městem Mšenem a p. Ludvíkem Marešem, Česká Lípa, a to p. p. č. 364 o výměře 185 m2 za p. p. č. 3345/2 o výměře 15 m2 a st. p. č. 572 o výměře 7 m2 vše v k. ú. Mšeno. Rozdíl o výměře 163 m2 za cenu 38 Kč/m2 pan Mareš uhradí městu. Náklady spojené se smlouvou bude hradit p. Mareš. Daň z převodu nemovitostí hradí každý účastník.

5. ZM schvaluje uzavření směnné smlouvy mezi městem Mšenem a p. Václavem Kummerem, Mšeno, a to p. p. č. 1936/2 o výměře 880 m2 za p. p. č. 1597 o výměře 1618 m2 v k. ú. Mšeno. Náklady spojené se smlouvou bude hradit p. Kummer. Daň z převodu nemovitostí hradí každý účastník.

6. ZM schvaluje prodej p. p. č. 706/3 o výměře 385 m2 v k. ú. Olešno manželům Burgetovým, Praha, za cenu 80 Kč/m2. Náklady spojené se smlouvou platí kupující.

7. ZM schvaluje předložený rozpočet města na rok 2008.

8. ZM schvaluje OZV č. 6/2007 úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2007.

9. ZM schvaluje OZV č. 7/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad.

10. ZM schvaluje OZV č. 8/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů vznikajících na území města Mšena, ve znění obecně závazné vyhlášky města Mšena č. 3/2007, úplné znění obecně závazné vyhlášky města Mšena č. 4/2007.

11. ZM schvaluje poskytnutí členského příspěvku občanskému sdružení Vyhlídky ve výši 10 tis. Kč.

12. ZM bere na vědomí informace z valné hromady společnosti Kokořínský SOK spol. s r.o. a neschvaluje žádost této společnosti o zvýšení základního kapitálu městem Mšenem.

13. ZM revokuje usnesení č. 11 z 21. 5. 2007 a schvaluje přerozdělení dotace na opravu památkových objektů v MPZ Mšeno ve výši 400 tis. Kč takto:

- 210 tis. Kč na opravy truhlářských prvků na koupališti Mšeno s povinnou spoluúčastí města ve výši 210 tis. Kč,

- 190 tis. Kč na opravu střechy na kostele sv. Martina ve Mšeně s povinnou spoluúčastí města ve výši 54,8 tis. Kč.

14. ZM schvaluje opravu usnesení č. 18 z 30. 10. 2007 tak, že u dotačního titulu 1 bude podána grantová žádost ve výši 400,- tis. Kč se spoluúčastí města 50 %.

15. ZM schvaluje vstup města Mšena do Sdružení místních samospráv ČR.

Zřeknutí se odměn zastupitelů – všichni přítomní neuvolnění zastupitelé jednotlivě prohlásili: „Zříkám se odměny za výkon funkce zastupitele od 1. 1. 2008“ a dále přítomní členové výborů a komisí k tomuto prohlášení připojili „…a zříkám se odměny za členství v komisi/výboru."