Podrobné informace pro občany o rekonstrukci městských lázní Mšeno

Městské lázně Mšeno-I. a II. etapa rekonstrukce v letech 2005–2006

Na našem městském koupališti se v roce 2005 a 2006 prováděla větší rekonstrukce prakticky všeho, to znamená jak vlastního bazénu, brouzdaliště, čističky vody, budovy a parkových chodníčků. Tak obsáhlá rekonstrukce se pohybovala řádově ve výši asi 10 mil. Kč. Tato hromada peněz se skládala z dotace ze státního rozpočtu ve výši v r. 2005 3,6 mil. Kč pro I. etapu a v r. 2006 ve výši 4,35 mil. Kč pro II. etapu rekonstrukce a vlastních financí města. Současně s rozhodnutím o dotaci jsou stanoveny podmínky čerpání této dotace, mezi jinými je i podmínka minimální výše čerpání vlastních peněz pro každou etapu. Tato výše vlastních finančních nákladů byla stanovena cca na 800 tis. Kč pro každý rok.

O schválení dotace ze státního rozpočtu se dovídáte hned v lednu, příp. únoru po schválení státního rozpočtu. Tak tomu bylo i v roce 2005 i 2006, ale vystavení tzv. limitky pro bankovní ústav k vlastnímu čerpání dochází až v měsících září, říjen. Každý příjemce má tudíž dost času na to, aby provedl výběrové řízení podle příslušného zákona, vybral dodavatelskou firmu a uzavřel smlouvu o dodávce stavby. Tak tomu bylo i v našem případě v roce 2005. Rukou renomovaného právníka jsme připravili výběrové řízení a jmenovali komisi pro výběr dodavatele. Ta doporučila statutárnímu zástupci města dodavatelskou firmu, která byla ve výběrovém řízení nejvýhodnějši. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci rozdělenou na několik etap, byly zadávací podmínky výběrového řízení stanoveny tak, že se bude jednat o „opční“ dodavatelskou smlouvu, to znamená, že vybraná firma v roce 2005 bude pokračovat i v další etapě rekonstrukce v roce 2006, pokud obdržíme opět dotaci ze státního rozpočtu. Opční smlouva také proto, abychom neztráceli čas v dalším roce výběrovým řízením a výběrem dodavatelské firmy, což je podle zákona několik měsíců času. Toto všechno papírování probíhalo na jaře roku 2005. Mezitím jsme ještě otevřeli v květnu 2005 letní koupací sezonu s tím, jakmile budou všechny náležitosti rekonstrukce vyřízeny, bude koupací sezona ukončena a staveniště (koupaliště) předáno dodavateli stavby. Tak se i stalo, firma přebírala k 1. 9. 2005 stavbu a zahájila rekonstrukci podle zpracovaného projektu, který byl součástí zadávací dokumentace.

Předmětem rekonstrukce v roce 2005 byla rekonstrukce bazénu, brouzdaliště a čističky vody. Financí jsme měli 3,6 mil. Kč z dotace a svoje vlastní. Předmětem rekonstrukce v r. 2006 byla oprava budovy. Financí jsme měli 4,35 mil. Kč z dotace a svoje vlastní. Ve vlastním bazénu protékaly stěny bazénu a místy i dno, při zkouškách těsnosti dna byly zjištěny nejméně dvě vrstvy opravovaného dna z minulých let. Projektant navrhl železobetonové stěny a dno vystěrkovat. Pro upřesnění byly dodatečně provedeny odtrhové zkoušky dna a bylo zjištěno, že dno pouhá stěrka neudrží, že je třeba ve dně provést rovněž železobetonový základ, náklady se okamžitě vyšplhaly o téměř 750 tis. Kč výš.

Během září, října a listopadu 2005 byla ukončena rekonstrukce brouzdaliště, čističky vod a bazén kromě dna, kde již povětrnostní podmínky nedovolovaly začínat betonářské práce. V roce 2006, jakmile dovolilo počasí, pokračovaly práce na bazénovém dně a dokončily se úpravy kolem bazénu (trávníky a dlažby). Zájmem města bylo, aby neutekla letní koupací sezona a aby nebyl výpadek v příjmové části hospodaření koupaliště. Ale i přesto, že jsme pravidelně zalévali trávníky, tak  se nepodařilo vzhledem k mimořádnému vedru zeleným plochám, které byly předmětem rekonstrukce, dobře zakořenit a obrůst. Tyto plochy jsou v době koupání velice využívány a následně velice zatěžované. Také by došlo vlivem malého obrůstu trávníků k silnému znečišťování bazénové vody. Takže snaha o otevření koupací sezony 2006 se nezdařila, přestože dodavatelská firma vyšla městu vstříc a oddělila bazén od budovy lehkým oplocením tak, aby nedošlo k případným úrazům ze stavby. Hygienické zázemí pro klienty koupání by bylo řešeno přechodně mobilními WC.

Dodavatelská firma pokračovala v rekonstrukci budovy. Zde bylo nutné v první řadě rekonstruovat sociální zázemí koupaliště dle platných norem, zřídit WC pro vozíčkáře, počet WC navýšit oproti původní kapacitě, vybudovat zázemí pro gastroprovoz zase podle současných platných EU norem, rekonstrukce vody a odpadových vod, rekonstrukce otevřené terasy. Velice málo financí pak zbývalo na opravy truhlářských prvků budovy. V dalších  etapách je nutné pokračovat v opravě truhlářských prvků, v rekonstrukci oplocení  a dokončení venkovního zázemí a vybavení koupaliště.

K výše uvedené rekonstrukci areálu koupaliště se vyjadřoval Památkový ústav, protože se jedná o zapsanou  kulturní památku, dodržení podmínek této instituce bylo pro město závazné a i finančně náročné. Abychom úspěšně dokončili  rekonstrukci celého areálu koupaliště, je třeba získávat další dotace z různých dotačních fondů a vytvářet rezervu ve vlastních finančních prostředcích. Návrh na vytvoření investičního fondu v současné době při tvorbě rozpočtu roku 2008 předkládá starosta města ing. Martin Mach.

Ve druhé části se budu zabývat podrobnými  informacemi o finanční stránce rekonstrukce městského koupaliště v letech 2005 a 2006 včetně I. pololetí 2007, kdy byly faktury dodavatelské firmě splaceny.

Celkový náklad rekonstrukce koupaliště 2005–2007 10,126.752 Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu 2005–2006 7,950.000 Kč, vlastních financí 2005–2007 2,176.752 Kč. Z výše uvedených čísel je zřejmé, že výši minimálních vlastních financí, stanovených Ministerstvem financí jsme celkově dodrželi a dokonce silně překročili, ovšem ne v hodnocení jednotlivých let, což kontrola FÚ Mělník pokládá za neoprávněné použití financí státního rozpočtu.

Důležité je, že finance určené na rekonstrukci koupaliště byly použity výhradně na tuto rekonstrukci. Jedná se o areál, který se skládá z budovy, bazénu, čističky, brouzdaliště a odpočinkových ploch včetně oplocení celého areálu a do těchto subjektů finance směřovaly.

Marie Štráchalová, bývalá starostka města