Zástavba obcí a měst dříve probíhala bez koncepce a výhledu do budoucnosti. Postavené objekty něčím obohacovaly urbanistiku, někde ji hyzdily, případně později překážely. Aby se plochy vhodné k výrobní, bytové a sportovně rekreační výstavbě účelně a esteticky využily, děje se tak podle územního plánu. Na jeho zpracování se podílejí architekti, projektanti, investoři, zúčastnění příští uživatelé uvažovaných staveb, pracovníci ochrany životního prostředí, přírody, památkové péče, vedení městského úřadu se zastupiteli a funkcionáři zájmových organizací.

Nejprve je nutné prostudovat katastrální mapu a obhlédnout využitelné plochy, čímž se získají podklady pro další jednání a upřesňování. Pak zpracují studii k seznámení veřejnosti s navrhovanými záměry. Se svými připomínkami a návrhy se může vyjádřit každý. Poté zpracovaný návrh územního plánu však ještě nemusí být konečným řešením. Děje se tak po dvojím projednávání a upřesňování.

Nesmí se nic opomenout, vždyť jde o vzhled nově postavených rodinných domků, na vhodnou vzdálenost výrobních objektů od bytové zóny, výstavbu komunikací, občanské vybavení, doplnění zeleně, řešení přístupových cest, nenarušení výholedu na neoddělitelná panoramata a nezakrytí dominant. Diskuze odkryla potřebu změny využití měkterých ploch, jak to vyžadují potřeby občanů a rozvoj města. Stejně tak se postupovalo při přehodnocení a upřesnění využití veřejných ploch ve Vojtěchově, Romanově, Sedlci, Stránce a Skramouši.

Tím veřejné projednání návrhu změny územního plánu sídelního útvaru Mšeno dospělo k závěru. Po úpravách ho projedná a schválí zastupitelstvo města na lednovém zasedání. Město vydá vyhlášku, kterou doplní regulativ správného využívání ploch. Bude záležet na investorech, stavbařích a dodavatelích, jak město zvelebí, a rozšíří tak pracovní příležitosti.

Jan Bursa